Skip to main content

Full text of "dao_gia_khi_cong"

See other formats


Tac gia: DCAN CHAN NHAN 
Dich gia: Dae Si, Nhan tit NGUrtN VAN TWiQ *F it A 

A Jg <b 

< i 4 
A** 

4 * «*. 

it A # 

A fa >S 

ft 4 A 

4 J* ft 

* »«t 

■fc "48 » A 

* < a* 
it 4> «- ^ 

* A - *. 

* 4 -« 

* £ .€■ «*■ 

* a *. jl 

* £2 
A * * 

A* 4 

^ tt, 4 

ft K* 

4a A -f 

#J * € « 
4- « * tt 
*■ 4 * S 
/% £ •« * 
ep ,t- •** a 
4 4 •» # 
4- + 
■* £ # 

)*4-| 
Tac gia: DCAN CHAN NHAN 
Dich gia: B«iC Si, Nhan til NGUYEN VAN THC #^H^&#£t TlNH M£NH KHU£ CHt TOAN THU Ban quyen quyen sack nay thuoc ve: 

Bac si Nhan tu Nguyen Van Tho 

va NXB Nhan Tu Van, CALIFORNIA, USA 

Vi tinh: WWW.DAOGIAKHICONG.ORG 

(Ban vi tinh ciia quyen sack nay khong duoc sit 
dung vdi muc dich xudt ban. Moi van de ve xudt 
ban va phdt hanh xin lien he vdi nguoi giu ban 
quyen a tr en.) Ha Noi 1-2007 MUC LUC 
TINH MLNH SONG TU 
VAN THAN KHUE CHI 

Lai tua 1 2 

Lai tua 2 3 

Khac Tinh Menh Khue Chi duyen khai 4 

De Doan Chan Nhan Tinh Menh Khue Chitoan thw 5 

Nguyen tap - Muc Luc 

1. Tamthanhdo Hfl 6 

2. Dai dao thuyet ^il aft 8 

3. Tinh menh thuyet '14 ifc aft 14 

4. Tu- sinh thuyet ^E^tft 17 

5. Tachinh thuyet MiEWl 19 

6. Phochieudo^MH 23 

7. Phanchieudo HMH 25 

8. Thaichieudo B#MB 27 

9. Noichieudo MH 30 

10. Thai cue do i:HH 33 

ll.Thaicucdophathuy XUM^W 34 

12. Trung tarn do 4^H 35 

13.H6aLongThuyHod6 Mi/K^H 37 

14. Hoa Long Thuy Ho thuyet J XWK)%Wt 37 

15. Nhat 6, Nguyet tho do &H%B 38 

16. Nhat 6, Nguyet tho thuyet J§ j| Mft 39 

17. Dai Tieu Dinh L6 do X'b^ti&M 40 

18. Dai Tieu Dinh L6 thuyet X^^h'BWl 41 

19. Noi ngoai nhi duoc do PW— MM 42 

20. Noi ngoai nhi duoc thuyet ft^H Hfft 43 

21.ThuanNghichTamQuando JI|I)2l = I1H 44 

22. Thuan Nghich Tarn Quan thuyet )li3^HHaft 45 23.TanTinhLieuMenhd6#f47ifrfH 46 

24. Tan Tinh Lieu Menh thuyet ftf47ifctft 47 

25.ChanTh6d6 *±H 48 

26. Chan Tho Can Tarn thuyet j£±fl|'l>t& 49 

27. Hon Phach do i$$$M 50 

28. Hon Phach thuyet i%$$M 50 

29. Thiem quang do §HJtW\ 51 

30. Thiem quang thuyet ^%Wl 51 

31. Hang Long do ^flH 52 

32. Hang Long thuyet P^ftift 53 

33.PhucHod6 IXtftM 54 

34. Phuc Ho thuyet ffirftWl 55 

35. Tarn gia tuong kien do ^liCffiJLH 56 

36. Tarn gia tuong kien thuyet Hl^ffiJUft 57 

37. Hoa hop tur tuong do ff^H^H 58 

38. Hoa hop tu tuong thuyet ffli^BM-W, 60 

39. Thu Kham Dien Ly do WfcMffiM 61 

40. Thu Kham Dien Ly thuyet WfcMMWl 62 

41.QuanAmMatchud6 IIWW^H 63 

42. Quan Am Mat chu thuyet M^ISnM 64 

43.Cuudinhluyentamd6 Aj^^M 65 

44. Cuu dinh luyen tarn thuyet KM\'M'kWl 67 

45. Bat thiic qui nguyen do AIHBf 7nH 68 

46. Bat thiic qui nguyen thuyet )\WM T^Wl 70 

47. Ngu khi trieu nguyen do HMMltM 72 

48. Ngu khi trieu nguyen thuyet JLMMiT&Wl 72 

49. DaichieudoftlSH 73 

50. Dai chieu thuyet fttStft 74 

51.Phithangdo MftM 75 

52. Phi thang thuyet. MftWt 75 B Ilanh tap - Muc luc 

Ham Duong Ban Nguyen do Mlf^^JliK 77 

Khau quyet tiet thii nhat % — ' i? P ^ 

HAM DUONG BAN NGUYEN CUU H0 MENH BAO 80 

Tay Tarn Thoai Tang Do 98 

Thoai Tang Moc Due Cong Phu 101 

Ngoc Dich LuyenHinh do 104 

Ngoc Dich Luyen Hinh Phap Tac 106 

An Than To Khieu do 109 

Khau quyet tiet thii hai %^ i? P ^ 

AN THAN TO KHIEU HAP TU TIEN THIEN 113 

Phap Luan Tu Chuyen do 126 

Phap Luan Tu Chuyen Cong Phu 129 

Long Ho Giao Cau do 131 

Long Ho Giao Cau Phap Tac 133 

Trap Tang Khi Huyet do 136 

Khau quyet tiet thii ba^Hi?ni^ 

TRAP TANG KHI HUYET, CHUNG DIEU QUY CAN 140 

Thai Tiic Quyet 149 

HanhLap ToaNgoa Tii Thien do 154 

Loi tap - Muc luc 

' mm - as* ' 

Thai duoc quy ho do 168 

Khau quyet tiet thii tu: 

THIEN NHAN HOP PHAT THAl Dl/OC QUY CAN 171 

TuHoa tai Kim do 195 

TuHoatai Kim quyet phap 197 

Cankhon giao cau do 200 

Khau quyet tiet thii nam: 

CANKHON GIAO CAu KHlT KHOANG LUU KIM 203 

Chu Thien tuyenki do 215 

Mao Dau Chu Thien khau quyet 218 

LinhDonnhap dinhdo 226 

Khau quyet tiet thii sau: 

LINH DON NHAP DINH TRUING DUONG THANH THAI 228 

Hdahau sung chinh do 236 

Hanhhoa hauphap 238 

Truong duong thanh thai do 243 

C Trinh tap - Muc luc 

Khau quyet tiet thii bay: 

ANH NHI HIEN HINH, XUAT LY KHO HAl 246 

Anhnhi hienhinh 248 

ChanKhong luyen hinhdo 255 

Luyen hinh 255 

Thoat Ly kho ai do 261 

Doan cung minh tarn do 263 

Khau quyet tiet thii tarn: 

DI THAN NQl VIEN, DOAN CUNG MINH TAM 265 

H6a than ngu ngu 279 

Khoahac lang tieu 280 

Duong Than xuat hiendo 281 

Khau quyet tiet thii chin: 

BAN THE HIT KHONG SIEU XUAT TAM Gl6l 284 

Sieu xuat Tarn Gidi 290 

Ti L6 chiing qua 291 D TINH MENH KHUE CHI 

|±np j±i h Phat gia y bat bat khinh truyen 
Phap giai hoa trung ban thi lien, 
Sac tirang ban lai kim nhat hien, 

Phi hoi than chu su chi nhien. 

Phat gia Y bat chang khinh truyen, 

Hoa trong Phap giai nua la sen, 

Sac twang ra sao nay hien hit, 
Khong can than chu chi tu nhien. 

Ngang Tri swphu de. Lai tua 1 

tt & £ e # 

Ta tu liic tre da mo dao, va da biet rang trong nude co bo TINH MENH KHUE CHI. Nghe 
biet tu lau, nhung khong biet noi dung cua sach do ra sao. 

Mai den cuoi mua Xuan nam Canh Tuat (1670), mdi duoc hai anh Du Nhan va Nhuoc Te 
trao tang cho quyen sach nay. Luc ranh dem ra doc mdi nghi la cac cao de cua Doan Chan 
Nhan da viet. Neu chang vay lam sao biet duoc xuat xii cua sach. 

Truoc day, nguoi ta thuong lay hai tap Trung Hoa va Kim Don de luan ve each tu luyen 
cua cac bac Chan Tien. Con cac sach ban ve Huyen Tong thi tuy chat day nha nhung chua 
thay co quyen nao hay bang quyen Tinh Menh Khue Chi. No chi cho ta thu tu cua cong phu 
tu luyen, cung tinh nghia dieu ly, sang to nhu anh mat troi. Nhiing gi toi tarn, kho hieu cua 
Don Dao deu duoc giang giai, phoi bay ra truoc mat. Sach nay cung vdi sach Long Ho, Chu 
Dich Tham Dong Khe, Ngo Chan Thien cung giong nhau. That dang qui. 

Hoc gia neu quan thong duoc Tinh Menh Khue Chi se co the Sieu pham nhap thanh, trd 
thanh Thien nhan su, co the tu Sac than ma chiing Phap than, tu Sanh Sanh ma dat V6 Sanh. 

Tuy nhien, biet duoc ma tu thi la Thanh nhan, biet ma khong tu thi la Pham nhan. Do la 
dung y cua hai huynh Du Nhan va Nhuoc Te. 

Hai huynh ngay dem lo lang, quyet dem ao dieu, chin de cua sach, in ra cho thien ha biet. 
Sach nay bao gom het yeu ly trong thien ha. 

Mong sach nay se diet tru duoc bang mon ta dao. Hai huynh nho toi de tua sach nay, nen 
toi viet it loi de dap ling lai. 

(Thdng 3, Khang Hi nam thu 9 (1670), nai am Thuong Chuang, Tu Trung Ly de tua.) -2- Lai tira 2 
tt i% ^ g ff 

Tinh Menh Khue Chi khong co tac gia. Tuong truyen la cua Doan Chan Nhan cao de. Xua 
nay rat la hiem thay. 

An Duy Nhat co duoc mot ban giijr da may nam. Tao Nhuoc Te thay sach nay, yeu thich 
khong lia tay, dem cho Chau Du Nhan xem, thay deu han hoan, thuong thuc. Sach nay duoc 
in khac ra la do cong lao cua Tien Vu Chan. Khi da in xong, nho ta de tua. Voi ta trinh do 
hieu Dao chua den noi, den chon, lam sao dam de loi. Tuy nhien ta cung co dieu muon noi. 

Xua nay Nho, Thich, Dao von a the chin vac, doi lap Ian nhau, cong kich Ian nhau, chi 
duy sach nay la de cao dieu Ly cua dao gia, lai con dem tinh ngon, ao nghia cua Nho, cua 
Phat noi ro got dau, lay Trung Hoa, Hon Nhat ma dem dung thong, hoa hop, chi ro ly: Tan 
tinh, chi menh. Chi ro cho Dong qui nhi thu do cua Tarn giao. Lay 5000 chu Dao Due Kinh 
giang giai Dai Dao, rat la tinh mat, lai lay Chu Dich (Nho), lay Tii thap Nhi Chuong Kinh 
(Phat) ma giai, tat ca deu quan thong dieu ly, nhu la xo chuoi ngoc chau. 

Xet ve Dao giao, nay co 96 thii ngoai dao, co 3.600 bang mon. Ke thich tien thi ban ve 
thuat Luyen Kim, nguoi ham sac thi noi ve bi quyet phong the. That la tuc tan bi 6i, kho noi 
nen loi. Ho ban ve phep Dao dan (dan khi trong nguoi) nhu Hung Kinh (gau leo cay), Dieu 
than (Chim xoe canh) de dan khi, dieu tiic, hoac Rong ngam, Cop rong. Tat ca chi noi chuyen 
xac than, hinh tuong ma khong biet gi ve tu luyen ban the. 

Gan day co vi phuong si day nguoi Phuc khi, niem quyet de khai thong Doc Mach trong 
khoanh khac, thoat cuoi, thoat khoc, tii chi mua may, dao dong, trong rat de so, nhu ke dien 
cuong, the ma ho khoe khoang la Than thuat. That dang thuong thay! 

Sach nay muon quet sach moi dieu phien tap, chu yeu la day: Chi Hu Thu Tinh, Hap Thu 
Tien Thien. Cho cao nhat la ban ve Chan Y. 

Trong con nguoi Chan Y la Chan Tho. Dong cue thi Tinh. Y ma Tinh thuoc Chan Am. Goi 
la Ki Tho. 

Tinh cue thoi dong. Y ma dong thuoc Chan duong. Goi la Mau Tho. 

Luyen Ki Tho (chi Nguyen Than) thi se duoc khi Hong trong que Ly, luyen Mau Tho (chi 
Nguyen Khi) se duoc khi Dien trong que Kham. 

Dien hong quy tu Dan Dien thi Kim don ket. Khi do con nguoi se duoc truong sinh. 
Mau Ki nhu vay gom hai chii Tho. Do do dat ten sach la Khue chi. Chii Khue gom 2 chii 
Th6(±). 

Sach nay y nghia tham sau. Sanh voi Huynh Dinh Kinh nhu la hai mat trong ngoai. 

Chu Tu da tu sua sach nay va lam sang to nghia ly ra, cong lao that la Ion lao. An, Tao hai 
vi deu tinh thong y thuat duong sinh. Con ta chi la ke nhieu loi. Trang Tu noi: "Ke biet Dao 
thi khong noi, ke noi thi khong biet Dao." (Tri dao gia bat ngon, ngon gia bat tri dao). 

(Thdng Dau mua Ha, Khang Hi bat nien, nam Ki Dau (1669) noi nhd ho Ngo, Vuu Dong 
can tu.) -3- KHAC TINH MENH KHUE COT DU YEN KHCJI 

Ngo Tu Minh, nguoi dong huong voi toi, duoc quan Duong Thai Su a Tan An, trao cho 
quyen Tinh Menh Khue Chi, do cao de cua Doan Chan Nhan trade thuat. Ho Ngo giijr sach 
nhieu nam, mot horn dua cho Cu si Chan Nguyen Phieu doc. Cu si quy no khong roi tay, va 
cho rang thu tu cong phu cua sach, that la cao sieu huyen dieu, co the noi la thuong thua. Den 
nhu hinh ve va lap luan, thi co the xung la Huyen Mon Bi Dien. Nhan do dem sach cong bo 
cho thien ha va nho toi de tua. 

Toi xua nay tu theo Phat giao, da lau khong ban ve Dao giao, vi le Dao giao toan ban ve 
Sac than. 

Sac than thi co gioi han, con Phat Phap thi vo bien. Nguoi tu hanh Phat mon, lay Phat phap 
lam than, lam sao co the ban ve Tinh Menh voi cac Dan si duoc. 

Boi Phat phap thoi khong co Tinh Menh, ciing khong co Than Tarn nua. Phat phap ma tu 
hanh den cho vien man, thoi ke thua duoc Phap Than. 

Huyen Giao goi than la That Xich, goi Tarn la Khong Xoang, nhu vay van la True Huu chi 
vat, chii chua phai la cai Khong V6 cua Phat giao. Tu tri nhu the bat qua la thoat vong duyen 
nghiep chii khong the vao duoc Phat gia canh gioi. 

Thay toi noi: Tu hanh co 2 each: 

- Mot la: Tu Phap Gioi qui nhiep Sac Than. 

- Hai la: Do Sac Than sieu xuat Phap Gioi. 

Hoa Nghiem day dung Phap Gioi thu nhiep sac than. Lang Gia Kinh day each cho Sac 
Than sieu xuat Phap gioi. 

Tinh Menh Khue Chi co ban day nguoi tu Sac Than sieu xuat Phap gioi. Neu thuc su day 
duoc nguoi Xuat thoat duoc coi tuong nay, len duoc coi Hu dang, Khong V6 thi can gi ma 
ban toi Than Tarn nua? Do chinh la dung tay chi trang, duoc Dao quen loi. 

Quan trong la nguoi tu phai biet Khe hop voi Dieu dao. 

Chau Cu Si theo Huyen mon lai nho toi de tua, chiing to giao tinh cua ong doi voi toi. Den 
nhu ong Ngo Tu Minh la nguoi chin thanh khan khan, tu bao nhieu nam da giu gin quyen 
sach, toi ciing chang dam phu long. Toi ke dau duoi cau chuyen duyen khoi de trinh bay cung 
nguoi huu dao. 

Giua mua ha, nam At Mao, doi Vua Van Lich nha Minh (1615). 

Tan An, Chan So Ti, ta Vinh Ninh Thuong Cat de. De Doan Chan Nhan 
TINH MENH KHUE CHI toan thu 

Sach nay do cao de cua Doan Chan Nhan viet ra. Chep lai va quang dien y thay. Trong do 
co nhieu hinh ve day thu ty cong phu tu luyen, co the noi la tuong tan. Don Kinh cua Huyen 
Gia ngay nay day ray, nhung ma true tiep noi len duoc vi dieu cua Dao thoi duy co sach nay. 
Nguoi Tu Chan dung sach nay ma thong dat duoc Dai dao thi tot biet bao! 

Ban toi Du Thuong Cat, la mot minh su tong ton. Doi voi Huyen Giao khong may coi 
trong. Vi cho rang Huyen Giao chi trong Than minh, nghia la muon truong sinh van khong lia 
duoc than minh. The la chua lia duoc Hinh Tudng. Ma canh gioi toi cao cua Phat Giao la 
Sieu xuat hinh tuong de dat canh gioi Hu khong. Ong dich xac noi the. Doi voi sach nay Ong 
thanh khan noi len dieu do. Tuy nhien Ong nhan rang con nguoi co the vao duoc coi Phat Gia 
Thanh Gioi. Neu khong chang le nguoi xua noi vo can cii hay sao. 

Dao giao cho rang: Co biet truong sinh mdi hieu duoc Luan hoi, co biet Luan hoi mdi hieu 
duoc V6 Sinh. (Dao giao goi la each tu luyen va thii tu tu luyen nhu vay la Thuan tu, nghia la 
tu Hun nhap V6, tu Thuc toi Hu). Cach tu luyen nhu vay co gi khong dung dau? Thien ha van 
vat Thu do dong quy, thien ha van su Bach lu nhat tri. Muc dich la mot, nhung thu doan dung 
co the thien sai van biet. Dao due chin ly chi co the co mot. 

Cao Hoang luan ve Tarn giao co viet: 

Thien ha vo nhi Dao, Thanh nhan vo nhi tarn ^T"$£— ill=i= A^— 't\ That la vi dai. The 
la toan bo dao ly tinh hoa vi dieu da noi ra het. Ai la con Troi thi phai nhat tarn, nhat y thuan 
theo Thien dao, khong duoc bao gio sai. 

Than 6i, con nguoi luan lac trong vong sinh tu, nen coi thuong Thien Menh Nguyen Tinh. 
Doc duoc sach nay nhu tieng chuong canh tinh rat ich loi cho than tarn. 

Sach nay luu thong, Doan Chan Nhan su de o duoi cuu tuyen co the niem tung va tan than. 

Nhan Van chu nhan, Chdu Nguyen Phieu de. -5- 

it. 

4fc 
3? - 


A f »] '/r*3 If 

it ^ 
>f£ Jl 


KS& ei tb A#<Jr 

* + # # it ft 

4^L 
TAM THANH DO 

Do ban nay co mot doi Lien, va ba bai tho ca tung Thich Ca, Lao Tu, Khong Tii. 
Doi Lien viet: 

Cu dai Tong tri mon, nhuoc Nho, Dao, Thich, chi do nga, do tha giai tong gia ly. 

Nang tri chin that te, nhi thien dia nhan chi tu tao tu hoa chi tai ky trung 

m$m%um3imAZ&&&4m&^ 

Ba bai tho nhu sau: 

Da La Mon khai, Chan Nhu xuat, f&£? H B Mt-U Hi 

Vien giac hai trung, quang tue nhat. MftM^^hM H 

Linh Son hoi thuong thuyet chin ngon M. ill 4zJli&M'ti 
Man thiet Lien Hoa co van Phat. ffll5%tftL~fiJC$& 

Da La Mon ma, Chan Nhu hien, 
Tue Nhat toa ra trong Bien Giac. 
Tren nui Linh Son gidng Chan ngon, 
Lai ngdt huang sen, cua co Phat. 

Kim dai, Ngoc cue nhieu dong van, ^aJLMi^fB^ 

Thuong huu Chan Nhan xung Lao Quan. JlWilt A.$f-i£M 

Bat Thap Nhat hoa Truong Sinh quyet. AH VC^^-ik 

Ngu thap du ngon bat thu van 3l H~"^]=F ^F!53t 

Hong van quan quit lay Kim Dai. 
Chan Nhan tren do chinh Lao quan. 
Sdch 81 chuang truyen bi quyet, 
Nam chuc nghin lai chdng uongphai. 

Luc Kinh san dinh co van chuong, /sirM/Ei^^t^ 

Thu, Tii nguyen tham, giao trach truong. ffiMMW$L^~\£i 
Ke vang khai lai tham Tao Hoa, WiiJf 5ft#3t4t 

Dai thanh chi thanh Van Tuyen Vuong. Aj^SSJt ilEzE 
Luc Kinh san dinh co van chuong, 
Hai song Thit Tu chivy mien truong. 
Tham dqt Hoa cong, soi van The, 
Dai thanh chi thanh Van tuyen Vuong. DAI BAO THUYET 

Thuong Thanh Bao Hi (Phuc Hi) lap bat quai day ngudi dao Duong Sinh. 

Quang Thanh Tu noi vdi Hoang de: "Chi Am lanh leo, Chi Duong nong nay. Han lanh 
sinh tit dat. Nong nay phat tie Trai. Ta giiip Ngdi dat cdnh gi&i Thai Duong, dat t&i can 
nguyen cua Chi Duong; giup Ngdi vdo noi tarn toi UMinh, dat t&i Can nguyen cua Chi Am. " 
Hien Vien (Hoang Be) tai bai va thua: "Quang Thanh Tu that thdm hieu le tu nhien, that la 
Trai vdy. " 

Chu Cong viet trong He Tu: Quan Tu chung nhat kien kien. ifj-p^ ^L^L 

Khong Tu viet trong Thap Due: Chung nhat Kien kien, phan phuc Dao da. ^ ^L^L, Jxfl! 

Jt-tfe 

DAO LA GI? 

Dao la cai gi Lap Thien Dia, lam cho Troi dat duoc chinh ngoi chinh vi, lam cho muon vat 
duoc duong due, cho mat troi mat trang sang lang, cho Ngii Hanh sinh hoa, do la Dao. 

Nhieu thi vo so nhu cat song Hang, co don thi khong co ai lam ban lu. Do la Dao. Nhap 
vao Hong Mong roi lai tro ve Minh Te, do la Dao. 

Lam moi viec cua Hoa Cong nhung ciing sieu pham nhap thanh duoc. Do la Dao. 

Trudc mat tinh hinh chua ro, ma dot nhien Linh thong duoc. Do la Dao. Truoc mat thay 
chet, khong sao thoat duoc. Do la dao. 

O noi thap hen, de tien nhung van dai ton qui, do la Dao. O noi u minh, van cue cao minh, 
do la Dao. Nho chui long bui, Ion trum troi dat, do la Dao. Tu V6 nhap Huu, la Dao. Tac phat, 
thanh Tien do la Dao. 

DAO SINH RA VAN VAT CO THLT TU", TUAN TIET 

Truy toi ban nguyen, do mot khi ngung tap, hon hon mang mang, tham thuy khon ludng, 
tuong ho tac dung ma hoat dong, hoa sinh, bao ham van Linh, tan ki than dieu. Do la 
NGUYEN KHI, do la trang thai cua mot vat bat dau khoi thuy. Do la Dao. The goi la VO 
THUY. 

Khi troi dat bat dau, thi mot khi dong dang, Hu V6 khai hop, Song Mai cam chieu, Hac 
Bach ngung tu, Huu V6 ho tuong tac dung, ho tuong chuyen hoan, dam bac hu tinh, chi thanh, 
chi than, ao dieu, linh thieng, than minh bien hoa. Giua cai mo mang hoang hot do, sinh ra 
phep tSc tu nhien cho vu tru. Do goi la THAI DICH. Do la CAI BAT DAU. The goi la Dao 
sinh Nhat. The la NGUYEN THUY. 

Ban Nguyen Troi - Dat la THAI CUC. Mot khi chia hai. The la the gioi tu nhien tuy tien 
phan hoa. Phan thanh AM - DUONG. The la THAI CUC. The la Nhat sinh Nhi — ^— . The 
la HU HOANG MM. 

Am duong da tach biet, the la co Troi - Dat, co con ngudi. The la Nhi sinh Tarn — 4£ . 
The la HON NGUYEN Ujt. 

Khi Duong khinh thanh bay len, sang lang, rue ro, sinh ra Nhat, Nguyet, Tinh, Than thi 
xoay phai. 

Khi Duong trong sang bay len hop voi Troi. Cho nen co Phong, Van, Loi, Vu. 

Am khi trong troc, ngung tre xuong dat, thanh song bien, thanh nui non, thanh ngii coc, 
thao moc tot tuoi. 

Hang nui sinh may, son trach thong khi. Neu Am Duong be ket khong giao nhau thi co 
suong tuyet, va lanh dong thanh bang. Am khi trong troc se ngung dong va ngung tu xuong 
dudi, se dong vao hang dong, va ta co Ngii coc, Bat thach. (Bat thach la nhiing chat Lieu Ddn gia dung luyen dan. Do la: Dan Sa, Hung Hoang, Thu Hoang, Khong Thanh, Luu Hoang, 
Van Mau, Nhung Diem, Tieu Thach). 

Trong coi trai dat nay, chinh khi Am Duang giao hoan sinh ra Thanh, Hien, Tien, Phat, thu 
dan, hien ngu, tho yeu, cac loai do Thai Noan Thap hoa (nhu Nguoi, Thu vat (thai), chim 
choc, ca rua (Noan), cac loai sau bo nhu trung, yet (Thap), hay tu nhien xuat hien nhu Chu 
Thien, Dia nguc (Hoa)). The la tarn sinh Van vat EL^iM$J- 

SONG TRONG DOl, BAN TINH TROl CHO DA MAT SU TINH TOAN, HOAn 
THIEN, CON NGUOI PHAl BIET CACH TU SUA LAI CHUYEN DO, BANG 
PHlTONG PHAP "THU KHAM DIEN LY" 

Con nguoi nho Am Duong nhi khi hun due ma sinh truong. Khi tron 16 tuoi, thi Cuu Tarn 
chi Duong da thuan, nen ciing sanh duoc voi nguoi Dai Nhan, Thuong Due. Nhung mot ngay 
kia, con nguoi cang ngay cang due deo Thien Chan, Hon don, nen que Kien khong con tinh 
thuan, ma bien thanh Ly co hao am o giua, va que Khon ciing bien thanh Kham. . . 

Chi thanh, Than Nhan, hieu biet ly do sa doa cua con nguoi: sa doa vi Kien da mat mot hao 
duong va da bien thanh Ly, nen tim ra each Thu Kham Dien Ly, thay hao Am que Ly bang 
hao Duong que Kham, cho Ly tro thanh Thuan Kien nhu cu. 

The la bo tuc duoc Kien Nguyen, phuc hoan duoc Hon don, lam toan ven lai duoc ban tinh 
phu bam cua Troi, khien con nguoi tro nen hoan toan lai. Cii the ma tinh tien, se duoc Kim 
don, thanh Thanh Thai, va Chan Nhan se hien, bien hoa vo cung, an hien khon luong, sanh 
vai cung Han Chung Ly, Lu Dong Tan, Vuong Trung Duong, Ma Don Duong co kho chi dau? 

Boi nguoi ta khong biet dao ay, nen luc Duong khi con thinh trang thi khong biet bao 
duong, khi Duong khi da suy thi khong biet each bo cuu. Ngay qua thang lai, Duong khi tan 
kiet, Am khi thinh man, chet di thanh quy. Cho nen Tu Duong Chan Nhan noi: "Thuong thay! 
Than nguoi kho duoc, thoi gian mau qua, khong biet tu tri, lam sao thodt nghiep bao. Neu 
khong som tinh ngo, chi cam tarn cho chet, luc do mot niem ma sai, thi se nhap tarn do, dc 
triet (Tarn Do la: Hoa do, Huyet do, Dao do hay Dia nguc dao, Sue sinh dao, Qui dao). Gia 
nhu co kinh qua van the, cung khong the sieu thodt. Co hoi cung muon." 

CON DUONG TU TIM HIEU TINH MENH, 
TIM HIEU BAN THE CON NGUOI 

mA bAn the lA thAi cue, lA tAm tinh. 

Cho nen Tarn giao thanh nhan lay cai hoc Tinh Menh day doi. Day nguoi tu luyen de sieu 
xuat sinh tu. 

Dao Nho day Thuan Tinh Menh de tro ve voi Tao Hoa. Ly luan the la dung cong dao vay. 

Thien tong day coi Tinh Menh la hu ao, de dat Dai giac, Dai ngo, nghia ly do ciing cao 
dieu. 

Lao Tu day: Tu Duong Tinh Menh de dat Truong Sinh. Nhung lai le do that thiet tha va 
hop Nhan y. Giao tuy chia Ba, nhung Dao Ly la mot vay. 

Nho giao thanh nhan day: An nhu chi, Kham quyet chi, Can ky chi, Chi ky so, Tap hi kinh 
chi, Tai chi chi thien; Hoang Trung thong ly, Chinh vi cu the, Tu bat xuat vi; Lap bat dich 
phuong; Cu Thien Ha chi quang cu; Lap Thien ha chi chinh vi; Hanh thien ha chi dai dao, 
Hon nhien tai Trung; Tuy nhien chi thien; Thanh tan xu xoang tu ly; Lac xii phuong thon; 
Than Minh chi xa; Dao nghia chi mon; Hoat bat bat dia, Lac tai ki trung; Chuan chuan ki 
Nhan, Uyen uyen ki Uyen; Hao hao ki Thien; Thien bat qui nhan; Thoai tang vu mat; Ha tu 
ha lu chi Thien; Bat thuc bat tri chi dia,... 

%tk±, $xm±, &n±, ±%m, mm®±, *±s« n^mm, &&%&, 
m^&&, al^^tj, j^^rzrj^, ^^t^ie^, tmrzxm.o wm&^, 
nisi, m^m^^'t^jf^. nwz&,mxzn, &&%&&,%&% * . mmmr., mmnm, mm^, xrmr., mum wmnrnz^, w> 

Khong the ke xiet, torn lai chang qua la day ve: Tinh Menh Chi Dao 1 . 

Huyen giao day: Huyen Tan chi mon, Thien Dia chi can; Sinh than xii; Phuc menh Quan, 
Kim Dan chi mau, Huyen Quang chi khieu, Ngung ket chi so, Ho Hap chi can, Giap At dan, 
Mau Ky mon, Tarn Nguyen, Tinh Hai, Linh Phu, Linh Dai, Bong Lai dao, Chu Sa dinh, Yen 
Nguyet L6, Than That, Khi Huyet, Tho Phu, Coc Than, Linh Can, Ba Binh, Kham Ly giao 
cau chi huong, Thien Bien Van H6a chi to, Sinh Tu Bat tuong quan chi dia, Qui Than khuy 
bat pha chi co, khong the chep het. N6i torn lai, van la ban ve Tinh Menh Chi Dao 2 . 

-gftZn, Hi&ZM, £#&, M^^, &ftZn, -%"kZ-%, W&lLffi, nm.z. 

HK> ±S> ##> M.m> te#f> m$ : £ffiZ2, = f'$0]ikZft.,£M^tt2c 
Zi&, %fflffl^®LZ%lo 

Thien giao noi: Bat Nhi Phap Mon, Tham Tham Phap Gioi, Hu Khong Tang, Tich Diet 
Hai, Chan That Dia, Tong Tri Mon, Bi Ngan, Tinh Tho, Chan Canh Tarn Dia, Cue Lac Quoc, 
Nhu Lai Tang, Xa Loi Tu, Bo Tat Dia, Quang Minh Tang, Vien Giac Hai, Bat Nha Ngan, 
Phap Vuong Thanh, Tay Phuong, Thien Duong, Khong Trung, Chan Te, Gia Ca, Tarn Ma 
Dia, Hoa Tang Hai, Da La Ni Mon, Bat Dong Dao Trang, Ba La Mat Dia. . . 

^&H> S^i#> jt$H> UKM> *$*> &WHo M/^> yf±, M 

ijt>iMt!i,«ffl.> »n> gmt. #i £ *> ytmm^ m$tm^ i^/^> & 
i^> s^\ ^> $^> mu> s^k H0*> mmm,v&&&n^ ^ 

Khong the ke het. Tom lai cung ban ve Tinh Menh Chi Dao 3 . 

Nho noi: Ton Tarn duong tanh, Dao noi: Tu Tarn Luyen Tinh, Thich noi: Minh Tarn kien 
Tinh, Tarn Tinh chinh la ban the. 

TU LA THUG HIEN HAI CHU" TRUNG, NHAT (THU TRUNG) 

Nho noi: chap trung ^"T 4 la chap cai Trung cua ban the. Dao noi: thu Trung ^"T 4 , la giu 
cai Trung cua ban the. Thich noi: khong trung :§ I T 4 , nghia la trong ban the von khong co gi. 
Dao noi Dae Nhat flf — , la duoc cai Nhat cua ban the do; Thich noi Qui Nhat If — ', la quay 
ve cai Nhat cua ban the do; Nho noi Nhat Quan — ' JC la quan triet cai Nhat cua ban the do. 

Chung ta nho do ma biet: Neu chang Chap Trung, chang Nhat quan, thi lam sao nen thanh 
duoc nhu Khong Tu. Neu chang Thu Trung, chang Dae Nhat thi lam sao ma Thong Huyen 1 Dai cuong trong doan nay, Nho Giao day: Phai biet ngung noi Chi Thien; Dung lo gi khong thuoc pham vi bon phan minh. 
(Xem Dai Hoc I; Kinh Dich que Can; Trung Dung, chuong 14, v. v. . .). 

Ke Truong phu o trong due Nhan la cho rong rai nhat trong thien ha, dung tren due Le la cho dung chinh dang nhat trong 
thien ha; noi theo due Nghia la con duong to Ion nhat trong thien ha. (Manh Tu, Dang Van Cong Chuong cu ha, Tiet 2). 

Hien nhan thong ly Trung Hoang, 

Tim noi chinh vi ma an than minh. 

Dep tit tarn Kham xudt sinh 

Lam cho co the xuong vinh ml mleu. 

Phat ra su nghiep cao sleu, 

The la dep de den dleu con chi. 

(Dich Kinh, Van ngon, hao Luc Ngu que Khon.) 

Nhu vay nghia la ta chi viec nghl den nhung gi dep de nhat trong con ngudi, tim cho ra Ban The con nguoi, ngung lai noi 
Chi Thien. Cac danh tu tren deu la ten cua Huyen quan nhat khieu hay Ne Hoan cung. Tuc la chi de cap den Thai cue hay 
Ban the trong con nguoi. 

Cac danh tu tren deu la ten cua Huyen Quan Nhat Khieu hay Ne Hoan Cung. Tuc la chi de cap den Thai Cue hay Ban The 
trong con nguoi. 
3 Cac danh tir tren co nghia nhu la Coi Phat hay Niet Ban, hay Ban The. 

-10- nhu Lao Tu; Neu chang Khong trung, quy nhat thi lam sao Thien quan duoc de thanh Nhu 
Lai? 

Cung la Mot ban the, nhung thay no Hu Khong V6 Tram thi cuong goi la Trung; thay no 
hien ra dau moi thi cuong goi la Nhat. Trung la kho chua Nhat, Nhat la Dung cua Trung. 

DAC NHAT 

Cho nen Thien duoc Nhat ma cang them cao dai, Dia duoc Nhat ma cang them rong day; 
Nguoi duoc Nhat ma cang them hoan my; Hoang duoc Nhat ma them vinh my; De duoc Nhat 
ma cang nen than thanh; Vuong duoc Nhat ma cang nen hien tri; Hoang, Be, Vuong chi Dao 
deu goc o do. Nho Thanh duoc Dao do cang tro nen Linh chi; Dao Huyen duoc dao do cang 
tro nen huyen ao; Thien duoc Dao do cang tro nen Tinh Tue. Thanh Huyen, Thien chi dao 
cung goc o do. 

NHLfNG NGIT6I DAC DAO XUA NAY KHONG HIEM. 

Lam Hoang, lam De ma dac dao thi co Phuc Hi, Than Nong, Hoang De. An cu ma dac dao 
thi co Lao Tu, Trang Tu, Quan Doan; lam Vuong hau ma dac dao thi co Truong Luong, Hoai 
Nam; An cu son nham ma dac dao thi co Han Chung Ly, Lu Dong Tan, Tran Doan. 

Trong troi dat xua nay, Tien Phat nhieu vo so ke. Khao sach vo thay co hon muoi van 
nguoi "bach nhat thang thien". Nhiing nguoi thanh tien dem ca gia quyen len troi cung co hon 
8 nghin. Ki dieu hon nua: Tu Tan cudi chim loan ma bay; Cam Cao cuoi ca chep choi noi 
vuc tham; co nguoi song lau nhu Ly Thoat hon 800 tuoi, nhu An Ki Sinh 3.000 tuoi. Co 
nguoi song mai trong dan gian; co nguoi lich the roi thi giai; co nguoi dao thanh, than thoai; 
tu luc canh sinh, khong luu danh tai the. Lam sao noi cho het. Co nhung nguoi song trong 
tham son, hang dong. Nhiing nguoi the ay, the gian chang co thieu chi. Ho an hien khon 
luong khong sao biet het duoc. 

DOI KIEP NAO M6l TU? 

Xua nay vuong cong, dai phu biet khuat than dai si. Lam duoc nhu vay, chinh vi ho thong 
hieu le dao. 

Chu Tu noi: Trong troi dat, chi ton la Dao, Chi qui la Due, nan dac la nguoi. Nguoi so di 
kho duoc la vi phai gom thau dao due trong minh. 

Tien Triet noi: 

Nhan than nan dSc, kirn di dSc, AM ^l#4* Bf#, 

Dai dao nan minh, kim di minh. ^ilt)$ ^M 4~ S ®M ° 

Thu than bat huong kim sinh do, ]itM ^ fa^^kSt, 

Canh huong ha sinh do thu than? jg faffitkBtllkM ? 

Than nguoi kho duoc, nay da duoc, 

Dai dao kho hay, nay da hay. 

Than nay chang huong kiep nay do, 

Dpi den kiep nao, moi do day? 

Nguoi doi khong hieu ro than nay la hu ao, do chi la Tu Dai Gia Hiep ma thoi. Mot kiep 
nguoi qua mau nhu bot nuoc, nhu lua xet trong da, bung len roi tat ngay. Con nguoi co the 
song tdi tram tuoi, nhung song tdi 70 da thay hiem. 

Nay moi nguoi dung cai than de bi hu hoai cua minh, de bon ba tim can nhung gi bat trac. 
Mot khi het tho la chet mat luon. Menh chua cao chung, ma Chan Linh da dau thai vao xac 
khac. 

Trong khi do tuy vinh hoa cue pham, loc huong nghin chung, nha cua khang trang my le, 
day chau bau, ngoc nga, cung deu phai bo lai, dau phai cua ta. Chi con co mot cai dem theo 

-11- duoc do la toi nghiep cua ta. Cho nen noi: Cdi gi cung khong dem theo duoc, chi co Nghiep 
theo minh. 

Hoi Quang Tap co cau: 

Thien nien thiet tru hoa khai di, l^fcfffijf J§ 

Nhat that nhan than, tai phuc nan. —~!fe.AM^-M.$£ 

Ngdn nam cay sat no hoa de, 

Mot than da mat, kho ma tim. 

Ngo Chan Thien co cau: 

Thi van doi kim dang son nhac K H ife&^f iJLf -^ 
V6 thuong mai dac bat lai ma? ^i^^W^^A ? 
Bac vdng vi chat cao nhu nui, 
Nhung quy V6 Thuong mua noi khong? 

Lu Thuan Duong viet: 

Van kiep sinh thien dac ca nhan, J5 S]i 1 ^if# y h A 

Tu tri tien the chung lai nhan. M £P 5fe tft# * @ 

Tiic toe giac ngo, xuat me tan, BP iH jtt'l?! tii j^^ 

Mac su luan hoi tho kho tan. 3&W& ^T?^ ° 
Muon kiep ngdn doi duoc ca nhan, 
Mai hay kiep tru&c da gieo nhan, 
Hay thodt me tan, mau giac ngo 
Trdnh khoi luan hoi, khoi kho tan. 

Truong Tu Duong noi: 

Huu giao chuc bi phong xuy diet, i^WC'l^MJA^JK 

Luc dao luan hoi mac oan thien. /\iH$fc[H]|!#§A 

Duoc kia sao gio dung thoi tat, 
Sdu neo Luan Hoi cho trdch Trail 

Noi di, noi lai mot dieu lam cho moi nguoi, hai kinh, that sac. Nguoi muon thoat khoi luan 
hoi, chang roi vao luoi doi, khong gi bang tu luyen Kim don, do la Thang Linh bac len Troi; 
do la duong tat de thoat pham. Dao ay rat la gian di. Dau tieu nhan ngu muoi, biet duoc ma tu, 
cung co the thanh chanh qua. 

Nhieu bac chin tu, tuy de tarn tu dao nhung chang chuyen tinh, hay chuyen tinh ma khong 
ben vung, cho nen con nguoi tu thi nhieu, ma nguoi thanh dat thi it. 

Kinh Thu viet: "Biet khong kho, ma hanh moi kho" i^'ZM., fi^ltXit 

Dao due kinh viet: "Thuong si van Dao, Can nhi hanh chi" JidrHiH, jSjM^^Io Nguoi 
thuong dang khi nghe biet Dao. Lien an can tiet thdo khuon theo. (DDK, 41). 
Chi nghe ma khong hanh, lam sao thanh Dao duoc. 

Tran Ne Hoan viet: 

Nga tich tu hanh dac chan quyet, S, 1=f i^fMMik 

Tru da cong phu vo doan tuyet. #^5^ A;£$Jt^6 ° 

Nhat chieu hanh man nhan bat tri, "^^JfilptA^F^P, -12- Tu dien giai thanh da quang quy et. M W J$ ^7*6 H ° 
Ta xua tu hdnh dugc chdn quyet, 
Bern ngdy congphu, khong doqn tuyet, 
Mot horn hdnh man khong ai biet 
Chi thdy hdo quang sang tu vi. 

Ma Dan Duong viet: 

Su an tham trong chung nan bao, MJ&fflSL^ffiM 

The tfr hoan tuong luyen Chi Chan. ^MMM'WM% . 
On thdy sdu rong sao den dap 
Nguyen xin Dien Bich luyen Chi Chdn. 

Lir to noi: 

Tan can nhi tarn nien ^Wl~ H^ 

Khoai hoat thien van kiep 'Ik^^Tl £JJ ° 

Kho sti mot vdi nam 

Sung su&ng muon van kiep. 

Trdi co khi ciing bi nghieng do, dat co khi ciing bi sut tan; nui co khi ciing bi kiet; bien co 
khi ciing bi can. Chi co tu thanh dat Dao, moi co the cuoi gio, cuoi rong, cuoi may tim, ngao 
du ngoai trdi, tieu dieu noi hu khong. Van so khong han che duoc ta. Chan thuong ban the ta 
song lau vo han; nhin lai cai vui tran tuc thi co gi goi la vui? 

Dao Due Kinh viet: 

Co lap thien tu di chi tarn cong, tuy huu cung bich, di tien tu ma, bat nhu toa tien thu Dao. 

Cho nen da tieng vua quan, 

Phdi ddu ran ngoc, dua vdng treu nguai. 

Phdi ddu tu ma rong choi, 

Vua quan cot de tien Trai vdo than. -13- TINH MENH THUYET 

O doi, khong hoc gi han la hoc ve Tinh menh. Nay nguoi doi it ai hieu ve Tinh Menh. 
Tinh la gi? Tinh la NGUYEN THUY CHAN NHlf. Mot diem minh Link cua Tien Thien. 
Menh lagi? Menh la mot KM chi tinh, chithudn cua Tien Thien. 

Nhung co Tinh la co Menh. Co Menh la co Tinh. noi Troi thi goi la Menh; o noi nguoi 
thi goi la Tinh. Tinh va Menh khong phai la hai. Thyc sir, Tinh ma khong co Menh, thi khong 
the thanh lap. Menh ma khong co Tinh thi khong the ton tai. Tinh Menh hon nhien hop nhat, 
va quan he voi nhau. 

Kinh Dich viet: 

Kien Dao bien hoa cac chinh Tinh Menh. 

Ca Trai bien hoa van xoay, 

Lam cho van vat them hay, them tinh. 

Kien toan Tinh Menh cua minh, 

Giu gin toan ven Tinh lanh Trai cho. 

(Que Kien, Thoan tray en). 

Trung Dung viet: Thien Menh chi vi Tinh ^'pfr^lff t£ 

Ca hai co cung mot y nghia. 

Huyen Mon Dao gia cho rang Menh la Khi. Lay Duong Menh lam tong chi. Thong qua 
Luyen Duong Don Dien de cau huyen, lap giao. Cho nen noi ro ve Menh ma ban so ve Tinh. 
Do do ma chang biet Tinh. Cuoi cung cung khong biet Menh. 

Thien gia cho rang Than la Tinh. Lay Duong Tinh lam tong chi. Lay Ly cung de tu luyen 
lap giao (day dan bai tru tap niem, va tu Dinh, nhap Tinh), nen ban nhieu ve Tinh ma noi so 
ve Menh. Nhu vay la khong biet ve Menh, cuoi cung cung khong biet ve Tinh. Co hay dau 
Tinh Menh khong he roi nhau. Thich - Dao von khong hai neo. Than Khi tuy co hai cong 
dung, nhung Tinh Menh can phai song tu, can phai tu luyen dong thoi. 

Cai hoc cua hien nhan la: Ton Tarn de Duong Tinh, Tu Than de lap Menh. 

Cai hoc cua Thanh nhan la: Tan Tinh de Chi Menh. Goi Tinh la khai thuy cua Than. Tinh 
la Than chua bat dau, nen Than nho do ma Linh. Menh la khai thuy cua Khi. Khi goc o Menh. 
Menh la Khi chua sinh. Khi do do ma sinh ra. Tinh trong than nguoi tich nhien bat dong, von 
cuong kien trung chinh, thuan tuy. Tinh nay la noi nuong tua cua Khi. Tinh cung nuong nho 
vao do, va la can ban cho Menh. 

Than trong tarn nguoi nho cam ling ma thong Linh. Ai cu hi no ai 6 due la that tinh. Menh 
phai y cii vao do, va Tinh phai lay do lam khu co. 

Khi Tinh chuyen hoa thanh Tarn, thi Nguyen Than tu trong tac dung, khi Menh chuyen hoa 
thanh Than, thi Nguyen Khi tu trong van dong, cho nen Than Tarn la so cu cua Tinh Than ma 
Tinh Than la can ban cua Tinh Menh. 

Tinh ma hoa due, bien thien duoc la theo khau quyet cua Tarn; Menh ma hoa due bien 
thien duoc la theo khau quyet cua Than. 

Kien giai, tri thuc do Tarn ma ra. Tu lu niem tuong la do Tarn sai khien Tinh. 

Cu dong, ung thu, xuat phat tu Than. Ngii mac, thi thinh, do Than luy Menh. 

Menh bi Than khien luy, nen co sinh tu; Tinh bi Tarn sai su nen khong Khu Lai. 

Co sinh tu thi khong Chi Menh duoc. Co Khu Lai thi khong Tan Tinh duoc. 

Cho nen day ray trong Troi Dat deu la Sinh Khi. Tham gia phu giup hai ben, hoa due van 
vat. Do la Menh luu hanh khong ngung nghi. -14- Cho nen day ray trong Troi Bat la Linh Giac. Hai vang Nhat nguyet sang soi, deu la cai 
Tinh rue ra do. Linh giac von goc o Tinh, khi chua co Tinh, thi Tinh ta da co. Do la Tinh bat 
dau. Khi chua co Menh thi Menh ta da co. Do la Menh bat dau. 

Thien khieu tron ma tang Tinh. Dia khieu vuong ma tang Menh. Bam hu Linh ma thanh 
Tinh. Trung thien dia ma lap Menh. Trong do co Than. 

Than tang o mui, Menh noi co Dan Dien. Than tiem phuc o Tarn, khi tu ket o Than. 

Menh goc noi Nguyen khi, Tinh goc noi Nguyen Than. 

Tinh co Khi Chat chi tinh, (Tinh pham phu) co Thien phu chi tinh (Tinh Troi). (Khi chat 
chi tinh la Hau Thien chi Tinh, Thien phu chi Tinh la Tien Thien chi Tinh). 

Menh co phan dinh chi Menh, Hinh khi chi Menh. 

Nguoi quan tu tu Tinh Thien Phu, khac che Tinh Khi Chat. Tu menh Hinh Khi ma khac 
che hau thien Phan Dinh chi Menh. Phan ra ma noi thi la hai, hop lai ma noi thi la mot. Nghia 
la Than khong lia Khi. Khi khong lia Than. Trong than ta, neu than khi tuong hop thi Tinh 
Menh trong ta se thay duoc. 

Tinh khong lia Menh, Menh khong lia Tinh: Tinh Menh trong than ta ma tuong hop, thi cai 
Tinh Tien thien cua ta va cai Menh Tien Thien cua ta se thay duoc. 

Tien Thien Tinh va Tien Thien Menh la Chan Tinh Chan Menh cua ta. Chan Tinh 
menh cua ta la chan tinh menh cua troi dot, la chan tinh menh cua Hw khong. 

Nen thanh nhdn tu tri Gi&i, Dinh, Tue de Hw Tarn, luyen Tinh, Khi Than de Bao than. 
Than bao thi nen tang cua menh se vwng vang, Hw tarn thi tinh the se luon sang. Tinh ma 
luon sang thi lam gi co Khw Lai, Menh ma vwng vang thi lam gi co sinh tw? Cho nen chet 
di la chet cai hinh hai. Con Chan Tinh Menh cua ta thi thong ngay dim, phoi Thien dia, 
triet co kim co bao gift mat mat, tieu diet dwac? 

Kia xem co cay, thay chung ciing Qui Can Phuc Menh: Tinh la than, cho nen sinh hoa, ket 
qua va Menh ciing o trong do. Than trong Hinh, nhap vao Than trong Tinh, nen goi la Qui 
Can Phan Ban. 

Lai thuong vi nhu nam nu cau tinh: nhat diem nam tinh, lot vao tu cung, hop vdi Khi ma 
thanh Menh, ma Tinh cua o trong do. The la mot am mot duong tuong bac, ma mot diem roi 
vao Huynh Trung (Dan dien) ma sinh ra Tinh, ben dieu hop ma ngung, do la Bat Trac chi vi 
Than. Do la Tinh Menh Dieu hop. 

Boi nguoi khong biet nhe Dieu hop, cho nen tu Tinh ma khong tu Menh. Cai phep Dieu 
hop tinh tuy than dieu ay ma khong biet, lai khong biet the nao la Suit Tinh khieu dieu, thi 
lam sao ma tu luyen? Neu khong troi theo cuong dang, thi ciing mat vao khong tich. Khong 
biet Menh, cuoi cung di ve dau? 

Tu Menh bo Tinh, khong biet Tao Menh cong phu la the nao thi lam sao ma tri thu? 

Neu khong chap vao huu tac, thi ciing mat trong V6 vi. Khong biet Tinh, khong tranh duoc 
van so. Cuoi cung chang biet Tinh Menh minh ra sao. 

Ta nghe Due Thich Ca sinh tai Tay Phuong ciing biet Dao Kim Don. Do la Tinh Menh 
song tu. Do la phuong phap toi thuong thua. Do la Kim Tien. 

Lu To ciing noi: "Chi tri Tinh, bat tri Menh, Thu thi tu hanh de nhat benh. Chi tu to Tinh 
bat tu Don, Van kiep am Linh nan nhap thanh." H£P'I4, ^^Pl^, tit&WftM^M, K#ll 
f^^fl^^, ^Sj^BHA5=. (Chi biet Tinh khong biet menh, do la tu hanh de nhat benh. 
Chi tu to Tinh chang tu Don, van kiep dm hon kho nhap thanh.) 

Dau phai nhu bon Dao Dan chi biet van dong than the, nen lay Hinh hai lam Tinh Menh. 
Dau phai nhu nay, co nhom luyen than, luyen khi, lay Than khi lam Tinh Menh, ciing co so 
nguoi tu Tinh, tu Menh, coi Hau Thien Tinh menh nhu Tien Thien tinh menh. Nhung nguoi 
lam vay, chang nhung vo ich cho Tinh menh ma con lam hai Tinh menh. Khong biet duoc 
Chan Tinh menh, that dang thuong. 

-15- Co ke luan rang: Thai nhi trong bung me; ho hap phoi hop voi me, cho nen tinh menh cua 
me la Tinh menh cua minh. Khi ra khoi bung me, khi da cat ron mdi co Tinh Menh rieng. 
Nhung do cung khong phai la Tinh Menh Chan Thuong cua chung ta. Chung ta phai tu trong 
Tinh Menh ay luyen thanh Kien Nguyen Dien Muc cua minh, 16 xuat ra duoc diem Chan Linh 
cua minh. Nghia la Tarn ta phai biet dung cai Tinh Menh V6 Vi san co trong minh, luyen 
duong thanh Kim don, lam 16 xuat ra duoc diem Chan linh chi khi. 

Hinh y than, thi Hinh khong bi hoai, Than y Tinh thi Than bat hoai. The ngo duoc Tinh, lai 
biet Tan Tinh Chi Menh, thi se dat duoc Hu Khong Ban The se vinh cuu, truong sinh vo tan. 
Troi dat co hoai, neu trung lap duoc Tinh Menh se tai tao duoc Kien Khon. Dao gia khong 
biet cai do la Bang M6n. Thich gia khong biet dao ly nay thi la Ngoai Dao, lam sao hop duoc 
voi Thien dia chi due, dong the duoc voi Thai Hu? Ban ve Tinh Menh nhu vay co the goi la 
day du. -16- TIT SINH THUYET 

Dai chung deu thich song so chet, do do nen khong biet ly do sinh tu. Khong biet Sinh tu 
dau lai, chet di ve dau. Trong hien kiep thi mai muu cau danh loi, lam suy vi Sinh dao, khong 
duoc tieu dieu. Khi chet roi tarn hon mang nhien luan lac, hoac doa nhap Luan Hoi, khong 
biet chet la the nao. Cho nen bi luan chuyen. 

Vi le do nen Tien Phat ra doi, day nguoi dai sir nhan duyen, day biet cho khu lai, va tit tit 
dan ho ra ngoai Kho Hai Tu Sinh. Dich He Tu viet: Nguyen Thuy, Yeu Chung (do xem dau la 
Dau, Doan xem dau la Cuoi). 

Biet duoc sinh tu la: Dau het khi chua co Troi dat thi guong keu la Kien Nguyen, do la 
Ban Lai Dieu Giac. Den luc chung cuoc thi guong keu la Dao Ngan hay V6 du Niet ban. 

Sinh la sinh ra va cai Ly phai sinh la do o do (Kien Nguyen). Den chet la chet, va cai Ly 
phai chet cung la do o do. (Dao Ngan, V6 Du Niet Ban). 

Nhu khong biet dao Ly nay, thi khong the dat duoc virih hang (hang cuu), ma chi co the 
nhan song ma con, nhan chet ma mat, tram nich vao ac dao, mat con khong hen. 

Luc sinh ra, thi Thuc Than thu tarn la A Lai Gia lam chu. Khi chet Thiic Than nay cung 
lam chu 4 . Cho nen noi: Khu hau lai tien tac Chu Cong. 

Kinh phat cho rang: Ke co Thien nghiep thi khi chet se lanh tu duoi len, ke ac nghiep se 
lanh tu tren xuong. Bat ke lanh tu dau toi, cung se ket thuc noi tim va hinh the se bi diet. 

Luc bay gio nhu rua song coi mai, nhu cua bi luoc nuoc soi, cai da sinh thanh ra hinh the 
cua ta, la Tho, Thuy, Phong, Hoa se phan tan va Than se ly Hinh. 

Va The gioi nay cung tuong tu nhu biic tranh thuy mac, khong biet dau la Dong, Tay, tren 
duoi. Hot nhien thay cho hiiu duyen, mot diem sang cua Hu Vong bat thuc. Tu do sac due 
sinh ra, su giao cau thanh hinh, tinh dich tro thanh chung tu, bien y tuong giao cau thanh thai 
noan, ma nhap vao trong tu cung nguoi me. O do hap thu duoc Tien Thien Khi Chat cua me. 
Khi do som gom tu dai, roi sinh ra chu can (Nhan, Nhi, Ti, Thiet, Than, Y). Tarn ta cung sdm 
gom du bo Ngu Uan (Sac uan, Thu uan, Tuong uan, Hanh uan, Thuc uan) va cac loai cam 
giac, tri giac, y thiic tu duy. 

Muoi thang thai hoan, den ngay sinh due, tua nhu dat lat, troi nghieng, nguoi kinh so thi 
bao thai vo ra, nhu nguoi leo nui, truot chin, dau xuoi xuong, chin treo len ma ra doi. 

La len mot tieng, thi Thien Menh Chan Nguyen nhap vao To Khieu. Ngay thi o hai mat va 
tang an o Ne Hoan. Dem thi chim vao giua hai qua than, va chua o Don Dinh. Bu siia de nuoi 
ngu tang, con khi thi xung khap luc phu. Da thit mem nhu lua, trong ma mat khong nhay, 
khoc ma tieng chang khan. The la het sue Trung hoa vay. Do la Xich Tu hon don, thuan tinh 
vo tri. Thuoc que Khon thuan Am. 

Tu mot tuoi toi ba tuoi, Nguyen khi Ion len 64 Thu (24 thu la 1 lang), mot Duong sinh noi 
que Phuc. 

Den 5 tuoi, Nguyen Khi lai Ion them 64 thu, Hai duong sinh noi que Lam. 

Den 8 tuoi, Nguyen Khi lai Ion them 64 thu, Ba duong sinh noi que Thai. 

Den 10 tuoi, Nguyen Khi lai Ion them 64 thu, Bon duong sinh noi que Dai Trang. 

Den 13 tuoi, Nguyen Khi lai Ion them 64 thu, Nam duong sinh noi que Quai. 

Den 16 tuoi, Nguyen Khi lai Ion them 64 thu, sau duong sinh noi que Kien. 

Trom Chinh Khi cua troi dat la 360 thu. Cung vdi 24 thu noi To khi cua bo me la 384 thu, 
de toan ven Chu Thien cua tao hoa, ma lam dung mot can. 

Den day thi khi Thuan Duong da du, khi Vi Am chua manh nha, tinh khi sung thuc. Neu 
nhu gap chin su ve phuong dien tu tinh luyen menh thi chac chan se thanh cong. 4 A-lai-gia la Tinh than Ban Nguyen va gom chung hi cua cac hien tugng, khi ctau thai, thi A-lai-gia den truac, khi chet thi 
A-lai-gia di sau 

-17- Tu do ve sau, due tinh nhat dong, Nguyen khi phat tan, khong biet kieng ki, tham luyen 
khong ngung. Cho nen tu 16 den 24 tuoi, hao ton Nguyen khi 64 thu, ling vao que Cau. Mot 
am moi sinh, pham vat ham chuong, tinh thuan hau phat tan mat. Luc ay, lia goc chua xa, nhu 
vua dam vao suong cua hao so. (Ly suong, Kien bang chi, Khon, hao so luc), neu sieng nang 
tu luyen co the Bat vien ma tro ve (Bat vien Phuc, vo ki hoi. Phuc, so cuu). 

Den 32 tuoi, lai hao them Nguyen Khi mat 64 thu nua, ling vao que Don. Hai Am dan Ion, 
Duong due dan tieu. Due tinh va tu lu nhu bay ong vo to, Chan Nguyen bi luu dang. Nhung 
luc ay khi huyet con phuong cuong, chi luc con qua cam, neu chuyen can tu luyen, thi cong 
phu kien lap Don Co cung de. 

Den 40 tuoi, Nguyen khi lai hao them mat 64 thu, ling vao que Bi. Thien dia bat giao, Nhi 
Khi cac phuc ki so. Am dung su ben trong, Duong lam khach nen bi day ra ben ngoai. Neu 
chiu tu luyen, thi Nguy van tro thanh An, Vong co van co the bao ton. 

Den 48 tuoi, Nguyen khi lai bi hao ton them mat 64 thu, ling vao que Quan. Hai hao Am d 
ben ngoai cho nen Duong due yeu. Am bay len tren va Am khi thinh. Neu chiu tu luyen, cung 
co the uc che duoc Am khi moi thinh ma pho tro duoc Duong due vua suy vi. 

Den 56 tuoi, lai hao them 64 thu vao que Bac. 5 Am bay len tren, mot Duong muon tro 
xuong dudi. Am khi manh nhu de muon vo tung. Luc ay muon tu, nhu tiep cho lua sap tat, 
nhu mua tuoi cho lua non moi heo. 

Den 64 tuoi, quai khi da di chau khap moi noi. Nguyen Khi Troi dat cho cha me la 384 thu 
vua dung mot can, hao tan da tan, ling vao que khon. Khon la thuan Am dung su, Duong khi 
chua manh nha. Neu sieng tu luyen thoi thoi tai boi, tiep ling, thi Am cue cung co the sinh 
Duong, len den cung se di xuong dudi, bien nhu thanh cuong, bien gia thanh khoe tro lai. Luc 
ay ma khong gap bac Chi Nhan, cham cham tu luyen, tuy co the bao ve duoc cuoc ddi tan, 
nhung chi co the boi bo Tinh khi hau thien, khong phuc hoi duoc Tinh Khi Tien Thien thi lam 
sao ma trudng sinh bat tu duoc. 

Do chinh la Hu hoa Than, Than hoa Khi, Khi hoa Huyet, Huyet hoa Hinh, Hinh hoa Anh 
Nhi, Anh Nhi hoa Dong, Dong hoa Thieu, Thieu hoa Trang, Trang hoa Lao, Lao hoa Tu, Tu 
lai hoa thanh Hu, Hu lai hoa thanh Than, Than lai hoa thanh Khi, Khi lai hoa thanh Vat, hoa 
hoa khong ngung, nhu cai vong vo cung. 

Van vat khong muon sinh ma phai sinh, khong muon chet ma phai chet. Mai bi sinh diet; 
van tu van sinh, khong thoat ly duoc kho hai. Kiep kiep sinh sinh, luan hoi bat tuyet, vo 
chung vo thuy, nhu banh xe nude. Tarn gidi pham phu, khong ai thoat su tram nich nay. 

Vi ngudi ddi khong biet sinh tu dau tdi, nhu vay, sao khong tham khao xem trudc khi cha 
me sinh ra ta, thi da chet tu dau tdi. Biet Tdi la noi ta sinh ra. The nhan cung khong biet chet 
di ve dau. Sao khong khao xem khi hon thang phach giang roi thi Sinh di dau. Biet di la biet 
noi ta chet. 

Mau chot cua Tu la Sinh. Mau chot cua Sinh la Tu. Cai Co sinh tu tuong quan vdi nhau, vi 
the ma thudng nhan co sinh co tu. Cai Co sinh tu khong tuong quan vdi nhau, vi the ma 
Thanh nhan sieu sinh tu. 

Than ta co sinh tu, Tarn ta vo sinh tu*. Biet tro lai thi Tarn sinh. Khong biet tro lai thi la 
Tarn tu. 

Cho nen Tien phat thuong con ngudi va day rang: Nhat thiet chung sinh deu co mot diem 
Ban Lai Nhat Linh Chan Giac, chi vi hon me nen chang thay, khien cho Thien Menh chi Tinh 
troi noi theo dong nude. Chuyen qua nhieu kiep khong giac ngo, ddi ddi bi doa lac, lam mat 
than minh trong loai khac, gui hon qua loai khac. Cho nen Chi Chan Tinh Can, khong the tro 
lai lam ngudi. 

Ta nay lay Thanh Dao, khien chung sinh vinh ly vong tuong, de cho than minh duoc 
Trudng Sanh nhu Tien gia, hay Bat Tu nhu Phat gia. -18- CHINH TA THUYET 

Dai dao sinh Thien dia, Thien dia sinh Nhan, sinh Vat, Thien Dia Nhan Vat Nhat Tinh 
Dong The. 

Troi co Am Duong, Dat co Cuong Nhu, Vat co trong mai, Nguoi co nam mx. Co Am 
duong moi co Nhat Nguyet Tinh Than. Co Cuong nhu mdi co Son Xuyen Thao Moc. Co 
trong mai moi co Thai, Noan, Thap, H6a. Co nam mx moi co phoi ngau, sinh due. . . 

Chung sinh nhan phoi ngau nen co dam due, nhan sinh due ma co an ai. Co sinh due, an ai 
nen co ma chuong, phien nao, va vo so kho ach. Co vo so kho ach nen co luan hoi, sinh hi. 

Vi the nen Due Thai Thuong vi co due hieu sinh, nen da ma ciia do doi, viet kinh, lap phep, 
day dan phan phac hoan thuan, vo due thi quan d Dieu, hiiu due thi quan d Kieu (DDK, 1), 
chi hu thu tinh (DDK, 16), qui can phuc menh (DDK, 16), tao phuc trung tich, tham can co de, 
dac nhat thu trung(DDK, 5 va 39), hu tarn thuc phuc (DDK, 3) nhuoc chi cuong cot (DDK, 3), 
toa nhue, giai phan (DDK, 56), hoa quang dong tran (DDK, 4 va 56), chuyen khi tri nhu 
(DDK, 10), bao Nhat vo ly (DDK, 10), tri hung thu thu (DDK, 28), tri bach thu hie (DDK, 
28), be mon, tac doai (DDK, 52 va 56), bi hat hoai ngoc (DDK, 70), yeu yeu minh minh. Tinh 
ngay mot tang, hoang hoang hot hot, Tinh khong bi tiet. Tinh sinh thi cang ngay cang tang 
truong, tinh khong tiet thi khong bao gio kiet. Tinh co the hoa Khi, Khi co the hoa Than, Than 
co the hoan Hu, Ngii hanh khong trom mat duoc, Am duong khong che phuc duoc. Cung voi 
Dao hop mot the, sieu xuat thien dia. Do la cai dao Thanh Tinh Vo Vi cua lao Tu. 

Den doi Han, co Nguy Ba Duong phong theo Kim Bich Kinh de soan bo Tham Dong Khe. 
Bay gio moi co nhiing danh tu Long Ho, Dien Hong. 

Den doi Duong, nhieu Tien ra doi, Don Kinh cung duoc xuat ban, co nhung danh tu khac 
la a noi Don Kinh, nhieu khong ke xiet. Nhung xet cho cung, nhung danh tu do cung chi mot 
vat ma thoi. 

Vi thanh Nhan phat trien giao ly, thap phan te mat, tuong tan, chi muon moi nguoi deu 
lanh ngo ma tro thanh Chan. Ai ngo ten cang nhieu, thi su cang nhieu. Sach cang nhieu thi 
dao cang toi. Lai con nhieu bi tu, an ngii lam mat duong vao, khien hoc gia ciing danh phai 
tho dai. 

May thay ta la Doan Chan Nhan ra doi, tiep noi he thong Dai Dao, khoi phuc lai Vo Danh 
chi co giao. Sao dinh lai cho gian di, toat luge lai nhung gi can yeu, bo di nhung an du toi tarn, 
de 16 ra Chan De, xien duong Chinh Ly, an do lap tuong, nhung gi nguoi xua khong noi ra 
duoc thi Thay noi ra, true chi the nao la Dien Hong (Nguyen than, Nguyen khi), the nao la 
Long Ho (Ciing la Nguyen than, Nguyen khi), the nao la Dinh L6 (Dan Dien), the nao la 
Duoc vat (day muon luyen thanh Noi don, phai chuan bi moi yeu to nhu cho Nguyen Than, 
Nguyen Khi tu hop noi Dan Dien, roi Tarn Tinh Nhap Dinh cho thai hie thanh hinh, v. v...), 
the nao la Thai Thu (dem Nguyen Than, Nguyen Khi ve ket luyen noi don), the nao la Suu 
Thiem (Than bat dong, va khi dinh thi la Suu, Tarn bat dong ma Than Dinh thi goi la Thiem), 
the nao la On duong (Dieu Ly Trung Hoa), the nao la Hoa hau (tiic la phai de tarn vao qua 
trinh luyen cong va phai biet dieu tiet, khong che), the nao la Chan Chiing Tii (Chi Nguyen 
Than, Nguyen khi ket o Don Dien, chi cam thay ma khong biet hinh tuong), the nao la Chan 
Tinh Menh (Chi ket qua tu luyen khi thanh cong roi, hie ay nguyen than hi trong nguc co the 
ra ngoai, thanh Tien), the nao la Ket thai (Chi khi ket thanh noi don, nguoi Tu Chan dat duoc 
Toi cao canh gidi), co the Truong Sinh bat hi. Luc ay, Khi hie dinh tinh, bat xuat, bat nhap; Y 
dinh Than tinh, Tat Tarn khong Hu), the nao la Lieu Dang (Chi Tu luyen Don cong toi chung 
hoan tat). Thay deu phat minh, may long khong giau. Sau nay nhung nguoi co chi hoc dao se 
khong con bi Don Kinh lam me hoac. 

Lai niia, Don Kinh, va sach ciia chu hi nay co day ray; giang Ly thi nhieu, nhung it luu 
khau quyet, moi dau khong biet duong vao, ke den khong biet the nao la Thai duoc ket thai 
(Dem Nguyen Than, Nguyen Khi ve ket noi don); cuoi cung khong biet the nao la Chung Qui 
ban nguyen. Nguoi hoc sau nay khong biet thii tu tu luyen, thi lam sao ma cuoi cung duoc 

-19- Ngung Ket, Don Thanh. Cho nen khong sao tranh khoi dao dien thii tu, lay truoc lam sau, lay 
sau lam trade duoc. 

Hoc dao suot doi, rat nhieu nguoi khong biet duong vao ciia Dao, cung co nguoi vao duoc 
Dao nhung khong biet duong tien len be, len duoc be nhung khong biet vao nha, vao duoc 
nha nhmig khong vao duoc buong. Do la thii de cua cong phu, do la viec dau tien cua Tu 
Chan. Sao co the thieu duoc. 

Toi rat thich 4 cau ke nay cua Tang kinh: 

Chung sinh vo tan the nguyen do, ^K^L^C^lWMS. 

Phien nao vo tan, the nguyen doan, M'W^^l^MM 

Phap mon vo luong the nguyen hoc, £fe n^Cs^M^ 

Phat dao vo thuong the nguyen thanh. j^ii^C Jl#Mi^ ■> 

Vo tan chung sinh, the nguyen do, 

Vo tan phien nao, the dep het. 

Vo luong phap mon, the nguyen hoc. 

Vo thuong Phat dao, the nguyen thanh. 

Due The Ton co noi: Do tan chung sinh roi mod thanh Phat. 

Ta vi the ma phat mot niem tu bi, dem het bi quyet cua thay ta truyen day pho bay ra 
khong giau giem, cho sau nay nhung ai co duyen, se tro lai Thien Gioi ma khong sa vao kho 
hai niia. Do la Tarn Nguyen cua ta. 

Thii nhat la: Ham duong Ban Nguyen, Cuu Bo Menh Bao (Ham duong chin vo, cuu ho 
ban can) ygfrM^JiC, it^^So 

Thii hai la: An Than To Khieu, Hap tu Tien Thien (Y Thii Don Dien, ngung than tu khi) 

Thii ba la: Trap tang khi huyet, Chiing dieu qui can (Khi tang Don Dien, Chiing dieu qui 

cw) mmnn, M»nm.o 

Thii tu la: Thien Nhan hop phat, Thai duoc qui ho (Thien nhan dong phat dong, Thai Khi 
qui Don dien) ^A-pt, %W)3Mo 

Thii nam la: Kien Khon giao cau, Khii khoang luu Kim (Thuong ha Don Dien giao hop; 
Nguyen Than, Nguyen Khi thanh Don) t^^tM, if^io 

Thii sau la: Linh Don nhap dinh, truong duong thanh thai (Than Khi ngung ket noi Don 
Dien, vinh vien tu duong Linh Tinh) ?lflr\M\, ix# ^Un ° 

Thii bay la: Anh Nhi hien hinh, Xuat Ly Kho Hai (Noi don thanh, xuat Kho hai) %&)LW&, 

Thii tarn la: Di Than Noi Vien, Doan ciing Minh Tarn (Di Than thuong don dien, Doan toa 
tiic ky tarn) ## ft U, $!$&%& - 

Thii chin la: Ban The Hu Khong, Sieu xuat tarn gioi (Chan Nguyen Hu Tinh, Sieu thoat 
Tarn gioi) ^#jt$, M& H^-. 

Trong do lai co: Luyen hinh, Ket thai (ket Don), Hoa hau de toan cong phu Ciiu Chuyen 
Hoan Don), Dai Dao khau quyet den day da tron ven. 

Ngay nay, nhung nguoi hoc Dao, doi mu cao, mac bao vuong, tu man, tu tiic, khong chiu 
ha minh den xin thay ta chi cho thii tu, tu tri, nhu mu lai giau mu, chay vao duong ngang, ngo 
tat, ha chang biet Dai Phap co 3.600 thii, vdi 24 pham Dai Don, tat ca deu la Bang Mon. Chi 
co dao Kim Don nay mdi la tu hanh chinh 16. Tru dao nay ra, khong co duong nao khac de 
thanh Tien, thanh Phat. -20- Cho nen trong Thuong Hoi phap hoa, due The Ton noi: 

Duy thu nhat thuc su, du nhi tuc phi chdn. 

Doan Chan Nhan noi: 96 chung ngoai dao, 3.600 bang mon, tat ca deu hu ao. chi nhung gi 
ta noi mdi la Chan. 

Chung Ly Quyen noi: 

Dao Phap tarn thien, luc bach mon, ill^fe^i 1 /^ H H 

Nhan nhan cac chap nhat mieu con. A A^S-JA - Ifffl 

Thuy tri ta hi Huy en Quan khieu i^ £P ^ ^p "If ^£ Sj 

Bat tai Tarn Thien Luc Bach Mon. ^PiS^-i 1 /^ ~S H ° 

Dao phap ba nghin sdu tram mon 

Mdi ngu&i nam duac mot mieu con 

Hay ddu la Khieu Huyen Quan do, 

Khong thdy co trong 3. 600 mon. 

Vi Dai Dao Huyen Quan kho gap de thanh, nhung ket qua cham, bang mon tieu thuat thi 
de hoc kho thanh, lai kien hieu cham. Cho nen nhung ke tham tai, hieu sac thuong thuong me 
muoi va chang giac ngo. 

Trong do co so nguoi thich L6 Hoa (tuc luyen Ngoai don Hoang bach hay Kim Ngoc), co 
so nguoi lai thich nu sac de Thai Am Ho Duong, co nguoi chuyen giu goc ron, co nguoi 
chuyen van doi mat de luyen cong, co so nguoi chuyen tri thu An Duong (Huyet giura hai long 
may), co so nguoi chuyen cha xat vanh ron (Ha Don Dien), co nguoi thich lac Giap Tich 
(xuong song lung), co nguoi thich xoa bop ngoai than (Dich Hoan) de ton than duong khi, co 
nguoi thich van chuyen chin khi, co nguoi thich dung gai trinh de Thai Am, co nguoi thich 
bu siia tai phong trung, co nguoi thich Be Tuc Hanh khi. Co nguoi ua co duoi de hanh khi, co 
nguoi thich van dong Tarn don dien, co nguoi thich hop bung co hau mon de khoi mat tinh, 
co nguoi thich ho lung nam tuyet de tu luyen, co nguoi thich an Linh Chi va Bach Truat, co 
nguoi thich Thon Khi Yet Tan (nap khi, nuot Tan dich), co nguoi thich Noi Quan Ton Tuong, 
co nguoi thich Huu Luong Tich Coc, co nguoi chiu lanh va an ban, co nguoi thich ban tinh, 
van khi, co nguoi nhin mui, dieu hoa hoi tho, co nguoi bo vo vao nui, co nguoi dinh quan 
giam hinh (nhap dich thu hinh), co nguoi hung kinh, dieu than (bat chudc gau treo, chim xoe 
canh de luyen phep dao dan), co nguoi nuot suong va thuc khi, co nguoi chuyen ngoi, khong 
nam, co nguoi lo tru that tinh, tao tru tap niem, co nguoi thien dinh bat ngu, co nguoi trai gioi, 
doan vi, co nguoi thich mong du tien canh, co nguoi yen lang chau ve Thuong de, co nguoi 
luyen mat chu tru ta ma, co nguoi luyen kien van, chuyen tung, co nguoi an tinh khi minh de 
hoan nguyen, co nguoi be huyet VI Lu de khep dong Duong Quan, co nguoi nau luyen tieu 
tien goi la Thu Thuc, co nguoi thu kinh nguyet dan ba ma ho goi la Hong Dien, co nguoi 
luyen che Nhau nguoi lam Tu Ha Xa de lam thuoc cuong duong, co nguoi dung Chan Khi de 
thong kinh, hanh khi, tro giup viec vo chong, co nguoi nham mat, minh tarn de luyen Bat 
Doan Cam, co nguoi tho co, nap tan, dung Hu, Ha, Ho, Hi, Suy, Y (luc tu), co nguoi chuyen 
Dien Bich co chi muon Hang Long, Phuc Ho (Dem Nguyen than xuong ha dan dien de phat 
dong than khi), co nguoi tap khinh cong de dap gio cuoi rong, co nguoi muon hap thu tinh 
hoa cua Nhat nguyet, co nguoi ua dap Cuong, ly Dau de xem sao, co nguoi nuong theo cac 
que Truan (sang), Mong (chieu) de luyen Hoa Hau, co nguoi luyen thuat Kim Ngan Hoang 
Bach, thieu mao long hoa, co nguoi mong truong sinh bat tu, co nguoi muon bach nhat sieu 
thang len troi, co nguoi chap sac tuong khong muon hoa, co nguoi tu tri Hu Tinh cho khi tan 
khong tro lai, co nguoi giu Gioi, Dinh, Tue de mong giai thoat, co nguoi muon tru San si de 
cau Thanh Tinh, co nguoi khi con song ma muon sieu thang Tay Vuc Phat Gioi, co nguoi 
nguyen len Thien Duong khi chet . . . phan phan loan loan nhu vay, khong sao ke xiet. 

Co nhieu nguoi theo Dao, theo Thich, chi theo mot thuat, mot quyet nhu vay, ma cho do la 
Kim don Dai Dao, 6 ho, ho nhu bon Quan Trung Thiet Bao (dung ong quan ma xem beo), day 

-21- gieng nhin troi, quay dan tram moi, chi ly van trang, dem Chi Dao pha doan phan mon, lay 
me dat me, manh tu, hat luyen, dan nguoi vao duong ta. 

Cho nen Vuong Luong Khi lam bai: "Pha Me Ca". Tran Ne Hoan lam bai "La Phu Ngam", 
Chung Ly Quyen lam bai "Chinh Dao Ca", neu len nhung loi lam cua bang mon, cot de cuu 
nguoi buoc lam vao duong ta. Nhung trong do cung co mot so dieu co the dung tru benh tat, 
cuu lao tan, tang tuoi tho, song doi an lac. Neu co ai sieu thoat thi bat qua chi lam duoc Bong 
Dao Tien hay dac qua A La Han ma thoi. 

Cho nen Pho Dai Si viet: Nhieu kinh bat van kiep, chung thi lac khong vong. i^££ ATT Sj, 
t^W$r' i E~tl.(Trai qua van kiep cuoi cung cung lac vao Khong Vong). 
Truong Binh Thuc cung viet: 

Hoc Tien tu thi hoc Tien Thien, ^lii^^^^flij 

Duy huu Kim Don toi dSc doan. PfW^^ itflpM . 

Hoc Tien la phdi hoc Tien Thien 

Phdi hoc Kim Don m&i chinh truyen. 

Va lai, Dao Kim Don la dao gian di khong phien phiic, lay Hu V6 lam The, lay Thanh 
Tinh lam dung, lay Hun vi de thanh cong trong buoc dau, lay V6 Vi de thanh cong khi toi 
cuoi. Tu dau den cuoi khong co gi la cao vien, nan hanh. Tai sao the nhan khong biet rang 
Dao o gan ma cii cau o noi xa, viec thi de ma cii tim cho kho. Bo sang, theo toi, chang dang 
thuong sao? 

KIM la cai gi kien co, DON la cai gi tron ven, do chinh la Ti L6 Tinh Hai (Thuong dan 
dien) noi nguoi, Kien Nguyen (Dau) Dien Muc cua con nguoi. Due The Ton xung la "Khong 
bat Khong, Nhu Lai Tang", Lao Tu goi la "Huyen huu Huyen", "Nhap Dieu Mon" (Huyen 
chi huu Huyen, Chung Dieu chi mon). 

Neu goi do la Dao, goi do la V6 Thuong chi ton chi Dao, neu goi do la Phap, thi do la Phep 
toi thuong nhat thua. 

Hien thanh Tarn Giao, deu theo duong chinh nay, con gi la Chinh hon duoc day? 

Long ta thuc muon theo doi Hoang Cue Chieu Minh, voi chung sinh co cung mot nguyen 
nhan la Kien Nguyen, cung nhau ket ban trong hoi Long Hoa, cho nen lam ra thuyet nay de 
dem nguoi ve duong chinh. Cung voi Do thuyet cua thay ta, chi r5 tung do khieu, khien cho 
hoc gia an chung Kim Don Kinh, khi da xem qua se khong con nghi hoac nua. -22- 
itm 

km 


ft 


n ft is «r «' Tao Hac 


Sac Hu 


Hoa Bach 


Khong Linh 


Huyen Tuong 


Bat Bat 


Quat Phu 


Nhj Muoi 
Chi Chi 
Nhat Than 


Vu Tien 
Tru Thien 
Chu Dja 
Te Sinh 


Hoat Linh 
Bat Minh 
Bat Nhat 
Dja Khieu 


jKfSjN 
Ky Hoang 
X (A ), 
Te Trung 
\iAk 
Dinh Thong 
Khi Ly 


Thien Quang 

Huyen Minh 

Nu Tang 


Ngung Hu 
Ket V6 
Chi Chi 
So Coc 


Tu Chi 
Tai Ky 
Xii So 


Chung Bong 
Dieu Lai 
Mon Dao 


Kim Giao 


Kien 


Da 


Ngoc Linh Chu 


6 Le 


Ma 


Da 


Djch Phu Hong 
Hoa 


Hu Phuc Quy 


Nhu 


Thu 


Dan Hon Tjnh 


Trung h 


Quang Khong Menh Can 


Y 


Nhat 


Quynh Khang Tho 


Hoang 


Tang 


Tang Quan Khieu Chau 


Dan 


Huyen Hi 


Chan Hoa 


%k 


Due 


Jong Ha Khiic j 


\ Hoa 


Thai Di 


Dien Tai 


Bao 


Anh 


Ho Xa Giang r 


s*Tii 


Dinh Phu 
Quy Sinh 
Than Tu 


Yen V6 
Mguyet Tan 
L6 Tang 


Khuy Bat 
Bat Tuong 
Pha Quan 
Chi Chi 
Co Dia 

PHOCHIEUOO Thj Dieu Khieu Tarn 

vi Khieu trung Tang 

Pho te huu chi 

Chieu quan dieu Khieu ~IT Bat 


Ha 


Nguyen Thien 


Thilc 


Tu 


Thuy Dja 


Bat 


Ha 


To Linh 


Tri 


Lu 


Khi Can 


Chi 


Chi 
Dja 


Thien 


Chi Bat 

Thien Dong 

Chi Dao 


Bao 


Than 


Dja Trang 


Nghia 


Minh 
Chi 


Chi 
Mon 


Xa 


Ho Huyen 
Hap Tan 
Chi Chi 
Can Mon 


Xich 


Chu 
Long 


Sa 
Tinh 


Dinh 


Tham Bat 
Tham Nhj 
Phap Phap 


Xoang 


Nhu 


Gioi Mon 


Tu 


Lai 
Ly 


Tang 


Tu Chan 
Nhien Chu 
The Nhan Xa Thu 
NO Linh o o o Linh Linh Linh 
Son Quan Dai Tarn Gia Tay [ | 

Ca tag QuyTmng Thien Chu Phuong Than Dan Nhat Chan Ngi 
l Quan Ong Thon Thuy Nguyen Hon Hong Chi 

linh Khong Huyen Phap Mau Xa Chan Cue To 

i/j Trung Quan Vuong Ky Lai Nhat Lac Khi 

Thanh Mon Tu Khieu Quo'c Huyei Huyen i Huyen 
(i Minh > Anh Bac Khi Thac Linh 
Nhi Hai Huyet Thugc Can Mguyet Kim Tao Da 
Hoa Bao 
L6 Tang >a Tay Tong Hon 
Tri Don 
Mon Khieu Thien Kham 
Bien Ly 
Van Giao 
Hoa Cau 
Chi Chi 
To Huong Chan Sinh Menh An 

Kim Sat Chi Than 

Dinh Xa Gia Vi Tuc Truong Hap Hao 

Chi Thai Tjch Khi 

Huong Tru Xii Mon m 

± 
± ft 
m JUX 


nnrr 

± III 
[MI ^ pi si 
ifit i : . ffi 

n#^}i^mri iA 


PHAN CHIEU 00 Thai Til Ngoc Luu Til Thuong Ma 
Gia Thanh Kinh Chan Kim Dan Ni 
Tri Cung Son Cung Thanh Dien Chau Chuc Huyen Thien Tang Be Lieu Tu N6i Thien Thien Ne Dao Bi Huyen Thien Thugng Chan 
Dung Do Phu Son At Thien Phil Vien Duong Coc Hoan Tri Ngan Mori Can Dao Te 

Phong Huynh Huyen Khong Toi Tam Gi 

Phong That Dong Cao la Cam Thien 
Son Phong Bja Cung Quan Con 

Lon Thugng 
Thi5 
Phu Uy 

Quang 

Dinh Bat 
Nha 
Ngan Ba 
La 
Mat 
Oia Bach 
Linh 

chi 
Menh 

Xa Tan 
Dich 
chi 
Son 
Nguyen 
Tuy 

Vi 

Cung Vien 
Giac 
Hai Trung 
Nhat 
Cung Oa 

La 

Ni 

Mon Nao 
Huyet 

chi 
Quynh 
Phong Hon 

Tinh 

chi 

Vuong 

That Doc Duong 

Tiep Bie'n Tam 

Giao Hoa Tuc Tang Sinh Thirang Ha Hu Tam Long 

Chi Chi Kim Kim Tu Thien Xa Nguy Ban Ho Coc Hoi Quy 

Xu Huong Thien Bau Huyet Khe Lo Huyet Cot Huyet Dao Am Lg Binh Tam Tao 
Dao Am Dja PhachTruong Hoi Cam Am Ham Dj Ban Khe 
Khang Kieu True Ion Cuong Duong Ion Doan Tri Huyet Khau Lg Tu Thien 

Mau Nhan 

Cuu Phan Hop 

Trieu Vi Thai Trung Thai Phat 

Thien Lu Huyen Thiet Chi Chi 

Lanh Huyet Quan Co Lg Co te 4 4 #- 


# jm- §" f "J & A 

^'J & & # 

n^ ail 

f f "J Hf W 

Hf $ # afe 

H t £'J Kl 
If ^ it $i] te 4 4 #- 


# jm- §" fij & A 

^'J & & # 

n^ ail 

3C f "J Hf W 

Hf $ # afe 

H t £'J Kl 
If ^ it $i] th6i chieu do 

(Noi dung trong do hinh) 

Nguyen Khi van hanh: 

Nguyen Khi con ngudi theo thai gian phat sinh: 

Gid Ty Phuc khi den VI Lu (Luc ay Nhat Duang chi khi thuang thang, vao huyet VI Lu, 
noi chot cuoi xuong song). 

Gid Suu, la Que Lam, khi dao Than Duong. 

Gid Dan la Que Thai, khi den Huyen Khu. 

Gio Mao la Que Dai Trang, khi den Giap Tich. 

Gio Thin la Que Quai. Khi tdi Dao Dao 

Gio Ti la Que Kien. Khi toi Ngoc Cham. 

Gio Ngo la Que Cau. Khi toi Ne Hoan. 

Gio Mui la Que Don. Khi den Minh Duong (Dudi Hong). 

Gio Than la Que BI. Khi den Dan Trung (Giua 2 vu). 

Gio Dau la Que Quan. Khi den Trung Quan. 

Gio Tuat la Que Bac. Khi den Than Quyet (Ron). 

Gio Hoi la Que Khon, Khi ve Khi Hai (Duoi Ron 1 tac ruoi). 

Than ngudi co hai mach Nham Doc, tong quan Am Mach, Duong Mach. Mach Nham khdi 
tu Trung Cue (Dan Dien ha huyet), tuan hoan trong ruot, toi Quan Nguyen (dudi ron 3 tac), 
den Yet Hau, lam chu Am mach. 

Doc Mach khdi tu Hoi Am, xuyen qua xuong song len den Phong Phu, theo tran xuong 
mui, lam chu Duong Mach. 

Qui tiic la thd bang Nham Doc khong thd bang mui. 

Ai thong duoc 2 mach Nham Doc thi cac mach deu thong va khong bi benh tat. -29- 5 -« ZJti % ft 
1=1 
?M5 


^ 
^ 


m m A) 
jJL ;lj fc JL 

m rt 


<>»\J 
'htb'l'^" 

/ y% i^ ^jc 5. 

&4L 
i^ T£? J* f^ j-#- 'I* i # 

■k M if # 
$1 #§■ J| *f* 

If # T ^P 

-flit^-tb 
EJ ^ 
^ 


m m A) 
jJL $j fc JL 

m rt 
Phach xuat 
Tinh chi so thi S: ate <>»\J 
'htb'l'^" 

/J^? i^J \57jC 5- 

&4L 
i^ T£? J* f^ !-#- 'I* i # 

■k M if # 
$1 #§■ J| *f* 

If # T ^P 

-flit^-tb N0I CHIEU DO 

(Noi dung trong do hinh) 

Tarn nhu Quan Chu, Than Minh do do ma ra. 

Phe nhu quan Phu Ta. No dem lai sir tiet do. 

Gan nhu Tuong Quan, chu muu lu. 

Dam nhu la quan trung chinh. No quyet doan moi su. 

Dan Trung (giua 2 vu) la quan dong than sii. No sinh ra Hi Lac. 

Ti nhu quan Thuong Lam. No sinh ra ngu vi. 

Dai Truong nhu quan truyen dao. No sinh bien hoa. 

Tieu Truong nhu quan Thu Thinh. No hoa moi vat. 

Than nhu quan tac cuong. Ky xao do do ma sinh. 

Nao nhu Tuy Hai. Tuy trong nguoi tu noi do. Tren thi tdi Ne Hoan, duoi thi xuong VI Lu, 
do mach Doc lam chu. 

Dan Trung o giua hai vu. Do la noi Khi tu, phan bo Am Duong, coi nguon sinh hoa. Nen 
goi la Be. 

Cach Mo duoi Phoi, cung voi xuong suon, bung dinh nhau. Tua nhu tarn man, khien cho 
troc khi khong nung nau duoc thuong tieu. 

U Mon o giua Tieu Trang, Dai Trang, lam cho Tan dich tham nhap Bang Quang, loc ue 
truoc cho vao Dai Trang. Bien hoa xuat phat tu day. 

=4= =4= =4= 

*Giai thich cac hinh ve tren 

1. Pho chieu do. 

Tang thu Nhat: True chi Khieu: Tarn Nguyen, Tinh Hai. 
Tang giua: True chi Khieu: Hoang Trung Chinh Vi. 
Tang duoi: True chi Khieu: Quan Nguyen, Khi Hai. 
Goi la Tien Tarn Quan. 

2. Phan Chieu do. 

Tang duoi cung: True chi Khieu VI Lu Thai Huyen. 
Tang duoi la Khieu Giap Tich Song Quan. 
Tang tren cung la Khieu Thien Coc, Ne Hoan. 
Do la Hau Tarn Quan. 

Ma Don Duong noi: Tien Tarn Tarn, Hau Tarn Tarn, thu thap khoi, Nhat dam dam. 
fffHH, JaEL^EL, iBcJh^, — 'jBfi (Tien Tarn Tarn, hau tarn tarn, Thu thap thdnh mot gdnh.) 

3. Thtri chieu do. 

Phat huy co Duong Thang, Am Giang, Tii tuong hoan trung chi dieu. 

4. Noi chieu do. 

Chi bay Ngu tang, luc phu, 24 xuong chuy, Nham Doc nhi Mach, de nguoi tu tri biet 
duong ma ha thu cong phu. 

Neu nguoi khong hieu ranh ve Khieu ma noi tu, khac gi chua biet dung ma doi biet di. 
Xua nay chu tien chi khau khau tuong truyen, tarn tarn tuong thu, khong dam dem 
khieu nay chi ve cho doi, vi so tiet lau Thien co. 

Nay Thay ta, cong khai Chinh tri cua Phat, coi chung sinh nhu con, lai ve bon do hinh 
nay de tiep dan nguoi sau chua biet. Do la y muon pho do nhiing nguoi co duyen de cung 
ra khoi kho hai sinh tu. -32- 
J&jki 


%.#*%%! thAi eye do 

(Noi dung trong do hinh) 
V6 Cue 3M, Thai Cue XU 
Duang dong fflsjj, Am tinh Hi# 
Kim £, Moc 7^, Thuy 7jC, Hoa 'X, Tho ± 
Khon dao sinh Nu ^if^^C, Can dao sinh Nam ^it^^ 
Van vat hoa sinh Jj$j!kik 

Vong tron nay, Phat gia goi la Giac, Dao gia goi la Kim Don, Nho gia goi la Thai Cue. Goi 
V6 Cue (Nguyen Thuy vo vat) ma Thai Cue (Phai Sinh van vat chi Ban Nguyen) nghia la 
khong the truy cuu duoc su bat dau cua no. Khi con nguoi so sinh, co mot diem Linh Quang, 
do la Nguyen Nhan sinh ra hinh tudng, do la Thai Cue thuyet. Khi cha me chua sinh, thi co 
mot khoi Thai Hu. Do la chu truong: hinh tuong ta sinh ra co noi co chon. Do la thuyet V6 
Cue. 

Do su noi: Due nhan Ban Lai chin dien muc. Vi sinh than xii thi Thai Hu. 

Doan Chan Nhan thuyet: Thai Cue co mot Ly, tu van hanh goi la Thoi Hau. Troi dat tuy 
Ion nhung ciing khong ngoai mot hoi tho. Khi ngung ket bat dong thi goi la Chan Chung. 
Chan Chung ay tuy nho nhu hat thoc, nhung tranh thang duoc voi troi dat, luc an phuc qui can, 
tinh tiic tra minh thi la Thoi Hau Thai Cue (Khi tinh), Dung due ket thuc, giao cau ket thai thi 
la Chan Chung. Thai Cue (khi hoat dong). Neu ta bao ton duoc hai cue do ma khong mat mat, 
thi se truong sinh bat hoa, ha dau chi tron mot kiep nguoi ma thoi. 

THAI CVC DO PHAT HUY 

Ldn thay la Thai Cue trong ta. No sinh sinh hoa hoa. Cung dat troi chung thuy. Neu duoc 
truong sinh, bat hoa no se sieu xuat thien dia. Khong lam hai su song, khong chet oan uong, 
se song tron mot doi. Neu doan tuyet duoc sinh tu, se truong sinh, bat hoa. Song tron tuoi doi 
ciing khac pham phu. Neu truong sinh, bat hoa, co the dong Tien Phat. hai le do deu tu Thai 
Cue phat xuat ra nhung tac dung khong giong nhau. 

Nguoi nguoi deu biet rang Thai Cue co tu truoc troi dat, van vat, nhung khong biet rang 
sau khi da co troi dat van vat, thi van loai van co du Thai Cue. Thai Cue co Thoi Hau, co 
Chan Chung. 

Khi chua co troi dat van vat, thi Thai Cue o hoi Tuat, Hoi. Co hai hoi nay, Thai cue mdi co 
duoc Nhat Nguyen Tao Hoa (Mot Nguyen la 129.600 nam, mot hoi la 10.800 nam). 

Moi nam Thai Cue o hai thang: thang 9 va thang 10. Co duoc hai thang ay, Thai Cue moi 
co duoc mot nam tao hoa. 

Moi thang co 5 ngay Thai Cue, tu 26 toi ngay 30. Nho co 5 ngay nay, Thai Cue moi co 1 
thang Tao Hoa. 

Moi ngay co hai gio Thai Cue la gio Tuat va gio Hoi. Nho hai gio nay, Thai Cue moi co 1 
ngay Tao Hoa. 

Moi gio Thai Cue tai yeu yeu, minh minh hai Hau. Nho hai Hau nay, Thai Cue moi co mot 
gio Tao Hoa. 

O dong vat, thi Thai Cue an phuc, sinh no vao ban dem. O thuc vat, thi Thai Cue quy can, 
ket trai. O nguoi, thi Thai Cue, yen tiic, ao minh, giao cau, ket thai. 

Giao cau dung thoi, dieu duong dung phep, se khong lam ton thuong Thai Cue, thi se song 
mot doi binh thuong. 

Neu doan tuyet duoc dam due, vao duoc ao minh, bao toan duoc Thai Cue, thi co the 
truong sinh bat tu. Song het mot doi (nhu pham nhan) roi ciing bi huy hoai, con thanh tien, tac 
Phat se truong sinh bat tu, khong bao gio bi hiiy hoai. 

Nhu vay co khac voi pham phu, voi cam thu, co cay khong? 

-34- 4 T jfc ifij >M 
f tT 

efl 4> ^V 

^ Ff * 
£*# 
& * #. 

rffj ffl & 

vx £ >\i 

f £- fa vX 

+ *** 

& m f& & 

t 8£ & #■ 
•u J& % b t) 
TRUNG TAM DO 

(Noi dung trong do hinh) 

Kien Tien Thien: Trong Duong co Am. Ly Hau Thien, Trong Hoa co Thuy. Tinh Tien 
Thien la V6 Cue, la Nhan, Tho. 

Tu cho cao nhat ciia Troi den cho thap nhat ciia dat la 84.000 dam. 

Tu cho cao nhat cua Troi den cho cao nhat cua Dat la 42.000 dam. 

Tu cho cao nhat cua Dat den cho thap nhat cua Dat la 42.000 dam. 

Than con nguoi ciing vay, cho nen giua Troi va Dat goi la Huynh Trung. Huynh la mau 
chinh cua Dat, va due Nhan d trong do. Cho nen noi An Tho don Nhdn. Cho den Le, Nghia va 
Tri ciing goc tai do. Cho nen noi: Nhan, Nghia, Le, Tri deu goc d Tarn, hon nhien tai Trung, 
va Thuan Tuy chi Thien. Cho nen noi: Tai chi u chi Thien. Tri chi nhi hau dinh. Dich noi Can 
ky chi. Kinh Thu noi: An nhu chi. Cac nghia cua chu Chi deu giong nhau. Chi con goi la Mat. 
Cho nen Thanh Nhan di thii tay tarn, thoai tang u mat. Cai Trung nay, von hu trong nen cung 
vdi Thai Hu hon nhien la Mot. Cho nen noi: Thanh Nhan vdi Thai Hu dong nhat the. 

Chu Dich viet: Thien ha ha tu ha lu. 

Luan Ngu viet: Thien ha quy Nhan. 

Goi la Thien ha, hay Thien Dia chi gian, hay Thien Dia chi Tarn ciing cung mot nghia. Tat 
ca con goi la Trung (Trung la Thai Hu, la Thien Dia chi Tinh). 

Goi la Tarn hay la Trung ciing vay. Do chinh la cho vui cua Khong Tii va Nhan Hoi. 

Tinh Tinh ciia Kien d Khon. Tinh Tinh ciia Khon o Kien. Do do ma Kham Ly mdi giao 
nhau, va Troi Dat mdi duoc Thai Khang. (Thien Dia giao Thai) 

Neu nhu Thuy nhuan ha va Hoa viem thuong, thi do ciing la Tinh Tinh tu nhien ciia chiing. 
Neu chiing khong duoc Tinh Tinh ciia Kien Khon, de "phuc ky so" thi Thuy la Thuy ma Hoa 
la Hoa. Hai ben khong thang khong giang, khong the lam cai dung cho nhau. 

Tien Thien khi tuy chang thuoc ve Khi, nhung Thai Hoa Nguyen Khi, va Hao Nhien chi 
khi ciing tu trong khi Tien Thien do phat sinh. Cho nen noi: V6 Khi nhi sinh Khi. 

Giong nao co khi ciing phai nhd Khi nay ma sinh ma trudng, phoi hop, vdi Thien Dia. 

Nghieu Thuan noi: Doan chap quyet Trung. Do chinh la cai Trung Tarn chi Tarn ciia 
Khong Tii. Khong Tii d giua Tarn nay. Neu Trung Tarn nay la that, thi trung tarn ngu hanh se 
la Hu. Cho nen noi: Thanh Nhan vo tarn ma huu tarn. 

Do hinh nay true chi vao "Nhan Tarn hu Linh bat muoi". Khieu nay khuech nhien vo te, 
than dieu mac trac. Nguyen thuy Hon Nhien Chinh Trung. Biet thien, bat y, thuan tuy chi 
thien, thuan nhat bat tap, no von vien minh, dong triet va vo ngai, noi rang co, thi nghe nhin 
chang thay, sao goi no la co. Noi rang Khong, thi no Chi Linh, Chi Than, chua he la Khong. 
No von khong noi, khong chon, khong co thuy chung. 

Khi chua co Dat Troi, thi no da nhu vay. Khi da co troi dat muon vat, thi no ciing van nhu 
vay. 

No that la "Chi Vo, Chi Huu, Chi Huu, Chi Vo". No la Linh The ciia troi dat, la Huyen 
Khu ciia moi bien hoa, la Ban Nguyen Tinh Menh moi nguoi, la dai ban ciia thien ha van vat. 

Thai Dich cho rang: Thai Cue, Tii Tuong, Bat Quai deu do do phat sinh. Vua Thuan goi do 
la Trung, Khong Tii goi do la Nhan, van dai de vuong xua nay deu truyen cho nhau, Thanh 
hien xua nay ciing deu truyen cho nhau. Hieu duoc nhu vay la "Khac minh tuan diic". Hieu le 
nay la hieu Kinh Dich, thay duoc le nay la thay duoc Dao. 

Kien lap duoc Tarn nay, tiic la kien lap duoc dai ban cho thien ha. 

Thong suot duoc Tinh nay la do ta. Lap duoc Menh nay ciing la do ta, Cong trinh Tao Hoa 
deu do ta. -36- it, 7JC f i ^ 
HOA LONG THUY HO DO THUYET 

Hac dien la Thuy Ho. Do la goc sinh van vat. (Am khi) Vua co Chat vua co Khi. 

Hong dien la Hoa Long. Do la can coi van vat. (Duong Khi) Co Khi ma khong co Chat. 

Huu Chat la Chan Dien, la Thai Am, la Tinh Hoa mat trang, la Nguyen Than, do la Me 
sinh muon vat. 

V6 Chat la Chan Hong, la Thai Duong, la Tinh Hoa mat troi, la Nguyen Khi, do la Cha 
sinh muon vat. 

Cai the cua Dien Hong (Nguyen Than, Nguyen Khi) ho tuong sinh hoa, tuan hoan bat tuyet. 
Co the noi do la to tong sinh ra Troi dat van vat. 

Xua cac bac Chi Nhan biet co Than Vat an o do, nen moi Phap Tuong (Bat chuoc tuong 
quai), de thai thu tinh hoa Thai Am, lap Dinh Khi (Dan Dien) de hoi tu khi Thai Duong, khien 
chiing quy ve Than That va tuong giao vdi nhau. Giao hop mai mai, sinh hoa vo cung, va 
trong Moc (Gan) se sinh hon (Nguyen Than), trong Kim (Phoi) se sinh Phach (Nguyen Khi). 
Hon Phach ngung ket tu hop, hoa thanh Noi Don (Ngan Ngac), giao ket tram bau, ten goi la 
Kim Dich Hoan Don. -37- 
t^7 ^C 1% 

A % in 

ft 4^ 
w 

ft 
A J3 & 00 4H6 ^CEI 
NHAT nguyet o tho do 

(Noi dung trong do hinh) 
Xa Nu true 6, di thon Ngoc Tho. 

Anh Nhi khu Tho, di hap Kim 6 

§uu&fei«:#4 

Trong Nhat la O, O la Than, Than la Hoa, Hoa thuoc Tarn, Tarn la Hong, Hong la Li. 

Trong Nguyet la Tho, Tho la Khi, Khi la Duoc, Duoc thuoc Than, Than la Dien, Dien la 
Kham. 

Hai chu Tarn Than, la Duoc, la Hoa, hie Thai Thu thi goi la Duoc, trong Duoc co Hoa, liic 
luyen thi la Hoa, trong Hoa co Duoc. Dung Hoa luyen Duoc de thanh Don, di Than ngu Khi 
se thanh Dao. -38- NHAT o, nguyet tho thuyet 

Nhat la Duong. Trong Duong ham chiia Am, tuong trong Cat co Hong. Duong khong co 
Am, khong lam cho Hon duoc sang. Nen goi la "Thu Hoa" do la Duong Trung ham Am vay. 

Trong Nhat co O, que thuoc Nam Phuong, goi la Ly Nu. Cho nen noi: Nhat cu Ly vi, phan 
vinu. 

Nguyet la Am. Trong Am co ham chiia Duong, tuong trong Dien co Ngan. Am khong co 
Duong, khong la cho Phach duoc sang, cho nen goi la "Hung Kim". Do la Am trung ham 
Duong vay. 

Trong Nguyet co Tho, que thuoc Bac Phuong, goi la Kham Nam. Cho nen noi: Kham phoi 
Thiem cung, khuoc thi Nam (Han van). 

Sach V6 Lau noi: 

Dien cau Ngoc Tho nao trung tinh, IS^cEE^,li "T 4 If, 

Hong thu Kim 6 tarn noi huyet. zkM^k^i'b \H JfiL, 

Chi khu nhu vat ket thanh Don. RW^$I^J&ft, 

Chi Dao bat phien vo nuu niet. MM^M^cfflti ° 

Bai tho tren co the viet gian di lai nhu sau: 

Than tu Ngoc Tho nao trung tinh #^5^H 4* If, 

Khi hop Kim 6 tarn noi huyet Ha~ i£ $j ; £> F*3 ifil, 

Tinh Than Khi Huyet hop thanh dan ft# /fe tJfiL"n'J$^h 

Dai dao gian di huu true tiep JkMM^j X JitSc ° 

Than la Ngoc Tho, Tinh trong Nao 

Khi la Kim O, mdu trong Tarn 

Tinh than khi huyet thanh Dan hop 

Chi Dao ro rang chdng kho ddu 

Ngo Chan Thien viet: 

Tien ba Kien Khon vi Dinh Khi ft$ML 3 $%W$k, 

Thu doan 6 Tho duoc lai phanh ^XW-^^MM^, 

Ky khu nhi vat 5 quy Hoang Dao WiM^-^BMM, 

Tranh dac kim don bat giai sinh #"# ix^^ff^i « 

Bai tho tren gian di hoa nhu sau: 

Tien ba Kien Khon to luyen 16 ft$W% i$.'MP , 

Thu thu Than Khi duoc lai phanh ftM$?H'£i%'%, 

Hop vi nhat the chu ky dao a%^WMM3\, 

Tien huu Kim Don di luyen thanh Hi Wi^ W ')$,$L » 
Tru&c lay Kien Khon la L6 Dinh 
Sau dem Than Khi thuoc ve dun 
Hai ben hop lai thanh Nhat The 
Nhu vay Kim dan da luyen thanh. ' Nhi vat la mot the -39- & to ■b k m & & i 

f i | f 

f # ft f 

iff 93 7jc i 

ik, £ -f- 4 
^ f- ^ 

X, — & 4t 
^^%%> 

fill 
I tt A M 

JL ^ * * 
itb ;& f 4 ft 

^L & # I 4& 4X. t% % 
-J- & if DAI TIEU DINH LO DO 

(7Vpz Jw«g frrwg t/o hinh) 

Tieu nhu an danh Yen Nguyet L6 (chi Dan Dien) -f^tk^^i M.M ^ 

Thanh Nhan tu nghi phi cong phu 

Ky trung nhat vi Truong sinh duoc (chi Noi dan) 

Bat du pham nhan thoai huu vo 

Cwai ngwai twang biet Yen Nguyet L6, 

Lai le Thanh Nhan, nghi hieu ra 

Kho the biet twang Trwang sinh dwac, 

Chuyen ay pham phu kho ma do. 


Tieu nhu an danh Yen Nguyet L6 

Kim dan chi thu mac tha do 

Ai ha phong tlnh ngoai bien khan, 

Phuong kien Ma Ni nhat khoa chau. 

Cwai ngwai twang hieu Yen Nguyet L6, 

Kim dan tai do, chdng co xa. 

Neu thdy due tinh khong khai dong, 

Chau ngoc Kim dan se sang loa. 

Nhu ha hinh tuong hieu Huyen Thai 
Nhat doa Chan Dien hoa chinh Khai 
Chi vi Kim Don hao tieu hie 
Thu qui dinh noi ket Anh Hai 
Thanh thai hinh twang do ra sao, 
Mot doa Chan Dien hoa vita na 
Kim Dan nhw vay, chinh tin vui 
Hay hai dem ve ket Anh Hai. 

-40- Nhu ha hinh tuong hieu Huyen Thai tkfitJ&M. J %Mftn 
Khuoc ba thanh danh bien cuu cai M^^^Mfl^M 

Khoi dan sinh nhan, sinh van vat, aiiL^iA^iTj $} 

To Tien to Phat yeu tha lai. fMli]# IflHM 

Thanh thai hinh twang do ra sao? 
Ten no vang danh truyen thien ha 
Sinh trai sinh dat, tao van loai 
Tao Tien, tao Phat cung khong ngoai. 

Yen Nguyet L6 trung ngoc nhuy sinh, fE^J ^^SlU^i 

Chu Sa dinh noi thuy ngan binh WM^\ ft 7XIS¥ 

Chi nhan hoa lire dieu hoa hau R 13 J X±I MffiWl 

Chung dac Hoang Nha tiem truong thanh ftf#1§^;'$f~ls:J3£, 

Yen Nguyet 16 trung, Ngoc Nhuy sinh 
Trong dinh Chu Sa, Thuy ngan binh. 
Dieu hoa Hod luc cho dung each, 
Nhu vay Hoang Nha se tru&ng thanh 

An 16 lap dinh phap Kien Khon $ JpAL^k $£!£*$ 

Luyen doan tinh than che phach h6n, j&ixfi #f ijitit 

Dinh noi nhuoc vo chin chung tu #| ft ^r;?C jtf t^P 

Do tuong Thuy Hoa chu khong dang tytWKXM^^ 

An L6, Lap Dinh bat tru&c Trai 
Doan luyen Tinh Than, che phach hon, 
Neu trong dinh noi, khong Nguyen Khi 
Ld khong nhu vay, due hun gi? 

DAI TIEU DINH LO THUYET 

Pham tu Kim Dich Dai Don, trudc phai An 16, Lap dinh. 

Dinh day la khi vat, khong bang vang, khong bang sat. L6 la dung cu khong bang ngoc hay 
bang da. 

Huynh Dinh la Dinh, Khi Huyet la L6. 

Huynh Dinh 6 tren Khi Huyet, kinh lac tuong lien voi nhau, la cho giao hoi cua tram mach 
trong nguoi. 

Que Dinh viet: Chinh vi ngung menh iHiM'w' (Ngoi vi quan tu co chinh dang, thi dan 
mai nghe lai). The goi la Tieu dinh 16. 

Ngoi vi cua Kien la Dinh, ngoi vi cua Khon la L6. 

Trong Dinh co Am Khi cua Thuy Ngan, hay Hoa Long Tinh Can >k.;fef£til (Nguyen Than 
chi ban TtffiZJf). Trong Lu co Duong Khi cua Ngoc Nhuy, hay Thuy Ho Menh De /Kim 
^p"H (Nguyen Khi chi ban jG / %i.^f). Ho 6 duoi la dong co phat hoa. Long 6 tren gay song 
gio dang van. 

Neu trong 16, Duong thang am giang khong sai, thi trong Dinh, Thien Hon Dia Phach luu 
luyen, Thanh Long Bach Ho tuong cau, Ngoc Tho Kim 6 tuong bao, Hoa Hau dieu dinh, 
luyen thanh chi bao. 

Nen Thanh Ha Tu noi: Dinh Dinh phi Kim Dinh, L6 L6 phi Ngoc L6, Hoa tong Te ha phat, 
Thuy huong dinh trung phu MMlt&M, ')P}Ntt&° XJABTR* frfaM^Wo Tarn 
Tinh ky hoi hop, Nhi vat tu tuong cau, Co te (Ton Tarn Dinh y) thai bat tiet. Bien hoa (Dai 
Dao thanh) tai tu du. The goi la Dai dinh 16. 

-41- -£, ?M ii. 


^fi 


4^ 


H<] Jl 


# & ^h 


^ ^h 


_n_ 


— ■ If 


& a * 


t" i% 


ft 


*^- 


^L^0 


i*i$L 


— 


# & 


#• p% ii. 


H# 


ft 


H'i # 


t## 


i£$ 
~# 


#. $ 5M 


l*!A 


&H M* 


A. jtb *. *h -& ^ 
T &f & 


m *fc 


M 


ft & 


#l& £) i*J •!& 


m ^tf 
N0I ngoai NHI DlTOC DO 

(Noi dung trong do hinh) 

Thuong duoc Tarn Pham la Than, Khi, Tinh. Ban the tuy la Ba nhung cong dung thi chi co 
hai: sao goi la The. Tarn bao tuy ba, nhung chi co mot the. Con cong dung thi co trong ngoai. 
Cho nen Ngo Chan Thien viet: 

Noi duoc (Nguyen than) hoan dong ngoai duoc (Nguyen khi) 

Noi duoc thong, Ngoai duoc tu thong 

Dan dau hoa thuc tu nhien hong 

On duong luong tac dung. 
Do la Tiem giao, la Quyen Giao, giup nguoi Trung Can va Ha Can. 

Dai Duoc tuy phan Than, Khi, Tinh XMB.ft¥lHM 

Tarn ban nguyen thi nhat can sinh 

Pham phu sinh tu nhu luan chuyen 

Chi nhan me khuoc ban lai tarn 

Dai duac tuy phan Than, Khi, Tinh 

Tarn ban ky nhwac mot goc sinh 

Con ngw&i s& di hi luan chuyen 

Chinh vi khong biet Ban Lai Tarn 
Tarn hie la Tinh. Cho nen, Tuc Nhien Tu noi: 

Ban Lai Chan Tinh hieu Kim Don if- %.%&*% -&ft 

Tu dai vi 16, luyen tac doan. H^C^JJ^^f^ffl 

Ban Lai Chan Tinh ay la Kim Dan 

Tu dai lam Id, luyen thdnh doan. 
Do la Don Giao, do la That Phap, Giup nguoi Thuong can va Thuong Thuong Can. -42- N0I NGOAI NHI DlTOC THUYET 

Pham tu luyen truoc phai tu ngoai dixgc (Nguyen Khi), sau tu noi dugc (Nguyen Than), 
Nhung nguoi cao nhan, thugng si, vi co Linh can, nen khong luyen ngoai dugc ma chi luyen 
noi dugc 

Noi dugc vo vi vo bat vi, Ngoai dugc huu vi huu di vi. Noi dugc vo hinh vo chat nhung 
thuc huu. Ngoai dugc co the co dung nhung thuc vo. 

Ngoai dugc kha tri benh, kha di Truong Sinh Cuu thi, Noi dugc kha di sieu viet, kha di 
Xuat Huu, Nhap Vo. 

Ngoai dugc: Ngoai Am Duong vang lai, Noi dugc: Noi Kham Ly Biic Thau (Hoi hop) 

Ngoai dugc (Nguyen Khi) la Giao cam chi tinh, truoc het khong dugc tiet lau; la Ho hap 
chi khi, can tho nhe nhe; la Tu lu chi than, can dugc an tinh. 

Noi dugc la Nguyen Than. Luyen Tinh la luyen Nguyen Tinh, truu Nguyen Duong cua que 
KHAM. Nguyen Tinh ma ben, thi Tinh Khi giao cam se khong tiet; Luyen Khi la luyen 
Nguyen Khi, Bo Nguyen Am cua que Ly; Nguyen Khi ma luu tru, thi Ho Hap chi khi tu nhien 
se khong ra vao. Luyen Than tiic la hoi tu Kham Ly thuy hoa de khoi phuc Kien Nguyen (Di 
Kham dien Ly bien Ly thanh Kien). Nguyen Than ngung tu, thi tu lu chi than se thai nhien an 
dinh. 

Ngoai dugc, noi dugc (Nguyen Khi, Nguyen Than) kiem tu, chac se thanh tien. -43- h- n m If it # #r 
■14 to * -5- 

75 4 •** ft 
# A .c* {f £ ^ #■ A 

^. /"S- ^ ^ - it it «u 

i. THUAN nghich tam quan do 

(Noi dung trong do hinh) 

Nga phap tham tham tham 

Dieu dung nhan nan thiic 

Thuan Nghich luong cau vong 

Khong Hu tran truong tich 

Phep ta that tham tram; Rat hay, khon ke biet 

Thuan, Nghich ma quen hit; Con lai doc Hu Khong 

Thuan: Tam sinh u Tinh (Tien Thien Nguyen Than). Y sinh u Tam. Y chuyen vi tinh.Tinh 
sinh thanh Vong. &&&&,M£.ft't\ MMM^, 1f£$£ 
Cho nen Linh Nhuan Thien Su noi: 

Chi nhan nhat niem vong; H IS — '^$ 

Hien xuat van ban hinh M ft 73 BM 

Chi tai mot niem lam; Nen sinh muon hien twang 

Nghich: Kiem vong hoi tinh. Tinh phan vi y. Nhiep y an tam. Tam quy Tinh dia ^3g:0fft, 
Cho nen Nguy Ba Duong Chan Nhan viet: £ M0mn Kim lai quy Tinh so, 
Nai dac xung hoan don Tb^-ffl^ff 
Kim nhw quay ve Tinh 
Se ducrc goi Hoan Don. 
(Thu Tinh qui Tinh, Than Khi giao, Dai dao noi don tai thanh lieu) -44- THUAN nghich tam quan thuyet 

Dao sinh Nhat, Nhat sinh Nhi, Nhi sinh Tam, Tam sinh van vat. Do goi la THUAN KHU', 
de sinh Nhan, sinh Vat. Con Hinh hoa Khi, Khi hoa Than, Than hoa Hu thi goi la NGHICH 
LAI, de thanh Phat, thanh Tien. 

Buoc thu nhat la luyen Tinh hoa Khi, phai biet gio Thien Qui (Hoat Ty, hay Hoat Ty Thoi, 
la luc Nhat Duong so sinh). Khi Thai Thu thi Y phai boi hoi. Lay Y dan Khi. Cho nen noi: 

Hoa biic Kim hanh dien dao chuyen ^M^fMiM^i 

Tu nhien dinh noi dai dan ngung [=| Mink ft ^C^"M ° 

Buoc thii hai la Luyen Khi hoa Than. Thua luc Hoa luc ngun ngut, gia van Ha Xa (Chan 
Khi). Tu Thai Huyen Quan (VI Lu) len tdi huyet Thien Coc (Ne Hoan). Khi hop voi Than, 
sau do xuong toi Huynh phong (Dan Dien), goi la Kien Khon giao cau, buong mot diem 
xuong Huynh Phong. 

Buoc thu ba la Luyen Than hoan Hu: Thu Nhat bao nguyen (Tu tri dinh tinh, chap thu bao 
nguyen), khien Than quy nhap Ti L6 Tinh Hai (Dan Dien). 

Tam quan tu Huu vi (Hau Thien, tu Hinh toi Hu) nhap V6 vi (Tien Thien, Tien Thien chi 
Hu) la tiem phap. Tu buoc thu ba gom ca 2 buoc trudc la Don Phap. 

Neu Luyen Than hoan Hu la khi dat toi: Chi Hu Cue. thu Tinh Doc, thi Tinh tu hoa Khi, 
Khi tu hoa Than. Quan Doan Tu goi the la: Quen tinh than ma sieu sinh (Vong Tinh Than nhi 
sieu sinh). -45- * T >&. 


jkJL-f- £ ± ft j& % ^ 

|A ^ X. x_ 

& 4. -r # 
xlM£- TAN TINH LIEU MENH DO 

(Noi dung trong do hinh) 

Tinh nguoi von lanh, do la noi Thien menh chi Tinh (Tinh Troi). Tinh tuong can la Khi 
Chat chi Tinh (Tinh Nguoi). Thien Menh chi tinh, la luan ve Ban The. Khi Chat chi tinh la 
luan ve Bam Thu. Thien menh chi Tinh bao gio cung tot. Khi Chat chi Tinh co tot, co xau. 

Trinh tu noi: Troi la Menh, o nguoi la Tinh. Cho nen, biet duoc Tinh roi sau moi Tan 
Tinh, va moi hoan thanh Tu Menh. Tinh Menh khong hai, goi la Song Tu. 

Tinh Menh song tu thi dich truyen &$r?R.&fk W# 

Yeu yeu, minh minh, huu huyen huyen. HilCllHlfX'lf "If 

Thuy tri ban the vo sinh tu, tf££P^#^:^E 

Tu tu, sinh sinh thuc su nhien. ^E^E^^SMUM 

Chan truyen Tinh Menh song tu, 

Ma ho, huyen do mdng ma got ddu 

Ban nguyen sinh tu chi ddu? 

Ai kia bay ve ca mau tu sinh. 

Van vat the gian la mot Than. Than von chi Hu. Bao von chi V6. Dich (Bien Hoa) o trong 

do. 

Troi o tren, Bat o duoi, nguoi o giua tu bien thien, bien hoa. Khi o trong do. 

Trung Hoa Thien Bia de lap Menh, bam thu Hu Linh de thanh Tinh. Lap Tinh, lap Menh, 
Than tai trong do. 

Menh y phu vao Khi, Tinh y phu vao Than. Tiem Than noi Tarn, tu Khi noi Than. Bao o 
trong do. Bao la chu cua Than, Than la Chu cua Khi, Khi la chu cua Hinh hai, Hinh la chu cua 
sinh. V6 sinh thi Hinh tru, Hinh tru thoi Khi tni, Khi tru thi Than tru, Than tru thi Ngoc Chau 
Tinh se sang ngoi, va Menh se ngung ket. Nguyen Than se Linh Minh. The la Kim Bon thanh. 
Tinh Menh song tu den day la het. -46- TAN TINH LIEU MENH THUYET 

Dan dien vi du la Mat Troi. Nguyen Tinh a Tarn vi du la Mat Trang. Nhat quang ty phan 
chieu vao Nguyet, vi sau khi giao hoi, thi Buu The sinh Kim. 

Nguyet thu Nhat khi, cho nen Mong Ba, sinh mot Duong. Nhat Chan Linh Khi d tai Dan 
Dien, thay mot diem Linh Quang tu Tarn thudng chieu ra, ma khong co ngay dem. 

Den Mong Tarn, thi hai Duong sinh. Chi mdi co hai Duong thi Dan chi Kim Khi hay con 
yeu, nen Nguyen Tinh cung chua manh. 

Khi den ngay Vong (15), thi Tarn Duong da du. Tarn Duong du thi Nguyen Tinh tan hien, 
nhu Trang tron vay. 

Trang da tron thi 16, mot Am Sinh. 

Mot Am Sinh thi Tinh quy ve hie dau cua Menh. 

Tu mot Am sinh cho den ngay 23 thi Nhi Am sinh. Hai Am la Tinh quy ve Menh duoc 2/3. 

Den ngay 40 thi Tarn Am day du. 

Tarn Am day du la Tinh quy ve Menh. 

Luc bat dau, thi lay Menh thu Tinh. Sau thi lay Tinh an Menh. Do la dai co khai quat ve 
Tinh Menh song tu. -47- Jt 
i J- 

V 5 ^ 


£ A 4fc 

if JL JH & 
it #. & # 

M te & # 
^ + * £ 

t * # 
<c> -3C 

J- 
vx vx CHAN THO DO 

(Noi dung trong do hinh) 
Tarn an Chan Tho dithanh, dimac, dinhu. 't^Mi.^^t^X^i^iX^, 

Khi duong hao nhien, vat chinh, vat vong, vat trg. ^#}oM^JlE^jS^Jlij 

(Tarn ton chinh niem, can tinh thdnh, tinh mac, nhu hod. Luyen duang chinh Khi, thi noi 
tire khong chinh se tra lai chinh, nhw co nhw khong, vo sinh vo diet.) 


Tan Mau Mac Da y Thai Khong 

Oai phong lam lam thac anh hung 

Thanh pham bat cam dai dau khan, 

Luang dao Than quang xa Dau trung 

Thanh Kiem Mac Da giua Khong Trung, 

Thu Hiing kiem ay rat oai phong 

The gian it ke dam quay ngo, 

Luang dao Than Quang chieu tan Trai. 

(Am Duong tuong hop, thi hieu dung hien minh, Thanh pham deu duoc ich loi. That la ao 
bi, than dieu vo cung) 

-48- Lay vat lam thuoc, de tri lieu cho Than. Lay Phap lam thuoc de tri lieu cho Tarn benh. Tiic 
la lay Tarn nguoi benh de chua tri Tarn nguoi Benh. 

Bao kiem thu hoa hung, song song sap chan tho. 3^!]lttf£^n$t, %X^XMMi. 

Hung giang tranh nanh long, thu phuc xuong cuong ho. t&^W^fJfc, if$ffi.$m%£-[n> 

Thu hung doi kiem cam xuong dat, 

Ho long tuy du cung ddu hang. 

(Khi hai khi Am Duong deu o tai Dan Dien, Duong khi tru moi hu giao, Am khi che ngu 
moi niem due) 

Luong chi tue kiem sap Chan Tho, MStt^llSl^-i 

Van benh tiem tieu xuat ao khu Jj'M'MM ttS iOlE 

Hai luai kiem than cam xuong dat 

Con nguai hit benh, khoi du lo. 

(Khi 2 khi Am Duong tu tai Dan Dien, thi van benh tieu tru va nguoi se khoe manh). 

CHAN THO CAN TAM THUYET 

Con nguoi chiu lay khi troi dat de sinh, khi nay von chiia trong Tho cua Troi dat, khong 
bao gio cung. Con Khi de cong nguoi duoc song cung tang chii trong Tho noi Than con nguoi. 
No cung vo cung tan. Cho nen, Nhan, Nghia, Le, Tri goc noi Tarn, nhu thao moc goc noi Dat. 
Re thao moc bat xuong dat, nen cay coi ruom ra, xinh tuoi. Nhan, Nghia, Le, Tri sinh noi 
Tarn, cung lam cho ta nen dep de nhu tre con. Manh Tu noi: Cu di Khi, duong di The f^^ / %, 
fp^^o (Nha cua bien doi khi chat con nguai. Uong an bien doi hinh the con nguai) 

(Long ma khinh thodt thdnh thai, Roi ra se thdy tot tuoi hinh hai) 

Dai Hoc noi: Tarn quang the ban 'kf^Wffi* Tarn da rong, nguoi da map, ma lai noi rang 
benh khong lia xac thi nham vay. 

Cay coi ma tieu tuy kho heo, thi phai lam sao? Duong nhien la phai lo tri goc. Phai them 
dat, phai tuoi bon cho no. Tu nhien sinh co se phuc hoi. 

Tarn con nguoi cung nhu la re cay co. Tarn ma benh, thi than se benh, Tarn khong benh thi 
than khong benh. 

Cho nen than benh la do Tarn benh. Giu cho tarn khong benh thi than se duoc map map. 
Ay la thanh duoc tri benh. -49- $L *M '(£j % gr & ft % 
tf A A % Z_ 

&i% r -sl #r X %L Ft F# 

Mj -^ tie tie 

£, G& 6& ?t 


F4"f R 
It- 9 & 
HON PHACH DO 

(Noi dung trong do hinh) 
Hon la Than cua Khi. Co thanh co troc. Mui mom ho hap duoc la nho no. Ho la Khi 
Duong Than, Hap la Khi Am Khuat. Phach la Than cua Tinh. Co hu co thuc. Tai mat nghe, 
thay duoc la nho no. Thay duoc la Duong minh. Nghe duoc la Am Linh. Duong Than la Hon. 
Am Than la Phach. Hon Phach ho tuong lam nha cua cho nhau nuong nau. Song la Tinh Khi. 
Chet la Hon Phach. Quy Than la cai gi cong cong cua Troi Dat. 

HON PHACH THUYET 

Qui Van la Hon. Qui Bach la Phach. Van la Phong. Phong la Moc. Bach la Khi. Khi la 
Kim. Gio tan phat nen nhe nhang. Khinh Thanh la Phach theo Hon ma Thang. 

Kim la kien co, trong troc. Trong troc la Hon theo Phach giang. Cho nen thanh nhan lay 
Hon van Phach. Chung nhan thi lay Phach nhiep Hon. 

Hon ban ngay o noi mat. Phach ban dem o noi Gan. Ban ngay Hon thay vat. Phach o Gan 
nen nam mong. Mong nhieu thi Phach che Hon. Biet nhieu thi Hon thang Phach. 

Cho nen, nhan co Phach mdi co Tinh, nhan co Tinh moi co Hon. Nhan co Hon moi co 
Than, nhan co Than moi co Y, nhan co Y moi co Phach. 

Nam thanh phan ay van hanh khong ngung. Cho nen Tarn ta nguy cua ta bi luu chuyen 
may uc van nam vo cung cue. 

Mam hat tuong sinh, khong biet may van chau thien. Troi dat tuy Ion, nhung neu qua ma 
khong hat, cung khong sinh duoc cay con. 

Con mai va tning tuong sinh, khong biet may van chau thien. Am Duong tuy dieu, cung 
khong lam duoc tning ma khong co trong mai. 

Cho nen Thanh Nhan thay van vat sinh xuat, lay Tinh ma doi voi chiing chung khong lay 
Tarn. Tinh la Tarn khi chua manh nha. Khong Tarn thoi khong Y. V6 Y se khong co Phach. 
Khong co Phach se het thu sinh, va luan hoi se mai dut. -50- 


it m i& k, ?% t £ 
>c>" J£. |t 4l ^°i 
* & 4 It # 

Jt EJ it t -Si 
THIEM QUANG DO 

(2Vp? J««g ^rong c?d /zz«/z,) 

Thai Cue tu do sinh troi dat, nguoi. Cha me tu do sinh than ta, Ta phai dung no luyen Kim 
Don. No thoat thai tu Hon Don nhat Khi, sinh ra tu que Khon (Dan Dien). Tron trinh, rue ro, 
goi la Thiem Quang. Ngoc Khue tu noi: 

Phau khai Thai Cue bao, ffl JfXtikQ 

Lo xuat Thien Dia tarn M ft ?cfc&'h 

Hu Khong khoat vo nhai, $1 $ ^5frll 

Vi muc hien Co Son (Dan Dien) WB B¥^ 

Ma duac bao Thai Cue, Se thay THIEN DIA TAM. 

Hu Khong rong man mac, Nhiu mat thay Co Sam (Dan Dien) 

Tay Xuyen (Dan dien) ngan thuong dai dau vong Hjll^-tjn^ll 

Nhat phai Thiem quang tram bich ba, (Than gian van khi) — ^BMsftW^-i!^. 

Tien hao ha cong tu nhi bat (Nguyen than, Nguyen khi) {H#? T"5bfl> — A 

An can tu te thac Hoang Ba (Dan Dien) ^MiJ-M^M^ 

THIEM QUANG THUYET 

Thai Hu trong rong, hao nguyet sang soi, song tuyet phi dang. Kim Mo nha sang. Con 
ngudi thay trang sang nen cho rang Kim Tinh thinh nen mat trang sang vay. Co biet dau rang 
Kim sinh ra la do noi mat trang. 

Ngudi thay Kim sinh tu Nguyet, nhung khong biet rang trang sang la do Mat Trdi. 

Nguyet la Nguyen Tinh. Thuy la Kham cung, Kim Mo la Nhat Diem Chan Duong. Kim 
Mo (Kim mo cung la kim Thiem) la Chan Duong chi Khieu. 

Nguyen Tinh vi du la Nguyet. La Dung cua Tinh. Tinh vua phat hien thi tron tria, trong 
sang, nhu ngoi sao choi. 

Khi Chat chi tinh vua dinh chi, thi Nguyen Duong Chan Tinh lien hien ra. Nhu may tan thi 
trang hien, moc tan thi thay anh Duong Quang. 

Thay duoc vat nay la Nguyen Khi da sinh ra, phai Thai Thu no ngay. Y nhu thay cudp la 
bat ngay, dung de chay thoat. Thu lay dem ve Dan Dien, thi Nhat diem Duong Khi Thiem 
Quang khong the tau tiet ra ngoai. -51- HANG LONG DO 
(Noi dung trong do hinh) 
Dau giac chanh vanh the mac duong (Chi Long) zkffi tifyifl&j'^ ij 
Van thu, vu te am tiem tang (Chi Hang Long) ^^CW^-^mMM 

Tong Kim bat hiia phien dam dong, hk^^i^MWM 

Duong khoa Ly Chau (Dan Dien), da da quang ffWB^fc^MJt 
Dau sung du ton kho ai duang 
Trai quang, may tqnh, bat lai hang, 
Khong can bay nhdy trong ho dong 
Chi muon dan thdnh, phdt da quang. 

Hang Long 6 vi dac, khoi thanh tien? &%%M SiMi] 

Hang dac Chan Long, dan kha vien. W^MJfcf^ ^TIH 

Tu tin Than Tien hoat thu doan, Mff ##^¥l£ 

Nhat hao dau thuong kien Long Thien ~^M^k JljAL^fe^. 
Hang Long khong noi kho thanh tien 
Hang dwac Chan Long, dan se vien 
Nen biet Than tien rat thu doan, 
Nguac mat nhin len thdy Long Thien. 

HANG LONG THUYET 

Ly Nhat (Tarn va Lua) la Hong, la Nguyen Than. Trong do co Mau Tho (Chinh niem), tarn 
goi la Long. Hinh tudng no dur ton, co the sinh nhan, co the sat nhan, lai chuyen giup nguoi 
thanh Phat, thanh Tien, co sue bien hoa, cam ma thong suot, van hanh, vu thi, pham vat \\m 
hinh. Que Kien noi hao Cuu Nhi viet: Hien Long tai Dien. Loi kien Dai Nhan JJJt^^hBQ, 

Due Khong noi: Long due nhi chinh trung da ^fct^MiE 1= l =l iii- Nguoi doi khong hieu duoc 
cong trang sinh sinh cua Long nay, cho nen bi no lam hai. 

Neu hieu duoc va biet so no, biet che ngu duoc no, thi co the hang phuc duoc tinh dur ton 
cua con Long nay va tich duoc het tinh hoa cua Hong. 

Hang Long la che ngu duoc Chan Hoa trong Tarn. Hoa tinh khong con bay, tiic la Long da 
bi che ngu, va ciing la luc thu dac duoc Dien (Nguyen Khi) 

Cho nen noi: Bat tich Hong, ha di thu ky Dien. ^FIR^, f^^^l^lS (Khong tu Nguyen 
Than, thi khong sao co duoc Nguyen Khi) 

Khong hang Long, thi khong sao ma Phuc Ho. (Khong hang phuc duoc Than, thi khong 
sao che ngu duoc Tinh Menh). 

Va lai Chan Nguyen Than (Long), Chan Nguyen Khi (Ho) khong de hoa hop, va Chan 
Long, Chan Ho ciing rat kho hang phuc. 

Hoc gia ma hieu duoc dieu nay thi nhiing chuyen khac la ngon nganh vay. 6 Nguyen than ha tau Dan Dien -53- ^>J4 

JLSf 

It j^ 

^# 

km 
PHUC HO DO 

(7Vpz dung trong do hinh) J A, Thai dugc tarn chan dao ho khe, 
Khe trung, ho chinh tac hung uy 
Bi ngo che phuc khien qui xa 9 
Xuat nhap tuong lai duong ma ki 
Hdi thuoc tdm chan t&i Ho khe 
Trong Khe, chinh luc ho ra uy 
Che ngu bat ve noi hdn xa 
Dung lam ngua cwai luc vo ra. 


10 Hang Long, phuc Ho da vo nan 
Hang phuc qui lai, toa ngoc quan 1 
Nhat nguyet phan minh, phanh dinh 1 1 noi 
Ha uu bat rac Dai Hoan Dan 


f-J4 Nguyen Than, Nguyen Khi 
Nguyen Khi Dan Bien 

10 Long Ho la Nguyen Than, Nguyen Khi. Ngoc Quan la Dan Bien 

11 Ban Bien -54- Hang Long, Phuc Ho chang kho khan 
Bat ducrc dem ve khod ngoc ban 
Than Khiphdn minh dun trong vac 
Lo chi khong luyen ducrc kim dan? 

Nhap ho huyet 12 tarn ho lac hoa Al^KWl^WiM 

Ky trung tir vi thing de h6 g 4* M n ^l4 HIS 

Tu nhan to dao gia ta xii SA#|IJS^^b 

Phuong thi Kien Khon dai truong phu 7f Hf^ J\3c3k 
Vdo ten hang hum tint sua Ho 
Mai hay miii vi chang kem ba, 
Con ngu&i ma dam vdo noi do 
M&i thuc Kien Khon dai truang phu. 

PHUC HO THUYET 

Kham Nguyet la Dien. Trong co Mau Tho. Guong goi la Ho. Hinh tiidng no dur ton. Co the 
thuong nhan, co the sat nhan. Lai an dau Khi tuong Dai Thua. Khi no cix dong thi oai phong 
lam lam, keu no lien ling, ham hang, quang dai, pham vat tu sinh (Kinh Dich, Que Khon, 
Thoan Truyen). 

Van Vuong viet trong Kinh Dich: Ly Ho vi, Bat khiet nhan hanh MlnuM, ^^.A.^ o 

Ly dam duoi hum, hum chang can 

Hum chang can ngu&i, m&i hanh thong. 
Lai noi: Ly dao than than, u nhan trinh cat (Ly, Cuu Nhi) Mitfflfi, M Aj^n" ■> 

Cuu nhi, thenh thang tren du&ng dao 

Am thdm vui song the ma hay 
Khong Tu viet: To Ly chi vang, doc hanh nguyen da. (Li, so cuu, Tuong) ^M^-tt, 

Tuong rang: Vui song don sa 

Do la thuc hien u&c ma cua minh. 

Neu nguoi hieu duoc va biet so set, biet dieu che no, thi co the hang phuc duoc con ho du 
nay, de sinh ra Tien Thien chi Dien. 

Hang phuc duoc cai nay, la hang phuc duoc Chan Thuy trong than. Nude von rat trong, 
nen Ho co the hang phuc duoc va khong can nguoi. 

Cho nen thanh hien xua nay goi Hang Long la Luyen Ky (Che phuc Nguyen Than, luyen 
duong chinh niem), Phuc Ho la Tri Tarn (Tu Tri ban tarn). 

Cho nen Thuan Duong chin nhan noi: That phan hoan don tai nhan, tien tu luyen ky dai 

thdi. -t&ft&A, mm^wHo 

Tu Duong 6ng ciing noi: Nhuoc yeu tu thanh cuu chuyen. Tien tu luyen ky, tri Tarn. ' Dan Dien 

-55- * 


* 


A m 


— 


i 


& 


4r 


iv? 


# 
/V 


3ft ;£ 


#£ 
^ 


* 


rfn 
yu 


_ — 
Off 
EI 


s JL yfg f: _E 

*j * i « ♦ * & -is- 

Jl? /."•<! •<> <<! -2* •<! 
A *L 
— if 


* 


.=-* 


*C> 


A JL 


_^- 


4l & 


4. 


W $ 


# 


f f 


^}- 


* * 
-* 


# 


^ #j 


_ - ^ TAM GIA TlTONG KIEN DO 

(jVoz Jwftg trong do hinh) 

Than Tarn Y thi thuy phan tac tarn gia M '^MMW^ff^M 

Tinh Khi Than do Nga hop thanh nhat ca. H^C# d3 5c b* i^— 4" 
7%an, 7am, F az />Aa« thanh ba chon 
Tinh Khi Than ta dem hiep mot nha 

Dai dao huyen vi kien thii do 

Phan minh huu tuong bat mo ho 

Tien tuong nhat nhi vi chi dung (Am Duong) 

Tarn tu (Nguyen Than, Nguyen Khi) trung duong cong nhat do 

Xem hinh se thdy Dao huyen vi 

Co Twang phan minh, chdngmaho 

Trw&c dem hai, mot lam cong dung, 

Sau lay Khi Than hiep nhat do 

Gan xanh lam cha, Phoi trang lam me. Tim do lam con. Ti vang lam To. Than den lam con. 
Suy tu ngii hanh moi hay: Than, Tarn, Y deu mot nha. Deu quy Ti Mau Ky. 


-56- Bat dung Ngu Kim tinh bat thach ^^ iife^f 1 A5 

Chi cau Tarn Pham cong nhat that H^^m^ — 'ill 

Luyen thanh nhat khoa Nhu Y Chau 'J£$c— ^QM^ 

Nnuyen tu dau la, hong tu nhat &W% &£L&U 
Chang dung Ngu Kim hay bat thach 
Chi mong Tarn Pham (Than, Tarn, Y) hap mot nhd 
Luyen thanh mot hat Nhu Y Chau 
Mem tua lua la, hong nhu Nhat 

TAM GIA TlTONG KIEN THUYET 

Than, Tarn, Y goi la Tarn Gia. Goi la Tarn Gia Tuang Kien la muon Tarn Gia dung hap 
thanh nhat The thi Thai ket. 

Tinh, Khi, Than thi goi la Tarn Nguyen, Tarn Nguyen hop nhat thi Dan Thanh. Muon Tinh, 
Khi, Than hop nhat cot phai Hu Tinh. Hu ky Tarn thi Than hop vdi Tinh. Tinh ky Than thi 
Tinh va Tinh se tich dinh. 

Y dai dinh, thi Tarn Nguyen (Tinh, Khi, Than) se hop nhat. Tinh hop Tinh, thi Kim Moc 
giao. Tinh hop Than thi Thuy Hoa giao. Y ma dai dinh thi Ngu hanh se toan ven. Tinh muon 
hoa khi thi Than khong duoc vong dong. Khi muon hoa Than thi Tarn khong duoc vong dong. 
Than muon hoa Hu thi Y khong duoc vong dong. 

Tarn ma bat dong thi: 

Dong Tarn, Nam Nhi dong thanh Ngu ^^ l%— |s] j5K2l 
Than ma bat dong thi 

Bac Nhat, Tay Phuong tii cong chi ;jb — M^" 0^^. 

Y ma bat dong thi: 

Mau Ky hoan tong sinh so Ngu J% cLi£^.$$L1l 

Than, Tarn, Y ma hop thi: 

Tarn gia tuong kien ket Anh nhi HKffl jAL£p# )l 

(Bai tho tren nit trong Ngo Chan Thien) -57- Hi 


V9 & fa li & J, £- 


$"ft a in? £ JS- -£■ 


^ 0^ 

&# 
if >f 7T^ 


HOA HOP TIT TlTONG DO 
(Noi dung trong do hinh) 

Kim Thuy hop xii ^JCn £b 

MocHoavilu Jf J X%\n 

Tii gia hon don #M^ 

Lift vi Long Ho M % %^ 

Thien tarn sinh Moc. Vi cu Dong. Ky tuong vi Thanh Long 
Thien Nhat sinh Thuy. Vi cu Bac. Ky Tuong vi Huyen Vu 
Dia nhi sinh Hoa. Vi cu Nam. Ky tuong vi Chu Tuoc 
Dia hi sinh Kim. Vi cu Tay. Ky tuong vi Bach Ho 

Thanh Long, Huyen Vu giang phuong ban i=f yfe~IC3£ WjjWi 
Bach Ho, Chu Tuoc ha phuong vien filmic HiTTffi! 

Tii tuong hoa hop nhap Trung Cung ^iDn'A ^ "U 

Hoa tac nhat Linh qui Tii Phu (Dan Dien) itW^M.WMM 
Thanh Long, Huyen Vu hap hod 
Bach Ho, Chu Tuoc mot nhd dodn vien 
Trung Cung hod hap moi mien 
Kim Don thdy tai Dan Dien chdng sai. 

Mat chang xem thi Hon tai Gan 

Tai chang nghe thi Tinh tai Than 

Ludi bat dong thi Than tai Tarn 

Mui chang ngiii thi Phach tai Phe. 

Bon co quan do vo lau, thi Tinh Thuy, Than Hoa, Hon Moc, Phach kim deu tu o trong Y 
Tho, nhu the goi la Hoa hop Tii Tuong. 

Hop nhan quang, ngung nhi van, dieu ti tiic, giam thiet khi. Tii Dai se bat dong, de Kim, 
Moc, Thuy, Hoa, Tho deu hoi o Trung Cung, goi la toan thoc Ngu Hanh vay. 

Nen noi: 

Tinh Than Hon Phach Y, ff#3&t&S 
Toan thoc qui Khon vi WM H fy ®L 

Tinh cue kien Thien Tarn fff|5JE;^ ; t> 
Tu huu Than Minh chi g W# J S 

Tinh Than Hon Phach Y 
Hod hap tai Trung Cung, 
Tinh cue Thien Tarn hien 
Than minh tu nhien den. 

-59- HOA HOP TIT TlTONG THUYET 

Tu Tuong la: Thanh Long, Bach Ho, Chu Tuoc, Huyen Vu. 

Ngu hanh la: Kim, Moc, Thuy, Hoa, Tho. 

Long Moc sinh Hoa, deu thuoc ve Tarn. 

Tarn la tuong Be chi Tien (Tarn la goc cua ngu hanh) 

Tarn la Chan V6, Linh Dieu. 

Neu Tarn ma bat dong thi Long ngam, may khoi, Chu Tudc xep canh (Nguyen Than qui 
phuc) va Nguyen Khi ngung ket. 

Ho Kim sinh Thuy, deu thuoc ve than. 

Than nay, tu muon kiep von thanh tinh, nen la Dieu Hun cua Chan V6. 

Than ma bat dong, thi Nguyen Khi se y phu va Nguyen Tinh se ket thanh. Tinh ngung, Khi 
tu, thi Kim, Moc, Thuy, Hoa se hon dung noi Chan Tho. Tinh, Than, Hon, Phach se hoa hop 
tai Chan Y. 

Chan Y la Kien Nguyen, la Van vat chi thuy, thien dia chi mau, am duong chi can, thuy 
hoa chi ban, nhat nguyet chi tong, tarn tai chi nguyen, ngu hanh chi to. 

Van vat nuong vao do de sinh thanh, Thien Linh nho do ma thu thai. Y ma bat dong thi 
Nguyen Than, Nguyen Khi tuong giao, tinh khi than tuong hoi, Tinh thuy, Than Hoa, Hon 
moc, Phach kim (Tu tuong) se hoa hop, Ngu hanh se toan thoc noi Dan Dien. Tat ca deu hoi 
tu ve Trung cung va Dai Dan thanh vay. 

Tu Duong chin nhan noi: Ngu hanh toan yeu nhap Trung uong jS^T^^ A^ifeo -60- 

i$r $$L ^L if. %L A %- 

s & ft a. 
THU KHAM BIEN LY DO 

(7Vpz Jw«g trong do hinh) 
Kham tugng lai dien, Ly quai thanh Kien. ^I^JftiJl PiS 

Thien dia dinh vi, phan ban hoan nguyen. 
Thu xuat Kham trung hoach. 
Bo Ly hoan phuc Kien. 
Thuan Duong menh ban co 
Linh sa chau tinh vien 
Lay mot hdo Duong trong que Kham, 
Thay cho Am Hdo giua que Ly 
The la Ly lai bien thanh Kien 
Ddt Tr&i dinh vi, tdi hoan nguyen 

xa M 3^ -61- 


u $LMffiM 


4^ /an. >f> ^ ^ ?J) Si * >»T laJW >£. y>- if -f- 
•u #■ ^r * #4fc 


m^ 


#4> 


%i% 


-<M& 


$x-& 


t±7 jtb 


fi*k 


#,£ 


¥rtf 


'If. 


«C> 


^ 

n 


* XL 
& PI it HAM Dl/OfNG BAN NGUYEN DO - S#+ H g 

(Noi dung trong do hinh) 

Bi mat tang^WH, Xoang tu lylS^S, Chu Sa dinh^#ffi, Xich Long tinh^^ff, 
Than Minh chi xa #BJ^^, Dao Nghia chi monitX^n, Ha tu ha lu chi thien ^^MM 
Z.X, Bat thiic bat tri chi dia ^iR^P^iit 

Chi ky sdlh^jjf, Tu tai xii §i££h, Quang Minh tang^fiBJH, Thien Huyen nu^^^C, 
Linh Minh khieu M.^M^, Hoat bat bat dia W$zMM, Hu Linh bat muoi chi than MM.^MZ. 
#, Sac khong bat nhi chi vat fs$^— ZM. 

Chan hong MM, Don nguyen f\jt, Khon thuy ^/K, Nhat hon i%, Chu ong ±H, Thien 
quan^^", Linh DaiiH.pT, Linh Quan M.^K, Don Dai^cJ, Hien Ma^£5;, Linh Son^lll, 
Xich Thuy ^/K, Thu Linh ^R, Xa Nu ££^C, Chu Hong t^tK, Linh Phu M.M, Ngoc Dich 5 
M, Kim 6 ^4. 

(Zo7 ban cua Dich gid: Cdc danh tir tren deu co nghia la Linh Dai, la Chan Tarn, la Ban 
Nguyen con nguai) 

Ba thien Phap mon, "5" i 1 ^ H 

Dong quy Phuong Thon. |W|l/3^"^t' 
Ha sa dieu due, WMMM 

Tan tai Tarn Nguyen. J^-izh^M 

Tram van Phap Mon, 
Deu quy Tarn khdm. 
Dieu Dire hang ha, 
Deu tai noi Tarn. 

Bo De ban tinh ban nhu nhu, #ii^i4^$P$D 

Van Phap thong he thau Thai Hu. 7J&M.QMXM 
Tu huu Linh Minh khai Bat Nha, I WM B J JfJ&^f 
Co giam 16 xii hien Chan Nhu. W^M^MMU 
Bo de ban tinh von nhu nhu, 
Suot thong Van Phap thau Thai Hu, 
Von sdn Linh Minh, khai Bat Nha, 
Bit bungphd sqch 16 Chan Nhu. 

Chan Nhu nhat diem, nguyen u thu, jt^tJ— & j&J&tik 
Vo sinh, vo diet, vo chung thuy. ^I^J^JvMjY. 

Tinh Than hop dao tu Truong sinh, If If a*it [=1 i^^fe 
Dao ngu Tinh Than, chan bat tu. T$MM #*^^E 

Mot diem Chan Nhu von sdn day, 
Vo tit, vo sinh, vo chung thuy. 
Tinh Than hop dao se truong sinh, 
Dao chi Tinh Than du bat tu. 

Chung dieu ung tu Vo di quan, A&MM % U M 

Canh tuong Huu hudng Khieu mon khan, jEL^ W ("] % \~\ ^t 

Kha danh vat mau minh minh thuy et, bJ % $} # B J B J T& 

Luong khoa minh chau, chuyen tarn ban. MIJ5 BJI ft$f HL^k 
Chung Dieu muon hay, khai tu Vo, 
Da vdo trong Huu, thdy coi ba. 
Dao trai ban ludn ddu co de, 
Dieu Kien doi dong, ludn kho ghel 

-78- Mac mac vo ngon, vi canh vi, M.M.^C'mW^SMi 

Vo Ngon chi noi huu Chan Ki. % g"^. 1*1 W jWl 

Tu gia khieu dieu tu gia hoi, § "M-%ty> fl M4§ 

Van Ly thanh thien nhat hac phi. TjJUW^ — ' If "^ 
Fen /ang, khong lai, mm kho sao, 
Giua cdi khong lai, co neo vdo. 
Khieu Dieu cua ai, nguai ay biet, 
Duong trai muon dam canh hac lao! 

Tarn diem nhu tinh bo, H M, tU^H^ 

Hoanh Cau tu Nguyet ta. ffi&WB 14 

Phi mao tong thu xuat, W&)ktik. ft 

Tac Phat da do tha. ft \% & fi #, 
Ba chdm tua ba sao, 
Moc ngang tua Nguyet ta. 
Cam thu do do sinh, 
Than Tien do do phat. 

TAM NGUYEN >LM = Can Tarn 
TINH HAI 'WM = Be tinh 

Tac nhu thi quan, thanh tinh chung, jfefRjkfflM #ft 

Chieu vo sac gioi, ky thien tran. M^Gl^lf A^PHS 
Trung tarn tinh lu chieu muon noi, 
Thau soi van vat ngdn muon kiep. 

Thien thanh nhat Tarn, van co nhat Dao. ^P^ — ' ; L>7J "S" — 'iff 
Thien quan thai nhien, bach hai tong lenh. ^.M^-WCUW^hK^ 
Thien thanh mot long, muon d&i mot Dao 

Oc ma minh tinh, Nguyen Than ma an thai, thi tu chi ba hai tudn theo menh lenh vd cung 
duac thai khang. -79- DE NHAT TIET KHAU QUYET 
HAM DlTOfNG BAN NGUYEN, CUtJ HO MENH BAO 

Muon tru&ng sink, phdi tim cho duoc Chan Tam 

Muon tu Truong sinh, phai biet goc cua so sinh. Muon cau bat tu, phai biet the nao la con 
nguoi bat tu. Cho nen noi: Co biet duoc Bat tu nhan, moi co the tro nen Bat tu. 

Con nguoi bat tu ay, Dao gia keu la "Thiet Han", Phat gia goi la "Kim Cuong". Tiic la 
Chan Tarn, ban lai dieu giac cua con nguoi. Tarn nay von Linh minh bat muoi. Thuong tri, 
thuong minh, ve The, von di khong sinh, khong diet, ve Tuong, von vo khii, vo lai. Khong 
biet co tu bao gio, truoc dat troi no da co. Cao thi vo thuong, rong thi vo cung, tham sau vo 
day. Troi dat cho che la nho no, nhat nguyet sang soi la do no, hu khong nho no ma rong rai, 
bao la, van loai nho no ma bien hoa. Tarn giao Thanh Nhan tu Dao la tu cai do, thanh Tien, 
thanh phat la do do, mang long, doi sung cung do do. 

Thanh pham hai neo, do no (Tarn do) phan ra. Xuat sinh tu cung do no, len Niet ban cung 
chi co Phep nay (phep tu tarn nay). Van vat trong the gian deu bi vo thuong thon tinh. Duy co 
cai do khong sinh, khong diet, duy cai tarn do khong gi troi buoc noi, no vo hinh tuong, nen 
khong gi thay duoc. No doan doan, chinh chinh, dinh dinh, dang dang, rat dau ra day, nhung 
con nguoi khong hieu duoc Ban Lai cua no. 

Chan tam va Vong tam 

Tai sao khong giac ngo? Tai vi co vong tam. Vong tam la gi? Chung sinh tu vo thuy di lai, 
khong biet Chan Tam, chang tu hieu biet, nen bi luan chuyen, uong nhap cac neo luan hoi. 

Dau het Chan Tam thoi vo vong, tinh tri ban minh. Nguyen tinh thoi thanh tinh tham dieu, 
nhung vi vong tam dot khoi, nen Chan Tam bi ma toi, Nguyen tinh cung mat ban chat, bi tran 
ai lam do nhop, va cai Biet phat sinh. Cho nen chuyen Tri Giac thanh Thuc. Vong tam trong 
ta chinh la Thuc vay. Tam von vo tri, nho Thuc moi biet. Tinh von vo sinh, nho Thuc moi 
sinh. Chung tu sinh than nay, do do phat sinh. Nhan do sinh ra cac loai hoa 6 nhiem, va tat 
nhien se sinh ra cac qua luan hoi sinh tu. 

Thirc Than la Vong Tam, la Can Nguyen sinh tu" 

Ngay nay, nguoi ta nhan lam rang trong tam ta co mot vat chieu chieu Linh Linh, hon 
nhien cung vat dong the, nen goi no la Nguyen Than. Co biet dau do chi la Thuc Than sinh 
sinh tu tu, chi la chung tu kiep kiep luan hoi. 

Cho nen Canh Sam noi: 

Hoc Dao chi nhan bat ngo chin, ^M^A^'Ib'JIl* 

Chi vi tung tien nhan Thuc Than. K % ^ItTlAiKtt » 
Vo luong kiep lai sinh tu ban, i£MS]5fe^^E^, 

Si nhan hoan tac ban lai nhan. $5 A^^^Jfe A ° 
Nguoi nay hoc Dao chang biet Chan, 
Chi vi xua nay nhan Thuc Than. 
Thuc Than von di sinh tu ban, 
Nguoi kho tuong day Ban Lai Nhan. 

Than 6i! Nguoi doi nhan to lam chu, nhan giac lam con (nhan ngon lam goc) ma chang 
hay. Cho nen due The Ton moi day: Tien doan vo thuy luan hoi can ban TfeHfr^C^nlfeEilffl^ 
(Truoc hit phdi chat dut can ban Luan Hoi). Can nay da chat, thi cac Thuc lay dau ma nuong. 
Va ta se phuc hoi duoc Ban The Nguyen So thuong minh cua chung ta. 

Nhung Dai Dao menh mang, mu mit, biet lam sao ma di vao? Muon cho ao xong te chinh, 
phai xoc lai co ao, muon cho luoi ca te chinh, phai xem lai giuong moi luoi. 

-80- Xua Doan Chan Nhan day ta con duong tu dao chin chinh, do la phai bat dau cho hay, cho 
dep. Neu dau ma tinh khiet, thi Thien Ly se hien tien, Thuc niem khong the 6 nhiem duoc. Vi 
nhu, khi mat troi sang lang tung khong, thi ma quy deu tuyet tich. 

Mudn tu, phai biet dau la Linh Dai 

Cac "Tarn dia phap mon" nay, do la dao bat bien cua muon than, van thanh xua nay. Cho 
nen Lao Tu noi: "Muon tu dao, phai nhin vao Tarn (noi quan). Muon nhin vao tarn, cai hay la 
phai biet Linh Quan Nhat Khieu (Ne Hoan Cung, Linh Dai). Con nguoi tu khi thu sinh, da 
bam thu duoc "mot diem Nguyen Duong", nen sinh ra khieu nay, de tang tru "Nguyen Than". 

Khieu nay rong khong, chi hu, chi linh, la chu te con nguoi chung ta. Cho nen co no thi 
song, khong co no thi chet. Sinh tu thinh suy deu do no dinh doat. 

Nho goi "Linh Dai", Dao goi "Linh Quan", Phat goi "Linh Son". Tarn giao deu co cung 
mot phap mon, do la cai "Khieu Linh minh" nay vay. 

Phat giao noi: 

Phat tai Linh Son mac vien cau, i^^tM. I-JU M^. ^ > 

Linh Son chi tai nhu tarn dau. M. ill K$:^C ; L!i x ^: , 

Nhan nhan huu ca Linh Son thap, A A W^h^ UL[ if , 

Hao huong Linh Son thap ha tu. W H M I-JU if Tfl| <> 

Phat tai Linh San, khoi tim dau, 

Linh San a tai nhu Tarn Dau. 

Ai ai cung co Linh San thap, 

Hay huang Linh San thap ma tu. 
Do la luan cho biet Linh Son thap o dau. 

Lao giao day: 

Dai Dao can kinh, thuc gia hi, Ailffl^iR^f^ > 

Thuong nhan nhat dung thuc nang tri. % A ffl Wit b^P » 

Vi quan chi xuat than tien quat, % M %h tti # i\\\ M > 

Nhat khieu loan loan tu nguyet mi. — Sf^ ^ jl^^J jg „ 

Dai Dao can ca it ke hay, 

Hang ngay dung no van khong hay. 

Vi nguoi chi ro "Than Tien Quat", 

Cong cong mot khieu tua long may. 
Do la mo ta hinh dang ve Huyet do. 

Khieu nay la Dai cua Than Linh, la phu bi mat. No rat thanh tinh, minh dieu, hu triet, Linh 
thong, mot minh dung viing. No la Can ban chung sinh, nen goi la Tarn Dia, la So dac cua 
chu Phat cho nen goi Bo De. 

Giao triet dung dung dung, nen goi la Phap Gidi (tiic vu tru hien tuong gioi). 

Tich tinh, thuong lac nen goi Met Ban. 

Khong 6 troc, khong tau lau nen goi Thanh Tinh. 

Chan that bat bien nen goi Chan Nhu. 

Khong loi lam, khong sai quay nen goi Phat tinh. Giup lanh, lanh du nen goi Tong Tri. 

An phu, ham nhiep (thu tang moi su) nen goi Nhu Lai Tang. 

Sieu viet, huyen bi nen goi Mat Nghiem Quoc (Tinh Tho cua Due Dai Nhat Nhu Lai). 
Gom thau moi due, chi diem quan me, mot minh chieu sang, nen goi Vien Giac. Ky that, chi -81- Id mot khieu. Di ngwgc no se la phdm phu, thudn theo no Id Tien Thanh. Khong biet no se bi 
Sinh Tu, Ludn Hoi; Hieu biet no Ludn Hoi se dirt. 

Muon The hop Chi dao phai biet quan chieu Ban lam 

Muon diit Luan Hoi, khong gi bang the hop Chi Dao. Muon the hop Chi Dao, khong gi 
bang Quan Chieu Ban Tarn. Muon Quan Chieu Ban Tarn, phai biet hu tarn quang thi, noi 
quan quan chieu, luc nao cung nhu vang nguyet giua troi, luc nao cung phai dinh tinh tue 
chieu, luc nao cung giu khong de that tinh manh nha (ai, cu, hi, no, ai, 6, lac, due), luc nao 
cung giu cho Bat Thuc khong hoen 6. Ngoai tuyet chu duyen, trong tuyet chu vong. Phai biet 
phan quan, noi thinh, dieu hoa hoi tho, ngam mieng khong noi, tu chi bat dong, de cho Ngu 
Thuc deu phan ky can, cho Ngu Linh phan an ky vi. 

Suot 24 gio, mat luon nhin vao khieu do, tai thuong "nghic thinh" khieu do, luoi thuong 
quy huong ve khieu do, van, dung, thi, vi, niem niem khong ngoai khieu do. Di, dung, nam, 
ngoi, tarn thuong khong roi khieu do. Khong luc nao duoc quen "quan chieu khieu do". Neu 
lam sai nguyen tac nay, thi lam sao than quang xuat ra lai tu phan hoi duoc, luon luon khong 
lia xa khieu nay, nhu Tu Tu noi: Bat kha tu du ly ^^JW.^iM vay. 

Truoc thoi ton duong de hu cai Tarn, sau phai quen di de ma luong cai Tarn. Tuy xii, tuy 
thoi, luon luon tu tai, vo ngai. Dung nhu Ho Long Kinh da noi: "Chi dieu chi yeu, tien ton, 
hau vong." M$£^H, 5fci?JnSo (Cai cot yeu cua dieu huyen dieu nay la Tien ton, Hdu 
vong). Do la khau quyet rot rao vay. 

Phai biet gift doi mat 

Muon tru Luc Thiic, can biet truoc sau: Tuy y la chu soai Luc Thuc, nhung that ra doi mat 
la Tien Phong cua Ngu Tac. Cho nen Co Due noi: "Tarn thi khu co, muc vi dao tac, due phuc 
ky Tarn, tien nhiepkymuc." >l>^j£!n, R%&&<> Gk&&'&\ 5feM^' § . (Tarn la then chot, 
mat la gidc trom, muon hang phuc Tarn, tru&c phai nhdm mat) . Cho nen cung muon ban, phai 
dong no. No khong dong thi cung khong ban, mat khong dong thi Tarn dung yen. 

Am Phu Kinh viet: "Co tai muc." tiliS: @ ° (No a mat). Dao Due Kinh viet: "Bat kien kha 
due, nhi Tarn bat loan." ^JErT$C, W^^SL. 
Moi ve dep ben ngoai chdng thiet, 
Cho long dan cao khiet trong veo. 
Luan Ngu viet: "Phi Le vat thi." #4L^j$£o {Khong nhin dieu phi le.) 

Chu Tu noi: "Che vu ngoai, so di duong ky trung da." fjjj^^jjf ^fF^^iiio (Khong 
nhin cai dang me ben ngoai, de duong cai Tarn) 

Sach Kim Tu Buu Luc noi: "Nhan nai than du Huyen Tan Mon, lie chi lenh nhan su qui 
tarn." BH75##'£ i rtn, W^^BI^lQ^^ (Mat nhin la Than di choi noi Huyen Tan Mon, 
han chi de cho Mat quay ve Tarn. ) 

Mat thu khieu nay khong roi, tiic la Nhu Lai Tang Phap Nhan, dung bi chi cua Kinh Niet 
Ban. Cho nen Lang Gia Kinh viet: "Tac thi quan gia, danh vi Chinh quan; Nhuoc tha quan gia, 
danh vi ta quan." jffMM^, £%iEM;%%fflJt, %%lffiM° (Co cai nhin nay la cai nhin 
dung, neu co cai nhin khdc, la cai nhin sai) 

Sach Quan Kinh, pham Quan Tarn viet: "Tarn gidi chi trung, di Tarn vi chu, Nang quan 
Tarn gia, cuu canh giai thoat, bat nang quan gia, tat canh tram luan." El^f-^.^, \zX'H]>%j^io 
$&M J b^,%MMl$;^$&M^,^MWffco (Tarn la chu Tarn Giai, biet quan Tarn [noi 
quan] se duoc giai thoat. Khong biet quan tarn, cudi cung se bi tram ludn). 

Chuong dau Dao Due Kinh viet: Thuong huu due di quan ky kieu. W^^^XM^W (Tic 
Hitu se thdy dau duoi van vat.), la thay duoc khieu nay. Thuong vo due di quan ky Dieu. 
^^G^k^XMi^W^ (Tie Vo se thdy duoc dieu do dieu cua Dao.), la thay duoc vi dieu cua khieu 
nay. Xua kia Hoang De da noi quan 3 thang, la quan chieu khieu nay. 

-82- Phai biet Quan Tam, Chi Niem 

Due Thai Thugng Lao Quan cung noi: "Ngo tong vo luong kiep lai, noi quan dac dao, nai 
chi hu vo." "B hk^tmifo^, P^M%M, Tb^kjiL^o {Ta tie vo luang kiep t&i nay, dung noi 
quan ma dac dao, ma t&i duac Hu VS.) 

Quan Tam khong de, Chi Niem kho han. Cho nen cho niem khoi dau la can ca sinh tu. 
Co Tien viet: 

Dao Dao giao nhan tien chi niem, ^iltt&ATfcih^, 
Niem dau bat tru, diec do nhien. ^^^ft^Ft^M ° 
Dai Dao day ngu&i tien chi niem, 
Niem dau chdng tru men la hay. 

Kinh Vien Giac noi: Tat ca thai gian rdnh roi khong khai Vong Niem, neu con Vong Tam, 
Vong Niem se khong diet. Song trong cdnh Vong Twang, dung co tim hieu. Neu cu tim hieu, se 
khong biet dau la chdn that. 

Khoi Tin Luan viet: Neu Tam tan loan, lap tire thu nhiep lai, khien cho Tam duac Chinh 
Niem. Niem khai, biet ngay, biet tire la vo (niem). Tu hanh dieu mon, chinh tai nai day. 

Hu Tinh Thien Su viet: Khong sa niem khai, chi lo biet muon. Niem khai la benh, dirt benh 
la thuoc. 

Niem la Vong Niem 

Nen biet Vong Niem khoi len tu Thiic Can. Dau tranh thi phi bien thanh hu vong, chu 
khong co Thuc The. 

noi chung sinh, thi Tri liet, Thuc cuong. Cho nen goi la Thuc. 

noi chu Phat, thi Tri cuong, Thuc liet. Cho nen goi la Tri. 

Chi doi ten, khong doi Ban The. 

Luc ban so, Tam Nguyen khuech nhien, vi dieu, trung triet, nhung vi tri kien sinh, vong 
tran khoi, nen co Vong Niem. Neu khong co Tri Kien, thi Tri Tinh chin tinh, phuc hoi dien 
tram, dong triet tinh vi, va y niem se tu tieu. 

Y niem da tieu, thi Luc Thuc cung se tieu ma. Cho nen Van Thu Bo Tat noi: Nhat can 
(Tam) ky qui nguyen. Luc can (nhan, nhi, ti, thiet, than, y) thanh giai thoat. 

Khong co Luc Can, thi khong co Luc Tran (Sac, Thanh, Huong, Vi, Xuc, Phap). Khong co 
Luc Tran thi khong co Luc Thiic (Nhan thuc, Nhi thiic, Ti thiic, Thiet thuc, Than thuc, Y 
thuc). Khong co Luc Thiic se khong co luan hoi chung tu. Thi nhat diem Chan Tam cua ta se 
doc lap, khong y cii vao dau, va se Khong, Khong, Dang, Dang, Quang, Quang, Tinh, Tinh. 
VAN THE TRUC-NG TON, KHONG CON SLNH DIET NUA. 

Tu la Tu Tam, la Boi duong Ban Nguyen 

Phep nay true chi Nhan Tam, Tam ma tu thi van su thanh, that la gian di, thang suot: Chi 
can Boi duong Ban Tam, quan chieu Ban Khieu (Ban Tam). Lau ngay Tam se nhu doi mdi, 
khi Hao Nhien (Chan Khi) se thong suong, ngung nhien bat dong, se tich nhien vo tu, biet ro 
Cai Khong, hieu duoc Tinh minh. Cho nen noi: "Bi phu bac lac tan, Nhat Chan tuong thu 
hien." i£IfcpJ^J^., —%"WXM (Bi phu khi 16c hit, Chdn Linh se Men ra). 

Cong phu duoc nhu vay, tu nhien tinh than se rang ro, tri tue ngay mot sinh. Tam Tinh linh 
thong, cai gi an hien cung ro het, tuy y biet duoc co dong ma cua troi dat, tha ho bay nhay. Tu 
nhien Nguyen Duong Chan Khi tu trong phat ra, tu dau di xuong Huynh Dinh (Trung Dan 
Dien), xuyen thau VI Lu, len tdi huyet Giap Tich. Tren thi len toi Thien Coc (Ne Hoan), duoi 
xuong toi Khuc Giang (Ha Dan Dien). Lam cho bach mach luu thong, Tam Dien khai quan, 
xua duoi am ta ra khoi tram khieu trong than, rua sach ue tap trong Ngu Tang, y nhu duoc 
uong thuoc cua Thien Kien Vuong (cua De Thich, la vua cua thanh Thien Kien Vuong, tren 

-83- dinh nui Tu Di), cac benh deu tieu. Nhu tau khuc dan Su Tu (Su Tu la vua Bach L6, Phat giao 
keu Nhu Lai la Su Tu), moi thanh am khac deu dinh chi. Nen noi: 

Nhat Tarn lieu van benh, ~~>\J'fT7J'M > 

Bat gia dugc phuang da. ^fxMJj^ ° 

Mp7 Jam cM'a /hmot benh, 

Don thuoc chdng can nhieu. 

Mai biet xua nay, chu thanh deu lay Tarn nay lam phuang tien ma vao cua, cuoi cung tu 
thanh Tien, Phat, Thanh, To, thanh Thay day doi. 

Pham phu khong thanh chung qua, la vi chang biet Tarn nay. Cho nen co lai noi: "Hai kho 
chung kien de. Nhan tu bat tri tarn." ^Jtt^jAL/gi, K^^^W'^ „ (Bien kho con thay day. 
Nguoi chet chua biet Tarn). 

Luc Dao (Thien dao, Nhan dao, A Tu La dao - Than, Dia nguc dao, Nga quy dao, Sue sinh 
dao) quan mong (me muoi) deu do cua nay ma sinh ra (khong biet Tu Tarn). 

Bang qua nghin doi van khong biet dang tra lai. That dang buon thay! 

Cho nen chu Phat moi vao nha lua ciiu nguoi, To Su moi day Tay lai. So di chu thanh phai 
buon than, chi la vi nguoi khong dat dugc Cai Duy Tarn Yeu Dao ay. 

Nhu sach Buu Tang noi: Trong troi dat, vu tru nay, co mot bau vat (Tarn Chan Nhu, Linh 
Tri), dau tai con nguoi (hinh son = hinh dang con nguoi), gap vat thi choi sang, trong, ngoai 
trong rong, tich mich kho thay, goi la Huyen Huyen. No hien ra phia ngoai cung Tu Vi 
(Thuong Dan Dien). Dieu dung no la tai no Hu V6, doan hoa bat dong, doc nhat, vo song, 
thanh co am huong nhiem mau, sac no hoa dung, khong thay so cu, nhu la Khong Khong. Chi 
de lai am thanh, khong thay hinh tuong. Chi de lai cong phu, khong thay dugc dung mao. No 
choi roi u minh, quan thong moi su ly. No la Chu te muon loai, la Chan Tong van su. No thi 
cong noi nguoi thi nhu co hinh, luc no tinh dinh thi minh minh, hu vo. Ban tinh no von tinh 
minh, bat chuoc theo no thi cong due se vien thanh. No sang soi nhat nguyet, due no vugt 
Thien Khong. Van vat bat dong, nhat thiet vo danh. Chuyen hoa Thien Dia, tu tai tung hoanh. 
Tinh vi dieu dung, hon don nhi thanh. Co ai thay ma khong mung, co ai nghe ma khong sg. 
Sao lai de cho hon ngoc vo gia do lot vao Am Nhap chi khanh? That la dang buon. Chi vi con 
khong biet Tu Trong, buon thay! Buon thay! Nhu vay toi sao thanh sang? 

Bao vat do, sang lang rue ro, rang chieu muoi phuong. Tich nhien nhu khong co gi, nhung 
cong dung vo bien. 

Ung thanh thanh sac, thanh Am Duong. No khong co can, nhung dieu dung thi vo cung. 
Mat nhin khong thay, tai nghe khong ra. Ban Nguyen no thi mu mit, bien hoa thanh vat, thanh 
thanh than, cong dung no that Linh dieu. No la Chan Tinh cua Dai Dao, Chan Tinh nay rat 
Linh dieu, sinh ra van vat, ngung nhien thuong tru, truong ton, dong the voi Dao. 

Van su trong thien ha, Tarn la quan trong nhat. Bach tinh dung no hang ngay, ma khong 
biet no, nhu ca trong bien, ma khong biet nuoc. Cho nen kinh Phat noi: Nhat thiet chung sinh, 
tu van kiep lai, khong biet ban tarn, khong tu giac ngo, nhan lam tii dai (dat, nuoc, gio, lua) la 
than, duyen lu lam Tarn. Vi nhu tram nghin bien ca thi khong nhan, chi nhan mot cai beo cai 
bot. Cii the, da me, cang me, da lam cang lam, tarn tuy canh doi, mat tuy vat sinh tinh, thu xa 
tram moi, khong luc nao ranh, cho nen lam lac, tao nghiep. Tuan hoan trong luc dao, nhu ludi 
day bao vay khap minh, khong sao thoat ra dugc. Suy cho cung chi tai luc dau da bi vong 
niem lam me hoac ban tarn ma thoi. 

Cho nen Linh Nhuan thien su noi: 

Vong tinh khien dan ha thoi lieu, $ff $ 3 1 J5J 0^ J , 

C 6 phu Linh D ai nhat diem quang . $■ jj\ M. a — ' ^ 7*6 o 

Vong tinh dan dat khi nao het, 

Uong thay dnh sang cua Linh Dai. 

-84- Linh Dai nhat diem quang chinh la Chan Nhu Linh Tri Tarn vay. No toi huyen, toi dieu, 
thong thanh, thong linh, cue cao minh, cue quang dai, no sinh ra moi bien hoa, la ban the 
quan sinh, van huu, hoanh quan van phuong. Tu khi chua co troi dat toi nay, no von hang huu. 
Khi troi dat da huy hoai, no van con do. Nhat thiet canh gidi deu la tarn quang. Neu nguoi ta 
biet duoc Tarn, thi Dai Dia khong con mot tic dat. Nen noi: Tarn gioi duy Tarn. 

Nguoi me ciu Phap ngoai Tarn, bic Chi Nhan thay Canh la Tarn. Canh la Canh cua Tarn, 
Tarn la Tarn cua Canh. Doi canh khong me, gap duyen khong dong. Ho thanh mot The khong 
khac. Neu biet canh tuong ben ngoai deu do Tarn bien hien, thi se Ngo Tarn, thanh Dao. 

Thay duoc Vong Niem tu vo thuy, se thu nhiep duoc Canh ve Tarn, thoat trien phuoc, dat 
toi Chan Nhu, lia tran cau, ma dat giai thoat, vinh vien hoa hiep voi Thanh Tinh, Tu Nhien, 
khong con thay cac hudng huu vi cua tran canh. Nhu vang lia khoang, khong con bao gio bi 
nhiem bun nho; nhu cay da thanh than, khong con bao gio sinh canh la. Da duoc la duoc luon, 
cung tan c5i bo cua vi lai, sieu thoat het moi gong cum, song mai cung than thanh. 

Tuy nhien, cai Dai Dao toi thuong nhat thua nay, neu ai co can co linh loi, thi vao ngay 
duoc coi Nhu Lai, ai ma co can co cun nhut, thi se phai lam sao? Thua phai di tu thap toi cao, 
dan da di vao: Mot budc tien la mot budc hieu nghiem; len mot cap la co quy mo mot cap. Lai 
nua muon di xa la phai tu cho gan, muon len cao phai tu cho thap. Neu chang biet nhap mon 
ha thu, thi lam sao len duoc canh gioi toi cao? Neu khong tan tarn, lam sao biet tinh? Neu 
khong Minh Tarn, lam sao Kien Tinh? Cai yeu quyet de Minh Tarn, Tu Tarn la phai lay Thien 
Dao, phu tro ban tarn, phai luon lay mau nhuan trach ky tarn, luon luon phai tinh tri coi long, 
luon luon phai tinh tien kien co ban tarn, luon luon phai lay nhan nhuc lam cho than than dang, 
luon luon phai lay Linh giac minh chieu khiet tinh tu tarn, luon luon phai lay tri tue ma mang 
coi long, luon luon phai lay Phat tri kien khai phat tu tarn, lay Phat phap binh dang ma rong 
Tim Hon. 

Cho nen, Minh Tarn la cai boi cheo tri hue day dua ta trong bien sinh tu cua ta, Tan Tarn la 
luong y chiia moi benh phien nao. Neu khong biet Tarn nay, se vinh kiep luan hoi, danh mat 
chin tinh. Neu biet ro tarn nay, thi se thoat vong sinh tu, chiing dac Niet Ban. Sau truoc 
khong bao gio ra khoi Tarn nay. Lia khoi Tarn nay khong con dieu phap nao khac, chang qua 
chi la thanh tuu cai Tarn nay ma thoi. 

Oi! Chang nen coi thuong. Thanh nhan kho gap. Cho nen Truong Binh Thuc noi: 

Chi vi Dan Kinh vo khau quyet, R%f\^Jt P i^, 

Giao quan ha xu ket Linh Thai. ^M^Vt 1 ^ Mlo ? 

Chi vi Dan Kinh khong khau quyet, 

Khien ong khong each ket Linh Thai. 

Co biet dau rang: 

Cac khau quyet Dan Kinh, rat la an ao, rat la kho hieu. Khien nguoi khong hieu noi. Toan 
la an ngii, bi tu, khien nguoi hoa mat, loan tarn, den noi giua duong phai nit lui. 

Ta rat thuong ho. Nay dem Dan Kinh, Phan dien, khau quyet nhat nhat neu ra, cho doi sau 
biet. No se nhu ngon den pha tan am toi, chi ro con duong, cho moi nguoi biet duoc gia chin, 
phan ranh vang da. 

Khiu quyet 

Thai Huyen Chan Nhan noi: 

Phu mau sinh tien nhat diem Linh, 5t^ SiM — '&yL > 

Bat Linh chi vi ket thanh hinh. ^RK %^J$M o 

Thanh hinh trao khuoc quang minh chung, J$L M W- iP % ^ It » 

Phong ha y nhien triet de thanh. WCFfofltflQJf&M » 
Phu mau sinh tien mot diem Linh, 

-85- Khong Linh chi tai kit thanh hinh. 
Thanh hinh, khudt lap quang minh chung, 
Niu thodt hinh hdi triit di thanh. Khong Chieu Thien Su noi: 
Gia ca phan minh, ca ca dong, 
Nang bao thien dia, van hu khong. 
Nga kim true chi Chan Tarn dia, | 
Khong tich Linh Tri thi Ban Tong. t 
Chan Nhu tinh ay the nhdn dong, 
Bao triim trod ddt, chuyin Hu Khong. 
Nay ta chi thdng Chan Tarn dia, 
Vang lang Linh Tri, ay Ban Tong. 

Tu Nhien Cu Si noi: 

Tarn nhu minh kinh Lien thien tinh, 
Tinh tu han dam chi thuy dong. 
Thap nhi thoi trung thuong giac chieu 
Huu giao muoi lieu Chu Nhan 6ng. 
Tarn sang nhu guong, trong tua trai, 
Tinh nhu ho lang, nu&c lang ngoi. 
Ngdy dim tinh mich, thu&ng Giac Chiiu, 
Chiiu soi to ro Chu Nhdn soi. 

Tri Giac Thien Su noi: 

Bo tat tong lai bat ly Chan, 
Tu gia muoi Lieu, bat tuong than. 
Nhuoc nang tinh toa hoi quang chieu, 
Tien kien sinh tien cuu chu nhan. 
Bo tat tie xua chdng Ha Chan, 
Tai minh mi muoi chdng than gdn. 
Niu hay tinh toa hoi quang chiiu, 
Liin thdy sinh tiin Cuu Chu Nhdn. 

Tarn Mao Chan Quan viet: 

Linh Dai tram tram tu Bang ho, 
Chi hiia Nguyen Than tai ly cu. 
Nhuoc hudng thu trung luu nhat vat, 
Khoi nang chung Bao hop Thanh Hu? 
Linh Dai trong vat tua Bang ho, 
Chi co Nguyin Than duac a trong. 
Niu di vat chi vdo trong do, 
Se khong chung Dqo, hop Thanh Hu. S'hfrl 


mMM±7mo 

MB*T±At. {OLMriBiAo HW7U#£MJgo -86- Thien Nhien Thien Su noi: 

Tarn ban tuyet tran ha dung tay, ^^^fe^tffUffl yjfe > 

Than Trung vo benh khoi cau y? M ^ 3t'M Q >fc IS 

Due tri thi Phat, phi than xii, Sfe$nJ§#3MI&h. 

Minh giam cao huyen, vi chieu thai? BQ 'M M'k^-M H ° 
Tdm von khong da, can gi tarn, 
Trong minh khong benh khoi cau Thdy. 
Mai biet than ta chinh la Phat, 
Nhu ddi guang sang chieu do day. 

Chu Kinh Dao Nhan noi: 

Vi phat chi tien, Tarn thi Tinh, ^RZ. HiMl^ft, 

Di phat chi hau, Tinh thi Tarn. B$t£jntt Ji$ . 

Tarn, Tinh nguyen dau, tham bat thau, 'k'&M^k^-^M > 

Khong tong vang tich, phi sun tarn. S^i® ^®# ° 
Jam khi chua phat, Tdm la Tinh, 
Khi da phat roi, Tinh la Tdm. 
Cho Tdm Tinh khai, suy chdng thau, 
Dau vet tim chi, uong suu tdm. 

Vo Tarn Chan Nhan noi: 

Vong niem tai hung, Than tiic thien, $^t(# BP x£ , 
Than thien, luc tac loan tarn dien. #3i/Np^f5L ; ^ EH „ 

Tarn dien ky loan, than vo chu, >L> H KSL^^ci. 

Luc dao luan hoi tai muc tien. f^M^^tt @ ftf ° 

Vong niem day len, Than tu thien, 
Than thien, luc tac loan tdm dien. 
Tdm dien da loan, Than vo chu, 
Sdu neo luan hoi thdy nhan tien. 

Cao tang Dieu Hu noi: 

Tinh tinh nhat ca Chu Nhan Ong, tiff— -f*± Km > 

Tich thien bat dong tai Linh Cung. i^^Fsjj^E j*^ ° 
Dan dac thu trung vo quai ngai, fH#]tfc 4^ ^cSli# > 

Thien Nhien Ban The tu Hu Khong. Xt£^W i J^S . 
Zm/z too mp7 v/ CM A%an 0«g, 
Tic/? Nhien bat dong tai Linh Cung. 
Chi cot Linh Cung khong vuang mac, 
Thien Nhien Ban The hien Hu Khong. 

Thai At Chan Nhan noi: 

Nhat diem vien minh dang Thai Hu, — 'M. El ^ ^KM > 

Chi nhan niem khoi ket thanh khu. K S^^B^itJgo -87- Nhugc nang phong ha hoi quang chieu, ^r tt,WCf 0^6 M > 
Y cuu thanh hu, nhat vat vo. file IH^jft— ^J^o 

Mot diem vien minh tua Thai Hu; 
Chi vi niem kh&i, kit thanh khu. 
Neu biet bo than, hoi quang chieu, 
Se thay ben trong van thanh hu. 

Hoa Nghiem Kinh viet: 

Huu so, vo so nhat thiet kiep, W Hk^Z^fc^Wifo > 

Bo tat lieu tri tuc nhat niem. #^ 7 £P BP B^: . 

Vu thu thien nhan bo de hanh, 7"itb# A# Ji^ff » 

Thuong can tu tap bat thoai chuyen. 1$W}i& ^3 ^ M$f ° 
Nhat thiet kiep nan con ngu&i, 
Deu do tap niem trong dm nay sink 
Bo tat thay dwoc ro rang, 
Cho nen tu luyen lien canh chdng dai. 

Hai Nguyet Thien Su noi: 

Luc ca (luc thuc) mon dau nhat ca quan, f\ "T* n^c^^h^ > 

Ngu mon bat tat tien gia Ian. 2l n^i&JOtln ° 

Tong tha the su phan phan loan, ^ffetii^tftifrSL > 

Duong thuong gia ton (tarn) tran nhat an. JlJl^C^ffl jSc o 

Zmc ^/jw-c mo« <?a« phong toa mot, 

Ngu quan bat tdtphdi cdi then. 

Chi do luc thuc, nen den loan, 

Trong nha gia chu van binh an. 

(Tu la gia toa, phong be y thuc. Quan be de luc thuc tuc y thuc, vi y thuc la dau dang ngu 
tac, la chu soai cua luc thiic). 

Thuy Am Thien Su noi: 

Bat khoi nhat niem, Tu Di Son 32 , ^fiM^I&M'jfo lIj , 

Dai lap duong dau, truoc nhan khan. ^AL^zk^M.M ° 

Niem nhat lu ti, khinh ban dao, fe— icM3§^fl!l , 

Gia gia mon de thau Truong An (thanh gioi). MM n/S^ix$ ° 
Ne Hoan vdng lang khong mot niem, 
De ngay tru&c mat, mat ngo xem. 
Long von khinh thanh, khong 6 nhiem, 
Long khong vong niem, dqt tien ban. 

Dai Su Tri Tung noi: 

Chan Phat vo vi tai nga than, Mi% %%&$L^ , 

Tarn ho, tarn ting, thai tinh tinh. H Pf H /Si; fl fl . 32 Dieu Quang, Dien Cao, Ne Hoan Cung Nhugc nhan bat ngo nguyen do gia, ^f A^'fn M fi # > 

Tran kiep mang mang, nhan Thiic Than. ^i^J^r^riAiR^ ° 

CAa« P/za/ v<5 W, toi «ga /Aa«, 

//<? go/ la thua, rat an can. 

Neu nguai khong biet sao nhw vqy, 

Chi tai xua nay nhan Thuc Than. 

Vo Cau Tii ke noi: 

Ngu Uan 33 son dau nhat doan khong, HM.\h s k^Wi' i E^ 

Dong mon xuat nhap bat tuong phung. |W[ ("] {±j A^ffiii: ° 

V6 luong kiep lai, nham 6c tru, ^M^Jftln MIS' 

Dao dau bat thiic Chu Nhan Ong (Ban Tarn). |lJ^^iK± Km . 
£>a« «o« iVgw C/a« mp/ vimg khong, 
Vao ra cung cua, chdng twang phung. 
Tu bao nhieu kiep thue nha a, 
Tai nay, nao biet Chu Nhan Ong. 

Duy Khoan Thien Su noi: 

Khuyen quan hoc Dao mac tham cau, ^M^MM-iK^* 
Van su vo tarn Dao hop dau. Jj^-^C'lJ'Mij^k ° 

V6 Tarn thuy the V6 Tarn Dao, ^l>#R#^?l>3f , 

The dac vo tarn, Dao da huu. ##^l>3f &# . 

Khuyen ai hoc Dao cha tham cau, 
Dem tarn vo su hop Dao mdu. 
Vo tarn hop vai Vo Tarn Dao, 
Hap dao vo tarn, Dao mai sdu. 

Chi Cong Hoa Thuong noi: 

Don ngo Tarn nguyen khai bao tang, "M'fn^^ JfisLM > 

An hien Linh Tong, hien Chan Tuong. ^-M^MMM^ ° 
Doc hanh, doc toa, thuong nguy nguy, ^^T^^^#l#l> 
Bach uc hoa than, vo so luong. l^iZxi^M^Wiiko 

Tarn nguyen don ngo, bao tang khai, 
Linh Tong an hien xuat sinh ra. 
Mot minh di dung oaiphong qua, 
Bach uc hoa than, vo so ma 34 . 

Ngoc Duong Thien Su noi: 

Ung vo so tru sinh ky Tarn, M^cfffH^.^'lJ' , 

Khuech triet, vien minh xii xii chan. )Jpf!3 HI ^M %b$bM ° 

True ha dinh mon, khai Chinh Nhan, JlTTjS H JFIEiS » 33 Sac, Thu, Tuang, Hanh, Thiic 

34 Nhan thiic dirge rang trong ta co Phat tinh, roi lo tieu tru vong niem, se ctat Phat qua 

-89- Dai thien sa gioi hien toan than. J^^fJ^ M-M^^tM ° 

Ifng vo sa tru, sinh ky Tdm, 

Tdm se vien minh, xu xu chart. 

Ngay duai Ne Hodn, khai Chinh Nhdn, 

Hang ha sa so hien toan than . 

Sach Chi Huyen Thien viet: 

Nhuoc dac Tarn khong, kho tien vo, ^rf# ; ^$^r{^^C, 
Huu ha Sinh Tu, huu ha cau. WM^^EWM^'J ° 

Nhat chieu thoat ha thai chau ao, — IHI&TJJnJu^. 

Tac ca tieu dieu dai truong phu. fr^iEM Aj£ 9z ° 

Tdm ma khong tich, kho con ddu, 
Khong con sinh tie, khong vu&ng mac. 
Mot ngay ndo do buong do xdc, 
Se song tieu dieu dai truong phu. 

Doan Chan Nhan noi: 

Tarn noi quan tarn, mich Ban Tarn, >L> f^l $J>L> JaL^LV , 
Tarn Tarn cau tuyet, kien Chan Tarn. ^LVJI^M SpiV „ 
Chan Tarn minh triet thong tarn gidi, jlpLY ^M ft]}M.EL^f- , 
Ngoai dao, thien ma bat cam xam. ^FM AJt^l^ll: ° 
Quan chieu noi tdm, tim Ban Tdm, 
Vong Tdm ma bien, hien Chan Tdm. 
Chan Tdm rang ra, thong Tarn Giai, 
Thien ma ngoai dao chdng dam xam. 

Truong Vien Tieu noi: 

Bat sinh, bat diet ban lai chan, ^^fe^jTc^jftjt, 

Vo gia da quang nhan bat thuc. ^nifftfljt A^FiR o 

Pham phu hu do ky thien sinh, /•LAjS-iS./Li 1 ^ 

Tap tai khoang trung bat nang xuat. ^tt^t 4 1 X f & ti! ° 
Chan Tdm nguyen thi von la Chan, 
Nhu ngoc da quang nguai khong biet. 
Pham phu uong song qua nhieu kiep, 
Ngoc nam trong khoang chdng sao ra. 

Tiet Dao Quang noi: 

Dieu quyet ngu thien xung Dao Due, ^ikH^^-MW > 

Chan thien tarn bach tung Am Phu. If = H ^ ffl W . 

Dan dac Tarn trung vo nhat tu, {§.flf>L> "T 4 ^kr^^f- , 

Bat tham thien diec thi cong phu. ^#W^F^X^ ° 
Dao Due nam nghin xung Dieu Quyet, 3 J Bat ky luc nao cung lo tu du5ng ban than, se hop cung Dai The vfi tru, thay minh la Tat Ca 

-90- Am Phil tarn bach ay Chan Thien. 
Chi can Tarn Ly khong mot chit, 
Chang cu tham thien van congphu. 

Vo Cau Tu noi: 

Hoc Dao tien tu thiic tu Tarn, ^MftlMV^ g ; L> > 

Tu Tarn tham xii, toi nan tarn. g 'l>^£tHXi# . 

Nhugc hoan tarn dao vo tarn xii, ^ikElf 5!J;?Gl|-&t , 

Phuong ngo Pham Tarn hie Phat Tarn. JfinR+'k BP / fHj ; Ci x o 
7/oc £>ao tru&c tien phdi biet Tarn, 
Tu Tarn tham kin kho ma tarn. 
Neu ma tim t&i Vo tarn xu, 
Se thdy Pham Tarn giong Phat Tarn. 

Tieu Dieu 6ng noi: 

Tao tru Luc tac tinh tarn co, S ^/\I$<# 'l>36 , 

Vinh nhuc bi hoan sir vat truy. ^# M^X^-^0 i& ° 

Chuyen khi chi nhu khuy Noi Canh, i? ^ Sj^Sl 1*1 M > 

Tu nhien than that san Ma Ni. g M#^^^M o 
Trie xong Luc tac, thdy Tarn Co, 
Vinh nhuc, bi hoan da chdng lo. 
Ditng Than ngu Khi quy Noi Canh, 
Tu nhien tarn dia co Ma Ni. 

Long Pham Tap noi: 

Thien co ao dieu nan khinh tho, A|nH&!>Xi3§P± , 

Nhan Thi nhu ngu, Tang Thi lo . ffl ft t\\ Jt "ft ft # . 

Van cu ha xii dung cong phu, |nj mfc'T^hM 1;^ , 

Chi tai bat van, du bat do . K £^ S ■% ^ B£ . 
Thien cayeu dieu kho nen lai, 
Nhan Hoi, Tang Tu nhu si ngoc. 
Congphu, hoi ho dung sao vdy, 
Khong nghe, khong thdy co the thoi. 

Truong Tarn Phong noi: 

Chan Tarn hao hao vo cung cue, M^^a^a^C^W.^ 

Vo han Than Tien tong ly xuat. ^RtftKllj^SiiJ . 

The nhan dam chuoc tieu hinh hai, tit Alfc^M^il > 
Nhat khoa huyen chau, me bat thiic. "^M^^SE^FiH ° 
Vo Cue Chan Tarn chdng ben bo, 
Muon van Than Thanh phat sinh ra. 
The nhan me man hinh hai tarn, 
Chan The ngoc chau lai bo la. -91- Giai Me Ca noi: 

Nhugc yeu Chan Tinh vo lau tiet, ^^MW^cMM , 

Tu tinh Linh Dai nhu lang nguyet. ^A^M. a ttt $M B ° 
Linh Dai bat tinh Than bat thanh, Mp^Wt. 

Tru da cong phu huu doan tuyet. ^^ZJL^iWWi^L ° 

TVew mi/on Chan Tinh khong lau tiet, 
Hay giu Linh Dai nhu minh nguyet. 
Linh Dai khong sach, Than khong trong, 
Cong phu lien tuc, dimg doan tuyet. 

Bac Thap To noi: 

Thiet ky tuy tha bat hoi tha, ij] ^ BSf&^^ffe . 

Dai tuy thu ngu, ba thien nhai. X B£ jfe^ M 3iM ° 

Chan tinh Tinh trung, tai nhat niem, M^'H ^ 'A'^^ > 

Tao thi thien sai dur van sai. -¥-7§:^Plt-^/7J M ° 
7oi Ay tuy Tarn chdng biet Tarn, 
Chi mot chu Tuy bao the giai. 
Chan Tarn thanh tinh ma khai niem, 
Se thdy nghin sai v&i van lam. 

Hoanh Xuyen Cung noi: 

Duyen thuy vo duyen hoi nghich luu, ^7^%%^'MM, 
Kien tha kho thiet co tuong thu. Ml^^J WMWi . 

Tay lai to y, thuc vo y, M5feffl.M$^M > 

Vong niem cuong tarn, hiet tien huu. $^i^^^{E# ° 
Dong nu&c nuong theo, bi ngwoc dong, 
Thdy ngu&i kho cue cung thuong tarn. 
Dat Ma, Trung tho vo y tai, 
Vong niem, cuong tarn hay bo dan. 

Thao Duong Thien Su noi: 

Doan ti mich Tarn, Tarn bat dac, l$?lf jK ; L> ; L>^#> 

Mich Tarn vo dac, thuy an tarn. J^ ; L>^flf #n$: ; L> „ 

An tarn hau da, tuyet dinh te, >L>$: fa MMMM > 

Man muc dieu hoa, vo xii tarn. M B MVcJ^^t^ ° 

Tue Khd cat tay de tim Tarn, 
Tim Tarn khong duac m&i an Tarn. 
An tarn trong mot sdn day tuyet, 
Vong niem triet tieu khoiphdi tarn. 

Phat Quoc Thien Su: 

Tarn Tarn tuc Phat, Phat Tarn Tarn, fofo BP \% \% ' \J 'fr . 
Phat Phat Tarn Tarn, tuc Phat Tarn. \% \%'b' \J BP i%<bo -92- Tarn Phat ngo lai, vo nhat vat, >lM$Tn 5ft;£— ^ , 

Tuong quan chi khat vong mai lam. ^^ihWiMtfiffi- ° 
Tdm Tdm Id Phdt, Phdt Id Tdm, 
Phdt Phdt, Tdm Tdm tire Phdt Tdm. 
Tdm Phdt hieu roi khong gi cd, 
Tu&ng qudn dang khdt chi mai lam. 

Hoa Nghiem Kinh ke noi: 

Nhuoc nhan due thuc Phat canh gioi, ^f A^CiKifiJiJT- » 

Duong tinh ky y nhu hu khong. ^f^M^P ji- $ <> 

Vien ly vong tuong, cap chu vat, J^M $ MRi^ #J » 

Lenh tarn so huong giai vo ngai. ^I^^f Ir] W ^5# ° 
Co« ngu&i nhw muon tim canh Phdt, 
Phdi tinh kyy, nhu hu khong. 
Vien ly vong tu&ng cung van su, 
Cho tdm sti hu&ng duac thong dong. 

Bao Tich Kinh ke noi: 

Chu Phat tong tarn dac giai thoat, T^BJA'lJ'UMM , 

Tarn gia thanh tinh danh vo cau. 'tt^MW^i ^% ° 

Ngu Dao 36 tien khiet bat thu nhiem, Bitten ^Sllfe , 

Huu giai thu gia thanh Dai Dao. W$? Jtb# j^^il ° 
CAw PAa^ Jam khong nen giai thoat, 
Tdm ma thanh tinh la Vo Cau. 
Ngu Dao tinh khiet khong 6 nhiem, 
Nguai hieu biet ra thanh Dai Dao 37 . 

Vien Ngo Thien Su noi: 

Phat Phat Dao dong, dong chi dao, / [§ / [§it| : R] I^Mit, 

Tarn Tarn chin khe, khe Chan Tarn. >h>[jjfcf5l^ Jpt'lJ 
Khuech nhien thau xuat Uy Am ngoai, MM M Hi J^ilf %\ > 
Dia cuu thien truong hai canh tham. ft&tK^K^MlEW ° 
Phdt Phdt Dao dong, dong chi dao, 
Tdm Tdm chdn khe, khe Chan Tdm. 
Chan tdm sieu xuat Uy Am ngoai, 
Dia cuu, Thien truong bien cdng tham. 

The Ky Thu Toa noi: 

Chu Phap khong, co nga tarn khong, ^^ferS^S^S, 

Nga Tarn khong, co chu phap dong. ^k^^l^&M ° 

Chu Phap, nga Tarn vo biet the, ^i^t^M W , Dia nguc dao, Nga quy dao, Sue sinh dao, Nhan dao, Thien dao 

Chu Phat nhd Tarn Khong nen giai thoat, Tarn ma thanh tinh la Vo Cau, Ngu Dao nhd Ngu Quan [Nhan, Thinh, Xu, Vi, Xuc] thanh tinh nen duoc giai thoat. Hieu duoc se thanh Dai Dao 

-93- Chi tai nhi kim, nhat niem trung. Hit M4~ — l&tf 3 ° 

Chu Phdp khong, nen tdm ta khong, 
Tdm ta khong, nen v&i Chu Phdp dong. 
Chu Phdp, Ngd Tdm ciing mot the, 
Mot The vi deu: Chinh Niem chung. 

Truong Chuyet Tu Tai noi: 

Quang minh tich chieu bien ha sa, it ®M HsiMMfiSt)' > 

Pham thanh nguyen lai cong nhat gia. R+^kW-^/^^M ° 
Nhat niem bat sinh, toan the hien, ~~&~^§L^kWM > 

Luc can tai dong, bi van gia. T^Wi^^Mlk^Mo 

Phdt quang lang chieu khdp trdn ai, 
Pham Thanh xua nay von khong hai. 
Mot niem chdng sinh, toan the hien, 
Luc can vita dong bi van gia. 

Trung Phong Thien Su noi: 

Tong lai chi Dao du Tarn than, ))\$fcMM.~) J C^ > 

Hoc dao vo tarn Dao hie chin. ^SJ^hiiBP jt° 

Tarn dao huu vo cau dan tuyet, '^M/^^MM^ > 

Dai thien the gioi nhat nhan than. ^^Ptttlf — ' W M ° 
Xua nay Chi Dao v&i Tdm gdn, 
Hoc tai vo tdm Dao m&i chdn. 
Tdm Dao huu vo deu mat hit, 
Dai Thien the gioi mot than nhan. 

Truong Vo Mong noi: 

Tarn tai Linh Quan than huu chu, > L> it M. ^ M W i > 
Khi quy Nguyen Hai tho vo cung. 'H.^jdM^f^^ ° 
Tdm & Linh Quan, than co chu, 
Khi ve Nguyen Hai, tho vo cung. 

Bach Sa Tien Sinh noi: 

Thien huu thien xii dac , i 1 # i 1 #t f# , 
Nhat niem nhat sinh tri. — "& — '^r.W ° 
Vong niem khong sinh thien xu dac, 
Suot d&i chinh niem phdi tu tri. 

Banh Hac Lam noi: 

Than That tuc thi thu Linh Dai, # M BP fkfitM.'n , 

Trung huu truong sinh bat tu thai. 4 1 Wix^^^EUn ° 
Lm/; £>aj, 7%a« 77za£ vo« m «Aa«, 
Trong co Kim Don, bat tu thai. -94- ^> Vinh Minh Dien Tho noi: 

Huu niem tuc Sinh Tu, W^ BP ^M , 
V6 niem tuc Met Ban. "jtit BP MS „ 
Co niem la Sinh Tu, 
Khong niem Id Met Ban. 

Ho Kinh Trai noi: 

V6 sir thoi bat giao Tarn khong, ^^fJT^ifc^ 
Huu sir thoi bat giao Tarn loan. W^W^t&^SL o 
Khi vo su dung de Tarn khong, 
Khi him su dung khien Tarn loan. 

Dao Huyen Or Si noi: 

Nhat xuat tien thu lai, — tfj ®M$k , 

Tire quy tu phong ha. g!t!J3 MWCT ° 
Nguyen Than vita xuat khieu, 
Lap tuc phdi thu hoi. 
Da ve, phdi phong ha, 
Cho no tinh dinh thoi. 

La Niem Am noi: 

V6 di vong niem tirong Ky Tarn, j& \>X 3?r^7lic^ ; L> , 

V6 di Khach Khi thirong Nguyen Khi. # VI ^-Hi^jtH ° 
Dung cho Vong Niem diet Chan Tarn, 
Dung cho Khach Khi thuong Nguyen Khi. 

Sa Y Dao Nhan noi: 

Tarn nhuoc tai Xoang Tu Ly, >L>^ritI:r^ II , 
Niem bat xuat Tong Tri Mon. ifc^f ft & W H ° 
Tarn cho ra ngodi Xoang Tu Ly (Dan Dien), 
Niem khong nen xuat Tong Tri Mon (Dan Dien). 

Bach Lac Thien noi: 

Tu tong kho hoc Khong Mon phap, U hKI^^^H^, 
Tieu tan binh sinh chiing chung Tarn. ^^-^P^ltl^^ ° 
Vat vd hoc theo Phdt Phap Mon, 
Luc thuc trong ngu&i tieu tan hit. 

Tinh Nghiep Thien Su noi: 

Dong bat vong vu quan chieu, zJJ^Te^MM > 
Tinh bat vong vu chi tire. ft^S^PlhH ■> 

Hdnh dong khong quen quan chieu Tarn, 
Nhan tinh khong quen ngung chi tuc (ngung tho). -95- Thao Quang Tap noi: 

Tarn tai thi, niem diec tai thi, 

Dong nhu tu, tinh diec nhu tu. 

Tarn a do, niem cung a do, 

Dong nhu day, tinh cung nhu day. (Chi Khong tinh Ban Tarn) 


Xung Dieu noi: 

Than bat dong, nhi tarn tu an, 
Tarn bat dong, nhi than tu thu. 
Than bat dong, Tarn se tu an, 
Tarn bat dong, Than se tu thu. 


Tu V6 Cue noi: 

Tinh tung thien xii khac tuong khii, 
Tarn tu phong thoi thu thap lai. 
Tinh tit Thien vong, thdng Ban Chan, 
Tarn do tinh dinh, thu thap lai. 

Phat An noi: 

Nhat niem dong thoi giai thi hoa, 
Van duyen tich xii, hie sinh Xuan. 
Mot niem vita sinh nhu lira chdy 38 , 

Van duyen khi lang se sinh Xuan (Ban Tarn). Dao Hoang Canh noi: 

Tu Tarn yeu tac Truong Sinh Khach, 
Luyen Tinh duong nhu Hoat Tu Nhan. 
Tu Tarn cot lam Khach Song Ldu, 
Luyen Tinh phdi nhu Ke Chit Roi. 


V6 Chuoc Thien Su noi: 

Minh tuc Minh Tarn khong tich, BJ BP $M>3?2&, 
Kien tuc Kien Tinh vo sinh. JE BP JE'I4^£ . 

Minh la giu duac Tarn khong tich, 
Kien la thdy Tinh tua Hu VS. Hoa Nghiem Kinh viet: 

Nhuoc nang de quan tarn bat nhi, 
Phuong Kien Ti L6 thanh tinh tarn. 
Neu nhin ro duac Tarn Bat Nhi, 
Se thdy Ti L6 Thanh Tinh Tarn. 


Thieu My ban chan -96- Hoa Nghiem Kinh tung viet: 

Thuy tong nhat niem chung thanh kiep , #pj )A~~ "& ^r $Lifo > 
Tat y chung sinh tarn tudng sinh. ^ffi.fo.QL'kMQLo 

Ddu Id mot niem sau thanh kiep, 
Ludn hoi bat qua hu tu&ng sinh. 

Ma Dan Duong noi: 

Nhuac nang thudng thu loan loan khieu, ^t&B^TMM^ > 
Than tu linh minh, Khi tu sung. # |=| M. ^ *% 1=1 ^6 ° 

A^ew a/ ludn giu Linh Dai huyet, 
Than se Linh minh, Khi se day. 

Khuu Trudng Xuan noi: 

Duong thai nhat cu su bien dac , ij ftf — / nj jlrp ii f# , 
Mac mac thuy liem tu te khan. I^l^llilfff iE^f ° 
Caw xwa «g/?e duac ben thdy, 
Nay ngoi hu tinh suy ngay tan tu&ng. 

Tue Nhat Thien Su noi: 

Nhat niem chieu lieu, nhat niem chi Bo De da, — ^M T — ^^ll'tltii » 
Nhat niem yen hie, nhat niem chi Niet Ban da, — ^J|M — ^^Mlltii „ 
Mo£ nfeffl c/z/ew minh la mot niem Bo De gidc ngo, 
Mot niem ngung huu, la mot niem Met Ban. 

Nhung loi noi tren, deu day ngudi thanh Tien, tac Thanh, vao cua Dao Due. 

Xua A Nan chi nghe loi Phat ma nhieu nam cung khong thanh chinh qua. Sau biet hie tarn 
noi quan quan chieu, mdi hay van vat van vo sinh, vo diet, vo huu, vo vo, ma dac thanh chinh 
qua. 

Cai Tarn cua ke pham phu, suot ngay phdng ngoai, cang xa cang xoay lung lai vdi Thien 
Chan. Chi co ke biet hoi quang quan chieu, mdi biet kiem tinh, nhiep niem. 

Thu nhiep duac niem mdi an tarn. An tarn, than mdi duong. Than duong, Tinh mdi quy. 

Nen Nguy Ba Duong noi: Kim lai qui Tinh so, Nai dac xung hoan don 39 . 

6i! 

Luyen khoang thanh kim dac bao tran. '1%^ j r ^^f#jS JJ> , 

Luyen Tinh quy Tinh hop Thien Chan. j&'|f 03 ft-a 3i% ° 

Tuong phung thu ly giao dam gia, ffiiltift;3l5lij£#, 

Thien van nhan trung vo nhat nhan. ^PTJ A "T 4 ^C — ' A ° 

Luyen khoang thanh kim duac buu chdu, 

Luyen Tinh qui Tinh duac Thien Chan. 

Gap nguoi dong dieu ma ban bqc, 

Tram van con nguoi cung kho tarn. v> Khi cla nhiep tinh, qui Tinh duac roi, khi Than Khi eta dung hop roi, se sinh Hoan Dan hay Kim Dan, Noi Dan 

-97- m. ft 

Jt 

TV * 3 A 


'v_> EJ ^ J: ^ 
•C> ^j I * ,f- it 

1; It If i& a 'V-> >& ft 
# £ tb lx Jt 

^ X # t ^tf 

Jt * Hi* i *■ A jtb <c 
^ 
^ 

TAY TAM THOAl TANG DO - #fc^i!Hl 
(Noi dung trong do hinh) 

Can ky boi bat hoach ky than, &^W^$t^^ 

Thanh nhan di thu tay Tarn thoai tang u mat. ^ A LUjlt,t7fc ; L>i! 

Can la dung lai sau lung, 

Dung noi chi thien, quen than, quen nguoi. 

Thanh Nhan co giu long thanh, 

Lui ve an day long minh mod thoi. 

Hanh ky dinh bat kien ky nhan, fx%M^%~%K 

Thanh nhan di thu trai giai, than minh ky due. ^AUiit^M^ ®M^M 

Ban than ma da quen roi, 

Trong sdn di lai, quen nguoi, loi chi. 

Thanh nhan, trai gioi, thanh thoi, 

Cho long chieu dieu, sang ngoi Than Minh. Hong hong bach bach, thuy chung lien, 
Xuat 6 ne trung, sac chuyen tien. 
Hanh true, ngau khong, bong huu thiet, 
Tu hanh dieu ly hap nhu nhien. 
Hong hong, bach bach, sen trong nude, 
Moc tu bun nho, sac chuyen tuoi. 
Than thdng, ngau khong, hat lai chdc, 
Tu hanh dieu ly cung the thoi. mnmmnm Nhat dieu tnrc 16, thieu nhan tarn, 
Tarn dao son can thuy nhap mon. 
Toa dinh canh tri hanh khi sinh, 
Chan nhan chi tiic tu tham tham, 
Mot con duong nho it nguoi tim, 
Tim t&i son can mod nhap mon. 
Toa dinh, lai hay hanh Khi nua. 
Hoi tho thanh nhan rat nhe nhang. #gijLijifckAn 

MAZM^MM Dao nai Thien Dia tarn, M7 7 } Aifo'b 

Ngu si bat giai tarn. Hk^M^fiMW 

Pha yeu yeu phung bo, Mlllc^it^h 

Tu dung thuy ma cham. ^M 7\iM%f 
Dao ay Thien Dia tarn, 
Nguoi ngu khong biet tarn. 
Ao rdch can vd lai, 
Vd dung Chinh Niem tarn. -99- Thai thai khai quan (tu luyen), thuong giao ngoc thu (than), Khi hoi can (qui dan dien). 

Nhat nhat tai boi (tu luyen), bat su Kim Hoa (nguyen than) tinh thoat de (chay ra khoi Dan 
dien). 

Thuong xuyen tu luyen, khien cho Nguyen khi quy can. 
Ngdy ngay tu luyen, khien cho Nguyen Than khong lia coi. 

Bat thi Huyen Mon 40 tieu tiic tham, ^W^" H M MM 
Cao son, luu thuy thieu tri am. M ill M,7X^^P j h 

Nhugc nang tarn truac lai thai \o 4 \ ^r it # M M H$& 
Xich tu 42 y nhien hon don tarn 43 . ^TffiifSMWb 
Khong phdi duang tu kho tint vdo, 
Cao son, luu thuy vang tri giao. 
Neu biet Khi Than khi saphdt, 
Ban Tarn se thdy kho chi ndo. 

Cac chu ghi trong hrnh ve: Te $f (ron), Sinh mon ^L \~] (dan dien), Menh mon ^p" H (ngay 
duoi ron), Ngoc duong quan ZEU^; (phe), Mat ho W/ 3 (than), U mon $& ("] (luong than chi 
gian - tiic dan dien). 

Phep Tay tarn thoai tang u mat lien quan nhieu voi cac huyet, cac ca quan tren. 41 Chi Khi Than ban so trang thai 

42 Tam Than 

43 Tiic Ban Tam nguyen so -100- THOAI TANG M0C DUC CONG PHU 

Dich kinh co cau: Tay tarn thoai tang u mat. Cac vi Than Tien ddi Duong, ddi Tong goi la 
Phep Moc Due (tarn rua). Trong thai can dai goi la phep Can Boi. Tat ca deu la Dao ly nay, la 
dieu Khieu nay. 

Nguyen la vi: Tarn thuoc Hoa ma an tang trong Thuy ciia Lung (Doc mach). Do la y nghia 
ciia Tay (nia). Tarn d phia trade ma an tang noi sau lung do la nghia cua Thoai (lui). 

Cho nen ke si so co, phai hang phuc cai Tarn, va cau thuc no het sue can than, de tranh cai 
nan Hoa viem phien tao. Cho nen tarn thai dem Tarn Hoa hi phuong Nam ma tang trii d Boi 
Thuy phuong Bac. 

Thuy Hoa ho tuong giao dudng, tu nhien niem lu bat sinh. Tiic nhu Bach Ngoc Thiem noi: 
Tay Tarn dich lu vi moc due ^c J \J^M^0Pf-^ (Moc due Id Tay Tdm, Id rua sack niem lu) 

Nhung Moc Due tuy la phep tay Tarn, Can Boi tuy la cong phu Chi Niem, hai ly do deu la 
dung, nhung chua dat den thuc te. 

Cong phu hudng thuong do, ngan thanh cho la bi mat, nen chang truyen. Do do hau the it 
nguoi gap, it ke nghe. Ai hieu duoc khieu nay, co the doat Than cong, cai Thien menh. 

Co tien noi: 

Giap Tich song quan, thau Dinh Mon 44 %^M^MM H , 

Tu hanh kinh 16, thu vi ton. WiY\±%$C%M- . 

Xuffng song hai duong t&i ViLu, 

Tu hanh duong tat ay nen ghi. 

Duong do tren thong Thien Coc (Ne Hoan cung), dudi dat VI Lu, giua thong Tarn Than. 
No thu nhiep Linh Duong, cuu ho Menh Bao, do chang phai la duong tat de tu hanh sao? 

Con nguoi ta khi chua co Than, da co Hoi Thd. Than nay chua diet, thi Hoi Tho da bi diet 
roi. Do chang phai la Tu Hanh Chinh Lo sao? 

Nguyen luc ban dau, con nguoi d trong bao thai, theo su ho hap cua me, roi thu khi ma 
thanh. Su ho hap do lien quan den co the nguoi me, Ian Ian thoi, Ian Ian mo. Trong rong nhu 
ong quan, thong khi qua lai. True thong vdi ron, sau thong vdi Than. Tren thong vdi Giap 
Tich den Ne Hoan. Den Son Can thi sinh ra hai khieu. Tu hai khieu do den Chuan Dau (cuoi 
miii) thi sinh ra hai 16 miii, goi la Ti To. 

Luc nay Khi cua con thong vdi Khi cua me. Khi cua me thong vdi Khi cua Trdi Dat. Khi 
Trdi Dat thong vdi Khi Thai Hu. Khieu khieu thong nhau, ma khong each ngai. 

Cho den khi Khi So man tuc, xe bao thai ma ra, cat diit cuong ron, la len mot tieng, mot 
diem nguyen duong roi xuong noi Lap Menh. Tu do la Hau Thien dung su, tuy van ho hap 
vang lai, nhung van tuong thong vdi Nguyen Thuy To Khi. Con nguoi tu tre den gia, khong 
mot hoi thd nao ngung trong do. Tarn gidi pham phu, deu bi tran sinh tran diet, van tu van 
sinh, chi vi khong tim ra duoc con duong trd ve ma thoi. 

Due Thai Thuong lap phep, day nguoi tu luyen trudng sinh, hie la day each doat Thien Dia 
chi Chinh Khi. Con nguoi so di doat duoc Thien Dia Chinh Khi, chinh la nhd co hai 16 miii de 
ho hap. Ho la Nguyen Khi trong nguoi thd ra, hap la Chinh Khi Thien Dia tu ngoai ma vao. 
Con nguoi neu co can nguyen kien co, trong khi ho hap co the doat duoc Thien Dia Chinh 
Khi de ma trudng tho. Neu ma con nguoi co can nguyen khong viing chac, thi khi Ho, Chinh 
Khi cua Trdi Dat da hit vao, se theo Ho ma ra. Nguyen Khi trong than ta, chang phai la ciia ta, 
ma nguoc lai se bi trdi dat cudp di. 

Tai sao vay? Vi ho hap khong co ciia ma vao. 44 Thugng Dan Dien -101- Da la thuong nhan, thi ho hap deu tu Yet Hau xuong den huyet Trung Quan, roi lai quay 
lai, khong lien lac duoc voi To Khi. Y nhu con ca khi uong nude, thi phung mang ha mieng. 
Tiic nhu Trang Tu noi: Chung nhan chi hie di hau AA^HW 1 !^ (Chung nhan tha bang yet 
hau). 

Con thdnh nhan, chi nhan ho hap thi trin thong Minh Duong (giua trim), du&i thong Gidp 
Tich, vdo t&i Minh Mon, thong vai To Khi, nhu nam chdm hut sat, dong loai twang than, tire 
nhu Trang Tie noi: Chan nhan chi hie di chung jit A^LH t^ll®. Chung a day nghia la hoi tha 
thdm thdm. Khi hoi tha da thdm thdm, thi Minh la a ta, khong hi Id trai nung ndu. 

Con nguoi ngay nay, co phep Dieu Tiic, So Tiic, Uc Tiic, Be Tiic, toan la chuyen gai ngiia 
ngoai giay, khong vao duoc Huyen Khieu. Khi Khieu nay ngung hoat dong; thi sinh ra luong 
than, roi sinh ra tim. Than nhu Ngau Sen, Tarn nhu Huong Sen. Canh sen thi rong giua, ben 
ngoai thi Tru Dia, Chuong Thien. 

Tarn than each nhau 8 tac 4 phan, o giua thua 1 tac 2 phan, goi la Xoang Tii Ly. Do la 
duong Vang Lai ciia Tarn Than, la lang ciia Thiiy Hoa ky te. 

Muon thong Khieu nay, phai chii y vao Son Can (cho miii giua hai long may), thi khi Ho 
Hap se thoi qua Giap Tich, thau den Hon Nguyen, va vao thang Menh Phii, liic ay me con mdi 
sum hop lai, guong vo lai lanh, Ian Ian khuech sung, va can ban se duoc kien co, liic ay moi 
noi chuyen tu luyen duoc. 

Ban: Lieu Chan Tu noi: Due diem thuong minh dang (truong sinh bat lao), Duong dung 
Thiem Du Phap (phep Moc Due) $K&'Btyffi, ^M'MWiio (Muon dot sang den truang tho, 
phai dungphip Tdy Tarn.) 

Doan Chan Nhan noi: Ham duong ban nguyen vi tien, cuu ho Menh Bao vi cap. Miff ^JM 
%^t, $ktP^3l^jMo (Truac hit, phai lo ham duong ban nguyin, phai cap bach lo cim ho 
Minh Bao) 

Lai noi: Nhat tiic thuong ton, giai kha phuc Menh. — '^fpu^, la BTJCffp'° (Con mot hai 
tha van phuc minh duac.) 

Neu nguoi biet phep Thiem Du, de tiep noi cho den gan het dau duoc sang lai, tiic la lam 
cho hon song lai, vi nhu lam cho cay kho tro nen thinh mau. Cho nen noi: Du can dang diet, 
khi tuyet than vong. ^^p'j^T^C, ^%%&Mtl<> (Dau khan thi lira tat, khi tuyit thi nguoi chit). 

Neu khong co Khieu nay, thi khong the Thiem Du, neu khong Thiem Du, thi lay gi tiep 
Mang. Mang chang tiep, thi Tinh khong tru. Tinh khong tru, ma hot nhien Quy V6 Thuong 
den, thi Hon riu rit di theo. Cho nen Lu Cong noi: Sac tinh, nghi cap tao, Tiep Menh, mac 
giao tri. m%n J=L,5.-¥-, ScffifjIiSt^iiio (Phai luyin tiic Tinh Khi tu sam; congphu tiip Minh, 
khong nin tri.). 

Qua nhien, tiep duoc mang thi truong sinh, khong tiep duoc mang thi yeu tu. Vi con nguoi 
bam thu khi so co han, neu khong biet bao duong, tiic la tu bao, tu khi. Bach Ngoc Thiem noi: 

Chieu thuong mo ton, me bat tri, iJH^jIri^iS^^n , 

Tan loan tinh than vo so cii. ^5LM#^cBflg ; 

Te te tieu ma, tiem tiem suy , % % M B MMM > 

Hao kiet Nguyen Hoa, than nai khii. JfeMTtfflWTH o 

Hao ton Nguyin Tinh mi khong biit, 

Tinh than tan loan ma chang hay. 

Tiiu ma, suy kiet dan dan mdi, 

Nguyin Hoa hao kiet, Than se di. 

Co mo dong ma dinh, thi khi ho hap ciing doan. O ho! Sinh hi mau nhu vay, sao nguoi 
khong sdm hoi tarn, hoi dao? 

-102- Huong chi, cong phu nay rat gian di: Bat ky la Di, Dung, Nam, Ngoi, luc nao cung co the 
tu luyen. Neu luc nao cung tu luyen ban tarn, dem no ve giau d xuong song lung (Giap Tich), 
thi Thien Dia Chinh Khi co the tien len giao tiep voi Hon Nguyen Chan Tinh con nguoi 
ngung ket tai Dan Dien, de sieu sinh. Va chang Thien Dia Chinh Khi thi vo nhai, de noi tiep 
cho cai hinh hai huu han cua con nguoi. Nhu vay chang phai de sao? 

Hoc gia chi can nhan dinh khieu do, giijr ky khong lia, lau dan se thuan thuc, thi ben trong 
se rue ro sang lang, nhu trang dudi nude, tu nhien ta hda se tieu tan, tap lu cung bien mat. 
Tarn dong se bi hang phuc, vong niem se dirt. Vong niem da dirt, thi Chan hie tu hien. Chan 
niem von vo niem. Tuc vo, thoi Menh can vung chac, Niem vo thoi Tinh the hang ton. Tinh 
ton, Menh co thoi Thuc, Menh deu tieu. Do la buoc dau cua Tinh Menh song tu vay. 

Oi! Con nguoi nhu cay khong re, toan nuong khi tuc lam goc re. Mot hoi tho khong trd lai, 
thi Mang chang con phai cua ta. Cho nen muon tu trudng sinh, phai biet co khi. Khi ma ben 
thi Nguyen Khi trong con nguoi khong tuy Ho ma ra, Thien Dia Chan Khi luon tuy Hap ma 
vao. Lau ngay, Thai tuc se dinh, Ngan Ngac thanh, the la trudng sinh co loi vay. 

Doan nay voi Tiet ba: Trap tang khi huyet phai xem chung voi nhau Lai ban cua Dich gia: 

Chuong nay ban ve each Ho Hap. Doan Chan Nhan phan biet hai thu ho hap thanh pham. 
Thuong Nhan tho thi goi la Pham Tuc, Thanh Nhan tho thi goi la Chan Tuc. Doan Chan 
Nhan nhac lai su phan biet cua Trang Tu: Chan nhan chi tire di chung, chung nhan chi tire di 
hau. Chung nhan tho nong can; thanh nhan tho tham sau. Chung nhan tho nang ne. Thanh 
nhan tho nhe nhang. 

Chuong nay that la kho hieu, ta phai bo ra mot den m&i hieu duac each tho cua Thanh 
Nhan 45 . Co the noi, Thanh Nhan tho qua Nham Doc, Am Kieu, Ne Hoan. Thuong nhan tho 
qua phoi. Dao Lao xua co noi: Pham Tuc dinh, nhi Chan Tuc hien. 

Tac gia Tinh Menh Khue Chi, nguoi dich sach nay ra Bach Thoai to ra cung ranh ve Phep 
Hit Tho xua, va cau: Hau thien dich khdu ti chi ho hap di dinh chi, no cung giong cau cua 
Huynh Nguyen Cat: Pham tire dinh nhi Chan tire hien. Toi khong ban them. 

Chung tuc: Ho hap ddc than vi chu te thai, ky tire vi chi chung tire (Chung tire la ho hap co 
than). Ham Hu Tu noi: Chung da gia, twang tiep bat doan, mien mien nhuac ton da (Chung 
tire la tha deu dan, lien tuc). 

Tinh Menh Khue Chi giai Chung tuc la: Ho hap eyre tham (Xem tr.167). Theo toi, doan nay day ve ho hap cung chira ro rang. Toi xin gioi thieu may tai lieu nen doc: 

- Trung Quoc Khi Cong dai thanh, Phuong Xuan Duong, Cat Lam khoa hoc xuat ban xa, 1999 

- Lac Due Duong ngO luc, Huynh Nguyen Cat, Chan Thien My xuat ban, Dan Quoc nam 25 

- Huynh Dinh Kinh, Nguyen Van Tho, chuong 20, luan ve Ho Hap Chan Khi, chua xuat ban 

Ban than toi noi ve Khi cong khong co gioi, nen khong dam ban them nhieu. Quy vi hoc gia sau nay nen bo ra chung it 
nam de hoc ve khoa nay. Co the Khi cong hay Luyen dan ngay nay da that truyen. Toi chua thay ai trinh bay cho ro rang 
mach lac. Bai toi dong gop trong Huynh Dinh Kinh ke la kha ro, nhung chua day du. Mong sau nay se co ai dong gop van de 
kho khan nay cho nhan loai. 

-103- % *♦- * M 


-* 

fa A 

At ^7T Wli atffl 


f * 

£#] 
£# 

git 
NGOC DICH LUYEN HINH DO - ^MWMW 
(Noi dung trong do hinh) 

Tieu Tieu ho trung 46 biet huu Thien, 'h'MgMJW^ 

Thiet nguu canh dia chung kim lien 47 . ^^iffitkftjfe^H 

Gia ban bao vat gia gia huu, i^^ksi^iM-W^ 

Nhan tham thai nhan bat hoc Tien. ISIfftj" A^^llj 

Tai Tieu ho trung co troi rieng, 
Ruong dung trdu sat, trong Kim Lien. 
Kim Lien giong ay, nhd nhd co, 
Con nguoi sao chdng hoc lam Tien? 

Dieu dung nhu giang ha, #M t-tt tCM 

Chu luu vo cung di. MlM^C $3 B 

Truong duong Huyen Coc 48 chi, txff "If ^2l 

Quan khai Dao Tri 49 thuy. W$M¥fc& 
Dieu dung nhu giang ha, 
Chdy troi vo cung di. 
Duong nuoi Huyen Coc chi, 
Tuoi tarn nude Giao Tri? 

Luyen dich nhu tuyen, tang huu quyet, W^MtuM. m Wi& 

An tarn, thi duoc canh vo phuong. ^'t^jkM^JcJi 

Tich khi khai quan 50 thong Dai Dao, &*% Jf^xMXM 

Nhat cu luu chuyen, nhap Quynh Tuong 51 . — IflVJitff AJjt^. 
Nuoc hot tuon trdo von da nghe, 
An tarn la thuoc, khong chi khde. 
Tich khi se thong tuong Mach Doc, 
Ngdi lach thong roi nhap Quynh Tuong? Ne Hoan cung, Dan Dien 46 Nguyen khi 

48 Dan Dien 

49 Ne Hoan cung 50 Khi thong Doc mach 

51 Tan dich trong mieng 

-105- NGOC DICH LUYEN HINH PHAP TAC 

Nguoi so hoc lam viec vat va, bong nhien vao duoc noi Tinh Dinh Hu Khong, tu nhien co 
the duoc nghi ngoi, cho nen tu chi khong van ctong. Khong van dong nen cot tiet khong duoc 
thong suong, den dieu mach lac bi ung tac, khi huyet bi ngung tre. Vi the can phai de cap den 
phep Thong Quan, Loc Ue. 

Phep nay sii dung den Hanh Khi Chu Te, la khieu Huyen Ung 52 , khieu nay thong khi quan. 
Vi the Huynh Dinh kinh noi: Huyen Ung khi quan thu tinh phu ~£M'% f l=t i ^%flffi ° 

Giay phut thi tinh dich ra day mieng, nhu nude gieng. Nhe nhang sue mieng vai Ian, roi tu 
tu dung Chan Khi dan xuong Trung Lau (co hong), roi toi Dan Trung (giiia hai vu), Cuu VI, 
Trung Quan, Than Khuyet (ron), den huyet Khi Hai thi thoi ngung. 

Roi tu Khi Hai chia lam hai duong, di xuong hai ve dui. Roi tu dau goi xuong huyet Tuc 
Tarn Ly, xuong phia sau bap chin, toi ngon chin cai. Roi chuyen nhap vao huyet Dung Tuyen, 
theo got chin tro len dui roi toi huyet VI Lu, hop lam mot cho. Qua Than Duong, Giap Tich, 
phan tong ra hai vai, hai canh tay, den lung ban tay. Roi tu ngon tay giua chuyen vao long ban 
tay, va cung mot luot trien hoi qua cui tay, roi tu ben trong canh tay dan len dinh dau. Roi Ian 
xuong Minh Duong, xuong cua, lay luoi ma don, den khieu Huyen Ung thi ngung. Do la du 
mot vong. 

Dung noi do mot chut, roi lai lam nhu cu. Nhu vay se thong suot kinh mach, va cac khieu 
cung se thong. Tarn An Kinh co noi: That khieu 53 tuong thong, khieu khieu quang minh 
"bSfffiiE, SfSjTfe^ (That khieu tuong thong, khieu khieu sang lang). 

Trong than nguoi co mot khieu Linh minh (Tarn, dan dien), trong troi dat, hay ngoai troi 
dat truoc sau van la mot, luon luon sang soi. Sang soi khong duoc la vi co hinh hai. Neu tu 
luyen ma Hinh Than cau dieu, thi se tro lai Dxx Dao Hop Chan. 

Hanh Khi phai dung mat. Tai sao? Vi Thi Kien Ngo noi: 

Khi thi thiem nien duoc, ^TkWt^-W > 

Tarn vi su Khi Than, ; L>^ / fl!^t,# ; 

Nhuoc tri hanh khi chu, ^r £P ^f^\ i > 

Tien thi dac tien nhan. {^^f# y [tlj A ■> 

Khi la thuoc tang tho, 

Tarn dieu khien Khi Than, 

Neu ai biet Hanh Khi, 

Nguoi do chinh Tien Nhan. 

Nguoi xua noi: Muc chi so chi, tarn diec chi yen, Tarn chi so chi, khi diec chi yen U ~3Lff\ 
M, ; Cj x ^FMM° ; Cj x ^J3fM, ^t^FMMo (Mat den dau thi Tarn den do. Tarn den dau thi Khi 
den do.) 

Luyen hinh phai dung tan dich. Tai sao? Dao gia goi la: Dang ue. Ngoc dich la Tan, Ngoc 
tri la Khau. Huynh Dinh noi canh viet: 

Khau vi Ngoc Tri, Thai Hoa quan. P % SfticfD # , 

Thau yet linh dich, tai bat can, W^MJflW.'K 7 ^^ , 

The sinh quang hoa, khi huong Ian, W^-Jh^-J&^Wi > 

Kiep diet bach ta, ngoc dich nhan, i\i JK~SM^MM ° 52 Khieu Huyen LTng a duai lu&i, va a gifta yet hau, no thong tan dich 

53 Nhan, nhi, ti, khau la That Khieu 

-106- Tham nang tu chi dang Quang Han. ^ t^W^-^l^ M ° 

Mieng la Ngoc Tri, Thai Hoa quan, 

Biet nuot Link dich, berth tai an, 

Than the quang hoa, hen therm phuc, 

Tru diet bach td, diet dung nhan, 

Biet tu phep nay, len Quang Han. 

Boi vi trong Dich (nude bot) co Khi, trong Khi co Dich. Dich Khi sinh ra Ian nhau, cang 
ngay cang thinh. 

Ca so Tan Dich la thuoc bau cho than the. Huong chi Tan Dich, co the Xuyen Quan, Thau 
Tiet, khong nai nao ma khong den. Xua co bai ca: 

Hoa tri than thuy, tan thon yet, ^M#7XM#B@ , 
Tu Phu 54 Nguyen Quan 55 true thuong bon, % fttTt^Ml-^ > 

Thuong su khi thong quan tiet thau, ^i$."%M.^K l?3S , 

Tu nhien tinh man Coc Than 56 ton. g fSM TM### . 
Neu ma nu&c bot thuong hay nuot, 
Tit Phu Nguyen Quan se di len. 
Sao cho cot tiet duac thong thau, 
Tu nhien tinh man, Coc Than ton. 

Va Huyen Quan nhat khieu la bien Tinh Dich, la nguon sinh hoa, tarn rudi khap than, deu 
goc o do. 

Cho nen due Thai Thuong noi: 

Thiet ha Huyen l/ng sinh tu ngan, ^T^ M ^MiJ^- > 

Tu nhuoc ngo chi thang thien han. -f-^M^^^X ° 

Huyen Ifng du&i luai, sinh tu ngan, 

Neu hieu biet ra, thang thien han. 

Phap Hoa Kinh luan noi: 

Bach Ngoc xi bien luu Xa Loi (tan dich) S JL^^M^M , 

Hong Lien thiet thuong phong hao quang. Il^i 3 ? AlWi1k% > 

Hau trung Cam Lo quyen quyen nhuan, Hf^^trlSyflyflyl 3 ! > 

Tarn noi de ho (nuoc bot) trich trich luong. >h f*I 111^^^^ ■> 
Ben rang Bach Ngoc, luu tan dich, 
Tren luai, sen hong phong hao quang. 
Trong hau, Cam Lo tung nho giot, 
Tarn noi De Ho trich trich luong. 

Do la Phep Tieu Ngoc Dich luyen hinh. 

Khong khieu trong nguoi la cot de thong Hu Khong, lam cho Khi thong sudng, chu luu 
trong than the. Neu bi be tac, se bi u dam, bi ung huyet, lam cho kinh mach trong nguoi chang 
liru thong, sinh ra benh tat. Neu dung phep nay, ngay bon nam Ian, thi khi huyet se luu thong, 54 Throng Dan Dien 

55 Nguyen Than 

56 Nguyen Than, Nguyen Tinh -107- bach mach se hoa suong, va benh se het. No cung voi phep Thoai tang cuu ho la hai mat trong 
ngoai, khong tuong phan Ian nhau. 

Ham Duong Ban Nguyen tuy la khu Tinh Thuc, nhung that ra la tru Sinh Diet Tarn. Tarn 
ma khong sinh diet, thi Than cung khong sinh diet, chac la nhu vay. 

Muon tru Sinh Diet Tarn, phai bat dau bang V6 Niem. Khi da tap duoc V6 Niem cho thuan 
thuc, hie la se khong con Mong. 

Khi da Tinh Dinh, da V6 Niem, thi se dat toi V6 Sinh. V6 Mong la dai su bay gio, V6 
Niem la dai su ve sau. V6 Sinh se V6 Tao, V6 Mong se Bat Hoa. Bat Tao, Bat Hoa tiic Bat 
Sinh, Bat Diet. 

Nguoi hoc Dao, khong so khong thanh, ma so khong chuyen can. Neu lap chi khong kien, 
tin dao khong vung, sang lam, chieu doi. Moi thi chuyen can ma cuoi thi chenh mang, mdi 
dau thi thich, nhung lau sau lai chan nan. The ma muon tho cung troi dat, thi chang kho hay 
sao? 

Sach Noi Quan viet: Biet Dao thi de, tin Dao thi kho. Tin Dao thi de nhung hanh Dao kho. 

Hanh Dao de, dac Dao kho. Dae Dao de, tri thu duoc Dao kho. Neu khong kho, thi Than 
Tien day cho, co gi la dau? 

Boi vi tu Dao, y nhu nong phu diet co. Phai diet tan goc thi Thien Chan chung tu trong ta 
tu nhien phat sinh vay. Huong chi mot chu Phap Mon nay, tu dau den cuoi that de lam, that de 
nghiem. Dung no so so, co the tang tuoi, tru benh, dung no den noi, den chon, se Sieu Pham, 
Nhap Thanh. Tuy o cho nguoi tu si dung cong nhieu it ma thoi. -108- If &^ Jt 4B- # -3c 


& T 1*1 1 -fa t •c; i* T jSii 33. 


i; 


M4s 


M. ^^ 

& HI] JOS, J& 


/ft*H **»A4 9k$MR * 

* oatr #" *.a 
*AJf ^* 4l4l * 

& >£ Jag 

££i TTT7 

AT 1 * $0. & 0L sr 

AN THAN TO KHIEU DO - $#|fi£?K, 
(Noi dung trong do hinh) 

Nho nhi Thanh, Dao nhi Huyen, Thich nhi Thien, nhi Dieu Dung tong tri do quy Nhat quan. 

Nho ma Thanh, Dao ma Huyen, Thich ma Thien, cdi dieu dung ay chung qui deu la Nhat 
Tri. 

Thuong nhi Thien, Trung nhi Nhan, Ha nhi Dia, nhi hoa ca tham luong, khai ngoai Trung 
Hu. 

Tren ma Tr&i, Giira ma Ngu&i, Du&i ma Ddt, cdi hoa ca dai tri ay, khong ngoai hai chu 
Trung Hu. 

Nhu nhu 57 bat (long 58 khong trung tru, £n£n^KJJ$4M± 
Vo sinh, vo diet, vo lai khu. ^C^fe^C A^C^Iti 

Thanh su tang hudng nga kha ninh, S jfifi If Ir] -$C ^T i 3 

Thu thi Khong, Nhan chan lac xu. ltk^?LM*l&£t 

Mot diem Nhu Nhu giua Khong Trung, 
Khong sinh, khong diet, khong lai khu. 
Tien thdnh day ta, rat ro rang, 
Ay noi an lac cua Khong, Nhan. 

Tinh te uyen nguyen hoc that chan, '^W-MM^^zM 

Di doan dau khich, hai di tham. #$rt J$ B$ W ffiM 

Suy nguyen khi bam do Vo Cue, MJMHM^^Wl 

Chi thu nhat do truyen Thanh Tarn. K jTb — ' EftH^ 
Tinh bi dau che, hoc that truyen, 
Di doan vdo lot, hai cdng sdu. 
Suy ra Khi bam tit Vo Cue, 
Lay hoa ban nay, truyen Thanh Tarn. 

Nhat Linh 59 dieu huu Phap Gidi 60 vien thong, — RtfrWi^ Hil 
Ly chung chung bien, doan chap quyet Trung. ^ftftii/tJAM 11 ! 11 
Tang Tarn u uyen, my quyet Linh Can, il ; hjJ$#IH Misfit 

Trung ly ngu khi, hon hop bach than. 4^ Ii^Mn"Htt 

Biet ducrc Nguyen Than se thong Phat phap, 
Cha a bien khu, hay tra ve Trung. 
Tarn tra ve Nguon, Can Ca dep de, 
Trung dieu Ngu Khi, Hon hap Bach Than. Chan Nhu thuang tai 57 

58 Vien dung khong ngung tre 

59 Nguyen than 

60 Phat phap -110- Gia ca Khieu 61 , Tuyet Trung Bien, S^^^^ii 
V6 noi ngoai, thuong ha vien. 3t ft ^F_tT M 

Dong Tay hop, Nam Bac toan, xkM'n l^b^fe 

Hoi thu y, tien thanh Tien. ^itbUfJi^ill 

Cdi khieu ay, khong Trung Bien, 
Khong trong ngoai, tren du&i trdn. 
Hop Dong Tay, kiem Nam Bac, 
Hieu y do, se thanh Tien. 

Thien dia Linh Can AiftMIS 
Nguyen Thuy To Khi j^MaW% 
Bat dong Dao trang ^ifoMMl 
Chi Thien chi dia MH^it!! 
Huyen Tan chi mon ^"ft^fl 
Ho Hap chi can Wty&M 
Bat Nhi Phap Mon Tf^i. H 
Tham tham Phap Gioi WffitkR 
Chan Chu Nhan M± A 
TuNhienThe i$# 
Xa Loi Tit &M 1 ? 
Cue Lac Quoc fflisk 15 
Chan Nhat xii jt — #t 
Mau Ky mon ££ B H 
To Khi huyet iS'H^/t 
Tay Nam huong M l^f i? 
Hon don khieu M^S? 
Tong Tri mon ,&^F n 
Hac Bach tuong phu M f=lffiftf 
Tao H6a tuyen quat ia4t JSHes 
Tien Thien Dia sinh 5fc Aite 
Vu tru chu te ^^i$ 
Hoang Trung thong ly Jlf ^ffiffl 
KyTedinhkhigjEMl^ 
Hu V6 chi coc M3t^L& 
Ngung ket chi so W^n^LBf 
Bong Lai dao M.M&] 
Chung dieu mon foij} H 
Quy Can khieu Ji3f[|§7 
Phuc Menh quan JCffp";^ 61 To Khieu, Ne Hoan Cung -111- ThuNhat dan ^p — te; 

Hi Di phu ^fMltt 

Nhu Y chau tttM^ 

Huyen Thai dinh Mffa$ 

Hu Khong tang M'S.M 

Tich Diet hai S.KM 

Phap Vuong thanh ^l^M, 

Huyen Quan ~£$k 

Khong Trung 3? "T 4 

Chan Tho %± 

Ba Binh }E#J 

Huynh Dinh MM 

Tay Phuong H7f 

Gia Ca S^ 

Hoang Ba M'^ 

Trung Hoang ^H 

Tinh Tho #± 

Hoa quang tang ty±JtW* 

Kham Ly giao cau chi huong ^XM^JMi-^ 

Thien bien van hoa chi to "f"3£7j 4t^.|5. 

Sinh tu bat tuong quan chi dia ^^p^tB^^ift 

Quy Than khuy bat pha chi co %ffl^^Wu&§\> 

Quy Trung M*¥ 

Hoang Trung M^P 

V6 Cue 3cMl 

Don quynh (cue) f\M 

Chinh vi lEii 

CM: Do ban nay co ede danh xung khdc nhau de goi Huyet Dan Dim, hay Ne Hodn Cung. 
Rat quan trong, ta nen doc cho ky. -112- TINH MENH SONG TU VAN THAN KHUE CHI fe^xfi^tt^ 1 ' Khau quyet Tiet thir hai: 

AN THAN TO KHIEU HAP TU TIEN THIEN 

Noi phu Phap Luan tu chuyen, Long Ho giao cau nhi phap 

To Khieu xua nay it ai biet duoc. Khong duoc Thay truyen, thi nhu ban bia ban dem. 
To Khieu, due Lao Tu goi la Huyen Tan chi mon. 
Ngo Chan Thien noi: 

Yeu dac Coc Than truong bat hi, g?#^#Tx^^E, 

Tu bang Huyen Tan lap can co M^^ft^tHS ° 

Vew wwon Coc Than tru&ng bat tu, 

Phdi lap can ca tren Huyen Tan. 

Chinh vi vay ma Tu Duong Chan Nhan noi: Tu luyen Kim Don toan tai Huyen Tan. 

Trong bai tua sach Tii Bach Tu co viet: Huyen Tan Nhat Khieu, thai thu 62 tai do, giao 
cau 63 tai do, phanh luyen 64 tai do, moc due 65 tai do, on duong 66 tai do, ket thai 67 tai do, ngay 
ca den chuyen Thoat Thai, Than H6a 68 , cung khong ngoai khieu do. 

Nguoi tu si muon tu luyen, phai biet khieu nay. Dao Kim Don chi co vay thoi. Cho nen 
moi noi: Dae Nhat, van su tat f# — Jj 1^-^. 

Nhung Dan Kinh thuong noi bang vi du, lam cho hoc gia khong biet duong vao. Tien boi 
chi la: Tien Thien chu nhan, Van tuong chu te, Thai Cue chi de, Hon Don chi can, Chi Thien 
chi dia, Ngung ket chi so, Hu V6 chi coc, Tao H6a chi nguyen, Bat Nhi Phap Mon, Tham 
tham Phap Gioi, Quy Can khieu, Phuc Menh quan, Trung Hoang cung, Hi Di phu, Tong Tri 
mon, Cue Lac Quoc, Hu Khong tang, Tay Nam huong, Mau Ky mon, Chan Nhat xii, Huynh 
Ba xa, Thu Nhat dan, Tinh Tho, Tay Phuong, Hoang Trung, Chinh Vi, Gia Ca, Than That, 
Chan Tho, Huynh Dinh, tram nghin ten khac nhau, kho ma ghi ra het duoc. 

Cai Khieu nay, phai cau noi than. Khong phai mom, khong phai mui, khong phai Tarn, 
khong phai than, khong phai gan, khong phai phoi, khong phai ti vi, khong phai ron, khong 
phai VI Lu, khong phai bang quang, khong phai Coc Dao, khong phai huyet giua hai than, 
khong phai huyet dudi ron mot tac ba phan, khong phai Minh Duong, Ne Hoan, khong phai 
Quan Nguyen, Khi Hai. Nhu vay no thuc su nam o dau? 

Thuan Duong To Su Lii Dong Tan noi: 

Huyen Tan, Huyen Tan, chan Huyen Tan ~£$h~£$tM~£$t, Bat tai Tarn he, bat tai Than. ^fe'b^^fe [ m Cung thu sinh than thu khi so, ^%X^.M^:Htl , Thai thu Nguyen Than 

Nguyen Than, Nguyen Khi hoa hop tai Dan Dien 
64 Chi y dan khi 
Tay Tarn, dich lu 

66 Dieu ly trung hoa 

67 Tiic Dan thanh Tra thanh tien -113- Mac quai Thien ca do tiet tan. ^'g^filfPftttJ^ . 

Huyen Tan, Huyen Tan, chdn Huyen Tan, 
Khong phai a Tarn, khong a Than. 
O tai cho nguoi vita thu khi, 
Khong scr Thien Ca da tiet 16. 

Va lay cai ly sinh than ma noi, khi cha me vua co mot niem giao cau, co mot vat tron tron, 
sang ro ro, la Tien Thien mot diem Linh Quang, gieo vao bao thai cua me. 

No nhu mot vong tron. Nho gia goi la Nhan, la V6 Cue; Phat gia goi la Chau, la Vien Minh; 
Bao gia goi la Dan, la Quang Minh. Tat ca deu chi cai Tien Thien Nhat Khi do, cai Hon 
Nguyen Chi Tinh do. No that la Can Nguyen sinh ra than nguoi, la cho Bat Dau Thu Khi cua 
con nguoi, la Can Ban Tinh Menh, la Ong To sinh ra moi bien hoa. 

Khi cha me giao cau xong, tinh huyet bao boc no ben ngoai, no van la cai vong tron ay. 
Nho gia goi do la Thai Cue. Do do ma ngii tang, luc phu sinh, do do ma co Tu Chi Ba Hai, do 
do ma co the Thay, Nghe, Cam, Di. Do do ma co Nhan, Nghia, Le, Tri. Do do ma co the 
thanh Thanh, Than, Van, V6. Tat ca deu do tu Mot Diem trong Thai Cue phat xuat ra. 

Chu Dich Tham Dong Khe noi: Con nguoi duoc phu bam la do Ban The Nhat V6, Nguyen 
Tinh phan ba, bat dau thu khi, khi da ngung dinh, thi Huyen Tan lap thanh. Tren ket Linh 
Quan, dudi ket Khi Hai. Linh Quan tang giac Linh Tinh; Khi Hai tang sinh Khi Menh. Tinh 
Menh tuy phan Long Ho nhi huyen, nhung can cot van do To Khieu tong tri. Cho nen Lao Tu 
noi: Huyen Tan chi mon, thi vi Thien Dia Can. Sao lai goi Huyen Tan chi mon la Thien Dia 
Can? Do ha chang phai noi ve Troi Dat trong ta hay sao? Ha chang phai noi ve Huyen Tan 
trong ta hay sao? Con nguoi ta la goc dat troi, la goc sinh Huyen Tan hay sao? Noi ma cua 
Troi Dat sinh ra, chang phai la Cai sinh trudc dat troi, va la Goc cua dat troi hay sao? Cho nen 
noi Thien Dia chi can, do chinh la cho sinh ra Dat, ra Troi, va cua Huyen Tan ciing do do ma 
sinh ra. Ha chang phai cai gi sinh ra trudc Huyen Tan la cai sinh ra goc Huyen Tan hay sao? 
Cho nen goc sinh ra Huyen Tan chinh la noi sinh ra Huyen Tan va chia no thanh Huyen thanh 
Tan . 

Tai sao lai goi la Huyen? Do la Cai sinh ra tu cai Huu Danh trong long me. The nao la 
Huyen chi huu Huyen? Do la cai sinh ra tu V6 Danh vay. 

Cai V6 Danh ay, Thich goi la Bat Nhi phap mon, Tu Tu goi la: Ky vi vat bat nhi, tac ky 
sinh vat bat trac^W^ WJ^^t/^IM 
Dao Troi Dat mot cau torn het, 
Lam muon loai khong biet hai khuon. 
Nhung ma sinh hoa khon lu&ng. 


Trang Tu noi: Chieu chieu sinh vu minh minh, Huu luan sinh vu V6 Hinh BSBS^i^ 1 
Wf^^i^^C^ o (Cai sang sinh ra tu Cai toi, Cai Huu hinh sinh ra tu Cai V6 hinh) 

Nay muon kien tinh, muon giac ngo, thi phai cau Cai Chieu Chieu va Huu Luan, hay cau 
Cai Minh Minh va V6 Hinh? Minh Minh V6 Hinh, khong nhin thay dau duoi, khong biet hinh 
dung, Nho gia goi la V6 Thanh, V6 Xii; Thich gia goi la Uy Am Vuong. Tai sao lai goi la 
Vuong? Vi Uy Am chinh ra cung la Thai Cue, cho nen goi la Vuong 70 . 

Do do ta biet rang, muon hoc Tien, hoc Phat, thi phai tim xem Vua minh d dau, ma ton 
sung, do la Ton Vuong vay. Ton Vuong nhu vay la di nguoc dong ma tim ra Thai Cue, va V6 
Cue vay. 

V6 Cue la CHAN TRUNG vay. 69 Tiic la Thai Cue, vi Huyen la Duong, Tan la Am 

70 Nhu vay: Huyen huu chi Huyen chinh la V6 Cue -114- Cho nen Thanh Thanh tuong truyen cho nhau cai Trung nay. Nghieu Thuan goi the la: 
Doan chap quyet Trung ft^KM. 1 ^- Khong Tu: Thai trung chi trung BiT 11 ! 11 ^! 11 ! 11 - Tu Tu goi the 
la: Vi phat chi trung ^M.^-^. Dich kinh goi the la: Hoang trung thong ly Jlf'^fflS. Dp 
Nhan Kinh goi la: Trung ly ngu khi tfSS^. Thich gia goi la: Khong trung r5? , T J . Lao Tu 
goi la: Thu trung ^f "t 4 • 

Chu Trung co hai nghia: Neu noi Trung la mot vi tri co dinh, thi la Trung nay. Neu noi 
Trung la mot vi tri vo dinh, thi do la CHAN TRUNG cua Can Khon, noi Can Khon hop nhat. 
Noi rang co the Cam Giu (Doan Chap) duoc, la noi ve Cai Tarn co vi tri co dinh. 

Nhung cai Trung nay dau phai chi trong than ta mdi co. No cung d ngoai than ta, d cung 
khap troi dat. Dau dau cung la trung tarn con nguoi ta. 

Cai Trung Tarn nay vua d trong troi dat, vua d ngoai troi dat. No tran day khap vu tru, Hu 
Khong, dau dau cung la Trung Tarn con nguoi. 

Dich Kinh viet: Chu luu luc Hu MffitrsM ° (Rudi rong khap sdu phuang trod). Nhung chu 
luu ngoai Luc Hu cung chua vua, con phai an tang noi khieu (Tarn) trong nguoi ma van du. 
Cho nen Khieu do tang nap Hu V6 khong trung. 

Dao Kinh noi: Cho Troi cao nhat each cho Dat map nhat la 8.400 dam. Cho nen Thien Dia 
chinh trung la 4.200 dam. 

Neu con nguoi la Tieu Thien Dia thi tu tu Dau den Ron dung la 8 tac 4 phan, thi Trung tarn 
con nguoi phai d cho 4 tac 2 phan. 

Khieu nay o dudi Kien, tren Khon, o phia Tay que Chan, phia Dong que Doai, bat mach 71 , 
cuu khieu 72 kinh mach lien lac voi nhau. Noi day chinh la Dan Dien (Hu nhan nhat huyet, 
Khong Huyen thu chau). Do chinh la Tarn Diem Troi Dat, la Nguyen Thuy To Khieu (Tien 
Thien khi) vay. 

Neu biet Khieu nay ma khong biet cai dieu dung cua no, thi cung nhu biet Trung ma chua 
biet Nhat. Nguoi xua noi: Tarn la Dat ma Tinh la Vuong. Khieu la Trung ma Dieu la Nhat. 

Nhat co nhieu loai: Co Nhat cua Dao, co Nhat cua Than, co Nhat cua Khi, co Nhat cua 
Nude, co Nhat cua So, co Nhat cua Nhat Quan, co Nhat cua Hiep Nhat, co Nhat cua Tinh 
Nhat, co Nhat cua Duy Nhat, co Nhat cua Thu Nhat, co Nhat cua Qui Nhat. 

Qui Nhat la tu Nhat ve Trung; Thu Nhat la tu Nhat ma nam giii cai Trung. Co Trung la co 
Nhat. 

Nhat ma khong phai la Trung thi khong phai la cai Nhat cua Thanh Hien. Co Nhat thdi co 
Trung. Trung ma khong phai Nhat thi khong phai la Trung cua Thanh Hien. 

Cho nen cai Nhat cua Khong Tu la tu cai Trung ma tim ra le Nhat Quan vay, con cai Trung 
cua Nghieu Thuan la tu cai Nhat ma tim ra le Chap Trung vay. 

Phuc Hi ve Ha Do de trong giua, do la Tien Thien vay. Do la To Khieu trong than ta vay. 

Khong Tu noi: Tien Thien nhi Thien phat vi Tfc^M^i^ifU Lao Tu noi: V6 danh, van 
vat chi thuy ;£^=i73$!JZl#R° (Vo danh, do la cai bat dau cua van vat.). Thich Ca noi: Mang 
ho vo tram, nhat phien Thai Hu f^^-^cM.~^ )iJK0. (Mang mang khong dau vet do la Thai 
Hu:) 73 

Lac Thu cua Dai Vo thi trong dac. Do la Hau Thien. Do cung la mot To Khieu vay. 

Khong Tu noi: Hau Thien, nhi phung Thien Thdi Jn^M^^BT° Lao Tu noi: Hun danh, 
van vat chi mau W^i 7J $)3L~B£ ■> (Hint danh la me cua van vat) 71 Duang Duy, Am Duy, Am Kieu, Duang Kieu, Xung, Dai, Nham, Doc 

72 7 khieu Duang, 2 khieu Am. Do la: Nhan, NhT, Ti, Khau va Dai, Tieu tien 

73 Tuc la ban ve Vo Cue vay 

-115- Dai gia noi the la: L6 xuat doan nghe, nhat diem Linh Quang ifttj^MfTS — 'J^.M-jt (Lp ra 
dau moi, do la nhat diem Linh Quang vay) . 

Nhmig Trung trong Ha Do truoc tien van la Nhat. Nhat trong Lac Thu truoc tien van la 
Trung. Trung 6m lay Nhat, Nhat lam chu cai Trung. Ha chang phai la cai Tinh Vi cua Dieu Li, 
cai Than Ca cua V6 Vi hay sao? 

Dao Due Kinh viet: Da ngon so cung, Bat nhu thu Trung ^]tf !£:£?, ^•^P^'T 4 ■> 

Dong Huyen Kinh viet: Dan thu van quyen, bat nhu thu Nhat. Nhat gia sinh sinh bat hie 

chi Nhan da j^^TJ^ir, ^f^U^f^o — #, ^ti^ti^Jl.^i'f— tjl° (Kinh thu van quyen, bat nhu 

thu Nhat. Nhat la due Nhan cua Troi sinh hoa khong luong.) 

Trung Dung noi: Tu Dao di Nhan 'HiUliA j— ■ Luan Ngu viet: Thien Ha qui Nhan ;^cT^3i— . 
Le Ky viet: Trung Tarn an nhan ^L^S^l— ■ Chu Dich viet: An tho don Nhan i^ci-tW— . 

Ta thuong vi Nhan la hot trai cay. Trong co mot diem la Thai Cue. Co Hai cai 6m ben 
ngoai la Luong Nghi. 

Dich viet: Dich huu Thai Cue, thi sinh Luong Nghi MW JSlWi, jk^MiX. Cho nen Dich la 
hai, ma luon bien hoa. Thai Cue la Mot, la Than. Lay mot diem Than nay dem ham duong 
trong To Khieu, khong sieng khong luoi, the chang phai la An Than To Khieu, hoi phuc lai vi 
tri cua que Kien thi la gi. 

Dem mot diem Nhan ay, don duong trong giua que Khon, khong quen, khong giup, thi goi 
la An Tho Don Nhan, the chang phai la tro ve voi Thai Cue trong ta hay sao? 

Lai vi nhu hot sen, trong do co mot mam nho, lai co hai mang bao, the chang phai la Nhat 
di quan chi hay sao? 

Mot sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh van vat. Cho nen Truong Tu Duong noi: 

Dao thi Hu V6 sinh nhat khi, it^J^^C^— ^ , 

Tien tong Nhat Khi san Am Duong. Hkk^'fcr $M ffl , 

Am Duong gia hop thanh tarn the, |$ ffl #-o"^iH# , 

Tarn The trung sinh van vat xuong. zlWM.^L7j *$} m ° 
Dao tu Hu V6 sinh mot khi, 
Mot Khi sinh ra duac Am Duong. 
Am Duong hop lai thanh Tarn The, 
Tarn The trung sinh van vat xuong. 

Xua Van Thuy tien sinh hoi Lao Tu: "Bi quyet Tu Than nam tai chuong nao?" 
Lao Tu noi: "Tai giu cho goc re ben chat, tai thu Trung bao Nhat ma thoi." 
The nao la Thu Trung? Do la: Can thu Trung, mac phong dat, ngoai bat nhap, noi bat xuat. 
Hoan Ban Nguyen, Van su tat Wl^^, MMM, ^F^A, rt^tij, ^^-M, Jf^^r (Gitt cai 
Trung khong tre ndi, ngoai khong vao, trong khong ra, tro ve Ban Nguyen, the la xong.) 

Lao Tu goi la Thu Trung, la giu cai Trung cua Ban The. Khong Tu goi la Chap Trung, la 
giu lay cai Trung cua Ban The. Nha Phat goi la Khong Trung, la giu cho cai Ban The ay duoc 
trong rong vay. 

Lao Tu goi la Bao Nhat, la giii lay cai Nhat cua Ban The. Khong Tu goi la Nhat Quan, la 
quan xuyen lay cai Nhat cua Ban The. Nha Phat goi la Qui Nhat, la tro ve voi cai Nhat cua 
Ban The vay. 

Duy Tinh duy Nhat Pfff Pf— chinh la Tinh Nghia nhap than If XA#. Doan chap quyet 
Trung f&shM. 1 ^ la Vuong trung tarn V6 Vi 3i r | =l; L!i^^/- Do la Mam trong Tarn, do la Thien 
Quan (Thai Cue) trong ta vay. Do la ban ve Thai Cue 

-116- The nghia la gi? Ta chi can giu cho ta duoc Chi Chinh thi Menh se lap, thi Tinh se nguyen 
ven. Tinh Menh tuy la hai ten, nhung cung mot goc. Trang Tu goi la Thuc va Hot. Thuc o Be 
Nam, Hot o Be Bac. Hai ben gap nhau o dat Hon Don. 

Tu si luyen don neu chang biet To Khieu nay, thi Chan Tiic khong co cho tni, Than hoa se 
khong co co so, duoc vat khong du va don khong ket thanh. 

Khieu nay la Tong Tri Mon, la kinh do Van Phap. No khong co bien cuong, khong trong 
ngoai. Khong dung Huu Tarn ma giu duoc, khong dung V6 Tarn ma cau duoc. 

Lay Huu Tarn ma cau, se sa vao hinh tudng. Lay V6 Tarn ma cau, se lac khong. Nhu vay 
phai lam sao? Thay co khau quyet la: 

Khong Dong vo nhai thi Huyen Khieu, SMSIt^^'^i 

Tri nhi bat thu thi cong phu. ^P M ^-^^X^ „ 

Khieu nay trong rong khong ba ben, 

Biet ma khong giu ay cong phu. 

Neu dem Chan Nga an chi vao giua, nhu nhu bat dong, tich tich tinh tinh, trong ngoai deu 
quen, hon nhien vo su, thoi Than se luyen Khi ma ngung, Menh se luyen Tinh ma tru. Khong 
Qui Nhat ma Nhat se tu Qui, khong Thu Trung ma Trung tu Thu. Trung tarn ma thuc, trung 
tarn ngu hang se hu. Do chinh la Thu Trung Bao Nhat cua Lao Tu noi, do chinh la Ban Chi 
cua Hu Tarn, Thuc Phuc vay. 

Truong Tu Duong noi: 

Hu tarn, thuc phuc nghia cau tham, M'lJ'^MSLi^M » 
Chi vi Hu Tarn yeu thuc Tarn. K %} M't^V^'h ° 

Hu Tarn Thuc Phuc nghia deu tham, 
Muon nhan ra Tarn phai Hu Tarn. 

Bach Ngoc Thiem noi: 

Trung Uong Than That ban hu nhan, "T 4 ^kfflizJf-M ffl , 
Tu huu Tien Thien Chan Khi dao. § ■W^c^.M'HM ° 

Trung l/ong Than That von hu vo, 
Tien Thien Chan Khi tu nhien den. 

Lu Thuan Duong noi: 

Thu Trung, Tuyet Hoc phuong tri ao, ^f "T 4 ^L^Jj^W^, 

So Bao Nhat, Vo Ngon thuy kien giai. ffi— ^c s"$nBf 

Thu Trung, Tuyet Hoc m&i thay ky, 
Bao Nhat, Vo Ngon m&i thay hay. 

Tran Tu Khanh noi: 

Thuc Hot ngao du qui Hon Don 75 , \&MW$fHWk, 

Ho Long ban cii nhap Trung Hoang 76 . jfcjfcj&M A $* M « 
Thuc Nam, Hot Bac qui Hon Don , 
Ho Tdy, Long Dong nhap Trung Hoang. 75 Thuc, Hot la Hau Thien, Hon clon la Tien Thien, la Vo Vi, la Tinh Dinh 

76 Ho, Long la Nguyen Than, Nguyen Khi. Trung Hoang la Dan Bien 

77 Thuc la vua Nam Hai, Hot la vua Bac Hai, Hon Don la vua 6 Trung uong (Nam Hoa Kinh) 

-117- Chinh Duong 6ng noi: 

Yeu thiic Kim Dan doan dich xii, 
Vi sinh than xii ha cong phu. 
Kim Dan phdi biet noi sinh xu, 
Trw&c liic ta sinh ha cong phu. 


Nhu Nhu Cu Si noi: 

Khon chi thuong, Kien chi ha, i^^._t, |£^T > 

Trung gian nhat bao, nan thu gia. 4* IXI ~ " aL^tSWift < 
Khon tren, Kien du&i: huyet Trung Cung, 
Day co bao chdu qui vo gia. 


Ly Thanh Am (Trung Hoa tap) noi: 
Luong Nghi trieu phan phan tarn cue, 
Kien di true chuyen, Khon tich hap. 
Thien Dia trung gian, Huyen Tan mon. 
Ky dong du xuat, tinh du nhap. 
Luang Nghi phan cue hoa ra Ba, 
Kien de sinh soi, Khon ma dong. 
Trung l/ang chinh thi Huyen Tan mon, 
Cdng dong cdng ra, tinh cdng vdo. 

Vuong Ngoc Duong (Van Quang tap) noi: 
Coc Than tong thu lap Thien Can, 
Thuong thanh cuong danh Huyen Tan Mon. 
Diem pha the nhan "Sinh Tii Huyet", 
Chan tien vu thu dinh Kien Khon. 
Coc Than do do lap Thien Mon, 
Thuong Thanh guong keu Huyen Tan Mon. 
Chi cho nhan the Sinh Tu Huyet, 
Chan tien do do dinh Kien Khon. Dam Xii Doan (Thiiy Van tap) noi: 

Am cu u thuong, Duong cu ha, Hi M ^ Jt. P>0 MT > 

Duong khi tien thang, Am khi tuy. ffi ^fc^f" Hi H St ° 

Phoi hop Long Ho, giao cau xii, IS^In^Jt^f #L 

Thii thi nhu qua tieu kieu thi. lW£P jl^fM ° 
Am a ben tren, Duong a du&i, 
Duong khi sinh thang, Am khi tuy. 
Biet cho Ho Long giao hap xu, 
Luc nay nhu luc vuat cau di. 


-118- Ha Thugng Cong (Qua Minh tap) noi: 

Yeu yeu, minh minh khai chung dieu, W iif JP? IC JF k» > 
Hoang hoang, hot hot bao Chan Khieu. IWfUfHli*^ . 
Liem chi tiem tang nhat lap trung. ^.^.MM^'^i ^ > 

Phong chi di man Luc Hop bieu. jj&ZLiifcM 7\1=HS ° 

Chung dieu sinh ra tu mot diem, 
Chan Khieu trong ta nh& kiem ra. 
Thu nho lot vim trong hat thoc, 
Tung ra triim khdp sdu phuong tr&i. 

Truong Tu Duong (Ngo Chan Thien) noi: 

Chan Long Moc tu xuat Ly huong, M^fe^K 1=1 ttj M^ > 

Doai Ho Kim sinh tai Kham phuong. %Lj^&^.~tt $XJf ° 

Nhi vat tong nhan nhi San Mau. Zl$J& @ J L^# , 

Ngu hanh toan yeu nhap Trung Uong. jS^ff ^H A "t 4 :& ° 
Chan Long sinh xuat tu Ly Huong, 
Doai Ho thi sinh tai Kham phuong. 
Hai vat deu do con sinh me, 
Ngu Hanh von phdi nhap Trung Ifong. 

Truong Canh Hoa (Cham Trung Ky) noi: 

Hon Don nhat khieu thi Tien Thien, M^4i — 'J^jk^^, 

Noi dien Hu V6 ly tu nhien. ft ffijrl >£S i M . 

Nhuoc huong vi sinh tien kien dac . ^r |r] ^ ^fe ftf JAL ?# , 

Minh tri tat thi Dai La Tien. BJ £Pift?l A^Li] . 
Hon Don khieu kia goi Tien Thien, 
Trong thdy Hu V6 hop tu nhien. 
Tie tru&c khi sinh, tim ra duac, 
Biet ra chdc phdi Dai La Tien. 

Cat Tien 6ng (Huyen Huyen Ca) noi: 

Kien Khon hop xii nai Chan Trung, ^L^'n^tT^M^ > 

Trung tai Hu V6 tham khong khoat. 4* £ J^^tHS M . 

Thoc tuong Long Ho Khieu trung tang. MMItl^J^^PMy 

Tao Hoa khu co qui chuong 6c. Ja#, JK#l J/3 ^H ° 
Kien Khon hap xu goi Chan Trung, 
O giua Hu V6, rong minh mong. 
Rong Cop bat ve tang trong do, 
Chot then Tao Hoa nam nhu khong. 

La Cong Vien (Mong Cuu tap) noi: 

Nhat khieu Hu V6 thien dia trung, — SfjU^^ctifc "T 4 , 

Trien mien bi mat bat thong phong. W^M W^ilM * 

Hoang hot yeu minh vo sac tuong. t)fc1t2WK;£l_ll*. > -119- Chan Nhan hien tai bao chau trung. M AM&sLlfc ^ „ 
Mot Khieu Hu Vo giua ddt trai, 
Trien mien bi mat, gio khong chui. 
Khieu do sac tran khong co ban, 
Chan Nhan coi nhu ngoc chau thoi. 

Thien Lai Tii (Bach Ho ca) noi: 

Huyen Tan chi mon tran nhat khai, ~£$t^L tl III El JF > 
Trung Gian nhat khieu hon Linh Dai. "T 4 f§] — '^'Kp» 
V6 quan vo toa vo nhan thu. ^G^^G^i^G A^f > 

Nhat Nguyet dong tay tu vang lai. El .H ^KH 1=1 tt^fc ° 

Huyen Tan chi mon mot khieu khai, 
Khieu nay co the goi Linh Dai. 
Khoa then ha hung khong ai giu, 
Nhat Nguyet dong tay mac tai lui. 

Truang Hong Mong (Hoan Nguyen Thien) noi: 

Thien Dia chi can thuy Huyen Tan, AV&ZM&u £4t , 

Ho Nhat Hap Nguyet tri ba tinh. Bf H %.ft WftM o 

An hien cau khong, khong bat khong, |^Mift$$^$ > 
Tarn chi bat kien ho chi ling. W^-^^fi-M ° 

TTnen Dia can ca la Huyen Tan, 
Ho hap trai trdng, cam can muc. 
An hien vdo ra chdng co gi, 
Tim chdng thdy tong, ho thai ung. 

Cao Tuong Tien (Kim Don ca) noi: 

Chan Nhat chi Dao ha so van? ^— ~ZM^fft 7X , 

Mac nhuoc tien sao Mau Ky mon. M^r^cMl^i B H ° 

Mau Ky mon trung huu Chan Thuy. jjt B H "t 1 W jfc/K > 

Chan Thuy tien thi Hoang Nha 78 con. %7Kil^ MWM o 
£)ao 7>o7, CAan Mza^ <?a« xa, 
Cdnh cua Hoang Trung co ma ra. 
Chan Thuy, Hoang Nha deu a do, 
Long Trai, long Ddt, cung long Ta. 

Dinh Da Hac (Tieu Dieu Du) noi: 

Tarn giao nhat nguyen gia ca vien, =iMk — 'TUS^hBI > 

Sinh tai Vo Vi, tuong de tien. r ^ijG%'^M%o 

Ngo dac thu Trung Chan Dieu Ly , 'fg ffltfc ^ S# 51 , 

Thuy tri Dai Dao to can nguyen. #?£P Aitffl.fHM . Dai Duac -120- Tarn gicio Hit Vo ve mot vong, 
Sinh tai Vo Vi, van tuong tong. 
Co hieu Trung Hodng chdn dieu ly, 
Roi ra nguon dao se khai thong. 

Tieu To Hu (Dai Dan quyet) noi: 

Hoc nhan nhugc yeu mich Hoang Nha 79 , ^ A^lcjALltj^ > 

Luang xii 80 can nguyen, cong nhat gia. M^bfUM^^^C o 

That phan, cuu hoan 81 tu thuc chu, ^T§j\J&W&3z > 

Cong phu hao phat bat dung sai. X AS^X WH ° 
Ngu&i don neu muon kiem Hodng Nha, 
Hai ngd Am Duong hap mot nha. 
Than KM hiep hda, can biet chu, 
Cong phu hao phat chdng sai ngoa. 

Ly Linh Duong (To Khieu Ca) noi: 

Ca ca vo sinh, vo tan tang, -^^Jc^^cRM » 

Nhan nhan ban the, ban hu khong. AA^#^I5. 
Mac dao Cu Dam, danh Cue Lac. ^it^#^i Wt.% > 
Khong Nhan lac diec tai ky trung. ?LM^^F^^ ^ ° 
Nguon sinh vo tan toa doi noi, 
Vo Cue, Hu Khong, Ban The ngu&i. 
Ch& noi Cu Dam keu Cue Lac, 
Khong Nhan vui cung a trong thoi. 

Tran Tri Hu (Chuyen Ngu Ke) viet: 

Nhat gia danh vi Bat Nhi Mon, — :#45 % X— H > 

Dae mon nhap khu tien an than. # f 1 Ai{^$^ o 

Duong nien Tang tu nhat thanh Duy . 3^Hf^l|> 
Ngo lieu Diem Phu (the gian) da thieu nhan. iM T lU $¥■ ^ $> A ° 
A%a7 cd« aWc go/ 5a/ M?/ Mow, 
Fao aWc czra nay, //zan se an. 
Tang Tie xua kia keu tieng Da 
The gian vdi ke hieu nguon can. 

Tiet Tu Hien (Hu Trung thi) viet: 

Thien dia chi gian do thac thuoc Aite W$tM$d> 

Thac thuoc tu tri co gia thuy MM^A^Wak^kW- ° 

Dong tinh can tong do thu dac zfo fMH tk fi jtfc# , 

Quan khan phong thu dac phong vo WiMtiX^-^JA^ ° Kim Dan 

Am Duong 

Than, Khi tuang giao -121- Thien dia khong trung nhu Id be 
Thdi ducrc be nay se la ai 
Can nguyen dong tinh la do do 
Ban mudn thuxen hay gia tay 

Lu To (Thuan Duong van tap) viet: 

Am duong nhi vat an trung vi Pjj ffi H% B# ^ W , 

Chi vi ngu nhan tu bat tri K^lAI^Ho 

That that nhan vi nam nu thi $ s£ \K % % ic ^ , 

Chan chan thuyet to kham ly phi %% : $M&M^- ° 
Am duong hai vat an ben trong 
Chi vi ngu&i ngu nen khong biet 
Nam nu ben trong la co that 
Ndi dung ma nghe tu kham ly 

Ly Dao Thuan (vo nhat ca) viet: 

Dao ban hu vo sinh Thai Cue iH^li^^ A 15 > 

Thai Cue bien nhi tien huu nhat AI53£ M t^W ~~ ° 

Nhat phan vi nhi, nhi sinh tarn — '^v^j — — ^fe^> 

Tii tuong ngu hanh tong thu xuat MM-H^jkktifc ttj « 
£)ao vo« hu vo sinh thai cue 
Thai cue bien rdi, truac sinh nhat 
Nhat chia ra nhi, nhi sinh tarn 
Tu tuong ngu hanh do do xuat 

Tho Nhai thien su ngu luc viet: 

Da La Mon 82 khai dieu nan cung K ^ H B l&M ^ > 

Phat phat tuong truyen chi thu trung Iflfffl^Hlifc 1 ^ 
Bat thuc tay lai chan that nghia ^fiiPMMM^ X > 

Khong xuyen thiet si tau tay dong ^W^kMMMsfr ° 
Da La rdng ma tq vo cung 
Phat phat tuong truyen mot chu trung 
Ao ngu chan thuyen bang chdng hieu 
Nhu mang giay sat rudi tay dong 

Ma Don Duong (Tuy trung ngam) viet: 

Lao tu kim dan thich thi chau 3k^"$&.f\M ftft > 

Vien minh vo khiem, diec vo du M ^ ^C^C^F^C^ ■> 
Tu ho, sinh mon tong thu khieu ^E/ 3 ^fe H ^jtbSf , 
Thu khieu do nang nap thai hu tit^tytnUViXM. « 
Lao goi Kim Don, Thich goi Chau, 
Dang trdn vdnh vanh, chdng thieu thua. 
Tu Ho, Sinh Mon cung khieu ay, 
No cung du to, nap Thai Hu. 82 Thugng Dan Bien 

-122- Tao Van Dat (Dai dao ca) viet: 

Ta van chan nhan ha xii lai is Ir] M Af^T^bJlt , 

Tong tien nguyen chi tai linh dai hkWJMPsttftla ° 

Tich nien van vu tham gia te "m^-'zz^WMMi > 

Kim nhat tuong phung, dao nhan khai 4~ tB34il@ll?f ° 
C/za« «Aa« u&m hoi ten tu ddu 
Tarn khdm tiem tang sdn day sdu 
Thua tru&c Linh Dai van vu phu 
Ngdy nay gap ga het xa nhau 

Luu Truong Sinh (Tien duoc tap) viet: 

Nhat khieu hu khong huyen tan mon — S?j jfi-SlzCft H > 

Dieu dinh tiet hau yeu thuong on MW^i^M'BM. ° 

Tien nhan dinh noi vo tha duoc i\h A#l ft 3c%Wi > 

Tap khoang tieu thanh, bach luyen con (Kim) T&ffl^J&lS'Jyksk ° 
Nhat khieu hu khong Huyen Tan mon 
Giu sao chon ay duac thuong on 
Tien nhan trong dinh khong thuoc khdc 
Tap khoang tieu roi, doc hodng con (kim) 

Ly Dao Thuan (Trung hoa tap) co bai 

Can khon hap tich vo huu tiic 83 3£*$ (§IJ$3:# J. > 

Ly Kham 84 thang tram huu hop ly MiXfrW^n- M ° 

Nga vi chu quan minh chi xuat ISc^/i^S^ Jh Hj , 

Niem dau phuc xii lap Dan Ki 85 ^^ JC^a^t J£ 
Kien khon ma dong chdng suy vi 
Ly Khdm xuong len co hop ly 
Ta vi chu vi nen chi ro 
Noi ay la noi lap Dan Ki 

Luu Hai Thiem (Kien dao ca) viet: 

Ham coc quan duong thien dia trung B§ #^ i§ Aiiil "T 4 > 

Vang lai nhat nguyet tu tay dong ft^it El M § MM ° 

Thi tuong thon quan khuy huyen khieu iSi M "\f~ If M IzC % > 

Ho cii, long ban khi tuong hung ImiJ^^it^Cl^'t ° 
ffifli Coc vuang cao ngdt trai may 
Nhat Nguyet lai qua tu dong tay 
Neu co ong nhom, nhom to khieu 
Se thdy Ho Long nup noi day 85 Thugng Dan Dien, Ha Dan Dien khai hop 
Nguyen Than, Nguyen Khi 
Can Ki tiic Dan Dien 

-123- V6 Tarn Xuong Lao bi quyet viet: 

Tu hieu Coc Than thong thu dao g Bj&^# SllM , 

Thuy nang ly tinh due tu chan if t&M'&QXi&M . 
Minh minh thuyet huong trung hoang 16 BJI $M M Ir] 4" HS& > 

Tich lich thanh trung tir dac than ISM ^ 4 1 i ## o 
Coc 77za« khudt neo may ai hay 
Tinh ly tu chan le kho bay 
Ta co chi bay Trung Hoang 16 
Am dm sdm chap thdy than ngay 

Bach Ngoc Thiem chan nhan viet: 

Tinh chi can, menh chi de f£^ltil, ffr^l^r, 

Dong xii, di danh, phan luong loai ^^b^^^Ml^o 

Hop qui nhat xii ket thanh don n*|J3 — #h ^r J5& ^ , 

Hoan vi nguyen thuy, tien thien khi ^&%7^Au7t^K / % ° 
TmA can, minh de von chung noi 
Khdc ten nen mod bien thanh hai 
Neu ma sum hap thanh mot lai 
Tien thien nhat khi da thanh roi 

Luc Doc Trieu chan nhan viet: 

Hu vo nhat khieu chinh duong trung |M^c — '^IE^=I "T 4 » 
V6 sinh, vo diet tu vo cung ^^J&K 1=3 ^C^ ° 

Chieu chieu, linh linh, tuong phi tuong BSBS j*l jHffi#ffl > 
Yeu yeu, minh minh, khong bat khong ^^MM'S.^'S. ° 
Hu vo nhat khieu giua khong trung 
Vo sinh, vo diet, von vo cung 
Chieu chieu, linh linh, von khong tuong 
Yeu yeu, minh minh, khong chdng khong 

Tu Duong Truong chan nhan (Kim Don) viet: 
Thu khieu phi pham khieu ifcfcS^ ^ Hi % , 
Kien khon cong hop thanh ^£^^1=^ ° 
Danh vi Than khi huyet, %%}ffiH'fc> 
Noi huu kham ly tinh ft W#C Wit . 

Khieu nay chdng phdi khieu pham 
Kien khon cong lai m&i toan hap thanh 
Than khi huyet, bang de danh 
Ben trong chua dung tinh huynh kham ly 

Huynh Thiem Ly chan nhan (Dao due tung) noi: 
Hap tich ling kien khon, MftfcM^Ltf* > 
Tu vi huyen tan mon. M^J^^t H ° -124- Tu tong vo xuat nhap 86 , § hk^C Hj A , 
Tarn giai 87 diec xung ton. EE^f-^fW^M- ° 
Ma dong tua kien khon 
Ten goi Huyen Tan mon 
Trong ngoai khong chi lot 
Tarn giai deu sung ton 

Tu Ma Tu Vi noi: 

Hu vo nhat khieu hieu Huyen Quan jft;?G — j??^" ~IC;?o 

Chinh tai nhan than thien dia gian ES AM Aift lH o 

Bat van tu thien, phan thuong ha AT? i 1 ^ _t T » 

Cuu, tarn, ngu, luc 88 liet tuan hoan ^HiA^OfJt^f 

Dai bao phap giai hon vo tich ^^^fel^^;£)lE> 

Te nhap tran ai, bat kien nhan iffl A^tijl^ BM ° 

Gia ca danh vi to khi huyet S^h^i Mfl^, 

Thu chau nhat lap chinh trung huyen Hl:^— fi IE "T 4 "If 

//if vo mp7 A:/z/ew go/ Huyen Quan 

Giua long trai ddt vai nhan gian 

Tarn van bon nghin phan thuong ha 

9,3,5,6 liet tuan hoan 

Lan trum phap giai khong luu vet 

Nho nhap tran ai, chdng thay nhan 

Cdi do goi la chdn to khieu 

Truang sinh, linh bao von ham tang 
Nhung khau quyet tren dau xien minh cai ao dieu cua to khieu, Lao Tu noi: Thien dia chi 
gian, ky do thac thuoc ho Aift^-lXl, ^^t^^^Po Trang Tu noi: Khu dac nhuac ky trung, 
dl ling vo cung. MM^% ^ , VXM^n^ . Que Khon noi: Chinh vi cu the lE&fgfo ° 
Que Dinh viet: Chinh vi, ngung menh JE$L$klfo° 

Que Can noi: Quan tu tu bat xuat ky vi M'f'M^l^i^ilLo Manh Tu cung noi: Lap thien 
ha chi chinh vi. ALAT^IEHio 

Cung chi la cai chinh vi nay ma thoi. Noi Ion ra, thi no bao trum thien ha, cho nen noi: o 
vao cho rong rai thien ha, va dai dao do do phat sinh. 

Kinh Thi viet: Binh tarn tac uyen, ^Cj^fflo Thai Huyen Kinh viet: Tang tarn vu uyen, 
my quyet linh can. fl^h^p^l, iS^H. Tham Dong Khe viet: Chan nhan tiem tham uyen, 
phu du thu quy trung. MAMW'Ml, '-/^M^fM^ ° (Chdn nhan song rat tham tram, nhan nha, 
khinh khodt, dm cam khuon thieng). 

Noi Tac, noi Tang la Tiem nhi thu chi. Con hai chu phu du khong the khong biet. Phu Du 
uu du la thung dung, nhu Manh Tu noi: Vat vong, vat tro ^J^s^Jlft ° 

Phat gia noi: "Uhg nhu thi tru, nhu thi hang phuc ky tarn" cung la nghia nay. MiUMH> 86 Ngoai khi bat nhap, noi khi bat xuat, ctat canh gioi Thai Tuc 

87 Due gioi, sac gioi, vo sac gioi 

88 Kim, Moc, Thuy, Hoa, Tho ngii hanh 

-125- 4l 7jC 

6 


41 Hfe /)* 

it 1*7 

41 tj* 

vx 41 

t t 

* fife ft t #- 3b if *J "T I] # 1^ ^ * 1§7 ^ 

# ^ A + 

4i i * >£ ja #- 

8 # % T & Ik 

X & ^ 

A if n 

is Ft St 

& & It 

* F# ^ 

?# 4i JS, 

^ j^ ^ 

T * * 

^ & *fr 

JL * 41 

j& \3i SK3 

m. sl ^ 

$c ^ "£" 

^- * *& # fflj 41 * It 

7jC 41 

F* j£ 

<& & 

ft if 

Ft ja #*■ a 1* 


41 


-tL 


£ 


flj 


EJ 


* 


£ 


# 


6 


A 


A. 


ft 


6 


Ji 


j£ 


* 


1* PHAP LUAN TV CHUYEN DO - &$fc g $# S 
(7V5/ J««g Jrong do AioAj 

Tiep tarn am chi chinh khi u phong luan, ky chuyen tinh chi danh viet Thai huyen 
The tarn duang chi chinh khi u thuy khu, ky chuyen tinh chi danh viet Thai at 

m=mziEHW:7mmFmz% bxz^ 

Thai at chinh duang da JK Zs IE ffl Tti 
Thai huyen chinh am da ^C "If IE Hi til 
Duang chi chinh khi ky sac xich. Am chi chinh khi ky sac hac 

Thuy duang da, nhi ky phuc vi am /K f>0 til M ^f^^J Hi 

Phong am da, nhi ky phat vi duang MHitiiM^^^/ffl 

Thuong xich, ha hac, ta thanh, huu bach, hoang tiem u trung cung, nhi ngu van luu chuyen, 
co huu luan khu chi tuong yen 

±^Tm&^&Mmn^^m^mm&^uz^m 

Tiep chinh khi cua tarn dm a phong luan, danh cua chuyen tinh la Thai huyen 

Nuong chinh khi cua tarn duang a thuy khu, danh cua chuyen tinh la Thai at 

Thai at la chinh duang. Thai huyen la chinh am 

Duang cua chinh khi thi mdu do 

Am cua chinh khi thi mdu den 

Thuy la duang, khi an phuc thi la dm 

Phong la dm, khi phat dong thi la duang 

Tren do, dual den, ta xanh hint bach, trung uong thi vdng, ngu van luu chuyen, nen mai co 
tuong luan khu vdy 

Thuy ham Thai at chi trung tinh, co nang nhuan trach bach vat, nhi hanh ho dia trung 

ymxzsZ^mmmm^^mftn^ 

Phong ham Thai co chi trung tinh, co nang dong hoa bach vat, nhi hanh ho thien thuong 

m&x^z^mmuMtmmft^t 

Thuong xich chi tuong, ky cung thanh ly i^ffZ^%% J^M 
Ha hac chi tuong, ky cung thanh kham ~F MZ'M.^Hz J&'ifc 
Phu luong doan chi so di binh gia, di trung ton ho ky gian co da 

^mmZffitt^tt^^mmm 

Nuac ham chua tinh hoa cua Thai at, nen co sire nhuan trach van vat, vd luu hanh tren 
mat ddt. 

Phong ham chua tinh hoa cua Thai co, nen co sue dong hod van vat vd luu hanh tren trai. 

Tren co tuong mdu do nen cung no la Ly. 

Dual co tuong mdu den nen cung no la Kham. 

Vd hai ben duoc qudn binh la nho co trung cung a giua vdy. 

Bat dong phap luan tuyen nhat nguyet tk^i^M J\i 
Tu du hai kieu khoi van loi M^M^fM^^ -127- Phong dao hung dung ba trung hau JAWMMW.W:$t 

Tan tac cam tuyen nhuan cuu cai 89 ^f^tJ"^.^A^ 

Chu thien chuyen van xoay nhqt nguyet 
Phut choc than son kh&i van lot 
Gio lam song cuon dung dung noi 
Sau hoa cam tuyen khdp chon noi 

Phap thuy nang trieu huu bi quan ^7JCf &IJ3W ®^ 

Tieu dao nhat da chuyen luan hoan iEM ^$#$6^ 
\S trung u tre sinh chu benh jfi: "T 4 MM 4.ilf $1 

Tai quyet thong luu tien try nhan 'A'^MM.i^M.Ws 

Chan khi muon dung co quyet chieu 
To khieu la noi no vang lai 
Neu no ung tre sinh moi benh 
Neu giu no thong se tre hoai 

Tuyen dau, lich ky JjgifJSH- 
Hoi do ngu thuong M&LIL'B 
Phap thien chi khu fe^^fg 
Tien tho van lie i\h^?7]iZi 

Chuyen van tinh dau 
Xoay chuyen ngu hanh 
Phap thien chuyen van 
Tho se vo ciing 

Noi bung cua hinh nguoi co viet chii 
O chinh giua la Cue 15 

Tren viet: Bach ho an u Dong phuong SlnuHHf^^Tf 
Duoi viet: Thanh long tang u tay vi "mJtMM^itL 89 Phap Luan la Chu Thien. Tinh tu quay mot ngay mot dem la Chu Thien, luyen cton mot ngay mot clem la Chu Thien. Hai 
Kieu la bo bien nhieu nui. Khdi Van Loi tuong trung cho Nguyen Than, Nguyen Khi tuong giao. Cam Tuyen chi Chan Khi. 
Cuu cai la Ciiu Chau, tiic chan than con nguoi 

-128- PHAP LUAN TV CHUYEN CONG PHU 

Phap mon cua tarn giao tuy cung mot duong nhung khac vet, tuy chia ba nhmig ly la mot. 
cong phu nay nha Phat goi la Phap luan £fe$fc, Dao gia goi la Chu thien MX, Dao nho goi la 
hanh dinh ffM. 

Dich kinh viet: Can ky boi, bat hoach ky than, hanh ky dinh bat kien ky nhan, H^l=f ^PHt 

Can Id dung lai sau lung, Dung nai chi thien, quen than, quen nguai. 
Ban than ma da quen roi, Trong sdn di lai, quen nguai, loi chi. 

Di trong san la thien hanh kien vay. Troi di moi ngay mot vong troi, con gi manh hon? 
Than ta cung la mot tieu thien dia, di duoc mot vong tieu chu thien cung la hanh kien vay. 
Dich kinh viet: Thien hanh kien, quan tu di tu cuong bat tiic ^^ffH, M~f \zX fl ?M^>E ° 

Tuong rang: 

Troi cao manh mexoay van, Nen nguai quan tu quyet tarn tu cu&ng 

Trong than ta, thi trung tarn la Huynh dinh, la Thai cue, con troi dat thi van chuyen ben 
ngoai, va qua lai vo cung. 

Que Can viet: Thoi chi tac chi H^tihjlljih, la Thai Cue dinh vi; Thoi hanh tac hanh H^7 
Mf? la Chu thien van chuyen, sao chang xem noi he tu? He tu viet: Nhat nguyet tuong thoi, 
nhi minh sinh yen B ffiffiM BJ ^.M . 

Mat troi cung v&i mat trdng, Luan phien dap doi nen hang sang soi 

Lai viet: Han thu tuong thoi nhi tue thanh yen S^UfflffiM^ f$Mj ■> 
Han on dap doi thu&ng xuyen, Cho nen nam thdng mien trien sinh ra 

Lai viet: Khuat than tuong cam nhi loi sinh yen jHH^ffi^M^'J^lf o 
Khudt than lai vang thai thuang, Doi ben cam ung ma duang lai sinh 

Do la Tarn Phap cua hanh dinh faM. vay. 

The nao la Lap Cue al^R? 

Nhu tren da noi: Lap Cue la dem chii Nhan \ZL de vao chinh giua, cho do goi la Trung Tho, 
de ma Don Duong no, va se thay Chan Co tieu hie cua no la Tinh Menh hon dung o trong 

Mot co, mot duoi, mot di, mot lai, giong nhu mat troi mat trang sang soi, nhu nong lanh van 
hanh, theo dung su van hanh tu nhien cua troi dat. The la trong ta cung co mot dat troi vay. 

Luc moi dau thi Co Y, sau se V6 Y. 

Thoat dau dung y dan khi, tu nho den Ion, mieng niem khau quyet 12 chu: Bach ho an vu 
dong phuong. Thanh long tiem vu tay phuong ^^M.^~%.7] , W^fc$f^Plt7f ° Moi cau nhu 
vay la dan khi di mot vong chu thien, den 36 Ian se nghi. 

Roi den thau hoi, tu ngoai quay vao trong, tu Ion den nho, cung dung khau quyet: Thanh 
long tiem vu tay phuong, Bach ho an vu dong phuong W^lf T'STiF, ^J^M-^^JS o 
Cung tinh du 36 Ian, tro ve toi thai cue thi ngung. Nhu vay la du mot chu thien vay. Lau ngay 
se khong phai chu y toi niia. Tu nhien tuyen ky se khong ngung va phap luan se tu chuyen. 

Toan Duong tu noi: 

Du nhat nguyet nhi chu hoi, H 13 ^J MJr]0> 

Dong thien ha nhi luan chuyen, |WJ ^MMffeft <> 
Luan chuyen vo cung, $&$t^C^> 

Tho menh vo cung ^'bp'^^ ■> 

Vang lai cung nhat nguyet 
Xoay chuyen vai thien ha 
Luan chuyen vo cung 
Tho menh vo cung 

-129- Minh Dao tap noi: 

An nhan tu dac truong sinh dao, :&: W fi f#ix^iiS » 

Tru da vo thanh chuyen phap luan. H^^C/^ff £fe$ii ° 
An nhan se duac truang sinh dao, 
Ngay dem chuyen Phap chang tarn hoi. 

Han Tieu Dieu noi: 

Phap luan yeu chuyen thuong tu chuyen, £fe$fcll$f %^k $f , 

Chi tai than trung nhan bat kien. R&M 4* A^ JAL , 

Gia dong chi thoi tu nhat luan, ^sjJ^HtJK $fc, 

Nhat luan hudng nga than trung chuyen. $fc [r] S,^ 4* $t ° 
PAa/? /wan ca« chuyen thuong da chuyen 
Chuyen van trong than, nguai chang thay 
Khi no chuyen van tua mat tr&i 
Mat tr&i chuyen van cung trong ta 

Lai noi: 

Phap luan chuyen dac mac dinh luu, v£$&$l#^# la - 
Niem niem bat ly, luan tu chuyen. 1&1c$^'M%k 1=1 $f ° 

PAap /wa« chuyen van chang luu dinh, 
Chang Ha than y no xoay quanh. 

Trong luc van chuyen phoi phdi nhu van vu phu trum bon ben, tap nhien nhu gio mua 
cung den, hoang nhien nhu vua tinh mong luc ban ngay, thu thai nhu benh lau ngay moi thoat. 
Tinh than mo hiep, nhu nam nu luc giao hoan, thit xuong gan bo, y nhu vua tarn rua xong 

Dich kinh viet: Hoanh trung thong ly, chinh vi cu the, my tai ky trung, nhi suong u tu chi 

Hien nhan thong ly trung hoang 

Tim noi chinh vi ma sa than minh 

Dep tit tarn khdm xudt sinh 

Lam cho ca the xuong vinh my mieu 

Phdt ra su nghiep cao sieu 

The la dep de den dieu con chi 

Lai do that dang tin * 
* * Lai ban ciia dich gia 
Chuong nay la mot chuong kho hieu. Chung ta nam duoc y chinh la phai giu cho huyet 
mach luu thong thi moi tranh duoc benh tat. Con nhu van chuyen the nao thi loi day that mo 
ho. Co le phai van chuyen theo hinh ve. -130- % 5C 'JXj i 1% ft 

it & 
LONG HO GIAO CAu DO - MM5£J%1£ 

(Noi dung trong do hinh) 

Long ho u ho, ho hap long tinh, 1iMW:^f0kJiM 

Luong tuong am thuc, cau tuong tham tinh. Mffii^lsHJIffi l/t^f 1 
Nguyen than (long) nguyen khi gidng thdng. 
Doi ben twang thuc, cam bang xe to. 

Nam nu tuong tu, ham tho di tu. % icfflll^tf: Um 

Thu hung thac tap, di loai tuong cau. iHIHfe^ l^ffl^ 
Am duang nam nu tuong cau. 
Thu hung hoa hap got ddu chdng phdn. 

Ho tai tay he, long tai dong. J^dM^H^h^. 

Dong long tay ho cac tranh hung. %1^M^^r^W. 

Nhuoc giai tuong thon, qui nhat xii. ^M ffi#!i3 — #b 

Than tien dinh khac bat lao cong. WlilTlS^lJ^^f ^ 
Ho long phdn biet tay dong. 
Hai ben hung cu muon tranh hung. 
Neu nhu long ho qui nhat lai. 
Lap tuc thdnh tien chdng phi cong. 

Anh nhi Xa nu te te xuat, ^ ) l^^JrJr Hi 

Khuoc bi Hoang ba dan nhap that. £Pi£Jt§c^ I AS 

Van dang vu thi phien thoi gian, ^I^MMi Jt" B\T ll] 

Bat giac dong phuong hong nhat xuat. ^HtxKTiFiE ttS 
Nguyen than nguyen khi doi ben, 
Huynh ba mai moi dua lien vao cung. 
May mua mot trdn chap chiing, 
Trong ra da thdy vimg dong sang Ida. 

Bach dien lang quan ky bach ho, S If §Pfq §t fi J% 

Thanh y nu hi khoa thanh long. W^iC^li^W^fe 

Dien hong dinh bien tuong kien hau, IS M^ &ffi JAL^JI 
Nhat thoi quan toa tai ky trung. — H^^ljJi ^^ "t 4 

Bach dien lang quan cuai Bach ho, 
Thanh y xa nu cuai Thanh long. 
Nam nu gap nhau ben Id thuoc, 
Chi can it phut tien vao trong. -132- LONG HO GIAO CAU PHAP TAC 

Con nguoi do Kham Ly giao cau ma sinh ra, Kham Ly ma phan chia thoi chet, ly nay la tat 
nhien, ai cung biet diem nay. 

Ly o ve phuong Nam, ngoai Duong trong Am, nen la Chan Hong. 

Kham o ve phuong Bac, trong Duong ngoai Am, nen la Chan Dien, cho nen Tu Duong 
chin nhan noi: 

Nhat cu Ly vi phan vi nu, Kham phoi thiem cung khudc thi nam. 

(Ly cu Nhat ma lai thanh Nu, Kham a thiem cung bien thanh Nam) 

Noi the nghia la Kham la Nam, Ly la Nu. Noi Kham Ly cung nhu la noi tinh cha huyet me, 
noi Nhat O Nguyet Tho, noi Hong noi Dien, noi Thien Huyen, Dia Hoang, noi Long Ho vay. 
Tham Dong Khe noi: 

Ly Ky Nhat Quang, Kham Mau Nguyet Tinh. M B H %, ikfXft W . 

Cho nen Ly Ky tuong trung cho Huyen Khi cua Long, Kham Mau tuong trung cho Huyen 
Khi cua Ho, ma Mau vdi Ky la ban the cua Huynh Dinh Chan Tho. Khi Thai Cue da chia, thi 
o sang hai ben Long Ho. 

Ngudi tu luyen Dan, neu biet phan ban, phuc so, biet dem Long Ho tro ve Dinh hop nhat 
vdi nhau, dem tinh tinh hop noi to khieu, thi phai dung hai khau quyet: Long tdng Hda (Ly) ly 
xuat, Ho hudng Thuy (Kham) trung sinh jfckklkMkih^ f^\^}7K^^. (Long tu trong lua ra, 
ho tu trong nu&c sinh). Nhu vay lua se phung phuc boc len, rong se bay vut len cao, va tu day 
nude trong veo, ho se nhay len dam dam nhin. 

Long Ho se tuong giao va se tro ve Hong Mong hon don. Vo chong se hop the, va se nhap 
vao Hu V6, se cung vao Huynh Phong (dan dien) cung nhau au yem. Nhi khi (Am, Duong) 
tuong giao, nhu Thien Dia cau tinh, Nhat Nguyet giao quang, nhap vao to khieu, tro lai cai 
Nguyen Khi chua chia liic ban dau, thanh ra cai Hon Nguyen Chan Nhat chi tinh. Thanh ra 
can nguyen cua Dai Duoc, thanh ra co ban cua Hoan Don vay. 

Va tinh tinh cua Long thuong d Mau, tinh tinh cua Ho thudng o Ky. Chi tai hai ben deu cd 
tho khi, hai tho hop lai se thanh Dao Khue. 

Chi vi Kham Ly giao ma thanh Thien Dia thai. Long Ho giao ma thanh Mau Ky Tho. Mau 
Ky hop thanh nhat the, the la Tii Tuong hoi hop ma thanh Dai Don vay. 

Dich viet: Thien Dia nhan on, van vat hda thuan, nam mx cau tinh van vat hoa sinh. 

Ddt trai qudn quit hop doi, 

Roi ra van vat sinh soi thanh hinh. 

Nhung tit trai gdi cau tinh, 

Roi ra van vat hoa sinh du&i trai. 

Dat Troi dung Am Duong giao cau ma sinh vat, Don gia dung Am Duong giao cau ma 
sinh duoc, vi khong bao gio khong cd giao cau ma sinh ra duoc cai gi. 

Sach Ngoc Chi viet: 

Huyen hoang nhuoc gia vo giao cau, l^;ft^ti!^3£#ff > 
Tranh dSc duong tdng kham ha phi. #-f#ffl^^T"^ ° 
Ddt Trai neu chdng giao nhau, 
The thi Duong Kham biet dau ma ve. 

-133- Do chinh la dau moi cua don dao, la y nghia thu nhat cua viec tu tien. Neu Dat Trai khong 
hoa hai, thi suong tren trai khong roi xuong. Neu Kham Ly khong phoi hop thi Huynh Nha 
khong sinh, Long Ho neu khong phoi ngau thi Chan Nhat Chung Tu khong sinh. Chan Nhat 
Chung Tu khong sinh thi lay dau ra then chot de ket thanh dai don? 

Nhung cai ly giao cau co hai: noi giao va ngoai giao. Kham Ly, Long Ho la noi giao la san 
duoc. Kien Khon, Ty Ngo la ngoai giao, la ket don. Hai ben each nhau troi vuc, hoc gia nen 
phan biet cho ky. 

Truong Tu Duong noi: 

Ky khu nhi vat qui hoang dao, WiM^^S 19 MM > 
Tranh dac kim don bat giai sinh. #-#^^^0^ ■> 
Da dem than khi ve hoang dao, 
Kim don nhu vay at se sinh. 

La Thuan Duong noi: 

Nhi vat hoi thoi vi dao ban, ^M^ H% it^ . 

Ngu hanh toan the dSc don danh. JiM^kl&Mf)f%i o 
Than khi hod hai la goc dao, 
Ngu hanh toan the goi la dan. 

Tran Bao Nhat noi: 

Mau ky sa giao, tinh tinh hop, f% B / P^f#'l4'o » 

Kham ly tai cau ho long hang. iX MstMJfcJ^ P$ ° 
Mau ky hoa hai tinh tinh hap, 
Kham ly vita kit ho long hang. 

Truong Dung Thanh noi: 

Ho duoc, long dang phong lang tho, Iml^^ISi Willi.* 
Trung uong chinh vi san huyen chau. "T 4 ^JEitLt z: ~^^i ■> 
Ho nhdy, rong bay gay song gio. 
Trung uong chinh vi san huyen chau. 

Truong Binh Thuc (Kim don tu bach tu) noi: 
Long tong dong hai lai, jZJA.'&MM' 

Ho huong tay son khoi. J^ |r] M ill M > 

Luong thii chien nhat trang, M^-^^Mj > 
Hoa tac nhat hoSng thuy. itff~lSL7K ° 

Rong tit dong hai t&i, 
Ho tu tay son lai. 
Hai ben danh mot tran, 
Bien thanh dong nu&c troi. 

Long Ho giao cau la Tarn Nguyen hop nhat, cot la hop Kien Khon, giao Kham Ly, thoc 
Am Duong, hop Tinh Menh, de cai gi la Hai thi hop thanh Mot. Ca den Cuu Cung, Bat Quai, -134- That Chinh 90 , Luc Vi (luc hao), Ngu Hanh, Tii Tuong, Tarn Tai, nhung cai do deu sinh ra tu 
hai, tat ca deu phai qui ve mot vay. 

Nhat la: Huu vat hon thanh, tien thien dia sinh. W^/M^> 5fe^ift^ 
Co mot dang an nhien tu huu. 
Tru&c dat trod vinh cuu tu thanh. 

Ldn thanh la Ngoi Nhat, khi no \\m hanh nen goi la Khi. Khi no ngung tu, thi goi la Tinh. 
Khi no tac dung thi goi la Than. Thoat dau la Thai Cue vua phan, sau phan hai thanh Luong 
Nghi, roi ngay lai mot ngay cang luc cang suy thoai. Cho nen Thanh Nhan hieu dieu cot yeu 
cua Troi Dat, hieu nguon mach bien hoa, nen moi thu Tinh tu Thuy Phu (Ha don dien), chieu 
Than tu Linh Quan, dem ve khieu Huyen Tan (Ne Hoan Cung) de cung to khi hoi hop, Tarn 
Gia (Nguyen Than, Nguyen Khi, Nguyen Tinh) tuong kien, hop thanh nhat the. 

Trudc la ngung than qui hon don, sau la Tich Chieu ham Hu Khong, bao nhat vo ly, the 
goi la cai Dieu Dao hoan nguyen phan ban vay. 

Kinh thu noi: 

Nhan tarn duy nguy, K'k Pfjfe > 
Dao tarn duyvi. M't^W, 

Duy tinh duy nhat, Pfff ft — , 

Doan chap quyet trung. ftfySk 1 ^ ° 
Long cua troi sieu vi, huyen do, 
Long con nguai dim dao nga nghieng. 
Tinh rdng chuyen nhat ngay dem, 
Ta cang ra sue giu nguyen long troi. 

The la noi Than va Tinh hop nhat lai, o noi Huynh trung, va giu chac lay no. Cai do chinh 
la dao thong chin truyen cua Thuan, Nghieu, cai hoc van tong chi cua van thanh xua nay. 90 Nhat, Nguyet, Kim, Moc, Thuy, Hoa, Th6 -135- >v /z. m 

Ik 'it 

JfiL n it ft*. 

> <£E. OOP 

* 
^ 

* 

* 


Ma » 


^ t if »a it # il 

s. ft rt 58 # *t A 

>&&£;*, It* PI 


75" '"# -XT «C /3 

'f f RR f * 

& ID 
t 4 

51 # 7jC mi 


&%&&%& 


it /If 

n ^^m^vm 


TRAP TANG KHI HUYET DO - g 

(Noi dung trong do hinh) -\/\m Thuy huong dien 7JCJHS 
Hac ho toy MMi 
Da bao tang i£>3LWL 
Tao hoa 16 Ttkfoff 1 
Hao khi mon M.H H 
Tich hap xii fillip 
Yeu minh phu Wl^Jft 
Dia hoang nam iikJt^ 
V6 tan tang ^cJ^-H 
Yen nguyet 16 MM 'If 3 
Sinh sat xa £#t1*t 
Chan kirn dinh JEi£ji 

Hon don sinh tien don don vien, 

Ca trung tieu tuc bat dung truyen. 

Phach khai khieu huyet, khieu trung khieu, 

L6 pha thien trung, thien ngoai thien. 

Khieu nay von co tu xa xua, 

Tin tuc ben trong chdng 16 ra. 

Ma rong khieu nay vao trong tan, 

Ben trong se thdy ddt tr&i xa. 

Dau binh nghich tuyen phuong huu tuong, 
Dai quan phan chieu thuy thanh tien. 
Nhat chieu lao dac dam tarn nguyet, 
Thii pha Ho Tang dien bich thien. 
Dau binh nguac xoay co bon mua, 
Linh Dai phan chieu se thanh tien. 
Ngdy ndo ma dwoc trdng trong nu&c, 
Se thdy Dat Ma dien bich thien. 

Bat tu thien he, bat tu ac, 
Ca ly chi nhan hoat bat bat. 
Sat na diec pha hong mong xac, 
Tien xuat nhat linh chin dai duoc. 
Khong nghi thien he, khong nghidc, 
Chi nhan do do song phdy phdy. 
Dan dien neu da vao trong duac, 
Se co dai dan lay dem ra. 


^N ^CTC SiB-M*^ -137- Dai dugc xuat he quang thuoc thuoc, ^C^J Hi ^7tj^JS 
Don ngo don tu thanh dieu giac. WnWMl$$P1fc 

Giac dieu huyen thong khoa hac qui, 1xtfyP~£M.i$}%^\)=\ 
Thang Lien Hoa gioi tieu dieu lac. li^^Jf-iEM^ 

Dai dugc sink roi sang sang ghe, 
Don ngo don tu thanh dieu giac. 
Biet le dieu huyen, cuai hac qui, 
Met ban hqnh phuc tieu dieu hudng. Dae hao khi chi mon, 


WMHZH 


Sodithuky can 91 . 


mmmu 


Tri nguyen than chi nang, 


%\7tffiZM 


So di thao ky quang. 


mm%% 


Nhuoc loa noi thu, 


^iirt^ 


Nhuoc thach trung tang, 


^tpM 


So di vi chau ngoc chi phong. ff\ \>X%^&.i-)% 


Biet cua vdo hao khi, 
Cho nen biet thu can. 
Biet tui nguyen than dung, 
Cho nen biet thao quang. 
Nhu 6c biet noi thu, 
Nhu da co ngoc tang, 
The la biet phong chau ngoc. 


Hu tinh phi kho tich, 


mm^m 


Trung huu vi phat trung. 


^w*a^ 


Trung huu diec ha huu, 


^WMTW 


V6 chi tiic ngoan khong. 


^zlBPMS Hu tinh khong phai ngoi kho heo, 
Noi trung la vi phai chi trung. 
Trung trung neu co, hoi co gi, 
Trung ma khong co, se ngoan khong. 

Thuong tich nhi thuong chieu, ^MM WM 
Bat khoi tich chieu tuong. ^^2/KMffl 

Duong minh nhi duong giac, ^=| Bj] M ^3 H£ 

Bat khoi minh giac tuong. ^^2 BJ ^*| 

Biet ngoi tinh dinh tarn thuong chieu, 
Thuong chieu nhung ma chdng de tarn. 
Duong thai minh giac biet moi le, 
Nhung dung vi the tuong sai lam. m Luc can la: Nhan, Nhi, Ti, Thiet, Than, Y 

-138- 


Chi tarn vo niem, ^§.'\j3g1e 

Chi thanh vo hie. MM^GJti 

Tiic niem khuoc tieu, ;^^riP M 
Tinh menh hop nhat. f4^p"a* — ' 

Ngu&i todn thien khong con niem lu, 
Bdc chi nhdn, ho hap cung quen. 
Khong hit tho, chdng tan phien, 
Roi ra tinh menh tu nhien hiep hda. 

Khi Hai HM, Tho Phu ±M, Quan Nguyen ^jt, Kim Hoa &Vc, Nguyet Phach R ||, 
Linh Can MM, Thac Thuoc M^, Khi Huyet HK, Bac Hai 1VM, Anh Nhi W)l, Huyen 
Minh ~g%, Khuc Giang fttE, Huyen Khieu ££?, Sinh Mon £H, Tu Ho ^E^, Hoa Tri # 
ftk, Ngoc Tho 3E^, Bong Ho US, Due Anh W§&, Ngoc Bao t^IS, Chan Dien j£f&. 

Than ngu khi, khi luu than, WM%%^¥? 
Bat kha tu du ly da. ^W^A^M^ 

Tarn y nic, hie quy tarn, '[M-fcHlUfi^ 

Khoi dung hao phat thu tai. ^^■skWfifvi 

Than dua Khi, Khi lai ngung Than, 
Than Khi doi ben phdi tuong than. 
Tarn y tuc, tuc lai qui tarn, 
Tarn tuc doi ben phdi than gdn. 

Truong thai thu tiic chi huong. ^IfMiH^ j£ 
An than lap menh chi khieu. :ScJf ALfm^P S? -139- TRAP TANG KHI HUYET CHUNG DIEU QUI CAN 

Tiet truoc noi ve Hap Tu, noi ve cong phu Thii Trung Bao Nhat, tiet nay noi ve Trap Tang, 
tiic la noi ve khau quyet Tham Can Co De. 

Hap Tu, Trap Tang la hai phuong tien trong ngoai. Khong co Hap Tu thi khong the phat 
tan, khong Trap Tang cung khong the phat sinh, hai tiet nay nhat quan lam mot, khong the 
chia lia nhau. 

Khau quyet chi la dem mot diem Duong Than noi To Khieu xuong tang nap vao khi huyet, 
goi la Tong qui Tho Phu lao phong co M!i3iH, ^*f|]|o (Dem ve Tho Phu giam cho ky) 
hay con goi la Ngung than nhap khi huyet Mtt A^x^to 

Huyet nay trong ngoai co hai khieu. Ngoai Khieu nhu la qua dao, qua hanh. Noi Khieu nhu 
la Nhan trong Qua. Co tien co noi: 

Hon don sinh tien hon don vien, M^^ltTM^ 111 > 

Ca trung tieu tiic bat dung truyen. ^h "j- 1 M M>^%£$? > 

Phach khai khieu noi, khieu trung khieu, It JF % ft % "j 4 % , 

Dap pha thien trung, thien ngoai thien. £§ fiS^ 1 T J ^^F^o 

Khieu nay von co tu xa xua, 

Tin tuc ben trong chdng 16 ra. 

Ma rong khieu nay vao trong tan, 

Ben trong se thay dat trai xa. 

Cai khieu trong day, Phat ton xung la Khong bat Khong, la Nhu Lai Tang. Lao xung la 
Huyen huu Huyen, Chung Dieu Mon. Bach Hai Thiem cung noi: 

V6 de viet thac, J:JS0i 

Hun khong viet thuoc . W ?L EI %g 

Trung gian nhat khieu, "j 4 f§] ~~% 

V6 nhan mo truoc. ^JtXMM 

Khong day la thac. Co 16 la thwoc. 

Trong co mot khieu. Khong ai mo dwoc. 

Tat ca noi ve cai Khieu trong Khieu nay. 

Khieu nay la nguon cua Am Duong, la nha cua Than Khi, la can cua Thai Tiic, la To cua 
Ho Hap. 

Thai la phu de tang Than, Tiic la nguon ciia H6a Thai, Thai sinh Tiic (hoi tho), Tiic nuong 
Thai ma tru. 

Cai khieu nay chinh la co so ciia than tien dung lam noi Truong Thai, Tru Tiic. 

Troi Dat tuy Ion nhung cung chi co mot cai thai. Nhat Nguyet vang lai, Dau Binh tuyen 
chuyen, chinh la Chan Tiic vay. Sao chang xem kinh sach ciia Tarn Giao? 

Dich kinh viet: Thanh tinh ton ton, dao nghia chi mon. JEjSi'14^^, M3<C^. f] « 

Tinh trai co giu chinh trung, 

Ma duang Dao Nghia, dam chung van du. 
Dao Diic Kinh viet: Huyen chi huu huyen, Chiing dieu chi mon. t<f !ZlXtf , jk&i. H ° 

Huyen linh khon xiet, huyen vi khon luang. 

Ay la Chung Dieu mon. 

Cua thieng phat xudt moi nguon huyen vi. 

-140- Di Giao kinh nha Phat viet: Che chi nhat xii, vo sir bat bien M^L — '#b, ^G^^FIf ° (Tarn 
che hien moi su, moi su se nen cong). 

Tat ca deu chi ve cai ca ho hap ciia cac bat Chan Nhan. Nhung ca ho hap cua Chan Nhan 
la d cho nao? 

Xua ta nghe Thay noi: Dau Chan Tinh trong Phii yeu minh. Ket Thai Tiic trong Don 
Nguyen Cung. Tren Do, duoi Den, ta Xanh, huu Bach. Trung uong la Huynh Dinh. Do chinh 
la Chan Nhan Ho Hap chi xii. No nam sau Ron, trade Than, duoi Huynh Dinh, tren Quan 
Nguyen. 

Tiic nhu Huynh Dinh kinh viet: 

Thuong huu huynh dinh, ha Quan Nguyen. JlW HHT^TII , 

Hau huu u khuyet, tien menh mon. jn W M M Wife H 
Do la nhu vay. Lieu Thiem Huy viet: 'S3- Tien doi te luan, hau doi than. WM$r$kfnM W 

Trung gian huu ca chin kim dinh. "T 4 IhJW'T" Jl^tIf! 
Phia tru&c la ron, phia sau than. 
Trung gian se co chdn kim dinh. 

Khi da biet duoc noi do, se An Than noi Khieu do. Nhu raa an minh, nhu ran di nup, nhu 
trai ngam ngoc, nhu coc nhin tho, mien mien, lien tuc, het sue tu nhien, nhu khong xen vao, 
tuong co ma khong co, tuong khong ma khong khong. Thu dan den lang V6 Ha Huu, van 
tang den chon Hap Tich Xii. 

Sau do it lau, ho hap se hoa hai, Than Khi se 6m nhau, ket thanh Don Mau, o tai Dan Dien. 
Ngoai se cam chieu duoc Thien Dia Linh Duong chinh khi, trong se cam che duoc anh hoa 
cua Dien Hong trong nguoi. 

Neu Bac Than da cu ky so, thi chung tinh se chau ve. Lau dan, Than Khi se qui can, tinh 
menh se hop nhat, va dai duoc da thai dung ben trong. 

Nhung ngung Than, dieu Tuc deu co khau quyet, neu khong, so Tu Lu chi Than se giao 
nham voi Khi Ho Hap, ma ket thanh Ao Don, phan hai Duoc Vat. Cho nen Tien Ong noi: 

Dieu tuc yeu dieu chan tuc tuc . ijf M> ^ iM M M> M> > 

Luyen than tu luyen bat than than. j^#M j^## ° 

Dieu tuc phdi dieu chdn tuc tuc. 

Luyen than phdi luyen bat than than. 

Hoang De Am Phu kinh viet: 

Nhan tri ky Than chi Than, A$H^#2l# > 

Bat tri Bat Than chi so di Than. ^F^P^F#^Bf (M# o 

Bat Than la Tinh, vi Tinh la Can cua Than. Than goc noi Tinh, Tinh la Than chua sinh. 
Than ma trong sang, Hu Linh bat muoi la Chan Tinh vay. 

Tien Co (Dai Dao ca) viet: 

Nga vi chu quan thuyet doan dich, ^%^Mi^M fitl > 
Menh de tong lai tai chan tuc. ^If /'AJltiS jtJi o 

Ta vi chu quan noi dau duoi, 
Goc gdc menh kia la chdn tuc. -141- Chan Tiic la Menh. Vi Menh la goc ciia Khi, Khi goc nai Menh. Menh la Khi chua sinh. 
Nhan uan trong Khi, khong he ngung nghi, la Chan Menh vay 92 . 

Cai Than khong phai Than ay, voi cai Chan Tiic chi Tiic, hai cai do chinh la Chan Phu The, 
Chan Am Duong, Chan Long Ho, Chan Tinh Menh, hun ket thanh mot vat, dung hop o mot 
noi, da thanh nhat phien, dem ve doan luyen tai mot 16, hay goi la Nguu Nu tuong phung, 
Huyen Tan tuong hop, 6 Tho dong huyet, Nhat Nguyet dong cung, Hon Phach tuong dau, 
Kim Hoa hon dung. Tom lai, chi la phep Ngung Than Nhap khi ma thoi. 

Chi vi Than khong li Khi, Khi khong li Than, Than Khi trong than ta ket hop, thi Tinh 
Menh trong ta se thay vay. Tinh khong ly Menh, Menh khong ly Tinh. Tinh Menh trong than 
ta ma hop, thi cai Vi Thuy Tinh chi Tinh, va cai Vi Thuy Menh chi Menh da hien ra. 

Thoi Cong (Nhap Duoc kinh) viet: Thi tinh menh, phi than khi, quyen nhi ngon chi tac nhi, 
that nhi ngon chi tac nhat ?l'l4ifc, ##% tXM m2.W\^ , llltlf-. (Tinh Menh 
hay Than Khi twang la hai, nhung ky that la mot). 

Than Khi da khong phai nhi vat, thi Tinh Menh ciing phai song tu. Nhung ton chi ciia phep 
Song Tu, ui lau da that truyen. Hai phai Huyen (Dao gia), Thien (Phat gia) lai con tranh nhau 
cao thap. 

Luu Hai Thiem noi: 

Chan ca Phat phap tien thi Dao, M^B&OE&M , 
Nhat ca hai nhi, luong ca bao. — ^M^JLM^hJfi ■> 
Phat phap chdn truyen chinh la dao, 
Y nhu mot tre co hai do. 

Thanh Hoa Ong viet: 

Tinh menh song tu giao ngoai truyen, f4ffp')5('|lt^H : # > 

Ky trung huyen dieu, dieu nhi huyen. ^t "t 4 ~£W'W M ~£ ° 

Thoc tuong nguyen thuy qui vo thuy, ^^7H$FiJi3^C$Fi , 

Nghich chuyen tien thien tac hau thien. i§i$f 5fc^.fP jp 3k o 
Tinh Menh Song Tu kho ma truyen, 
That la huyen dieu, lai dieu huyen. 
Quyet dem Nguyen Thuy ve Vo Thuy, 
Nghich chuyen Tien Thien hoa Hau Thien. 

Dau moi nay ao dieu, khong Thay khong hieu. Khau quyet lai huyen vi, xin trinh bay ra 
sau day. Va dem lai chu tien an chiing de noi ra, de nhung nguoi so co hieu duoc ma vao Dao. 
Chii: Bach Ngoc Thiem noi: 

Tich nhat ngo su than khau quyet. T=f H M. M^ P T& > 

Chi yeu ngung than nhap khi huyet. K ScM^I 3 A'H^t o 

Ngdy tru&c gap Thay truyen Khau Quyet. 

Muon nhap khi huyet phai ngung than. 

Khi huyet la Noi Khieu. Dem Than Khi giau vao noi do. Dung Tarn khong khong ciia Nhu 
Lai, hop vdi hoi tho sau ciia Chan Nhan, thi Tarn Tiic se tuong y, tiic deu va Tarn tinh, dem 
mot diem Chan Tarn giau vao trong Khi, nhu vay la phep Ngung Than nhap khi huyet vay. 

Than da ngung dinh noi Khi Huyet, thi phai thuong Hoi Quang Noi Chieu, chieu co khong 
rdi, thi Chan Khi tu nhien se van xoay. Chan Tiic se len len, xuong xuong, Thiiy, Hoa, Moc, 
Kim se tu nhien tien thoai vay. 92 Nhu vay: Tinh la Than, Menh la Khi -142- Lai ngan ngu cua tien xua noi: Due dac truang sinh, tien tu cuu thi $C#fx^, 5fc£K 
tKM>o (muon ducrc tru&ng sinh, tru&c phai nhin lau). 

Neu nhin lau vao Thugng Dan Dien, thi Than se truang sinh, neu nhin lau vao Trung Dan 
Dien thi Khi se truang sinh, neu nhin lau vao Ha Dan Dien thi Hinh se truang sinh. 

Kia Nhat Nguyet chieu soi giua khung trai, trai 6c hap thu ma co chau, ngoan thach tang 
chi ma co ngoc; huong chi Con Nguoi, trong than co san nhat nguyet, sao khong biet hoi 
quang phan chieu, de ket thanh tran chau, my ngoc hay sao? 

Va Than la lua, Khi la nuoc, nuoc nhieu thi lua tat, lua nhieu thi nuoc can. Mot nguoi 
trung nien, da so la Nuoc khong thang Lua, chinh vi vay ma Menh phai som tiep, dau phai 
som them. 

Phep Thiem Du da chep noi cuoi bai Cuu Ho Menh Bao tren day, nay lai chep lai de lam to 
r5 ra cai phep Thien Nhan Nhat Khi. 

Trong khoang Trai Nguai, chi co mot khi dong, ma, quen thuoc vai nhau, chii khong phai 
co hai. Khi ta hit vao, thi thien dia chi khi tu do phat tan, khi ta tho ra thi thien dia chi khi tu 
do thu tu. Cai vi dieu cua trai dat chinh la cai cam thong cua mot khi vay. 

Trai dat co the truang cuu, chinh vi trong co Ho Hap, con nguoi ma bat chuoc duoc trai 
dat ma co ho hap ben trong, thi co the truang cuu nhu trai dat vay. 

Tao Tien Co noi: 

Nguyen hoa noi van, hie thanh chin 93 . 7H^P ft is BP J$(,M , 

Ho hap ngoai thi, chung vi lieu. nf tyk^M^^z 7 <> 

Biet th& ben trong se thanh tien. 

Ho hap ben ngoai chdng den dau. 

Cai do la Noi Ho Hap 94 . 

Tien Lieu Chan viet: 

Lao Tu minh khai chung dieu mon, ^^ B^ JffoM? H , 

Nhat khai, nhat hap ling kien khon. — Jf — 'SiS^i^ 

Qua vu vong tuong vo hinh tru, Wi^MUL^tMH' 

Huu ca truang sinh bat tu con. W^hix^fe^-^Ef S » 

Lao Tu chi bay Chung Dieu Mon, 

Ma ra, dong lai ung Kien Khon. 

Qua that tie trong vo hinh xu; 

Da co Tru&ng Sinh Bat Tu Con. 
Cai do chi Noi Ho Hap vay. 

Truang Binh Thuc viet: 

Huyen Tan chi mon, the han tri, IjCtt^ H tft?^P > 

Huu tuong khau ti vong thi vi. ffi-M P #$ H^J 

Nhieu quan tho nap kinh thien tai, WS^^^f^Wu> 

Tranh dSc kirn 6, nach tho nhi. #-#^4$!^ L . 
Dan dien Huyen Tan it ai hay, 
Dung dem mat mui depho bay. ' Nguyen H6a=Nguyen Khi, Nguyen Than hoa hop 

' Tho bang mui, mom cho khi tuan hoan van chuyen la Ngoai Ho Hap. Dung Dan Dien cho khi khai hop luu chuyen, Can 
Khon hap tich, do la Noi Ho Hap 

-143- Dau anh hit tha ngan muon kiep, 
Kim 6, ngoc tho chang ciing quay. 
Do la chi Noi Ho Hap vay. 

Ngoai Ho Hap la chuyen cua Sac Than, tiep te Hau Thien de dudng hinh; Noi Ho Hap la 
chyen cua Phap Than, no tai boi Tien Thien de dudng Coc Than. 

Hoi tho Noi Ho Hap la do Thien Menh (Tien Thien) ma tdi, khong la dong loai khong the 
tuong than, cho nen thanh nhan dung phep Phuc Khi (Phuc Khi la Tu Khi tai Dan Dien) doat 
khi Trung Hoa cua troi dat, nghich thuong Song Quan, trudc doi thanh sau, dat tdi Ban Can 
(Dan Dien) khien Mau Khi (Tien Thien Khi, To Khi) hoi hop Tu Khi (Hau Thien Khi), hai 
khi Tu Mau quyen luyen nhau, va tiic tiic qui can, de thanh me Kim Don. 

Nguoi xua noi: 

Phuc khi bat phuc khi, ik'H^Wc'H > 

Phuc khi tu phuc khi. ffii^xMffiH ° 

Phuc khi bat truong sinh, Hx^t^ix^fe, 
Truong sinh tu phuc khi. jkQiM.fk'H ° 
Tu khi khong thuc khi, 
Thuc khiphdi tu khi. 
Thuc khi khong truong sinh, 
Truong sinh can tu khi. 

Khi tich tu o dudi, khong co loi de thoat, tu nhien se di len toi Tuy Hai (Oc); khi tich tu o 
tren khong, khong biet di den dau, tu nhien se di xuong Khi Hai (Ha Dan Dien). Nhi khi tiep 
nhau, tuan hoan vo doan, tien thanh xua nay so di duoc truong sinh, chinh la nho vao phep 
Nghich Dung nay. 

Phep nay tu dau toi cuoi deu khong the bo. 

- Trudc het la co cong dung Cuu Ho Bo Ich. 

- Thii hai la cong phu dua Mau tdi Ky 95 . 

- Thii ba la cong phu Thiem Du Tiep Menh 96 . 

- Thii bon la cong phu Tro Hoa Tai Kim 97 . 

- Thii nam la tuy liia chay rue nhung co cong phu Thuy Hoa Ky Te 98 . 

- Thii sau la thai thanh va co cong phu Moc Due 99 . 

- Thii bay la On Duong va cong phu Nhu Bo 100 . 

The la ciiu anh nhi ra khoi kho hai. Liic nay la liic da den bo chang con can thuyen. Liic ay 
khong con can Phuc Khi (Tu Khi) nua. 

Va khi con nguoi mdi sinh, it ai co duoc Tinh Menh (Nguyen Than, Nguyen Khi) tru ngay 
vao Ne Hoan To Khieu, nhung lai tru vao trong troi dat, trong tarn huyet nhuc, roi tan ra ngu 
quan, tii chi ba hai. Roi than khi cang ngay cang hao tan, va con nguoi se chet. 

Cho nen than tien dem phep Qui Phuc day nguoi Phan Ban, the nao la Phan Ban? ')5 
96 

97 
98 
99 

100 Giup Nguyen Than, Nguyen Khi hoa hop 

Thiem Du Tiep Menh la clem Ngoai Khi va To Khi cho tu hop sinh thanh, boi bo Tien Thien Nhat Khi, cung goi la Thiem 

Du Tuc Menh 

Dung y dan Khi 

Nguyen Than, Nguyen khi tuong dung hoa hop 

Thai thanh la Nguyen Than, Nguyen khi tu nhien giao hop. Moc Due la cong trinh Tay Tam, Dich Lu 

On Duong la On Duong Noi Don, Nhu Bo la Duong Than vua ra khoi thop, hay con yeu 61, phai vao ra nhieu Ian mod 

duoc thuan thuc 

-144- Phan ban la dem cai gi da phat tan ra ngu quan, hi chi, ba hai, thu nhiep ve Tim 101 . Cai do 
goi la Ham Duong Ban Nguyen. 

Sau lai dem chiing thu nap ve giua Dat Troi. Cai do goi la An Than To Khieu. 

Sau lai dem nhung gi da hap tu duoc tu giua Troi Dat dem vao Chan Nhan Ho Hap Xii. 
Cai do goi la Trap Tang Khi Huyet. 

Ngay lai mot ngay, Than Ngung Khi Tu. Va con nguoi se song. 

Co Tien viet: 

6c pha tu dung di 102 , MfflLfe^M , 
Duoc 103 kho sinh bat nan. fllrj^FXto 
Dan tri qui phuc phap, { M £P \)E\$3k > 
Kim bao tich nhu son. ^SIR^P ill ° 
Nhd ndt de dang sua, 
Thuoc het, co lai thuong. 
Can biet Qui Phuc Phap, 
Chdu bdu tua nui non. 

Luc ay, Kien The se boi hoan, Khi So se tiep tuc, se chu toan duoc cai gi cha me da cho, 
cai gi Troi Dat da phu, va Chan Hong se duoc tarn lang, Chan Dien se vua nua can, Khi nhu 
tre nit, Tarn nhu tre con. Am Duong se hop nhat, bat tuong phan. 

Hoi tho ra se nhe nhe, hoi tho vao se dai dai, cang ngay cang deu, cang ngay cang dinh. 
Lau sau hoi tho tu nhien se dung. Noi khi khong ra, ngoai khi phan tien. The la Thai Tiic qui 
nguyen, the la Chung Dieu Qui Can vay. 

La Tri Thien noi: Nhat hie tarn dinh, phuong kha doat thien dia tao hoa ~^M^§W, 
~7S Bj^^.ii!lia4t o (Hoi tho ma ngung, moi co the doat Thien Dia Tao Hod). 

Trinh Y Xuyen noi: Nhuoc phi khuy tao hoa chi co, an nang truong sinh? ^?^^jia4t^ 
IH., ^ftix^i? (Neu khong thay duoc co vi do dieu cua hoa cong, thi lam sao ma truong 
sinh?). 

Ong Bao Quang noi: Nhat khac chi Cong Phu, kha doat thien dia nhat nien chi khi so — J^J 
ZLX^c, nj^^ii!l — '^IZjHMLo (Biet cong phu mot khac, la lay duoc khi so mot nam cua 
troi dat). 

Loi ba lao truong tren chang le sai sao? 

Vi luc Chan Tiic vua ngung, hit vao khong Tich Tu, tho ra khong Phan Tan, the nhu Hu 
Khong, tu nhien nhap dinh. Khi da nhap dinh, trong ngoai se hop nhat, dong tinh se khong 
con, tuyen ky dung banh, nhat nguyet hop bich. 

Van ly am tram xuan khi hop, TIM. Hi : //L# / nJ1=i* » 

Cuu tieu thanh triet 16 hoa ngung. flW^m^JJM^M ° 
That la vi dieu thay! Do la Chan Canh cua Am Duong Giao Cam. Luc ay Nguyen Tinh se 
tro hoa, Kien Kim se lia tap khoang vay. 

Luc ay Hon Don se trung tan khai mo, nhap lai vao bao thai, se no ra hoa V6 Lau, se sinh 
ra qua Bo De, neu khong phai la nhiing nguoi von co Tien Cot, thi se khong hieu duoc vi dieu 
cua Dao Ly nay. 

Do ciing la khau quyet trong Huynh Dinh Noi Canh. 

Hau huu mat ho, tien huu mon, fa W ^P ItT^i H > 

Xuat Nhat nhap Nguyet ho hap ton. ft H AH "f •&# . 

101 The la bo Ngu Thiic 103 Nguyen Than, Nguyen Khi -145- Do la khau quyet cua Ly Truong Nguyen (Hon Nguyen Bao Chuong). 
Khau tuu Chan Nhan ho hap xii, P^MMf^R^, 
Phong giao Xa Nu vang lai phi. Z&ifc^icftjft - ^ „ 
Chi tai Chan Nhdn ho hap xu. 
Mai de Chan Than duac vang lai. 

Do la khau quyet cua Hiia Tinh Nhat (Tuy Tu Tien Ca). 
Noi giao chan khi ton ho hap, \H 5CM%<^fttf ttfc , 

Tu nhien tao hoa phan dong nhan. [=| Mia4tilL §LW\ ° 
Than Khi noi giao ngimg ho hap, 
Tu nhien tre lai tua tre con. 

Do la khau quyet cua Thach Hanh Lam (Hoan Nguyen thien)- 
Tay phuong kim mau toi kien cuong, H7j '^"fi^itMHll , 
Tau nhap Nham gia Thuy ly tang. M A3r iC/KSH ° 

Phe khi nhap Dan Dim, ciing vai To Khi giao. 

Do la khau quyet cua Tiet Tu Hien (Thuc Menh thien). 

Yeu tri dai dao Hi Di ly, ^kttXM^fMM, 

Thai Duong di tai Nguyet Minh trung. X PH #4 M BJ ^ ° 
jV<?h biet huyen vi cua dai dao, 
Nhat nguyet ke vai tai trung cung. 

Do la khau quyet cua Lu Hai Thiem (Hoan Kim thien). 
Tien hien minh 16 dan dien chi, 5fe 'M ^ Wrf\ ffl e§ > 
Ky do Linh 6 tuc Que Kha. AitR4?tSM . 

//zen thdnh chi bay dan dien vo, 
May do nguyen than tra que gia. 

Do la khau quyet cua Tran Mac Nhien (Sung Chinh thien). 
Luong ban linh vat thien nhien hop, M$£i*l#9A^'n", 
Ta tu than co gia ly cau. ^^#^/lSII^ o 

Nguyen Than, To Khi thien nhien hop, 
Thien ca dieu ly chinh la day. 

Do la khau quyet cua Thich Giam Nhien (Thanh Lien kinh). 
Co phat chi am sieu dong tinh, ^\%iL^M.^)]%^, 
Chan nhan chi tuc tu du ti. jt A^B § $f M 

Co phat dm thanh sieu dong tinh, 
Chan nhdn thai tuc nhe nhu khong. 

Do la khau quyet cua La Niem An (Thai Tuc thien). 
Nhat tuc tiem tuy vo niem yeu, ~~UM fgiifee^ Hf , 
Ban tinh vi giac huu than phu. ^rWMllfc/H M $? ° 
Niem lu khong con, tha cung khong, 
Chap chan than xdc nhe nhu khong. 

-146- Do la khau quyet cua Bat Nha ton gia de dap Dong An Do Quoc Vuong. 
Xuat tuc bat tuy van duyen, ttj U^WLJl^k > 
Nhap tuc bat cu uan gioi. KM^J^tM.^- ° 

Xmo7 frk; &a7 ftiy ^Aa« ftgoaz si^, 
Nhap tuc khong nuang ngu uan trung. 

Do la khau quyet cua Ngac Duyen Hoa (Khi Huyet do). 
Thuy ngan that man ho 16 ly, 7k$l^ s MMPSk > 
Phong co ky khau tri tham thuy. =fef @^ P S.M7K « 
Nguyen than to khi tu dan dim, 
Can than ngam mieng de gay ruau. 

Do la khau quyet cua Thach Hanh Lam: 

Van vat sinh giai tu, 7j $j£ ^E , 

Nguyen than tu phuc sinh. 7U#^E JC^ ° 

Di than qui khi huyet, lji,# j/EJ'H 7t » 

Don dao tu nhien thanh. ^il § Mrffc ° 
Fan va£ 5mA deu chit, 
Nguyen than chet lai song. 
De than ve khi huyet, 
Dan dao tu nhien thanh. 

Do la khau quyet cua Ly Thanh Am. 

Qui can tu huu qui can khieu, j/3 IS fi W JQ IS S? > 

Phuc menh ninh vo phuc menh quan. M^tJM^ ° 

Dap pha luong trung tieu tuc tu, fi^f$£MJI$f M>^> 

Sieu pham nhap thanh thi nhu nhan. MjW^Wtti W <> 

Qui can da co qui can khieu, 

Phuc menh sao khong phuc menh quan. 

Neu ai nhan ro hai le ay, 

Sieu pham nhap thanh chdng kho khan. 

Do la khau quyet trong Quan Tien Chau Ngoc. 

Tarn tu dieu, y tu huyen, ; L>S#, M&~£> 

Te gian nguyen khi ket thanh dan. Ifr f§l T&'H, ^n j^c^ o 

Coc than bat tu nhan thai tiic, ##^^E@Hr^, 

Truong sinh mon ho yeu mien mien. ix^fe H/ 3 Hiil^l ° 
Jam _y swy £w /e <f/e« huyen. 
Nai ron nguyen than ket thanh dan. 
Coc Than bat tu nha thai tuc. 
Cdch cua truong sinh ma rong ludn. -147- Do la khau quyet cua Luu Hai Thiem. 

Chuyen khi chi nhu than cuu luu, ^^5JGiJ#X la , 
Vang lai chan tuc tu du du. &MMM. i MM . 

Mien mien di li qui nguyen menh, % % MM J/3 7U-nfr , 
Bat cap linh tuyen thuong tu luu. ^MR^'ffi' [I $M ° 
Z)««g ^Aa« «gw- £/n', ^Aa« cih/ /to, 
C/za« tuc qua lai nhe nhu to. 
Quanh co lui tai luu to khieu, 
Kit thanh thai tuc thu&ng tu luu. 

Do la khau quyet cua Thuong Duong Tu: 

Nhat than thuong ha dinh trung uong, — ~M JlT/E 3^ ;&, 
Than tien te hau hieu huynh phong. W'ftTJSHJt - ^" Jti^? ° 

Luu mau tac moi tuong tuu ky, MlXWM^Mt S, 

Kim lai qui tinh ha tan lang. ^*!J3 tt^S? §P . 

Con nguai tren du&i dinh Trung Ifong, 
Ron sau than truac ay dan dim. 
Nguyen than, nguyen khi dan dien ha, 
Than khi giao boi nhac em em. 

Do la khau quyet cua Tran Chi Hu 

Nhat dieu true 16 thieu nhan tarn, ~^^M^^ A# > 
Phong ho, van long tu khieu ngam. Mln!z?7£ [3 ^P^ » 
Toa dinh canh tri hanh khi chu, ^aE II^nfT^lHi > 

Chan nhan chi tuc huu tham tham. j|t A^ZlJiX^^ ° 
Mo£ con duang thdng it nguai tarn, 
Nguyen than, nguyen khi giao phoi than. 
Tu thien nhap dinh can chinh niem, 
Thai tuc mien mien lai tham tham. 

Do la khau quyet cua Dai Thanh tap: 

Vien bat vien lai, phuong bat phuong, III 3^ III 357^3^77% 

Sam la thien dia am bao tang. MB? AiftBt^H ° 

Nhu kim noi ngoai luong tang bach, t-tt^~ ft ^FMM E3 » 

The tai trung uong nhat diem hoang. Wtt 3^ ^:^ &, M ° 
Iron chdng ra tron, vuong chdng vuong, 
Trai ddt bao la von thdu gom. 
Noi ngoai doi ben hai tang trdng, 
The tai trung uong mot diem vang. 

Do la khau quyet cua Bao Phac Tu: 

Tuc dieu tarn tinh thu huynh dinh, M> ijf > L> yfj $r It 11 > 

Nhat bo hon toan vien giac kinh. — ' nPy^^Hl^ir ■> 

Ngo khuoc thu than do thi ao, IfelfallkMtftJkiQ > -148- Bo (loan toa thugng yeu tinh tinh. M 19 ^ JllcfJIfJI ° 
Dieu tuc tinh tdm giu huynh dinh, 
Khien cho link gidc duac man vien. 
Biet duac than nay la do dnh, 
Bo dodn ngoi vung ay tu thien. 

Do la khau quyet cua Tran Hu Bach. 

Kinh doanh Ngan Ngac the hu vo, ISHfiPf IW03g> 

Tien ba nguyen than ly dien cu. Mft27C#Mffi^ o 

Tiic vang tiic lai, vo gian doan, Mft^^5£f§l^lf > 

Thanh thai thanh tuu hop nguyen so 104 . SJJn^Jsfc ^jt^J] ° 
Luyen che noi don, hieu hw vo, 
Nguyen than tu tai dan dien cu. 
Tuc vang tuc lai, vo gian doan, 
Kim dan thanh tuu hap nguyen sa. 

Do la khau quyet cua Ly Dao Thanh (Trung Hoa tap). 

De quan Tarn Giao thanh nhan thu, i^^S^^^: A^ > 

Tiic chi nhat tu toi gian true. Jl>^i — ^Jtftf i=L ° 

Nhuoc vu Tuc thugng to cong phu, ^f TH-t fl&Sfj A > 

Vi phat vi tien bat lao luc. ^Hf^jilj^^f ij ° 

Tiic duyen dat ban THIEN chi co, $M&^WZ.U , 

Tiic Tarn minh ly, NHO chi cue. M.& BJ MM2M , 

Tiic Khi ngung Than DAO chi huyen, M^M^M^.^ ° 
Tarn Tiic tuong tu vo bat khac. ELl^ffiMJ&ftJ&v 

Doc ky tarn giao thanh nhan sdeh, 
Chi mot chu Tuc rat gian true. 
Neu tren chit Tuc biet cong phu, 
Thanh Phat, thanh Tien khong phi sue. 
Tuc Duyen Dat Ban la THIEN ca, 
Tuc Tdm Minh Ly, la NHO tot. 
Tuc Khi Ngung Than la DAO huyen, 
Biet hap tarn gia dao se thanh 

* * 

THAI TlTC QUYET 

Vien Thien Cuang thai tuc quyet 

Nguyen Khi la can co Dai Dao, la phu mau ciia Thien Dia. Mot Am, mot Duong sinh 
duong van vat. Noi con nguoi la Khi Ho Hap. Tren troi la Khi Han Thii. Do la Khi thay doi 
duoc bon mua. Mua Xuan o que Ton (Dong Nam), co the sinh van vat; mua Ha o que Khon 
(Tay Nam) co the truong duong van vat; mua Thu tai Kien (Tay Bac) lam cho van vat chin 
mui, thanh tuu; mua Dong tai Can (Dong Bac) co the ham duong van vat. 104 Khue Chi viet: Moc trung sinh Hon, Kim trung sinh Phach, Hon Phach ngung nhien, vi chi Ngan Ngac 

-149- Cho nen hoc gia can nam giu duoc Chinh Khi bon mua, nap vao thai trung, do la Chan 
Chung. Tich tu Khi do lau ngay, thi Tarn se dinh, Than se dinh, Tiic se dinh, Long Ho tuong 
hoi ket thanh thanh thai, goi la Chan Nhan Thai Tiic. 

Thai Thiiy Thi thai tuc quyet 

Dao la Thai Hu, Thien Dia nhat nguyet deu sinh tu Thai Hu. Cho nen Thien Dia la Chan 
Thai, Nhat Nguyet la Chan Tiic vay. 

Con nguoi co the cung Thai Hu dong the, thi Thien Dia la Thai ta, Nhat Nguyet la Hoi Tho 
ta. Thai Hu bao la, thi ta cung bao la. Nhu vay con nguoi co the sieu xuat Thien Dia, Nhat 
Nguyet, ma hoa hop voi Thai Hu, tro thanh con nguoi co Hon Don Nhat Khi vay. 

Bat Ma To Su thai tuc kinh 

Thai vi phuc khi (tu khi) ma ket. Khi la do hoi tho ciia thai. Khi nhap vao Than thi sinh, 
Than ma ly Hinh thi goi la tu. Biet nho than khi nen mdi truong sinh, thi phai lay hu vo ma 
duong than khi. Than hanh thi Khi hanh, Than tru thi Khi tru. Muon duoc truong sinh Than 
Khi phai quan tni, tarn bat dong niem, vo lai, vo khii, bat xuat, bat nhap, tu nhien thuong tru, 
cii sieng nang thuc hanh, thi do la Chan dao 16. 

Truang Cdnh Hoa thai tuc quyet 

Chan Huyen, Chan Tan, tu ho, tu hap, nhu ca trong ho xuan, nhu tram loai trung nup trong 
dat (ca trong ho, trung trong dat phai nho ngoai khi mdi song) hao khi dung dung, Linh phong 
tap tap 105 , khong due khong trong 106 , khong phai mom, khong phai mui 107 , khong lai, khong 
di, phan ban, hoan nguyen, ay la Chan Thai Tiic 108 . 

Vuang TivKieu thai tuc quyet 

Nguoi tu si phai hieu 4 thoi Ty, Ngo, Mao, Dau vi do la ciia ra vao ciia Am Duong 109 . 

Nhap dinh, ngimg tap niem thi goi la thien. 

Nguyen than thong hoa, bien than moi su, do goi la linh. 

Tri biet phan dodn van vat, do goi la tue. 

Dao vd khi hoa hdi, tuong hop do goi la tu. 

Chan khi qui nhap dan dien do goi la luyen. 

Nguyen than, nguyen khi hoa hdi, do goi la don thanh. 

Lien lac, dung than duac Tarn Dan Dien thi goi la Lieu (Thanh cong). 
Cii theo phep nay ma tinh tien tu luyen dan dan, thi se dat truong sinh bat lao vay. 

Hua The Nham thai tuc quyet 

Pham nguoi tu dao phai biet Noi Quan, de diet Tarn Thi 110 , va khu tru Luc Tac 111 . 

Phai biet tu khi ve Dan Dien, dinh tarn o Giac Hai, Tarn dinh Than se an, Than an Khi se 
tru, Khi tru Thai se truong. Thai truong la do khi tru. Khong biet tho khong thanh duoc Thai, 
khong thai se khong tho. Biet tho se truong duong duoc thai. Tru tiic truong thai la Thanh 
Mau, Than Hai. Cho nen noi: Thai tiic dinh, nhi Kim Moc giao, Tarn y ninh, nhi Long Ho hoi 
(Thai tuc dinh, thi Kim Moc hop , tdmy co ninh tinh, thi Than, Khi m&i hoa hdi). Chan Tiic hop dung nhu gio xuan hay hay 

Vi Chan Tiic khong phai la ngoai khi, nen trong co trong clue 

Vi Chan Tiic khong phai tho bang mui, mom nen khong goi la co di lai, hay ra vao 

Khi nay nhu vay da phan ban, hoan nguyen, nen goi la Chan Thai Tiic 

Xuan Ha la Duong, Thu Dong la Am; Cuoi Dong la luc Am suy Duong sinh; Cuoi Ha la luc Duong suy Am sinh. Xuan 

Ha chi giao la luc Duong thinh, Thu Dong chi giao la luc Am thinh, nguoi tu dao phai biet le Am Duong thang giang tieu 

truong de ma luyen Nguyen Than, Nguyen Khi 

110 Tarn Thi la 3 Du Than trong nguoi: Than Banh Cii 6 Nao Hai, Than Banh Chat o Minh Duong, Than Banh Kieu 6 bung 

111 Luc Tac la Luc Thiic: Nhan, NhT, Ti, Thiet, Than, Y 

112 Nguyen Than, Nguyen Khi tuong hop -150- Vuang Phuang Binh thai tuc quyet 

Pham muon tu hanh, trade het phai dinh tarn, khi. Tarn khi ma dinh thi than se ngung. 
Than ngung tarn se an. Tarn an khi se thang. Khi thang se quen canh. Quen canh se thanh tinh. 
Thanh tinh se vo vat. V6 vat thai menh toan, thai dao se sinh. Dao sinh tudng se tuyet. Tudng 
tuyet se giac minh. Giac minh se than thong. 

Kinh viet: tarn thong, van phap thong. Tarn tinh, van phap diet. 

Xich Do Tu thai tuc quyet 

Khi Huyet, ngudi xua goi la Sinh Mon, Tii Ho, hoac la Thien Dia chi Can. Neu Than 
ngung d do, lay ngay, Than Khi se sung vuong. Than sung vuong, Khi se thu sudng. Khi thu 
sudng, Huyet Khi se sung man. Khi Huyet sung man, gan cot se manh me. Gan cot manh me, 
xuong tuy se thinh man. Xuong tuy thinh man, ruot gan se no day, ha the se khinh kien, di 
dung se nhe nhang. Hoat dong khong met, tu chi se khang kien mat mui se tre dep, con ngudi 
se song gan than tien. 

Tinh Khong Tu thai tuc quyet 

Ban the ciia ta von tu vien minh. Vien Minh la Chan Thai cua Trdi Dat trong than ta. 

Ban the cua ta von khong tich. Khong Tich la Chan Tuc cua Nhat Nguyet trong than ta. 
Chi co trdi dat trong than ta moi co Chan Thai (kim don) ma thoi. Vi kim don trong trdi dat 
va kim don trong ta co the hon hop ma thanh kim don trong ta. Nhan vi Nhat Nguyet trong ta 
co Thai Tuc, cho nen Thai Tuc cua Nhat Nguyet va Thai Tuc trong ta co the hon hop ma 
thanh Thai Tuc trong ta. Vi Ban The cua ta von la Hu V6, cho nen cai Hu Khong cua Thai Hu 
vdi cai Hu Khong cua Ban The ta co the dung hop de thanh cai Hu Khong trong ta vay. 

Ao Chan tien sinh thai tuc quyet 

36 Ian nuot. Trudc moi Ian nuot phai nha. Nha phai nhe nhe, nap phai mien mien. Nam 
ngoi ciing vay, di dung ciing the. Khong duoc thau hut tap khi, ky hoi tanh. Tarn goi la Thai 
Tuc, thuc ra la Noi Don. Co the tri benh, co the dien nien; lau ngay ten se neu tren bang 
Thuong Tien. 

Cac khau quyet tren ve Thai Tuc. Chi la noi dai luge, tat ca deu ghi trong dan kinh khong 
the ke het. 

Trap tang cong phu (Dem Than Khi phuc an, ham tang tai Dan Dien Khi Huyet), ciing nhu 
van vat tang an trong long dat, ciing nhu thien khi giang xuong dat. Than Khi giao hop, ciing 
nhu Dia Dao thuan thua Thien Dao. 

Tham Dong Khe noi: Hang thuan Dia ly; thua Thien bo tuyen (ludn theo dia ly, huang 
suong moc cua trai). Dich kinh viet: Chi tai Khon Nguyen, van vat tu sinh. 

Khon Nguyen cao trong biet bao. 

Muon lodi deu phai nuong vdo cdu sinh. 

Vao thang 10 thuan Khon, thi van vat se qui can, con trung se chui vao hang 6, thu hinh 
nep bong, van vat se be tac thanh Dong. Mua Dong tuy chu Be Tang, nhung den nam sau, thi 
cong trinh phat due lai tu do nay sinh, the chinh la van vat da phoi thai lai ut do. 

Thuc ra Nhat Duong khong phai sinh ra tu que Phuc, ma sinh tu que Khon. Khon tuy la 
Am, nhung trong Am co Duong, va Dai Duoc ciing sinh tu day. Luc Dai Duoc sinh, ciing nhu 
dan ba khi mdi hoai thai, phai bao toan Chan Chung, khong duoc phong dat. Di dung phai 
han hoi, am thuc phai tiet due, tranh phien nao, gian hon, ngoai khong duoc lam lung vat va, 
trong khong duoc lao tarn kho hi. Di diing nam ngoi nhat nhat phao co qui cii. Di phai di tren 
dudng bang phang, phai ngung than vao Thai Hu, ngoi phai thd cho han hoi, nam phai chat 
chiu vien ngoc d noi Ha Dan Dien. Hanh tni, toa, ngoa hie nao ciing de y tdi no. 

-151- Lai ban ciia dich gia 

I. Ban ve Thai Tire: 

Chuong nay noi nhieu ve Thai Tiic, nhung khong ding nghia Thai Tiic la gi? 
Toi tim hieu va dinh nghia thai tiic. 

1. Thai Tiic con duoc goi la "Te ho hap", "Dan dien ho hap", nghia la khong dung mui 
mom de tho, nhmig lai ho hap tua nhu bang ron, kieu nhu thai nhi. Vi the goi la thai hie. Bao 
Phac Tii noi: "Duoc thai tiic la khong ho hap bang mui mom, ma nhu la bao thai" (Ddc thai 
tuc gia, ndng bat dikhdu ti ho hap, nhu tai bao thai chi trung). 

"Ho hap chin khi", khong dung each ho hap bang mui mom. Mui mom chi la mon ho de 
ho hap. Con dan dien mdi la ban nguyen ciia khi, la noi thanh nhan ha thii, de thu tang chin 
nhat". Do la each tho bang bung rat kho. 

Thai tiic kinh goi thai tiic nhu la phep luyen noi don (Gia danh thai tuc, that viet noi dan). 

2. Thai tiic lay dieu tiic lam chii, khien sao cho ho hap tho nap mien mien, khong dung 
khau ti, thu than ben trong, nhu anh nhi tai mau phiic trung, cho nen goi la thai tiic. 

3. Nguoi tu dao thuong phuc khi d duoi ron, giu Than d trong than, Than Khi Tuong Hop 
mdi sinh Huyen Thai, [ ] the la noi don bat hi chi dao vay. 

4. Thai tiic chi Phap la Than Khi Tuong Hoi. 

5. Nguoi xua con cho rang Thai Tiic la Dieu Khi, Yet Tan. 

Ngoai nhung khau quyet ve thai tiic tren, sach "Trung quoc khi cong dai thanh " con co 
mot chuong ghi lai nhieu khau quyet khac ve Thai Tiic. 

II. Ban ve tarn dan dien 

Tinh Menh Khue Chi thuong xuyen noi ve Thuong, Trung, Ha Dan Dien nhung vi tri ciia 
chiing het siic la mo ho. Sach thuong xuyen ban ve Ha Dan Dien, nhat la khi ban ve Thai Tiic, 
va cho rang Thai Tiic la tu Than Khi vao Ha Dan Dien. 

Toi xin dung tai lieu nit tu Trung hoa dao gido dai tit dim va Trung quoc khi cong dai 
thanh de trinh bay ve tarn dan dien. 

1. Trudc het, Trung quoc khi cong dai thanh -tr. 190, xac dinh nhu sau: 

Tarn Dan Dien la noi cu ngu ciia Tinh, Khi, Than. 

Ha Dan Dien hay Quan Nguyen la noi cu ngu ciia Tinh. Trung Dan Dien hay Giang Cung 
la noi cu ngu ciia Khi. Thuong Dan Dien hay Ne Hoan la noi cu ngu ciia Than. 

Sach lai noi Khi Hai co hai: mot la Khi Hai o duoi ron, hai la Khi Hai, theo sach To Van, 
thi lai la huyet Dan Trung, o giua hai vii. 

Sach cho rang noi Khi Hai o duoi ron ma lai la noi cu ngu ciia Khi la sai, no phai la noi cu 
ngu ciia tinh, ma Khi Hai that su phai d Trung Dan Dien, va noi cu ngu ciia Than thi phai la 
Thuong Dan Dien. Do la y kien ciia Ly Da (1 192- 1279) tu Nhan Khanh, hieu Kinh Trai ddi 
nha Nguyen. 

2. Bay gid ban ve Tarn Dan Dien theo Trung hoa dao gido dai tu dien. 

Thwffng Dan Dim. 

Co nhieu ten: To Khieu, Ne Hoan Cung, Kien Cung, Kien Gia, Con Lon Son, Thanh Hu 
Phii, Thuong Thien Quan, Giao Cam Cung, Tarn Ma Dia, Toi Cao Phong, Khong Dong Son, 
Huyen That, Huynh Phong, Thien Cung, Chan Te, Thien Can, Huyen Mon, Bi Ngan, Dao Tri, 
Thien Coc, Noi Vien, Tii Phii, Lieu Thien, De At, Tang Son, Thien Phu, Huyen Do, Chiic 
Dung Phong. Thai Vi Cung, Ma Ni Chau, Tiiy Hai, Tii Kim Thanh, Luu Chau Cung, Ngoc 
Kinh Son, Tii Tinh Cung, Thai Han Tri v. v. -152- Thuong Dan Dien a tren dau, la nai cac Duong mach chau ve, no co dia vi cao hon ca 
trong Tarn Dan Dien, vi the goi la Thuong Dan Dien. No la noi tang Than. Ngo Chan Thien 
viet: 

Van quyen tien kinh ngu tong dong, 

Kim don chi tai thu can tong. 

Y tha Khon vi sinh thanh the, 

Chung huong Kien Gia Giao Cam Cung. 

Van quyen tien kinh noi giong nhau, 

Kim don can de von noi day. 

Lay Khon chinh vi sinh thanh the, 

Dem ve gia ket vai Kien Gia. 

Ve vi tri cua Thuong Dan Dien, Bao Phac Tu viet: Hoac tai nhan luong mi gian, khuoc 
hanh nhat thon vi Minh Duong, nhi thon vi Dong Phong, tarn thon vi Thuong Dan Dien (Tu 
giua hai Ian mi, di vao mot thon la Minh Duong, 2 thon la Dong Phong, 3 thon la Thuong 
Dan Dien). 

Trung Dan Dien. 

Con duoc goi la Huynh Dinh, Chi Trung, Huyen Quan, Don Quynh, Chan Tho, Mau Ky 
Mon, Tay Nam Huong, To Khi huyet, Nguyen Cung. 

Vi tri: 

1 . O giua hai vu, noi huyet Dan Trung, goi la Giang Cung. Tien kinh viet: Giang Cung vi 
Trung Dan Dien, tang khi chi da. 

2. Giua tim va ron, Tinh Menh Khue Chi, Pho Chieu Do noi Trung Dan Dien o duoi Tarn 
Nguyen, Tinh Hai Khieu va o tren Quan Nguyen, Khi Hai, Tho Phu khieu huyet. 

3. Trung Dan Dien la noi luyen Khi hoa Than, ket thai, luyen thai, duong thai, 
Truong Ba Doan viet: 

Thu khieu phipham khieu. 
Kien khon cong hiep thanh. 
Danh vi Than Khi huyet. 
Noi huu Khdm Ly Tinh. 

Ha Dan Dien. 

Con goi la Chinh Dan Dien, Nguyen Quan, Khi Hai, Khi Huyet, Kim L6, Tinh Menh Chi 
To, Sinh Khi Chi Nguyen, Am Duong Chi Hoi, Ho Hap Chi Mon, Ngu Tang Luc Phu Chi 
Ban v. v. 

Ha Dan Dien la Bach Mach chi khu nuu, Tinh Menh chi can nguyen, do cung la cho ket 
dan. Thuong noi duoi ron la Ha Dan Dien. 

Vi tri khong dong nhat. 

Bao Phac Tu noi: Hai tdc dual ron la Ha Dan Dien. Tien Kinh nhan rang: Ba tdc dual ron 
la Ha Dan Dien ma Ha Dan Dien la tang Tinh chi Phu. 

Sach Kim Dan Dai Yeu Dinh L6 Dieu Dung noi: Ha Dan Dien tai te chi trung, te hau than 
tien, huu dao chi si, chi yeu nhan thu Ha Dan Dien hu cue chi chuan (Ha Dan Dien a ngang 
ron, sau ron tru&c than. Ngu&i tu dao chi can nhan Ha Dan Dien la noi Hu Cue). 

Tuong Duy Kieu goi Ha Dan Dien la Trung Tarn. Nho gia Thu Tinh, Lao gia Bao Nhat, 
Phat gia Thien Quan, deu tim Trung Tarn de ma an dinh. Vi tri la sau ron, trudc than o mot 
diem khoang 3/7. -153- P*1 

* ^ #f S* it 

k> -#- i£ 

% „ . 

73 -^ * 

# & * 

|5] if ^ 

ft M Mr 

Mj fk ■*& 

W M ,38 

-fc? <c )l£. 


:x»o P^ * > 
fa 


X^7 -J 

-ft tL & 4M* ft Jt A #r •<>- 

s & *• m fi % -f± & 
^ EJ 

_h J#P 

;§. # 
B# * 

•;§ 


3C 

^ S7 A, 
?l 

/.AA 

■UK. £ * Pit 

^ ill h# 

49 * Kt 

4 ^ p 4. 

Bf if if 
# *» jff 

k. & 

tt & # 

* ^ #F 

<*7 

f # * % f 

A # 4 

* M & 

■7Z i: -i; £ m 7 -f 

<c ^ T 


t # s 

jjf ^ jfe. 

>£ it # * & : f 4£ -fa i 

i U2. 

at fa if 

B? i 

eg ^ 

*. P^ 

if ;/ ft * ft 

f Tf 


# #P 
P| # a - * 


H *» #■ *f 
•« i 4 

M, ,% W 

&. m s 

^ # T 

4^ 4 *» 

3# # *f 

# IS JL 

Bf y^ ^ 
jL i'i M 

ill 4c ik 

% "If A. 

T 'It - 
M, ft fA * & >5C HANH THIEN DO - fr#H 
(Noi dung trong do hinh) 

Hanh diec nang thien, toa diec thien, fx^Ff &W^.JfW 
Thanh kha nhu tu, pham bat nhien. ^ RT^nSf/L^F^ 
Hanh cung Id thien, toa cung thien, 
Thanh nhdn nhu vdy, pham chdng vdy. 

Buoc di ciia nguoi hanh thien, khong nen voi va. Voi va se Dong Tiic, Thuong Thai, phai 
di cham. Neu di cham chap, se tarn binh khi hoa, hie di, hie lai, hie diing hie di, mat nhin 
xuong duoi, tarn tang noi vuc. 
Vuong Trung Duong noi: 

Luong cuoc nhiem tong hanh xii khii, ^MiihJvfftyti; 

Nhat linh thuong du khi tuong tuy . — M. "B ~) ^% ffl fsi 

Huu thoi hi dai huan huan tuy, W H MXMMM 

Ta van thanh thien nga thi thuy? fa |r] W^$cHi§ 

Di ddu, hai chdn cu viec tien, 

Con than voi khi se tuong tuy. 

Con ngu&i ngdy ngdt nhu say ruau, 

Dam hoi trai cao: ta ay ai? 

Van Phap qui Nhat, Jj &jQ— 
Nhat qui ha xii? — JJ3 itf #b 

Huu gia ca tai, W^l^hlS 

Huu nham ma khii. Xfc§jS;fe 
Van Phap qui Nhat, Nhat qui ve ddu? 
Co Dan Dien day, Ha phai di ddu? 

Bach Lac Thien (Bach Cu Di) noi: 

Tarn bat trach thoi thich, >L>^#B\T3ii 
Tiic bat trach dia an. ^^#ite 

Cung thong du vien can, ^M^jJSiiGi 
Nhat quan vo luong doan. -^m^tMvffi 
Tarn y tity thai deu an thich, 
Hai chdn, tuy xu rat an nhien. 
Chdng ngqi cung thong hay vien can, 
Chi viec trung tarn, tru dan dien. 

Bao Chi Cong noi: 

Nhuoc nang phong ha khong vo vat. ^t^^CTS^C^J 
Tien thi Nhu Lai tang ly hanh. HMt-U^M^J 

Trdn ai neu biet khong vat nhiem, 
The la Don Dqo at da thanh. 

Duy Ma Cat kinh thuyet: Cu tiic ha tiic, giai tong dao truong lai ^^^^WJAM^^i 
(Bu&c xuong, bu&c len deu do kim don chi dqo). 

Phap Tang Tap noi: Tni tarn, da tarn thuong du phap uyen khii U^^C^^^^i 
{Tarn dia ngdy dem, chi lo tu thien, nhdp tinh) -155- LAP THIEN DO - alWM 
(Noi dung trong do hinh) 

Tuy thai, tuy xii, thung dung tu tai, tieu dieu nai lanh V6 Ha Huu (Dem khi nap Dan Dien)- 

Khong quan tarn gi den ngoai canh, luon song trong Dai Tich Diet canh gioi cua Nhu Lai 
(Dem khi nap Dan Dien). 

Neu gap liic troi quang may tanh, se dung phep Lap Thien nap khi, de tang tuoi tho. Phep 
do la. 

Cuoc can truoc dia, ti lieu thien, JSWIBifcH-xI^ 

Luong thu tuong huyen, tai huyet bien. M^ffi^^^tii 

Nhat khi dan tong thien thuong giang, — H, ^ I hk^-t. W 

Thon thoi mich mich, dao Dan Dien. ^gWR^RIWffl 

Hai chdn dung vung, mui hu&ng Tr&i, 

Hai tay buong thong xuong than ngu&i. 

Mot Khi dan tit thinh khong tai, 

Tir tit nuot xuong thdu Dan Dim. 

Tarn vo so try, '^^cBfft 

Tram nhien Kien Tinh. ffi^JE'li 

The dung nhu nhu, WM t-U t-U 

Khuech nhien vo thanh. MtM^t^k 

Tarn khong vu&ng mac, 

Tu nhien Kien Tinh. 

Than Khi tuong giao, 

Chang can tri tue. 

Lap Thien chu yeu la mat phai trinh, Tarn phai trong, biet quan thuc tinh tu va y niem, dinh 
chi ngon ngii, tu tuong, hanh dong de duong Than. 

Viec di vang chang nho den, viec tuong lai chang tuong trong, viec hien tai khong de y. 
Muon co Bao Than Dao Quyet, thi phai qua due, an tinh, liem khiet. Muon co Xuat The Thien 
Cong, phai biet thu than, ngung than. 

Xua Quang Thanh Tu noi voi Hoang De: Mat khong thay gi, tai khong nghhe gi, tarn 
khong nghi gi, dung Nguyen Than bao ho hinh the, se duoc truong sinh. Y cung nhu vay, va 
that la tham thiet vay -156- lo5 ^f a]a 


t # ^ * 

# - it & 

£# $> ja #f 

;# 7]c ^ ^ 

at * & * 
£1 * ?'] ^ 
Toa cuu vong so tri, 
Hot giac nguyet tai dia. 
Lanh lanh thien phong lai, 
Mach nhien liet can phe. 
Phu thi nhat hoang thuy, 
Trung tram vo vat te. 
Trung hiru tiem Ian du, 
Mac mac tu tuong khe. 
Ngoi lau, biet quen het, 
Bong thdy trang tren ddt. 
Lanh lanh gio trod thoi, 
Lanh buot thdu gan phoi. 
Cui xuong, nu&c menh mang, 
Trong vat khong vat che. 
Trong co cd tung tang, 
Ciing ta tarn ddu khe. 

Be Nghieu chi an an, 
Van Vuong chi ung ung. 
Khong Tu chi than than. 
Trang Chu chi chi chi. 
De Nghieu day on hoa, 
Van Vuang chu hoa hdi. 
Khong Tuxung thu sw&ng. 
Trang Chu muon tinh chi. 

Vo sir thu tinh toa, 
Nhat nhat nhu luong nhat. 
Nhuoc hoat that thap nien, 
Canh thi bach tit tap. 
Tinh toa la vo sw, 
Mot ngdy tuong chung hai. 
Neu song bay muoi tuoi, 
Se nhu tram bon muoi. TOA THIEN DO -M# I 

(Noi dung trong do hinh) 

mmmm &MZ±± - -mmu Tinh toa, thieu hi, qua due, 
Minh tarn, duong khi, ton than. 
Thu thi tu chin yeu quyet, 
Hoc gia kha di thu than. 


itk^i -158- Tinh toa, thieu tu, qua due. 
Minh Tarn, duang Khi, ton Than. 
Do la Tu Chan yeu quyet. 
Mong hoc gid se ghi long. 

Toa thien khong can phai ngoi kiet gia, cii ngoi nhu thuong. Tuy ngoi nhu thuang, nhung 
ght Khong Mon Tarn Phap, la van khac nguoi vay. 

Khong Mon Tarn Phap la chi can ght cho tarn than o vi tri chin chinh nhat. Khieu cua tai 
mat la cua ngo than ta, Tarn Linh Phuong Thon la nha cua ta. Lap Mang Chi Khieu la buong 
cua ta. 

Vi tarn con nguoi la o noi Phuong Thon, cung nhu nguoi o trong nha. Cho nen thanh sac 
co cua ma vao quay ctong ben trong. 

Con bac chi nhan thi tarn tang u Lap Menh Chi Khieu, cung nhu con nguoi o tan trong 
buong. Cho nen thanh sac khong biet neo vao, de ma dom ngo trong do. 

Cho nen nguoi kheo giii Tarn, se o trong mat that nen tai mat nhu khong nghe thay gi. 

Bao gid ra ngoai de xu su thi tai mat se nhu la cong cu vay. Neu ma liic ngoi khong theo 
Khong Mon Tarn Phap thi se goi la "Toa Tri", la "Phong Tarn". Dan Kinh noi: Khong khai 
niem la Toa, Tu tinh bat dong goi la Thien. -159- .% •ft 

it 

f 
fl'J jilt 7L if 

4^ /v 1% & 
# EI 

it il * 0* /: ;£- Si 


si- ^V 'f§> 7F 

ffi ^ * 


« » ♦v> rp ^C -^ ^C -C 

& * ft 'If EI -*■ — a 

* * ft 

jft BR 

"5" %■ 
if 
4tir ?\- iff <c» 4£ IB 
NGO A THIEN DO - Bh#K 
(Noi dung trong do hinh) 

Giac ngo thai, thiet bat kha vong tuong, tac Tarn tien hu minh. 

Khi giac ngo, thai khong the vong tuong, nhu very Tarn se hu minh. 
Phan nhieu thai diec chi nhu thu, thuang tac sir tu thuan toai. 

Khi gap rdc roi, thi cu lam viec nhu thu&ng, chdc moi su se thuan lai. Tao thach, phan thuang tai y mien, 
Tinh lai thai, huu khach dam huyen. 
Tung phong, bat dung Bo Qui phien, 
Toa doi thanh nhai, bach truong tuyen. 
Quet da, dot huang ngu giac say, 
Tinh thai khach lai noi chuyen huyen. 
Gio tung, khong dung Bo Qui Phien, 
Ngoi trong vdch da, suoi cao luon. 

Co dong u tham tuyet the nhan, 
Thach sang, phong te, bat sinh tran. 
Nhat truong, nhat giac, Hi Hoang thuy, 
Huu kien phong dau, thuang nguyet luan. 
Dong vdng tham u chdng tiep ai, 
Gio von giuang da, bui chdng lai. 
Ngdy ddi, chat tinh Hi Hoang giac, 
Lai thdy dau non, bong nguyet cdi. 

Khai tarn tong chi tinh, Jf > \j tj? i_ '|4 

Thi bat dong chi the . 7^ ^ $] i- W 

Ngo mong giac chi nhan, 'Wi^W^i-Mc 

Nhap van tu chi tich. A H JS^ii 
Khai thien tong ban tinh, 
Thdy ban the an nhien. 
Hieu hai be mong tinh, 
Vao cdnh giai khong huyen. 

Nhan gian bach nhat, tinh do thuy, 
Lao Tu son trung, thuy khuoc tinh. 
Tinh thuy luong phi, toai luong thi, 
Khe van mich mich, thuy Linh Linh. 
Vai nguai dong tinh cung mot vdnh, 
Lao Tie trong rung, ngu van tinh. 
e '?M#3iM^ feyJIyJI/K^ -161- Mong tinh khong nay, khong the no, 
Ma mit may khe, nu&c long lanh. 

Nguyen Than da da tuc Dan Dien, J^W^M.^ f\ ffl 
Van man Huynh Dinh, Nguyet man Thien. ^MI^kM-H tfsf^C 

Luang ca uyen uang phu luc thuy, M^h^^^^i/K 

Thuy tarn nhat doa Tu Kim Lien. 7jOl>— $z^&M 
Nguyen Than dim tai, tru Dan Dien, 
Huynh Dinh may toa, Nguyet day troi. 
Uyen uang mot cap, troi nuac biic, 
Trong long nuac hiin Tu Kim Lien. Nguoi xua co noi: Tu Dao de, luyen Ma kho. Lai do that chi ly. Nhung ma sac due, ma an 
uong thi de tri, com ma ngu thi kho luyen, nen Thien gia co phep Truong Toa Bat Ngoa. 

Vi Chan Nguyen con nguoi thuong tau that ban dem, nen neu ngu nghi khong can than, thi 
Tinh xuat phia dudi, Khi mat ben tren. Nguyen Than khong noi nuong tua, cung se bo than 
ma ra. Tarn Bao tri tan, con nguoi lam sao truong ton. 

Bac chi nhan ngu se thu Than ve Dan Dien, hoa hop voi khi. Thuy Hoa (Than, Khi) se 
kiem che nhau, nen Than khong ra ngoai, va Khi se an tinh. 

Nay noi theo nguoi thuong, thi ban ngay Than gui tai doi mat. Ban dem khi ngu say, thi 
Than tang tai Than. Sang ra, ma Than noi mat khong duoc sang khoai la tai sao? Thua vi ban 
dem khong an dinh, nen Than da khong thanh sang. 

Noi theo Thien Dao, thi ban ngay, mat troi nuong vao Troi, den dem thi nhu Ian xuong 
bien. Sang ra, ma Thien Khi khong thanh sang la tai lam sao? Thua la vi ban dem khong an 
dinh, nen Hai Khi da khong thanh sang. 

Chinh vi vay ma Thoi Cong (Nhap Duoc Kinh) noi: Thuy Hoa giao, vinh bat lao {Than 
Khi giao, mai khong gia). 

Ngay nay, nguoi ta buon ngu thi ngu, tu nhien lai tinh day, thi cai gi lam chu khien nguoi 
ta tinh day? 

Va Than, Hon ma hop thi tinh, Phach voi Thi The ma hop se hon me. Hon me la goc cua 
su chet. Tinh giac la trieu chiing song. Hon thuoc Duong, nen thich Thanh Hu. Phach thuoc 
Am nen thich ruoi rong. Phach la Qui, Hon la Than. 

Than thi ngay tiep vat, dem ve det mong, mot giac Huynh Luong chua chin, mot giac Nam 
Kha chua tinh, mot doi phu qui, vinh nhuc, tram nam buon vui, thich, sudng, chang qua chi 
nhu mot giac mong, khien nguoi trong mong chang biet di ve. Di sai mot budc, la se di vao 
con duong u am vay. 

Do do ma xem, con nguoi khong the tu minh song, ma song nhu la o trong mong. Con 
nguoi khong the tu minh chet, ma chet nhu la o trong mong. Da khong biet tai sao minh mong, 
thi cung khong biet tai sao minh chet. Da khong biet tai sao minh tinh, thi cung khong biet tai 
sao minh song. Trong mong ma co tinh, the la Chan Giac, trong chet ma co song, do la trong 
chet vam co truong sinh. The la biet rang, Tinh la Song, Mong la Chet. Hieu duoc hai dieu do 
la co the Nhap Dao vay. 

Con nguoi luc tinh, tai ha chang nghe thay sao? Mat ha chang nhin thay sao? Tay ha chang 
cam duoc sao? Chan ha chang di duoc sao? Tarn ha chang biet hi no sao? -162- Con khi con ngudi ngu, thi tai van con do, sao khong nghe duoc? Mat van con do, sao 
khong thay duoc? Tay van con do, sao khong cam duoc? Chan van con do, sao khong di duoc? 
Tim van con do, sao khong biet hi no? 

Do do suy ra, thi day cung la mot thu chet, tuy van con huu tri, huu giac vay. 

Va song chet lien quan den ngay va dem. den Mong va Tinh. Cac bac Chan Nhan luc tinh 
thi khong lo, luc ngu khong mong. Ngu ma khong mong thi phai thanh dao roi mdi duoc nhu 
vay. 

So co chi si, luyen Tarn chua thuan, nen me nhieu, tinh it. Mat vua nham thi Nguyen Than 
da lia xac, va Ma Ngu da nhap vao, lam cho Hon mong phan phan dau cung den duoc. Chang 
nhung Than xuat, Khi lia, ma dinh 16 ciing bi nghieng nga. 

Neu muon chong lai Ma Ngu, phai dung phep Ngu Long Ban The. Khau quyet la: Dong nhi thu tarn, 


1116- 


Trac than nhi ngoa. 


iMMMU-, 


Nhu Long chi ban, 


in%ZM, 


Nhu khuyen chi khuc. 


injiZ^, 


Nhat thu true ma te phuc, 


-^Mmmm, 


Nhat thu khuc quang cham dau. 


-¥ffiJifctt^, 


Nhat chi cuoc than, 


-Ml#, 


Nhat chi cuoc sue. 


-nmm Ngu dau hu&ng Dong. 

Ngwdi phai nam nghieng. 

Nhu rong cuon khuc. 

Nhu cho thu minh. 

Mot tay xoa ron bung. 

Mot tay co goi dau. 

Mot chan dudi ra. 

Mot chan co lai (xem hinh ve). 

Tarn khong ngu trudc, mat phai ngu trudc. 
Phai: Tri hu cue, Thu tinh doc. ^Mffi., ^#^ 

Than Khi tu nhien qui can, ho hap tu nhien se ham due. Khong dieu tiic ma tiic tu dieu, 
khong phuc khi ma khi tu phuc. Y nhu the ma tu hanh, thi that to cung duoc phuc. 

Tran Hi Di da \\m hinh tai nui Hoa Son, Tudng Thanh Ha da thoat xac noi vuong that. Do 
la each chi dan ve phep ngoa thien. No khac voi phuong phap dao dan. Cong phu ma thanh 
tuu, thi tu nhien Than thuc ngu se quan quyt nhau, luc tinh se biet giii duoc ton vong, se thoat 
duoc dien dao mong tudng. Nhu Tat Vien Cong da noi: Co chi chan nhan, ky giac da, vo mx, 
ky tarn da, vo mong ^^.^A^^tii^'yc^ftiii^^ {Chan nhan xua, luc tinh khong lo, 
luc ngu khong mong) chinh la vi vay. 

Nhung tuy ngu say, ma van tinh tao (sang suot) den khi tinh lai, se tu tu trd minh, tarn dia 
lang khong, luong tri tu tai, nhu canh gidi Phat. Bach Cu Di (Bach Lac Thien) da noi: Tien 
hau te doan xii, nhat niem vi sinh thdi ttfjn ^Kf^b, — '^7^^B\T (Do la chinh luc mot niem 
chua sinh). Trong luc do, ma giijr duoc cho long Dai Tinh, thi cong hieu se vo ta. 

Xua Doan su co mot doi lien: 

Giac ngu thdi, thiet bat kha vong tudng, tac tarn tien hu minh Ht^fBiT"®^ Rf^^i, J3lJ ; ^{M 
J^ B£j (Khi tinh thuc, khong duac cho tarn nghi nham, tarn se hu minh). 

-163- Phan nhieu trung, diec chi nhu xu thuong, tac sir tu thuan toai ^iJt^^fRt-U^t 1 ^, Ml=^ 1=5 
MM: {Luc biphien, phdi xu su nhu thuong, moi su se dau ra day). 

Ly Chan Nhan (Man Giang Hong) co bai tit: 
Hao thuy gia phong, #?lf l|CM > 

Biet huu ca thuy mien tarn mi. ^iJW^hltSK^^o 
Dan thuy ly tarn thanh, { I B§ JI'hM , 

Thuy trung trung y . B§ ^ W: M > 

Thuy phap ky nang tri chi thu, ll^Kf b£P m H » 
Tien vu thuy ly dieu Than Khi. ll^pB§MiI#^C . 
Gia thuy cong tieu hie, SB§#J ffi M>, 

Thuy an thien, thieu nhan hoi. !§;&:#, ')> As ° 
Gia phong co day ve each ngu, 
Ngu nghi co khdu quyet. 
Ngu sao cho tarn thanh, 
Ysao cho trong sang, 
Ngu nghi da co chi thu. 
Thi luc ngu phdi biet dieu than khi, 
Congphu khi ngu nay. 
Ngu ma van thien dinh, 
Dieu do it nguai hay. 

Dich Ma Thi co tho: 

Toa trung hon thuy cham cam da, ^A^ H® ^g^t?, 

Qui dien, than dau, kien da ma. MMffi*kJH>#LM ° 

Hon tan giai nhan do khi troc, WWt W @ i "H^i > 

Niem duyen vi doan, thuoc am da. n^H^Hf? M $M & ° 
Trieu lai thuy dien xam de ngan, $ff jft/KHf fS^^ » 

Phong dinh giang tarn tuyet lang ba. M^X ; L>^fe}1IM ° 
Tinh tich, tinh khong, tarn bat dong, '|4Sff SMl^sfr . 
Toa vo hon tan, thuy vo ma. ^;£ © ifci§;?G H ° 

Lam sao ft~«/z toa, khong ngu me. 
Luc mong qui ma hay xudt hien. 
Ngu me khi tan, do khi troc. 
Niem khong doan, tqi dm khi da. 
Suy tu thuy trieu xam nhdp ba. 
Gio ngung, long se het song gio. 
Tinh tich, tinh khong, tarn bat dong. 
Toa khong tan loan, ngu khong ma. 

Nguoi thoi thuong co, chi nghi ngoi nhung khong ngu. Cho nen noi Huong hoi nhap yen 
tiic |r]R§AJ!J!> (Toi den nghi ngai). Neu ngu say, thoi Duong Quang tan, va Am Troc vay 
ham, cung nhu chet vay. 

-164- Neu biet phep Yen Tiic, khi da toi, thi tai khong nghe, mat khong thay, mieng khong noi, 
tarn khong dao dong, mui tho nhe nhang, tii chi bat dong. Luc ay, Chan Than, Chan Khi se 
quan quyt nhau. Ngay cang thuan thuc, tu nhien Than day se khong ngu, Khi day se khong an, 
Tinh day se het due. Nguyen Khi tu nhien tu lai, Chan Tinh cung tu ngung, Noi Dan se ket, 
Tarn Thi 113 se tu diet, Cuu Trung (Ta Khi) se tu xuat. 

Cai goi la Ma Ngu se khong biet di dau. Than the tu nhien thay nhe nhang, tarn tri se duoc 
Hu Linh. Khi trong nguoi se dieu hoa, thanh tinh. Nhu vay se duoc truong sinh, khong can 
biet dao thanh hay khong thanh. Tir Trung dao nhan van dap 

Khach hoi: Toa thien la the nao? 
Ta dap: 

Yet tan nap khi thi nhan thanh, "B^*l /fe tlbMT > 

Huu duoc phuong nang toa hoa sinh. ^MJft t^ft^ ° 

Dinh noi nhuoc vo Chan Chung Tu, ji ft ^JoMffl =f , 

Do tuong nhiet hoa chu khong dang. WM^ J X~Ms' i E%% 

Yet tan nap khi, chuyen ngu&i lam, 

Tinh toa thuoc khong, sao hoa (lucre? 

Nhu neu trong Id khong co thuoc, 

Thi nhu nhom lua dot noi khong. 

Thich gia goi the la Thu Thi Qui, mai gach ma mong thanh guong soi (tu luyen nhu vay 
ma doi vao canh gioi vo vi hay sao?) Loi noi do nhu dung, nhu sai. 

Co ao bi ay khoi tu Ba Duong doi Tan, den Tu Duong doi Tong, khoi xuong ra dao nay. 
Ke sau, tiep moi co Hai Quynh, Tu Quynh, Huynh Phong, Duyen Doc, Thuong Duong chu vi 
Chan Nhan. Cac vi do sang lap ra phuong phap Kim Dan. He thong tuong thua cho den nay. 
Doi nao cung co nguoi nam giu duoc dao thong cua Tarn Giao. Con nhu noi: Thu Tinh, Dot 
Toa, do la phuong phap cua ke toi ha thua, la loi ngoai dao du nguoi, la con duong sai lac 114 . 

Khach hoi: Vay cuoi cung la the nao? 

Ta noi: Nguoi co chiu dai thi phap tai, the cung troi dat thi ta se noi cung nguoi. 

Khach lien quy ma xin: De tu suot doi khong gap thay. Nay may duoc gap, xin thay tu bi, 
an thay that Ion. 

Ta noi: Lai day, con. Ta day nguoi. Nguoi nay da lap the cung troi dat, ta noi co chi sai, 
nguoi cho nghe loi noi nham. Ta noi loi that, nguoi cho tin nham. 

Nay ta day nguoi: Tinh, Khi, Than la Tarn Bao, la ruong cot vu tru, la tong quat Am 
Duong. Troi Dat duoc chung nen bao dung, phuc cai Kien Khon. Con nguoi duoc chung, nen 
thanh Tien, thanh Phat. 

No co trong, ngoai. Nguoi biet se tu ca hai ben. Nguoi khong biet chi tu mot phia. Nguoi 
tu mot phia la nguoi ngoan co ngu xuan. Nguoi tu hai chieu se chiing Tien, Phat qua. 

Nguoi khong di theo chinh thong, noi toi day thi nhu nguoi chua nhin thay Dai Duong da 
lui got. Neu nguoi khong nghi ngo, thi ta se bao cho. 

Noi Noi Ngoai Kiem Tu, la noi cai Tinh con o trong trang thai yeu minh hoang hot. Tinh 
nay ho Kim, goi la Cuu Tarn Lang, huy la Nguyen Xuong, hieu la Kim Hoa Thuong Phu 
Quan, o phia tay ao Ngoc Tri, ra vao deu cuoi ho, nhu danh la Anh Nhi, sau goi la Kim Cong. Tam Banh: Banh Cii, Banh Chat, Banh Kieu 

i biet c 

-165- 114 Tiic la ngoi kiet gia, thang nguoi chua du, con phai biet each van Than Khi ben trong nira Khi den hang xom (Dan Dien) thi xung la Chan Nhan. No thich an trai giao le (Nguyen Than). 
No la Tien Thien Dia chi Tinh, cung la vat chi bao cua con nguoi. 

Con Khi la hi Hu V6 trung lai. Khi do ho Bach, goi la Dai At Lang (Thai Nhat Nguyen 
Khi) ten la Nguyen Khi, hieu la Vu Tru Chu Te To Luyen Lang Quan. O Tay Xuyen, ra vao 
cuoi Bach Ho, nhu danh la Chan Chung Tu, sau goi la Bach Dau Lao tu. Tdi hang xom (Dan 
Dien) thi goi la Phu Mau. Thich an Rua Den, va Da Tinh. Do chinh la Tien Thien Dia chi 
Chinh Khi, hie cung la vat chi bao trong con nguoi 

Cho nen Thuong Duong Tu noi: Neu da la tu hu khong toi, thi khong phai tu Trdi xuong, 
khong phai tu dudi Dat ra, khong phai cai ma than ta co, khong phai la Tinh, khong phai la 
Huyet, khong phai co cay, khong phai kim thach, tat ca deu khong phai. Ai la nguoi da duoc 
no va biet no? 

Noi den Than, la Tien Thien Dia chi Than, la noi toi cai Than ten la V6 Vi Chan Nhan. 
Phat goi la Ngat Loi Da Gia Phat. Nhan biet Than nay, se biet cai dieu dung cua no. Than nay 
co the giet nguoi, co the sinh nguoi. Muon thanh Tien thanh Phat, thi phai de no chu tri mdi 
duoc. Nen Noi Kinh co noi: Than nguoi co hai loai Tinh, la Hon va Phach. Pham tuy tinh 
vang lai la Than vay. 

Bach To noi: Chi noi con nguoi, thi dau mdi co Cuu Cung. Cung chinh giua trong do goi 
la Coc Than. Than thuong cu trong Coc. Ngay tiep muon Vat, dem tiep vdi Mong. Nhu the la 
Than khong d yen trong Coc. Sau mot giac Nam Kha chua het, mot giac Hoang Luong chua 
ven, thi mot ddi vinh nhuc, tram nam uu bi, duyet lac cung nam tron trong mot giac mong. 
Khien minh di choi ma khong biet trd ve. Nhu vay la song trong u minh xa each nguoi pham, 
va con Duong Sinh Tu cung da tuyet vay. 

Do do mdi hay: Con nguoi khong tu song, ma Than cho song. Con nguoi khong tu chet ma 
Than cho chet. Neu Than d yen trong Coc, thi con nguoi lam sao chet duoc? 

Tu Duong noi: Luyen Than tu luyen bat Than Than 'j^#^'j^^## 11;, o Chinh la muon 
noi the vay. 

Thien Dinh Tu 116 noi: Tuy tu hanh da lau, nhung khong biet the nao la ngu thdi iE^f 117 , 
that hau -b{l^ 118 , den noi tuoi tho bi giam, co the bi ty vet, dung nhan tieu tuy roi chet, the ma 
dam cho minh la thong minh, giac ngo, cho minh la thanh dao, thi that la qua nham vay. 

Con nhu noi den toa thien, ta cung da chan khong muon nghe. Dau la thuong pham thanh 
tien ton qui, thi cung do nguoi biet tu luyen ma nen. Neu khong dat duoc nhu vay, thi xin 
dung noi, vi nguoi chua tinh ngo vay. Bat than than chinh la Thiic Than trong con nguoi, no thuong nhieu loan Nguyen Than 

Co le la Thien An Tu tuc Tu Ma Thua Trinh 

Ngu Thdi 3IBT la: Di nhat thai: Tarn ctong da, tinh thieu. Di nhi thai: Tarn tinh thieu, (long cla. Di tarn thai: Dong tinh 

tuong ban. Di tit thai: Tinh da, dong thieu. Di ngu thai: Tam nhat huong thuan tinh 

That hau -fc'fljt la: Di nhat hau: Tuc benh tinh tieu (Benh cu lanh het = Giai doan dac dao), Di nhi hau: Sieu qua thuong 

han, sac phan dong nhan (= Con nguoi tre lai), Di tam hau: Dien nien thien tai (Song lau = Giai doan tien nhan), Di tit 

hau: Luyen than thanh khi (= Giai doan Chan Nhan), Di ngu hau: Luyen khi thanh than (= Giai doan Than Nhan), Di luc 

hau: Luyen Than hop sac (= Giai doan Chi Nhan), Di that hau: Cao sieu ngoai vat (= Giai doan cuu canh). Xem Trung 

Hoa Dao giao dai tit dien, tr.l 194. Xem them tr.968: noi chu Ngu Thdi 

Tiin hoc tit diin goi That hau tren day la That hieu (7 hieu qua). Tiin hoc tit diin giai That hau nhu sau: Nhat hau: Tam 

dinh, di giac (Tam dinh, de giac ngo) - Nhi hau: Tuc tat pho tieu (Benh cu lanh het) - Tam hau: Dien bo, pha ton (Sua 

sang chech mac con nguoi) - Tie hau: Khi tuc, than sung (Tinh than sung man) - Ngu hau: Hoa hinh vi khi - Luc hau: Hoa 

khi vi than - That hau: Hoa than vi hu 

-166- TINH MENH SONG TU 
VAN THAN KHUE CHI 

Lgi tap - Muc luc 

mm- bm 

Thai dugc quy ho do 

Khau quyet tiet thu tir: 

THIEN NHAN HOP PHAT 
THAI DlTOC QUY CAN 

Tu Hoa tai Kim do 

Tu Hoa tai Kim quyet phap 

Can Khon giao cau do 

Khau quyet tiet thu nam: 

CAN KHON GIAO CAU 

KHLT KHO ANG LUU KIM 

Chu Thien tuyen ki do 

Mao Dau Chu Thien khau quyet 

Linh Don nhap dinh do 

Khau quyet tiet thu sau: 

LINH DON NHAP DINH 

TRUONG DUONG THANH THAI 

Hoa hau sung chinh do 

Hanh hoa hau phap 

Truong duong thanh thai do -167- Ml f£ 9. 

it JL 

4r 
3£ r^ 

¥ IP- 7^ *t - x M 
#*&^* 

^ r# I* s 

JiJt.iSj;jf 

# $ m t- 


* W *§■ 
A. 


yt 


li 4 


ip- _^_ # J|Jfl THAI DlTOC QUY HO DO - ^MUm.\ 

(Noi dung trong do hinh) 

Thien Nhan hop phat chi ca ^An"litt 

Tu Mau phan thai chi 16 "fWMuZ-^ 

Cuu Linh thiet co 1 19 KM.&M. 

Thai Huy en quan 1 20 JK~£^k 

VI Lu huyet MlBJ^t 

Nham Doc tiep giao chi xii 121 {iUSc^Zl&b 

Am Duong bien hoa chi huong 122 PJJ PH^-ffc - * .£ 

Tarn tuc Kim Thiem 123 =^^ii 

Tang Kim Dau 124 H^4 

Sinh Tu huyet 125 £ttK 

Due dat vi dat y phuong khai, fiXH^HMjfJf 

Tu ngo vi ngo co chinh mat. 1l^'ln^'ln^/llE?u 

Ton ton phi giai duong Linh can, ##SI'i?fp 5*1 tH 

Nhat cue vien minh tu gia mich. — 'Si 111 ^ 1=1 IICjaL 

Chan dien xuat moc thieu nhan tri, 3I3S tB 7Ki^ A^P 

Ban thi vo vi, ban huu vi. ^^^C^J^Wy^J 

Sa kien Tay phuong nhat diem nguyet, ^ JAL M 7f — & ^J 
Thuan duong tat tau bao Chung Ly. ^ ffl ^^Rf t^r 

£to <!/<?« cAwa dqty m&i m& 
Hieu dim chua ngo m&i la hay 
Luon giu Linh Can cho chuyen nhat 
Noi Dan tron tran minh tu kiem 
Nguyen khi trong ngu&i it ai biet 

Nguyen khi nua Vo nua Huu Vi, 

Hot thdy noi don tai Tay Phuong. 

Thuan Duong voi chay bao Chung Ly . 

Van u bat van hao on ton, H M ^ H #?ifi.# 

Kien u bat kien huu kinh pha. jAL^^jALfrt^fS 

Chi tai vat vong, vat tro gian, R&4Q'&4QBh I XI 

Uu nhi du chi su tu hoa. i^M^^ffi § it 

Nhat van dong xii chung Duong lai. — ^ ij] #h A ffl M 119 Co le Cuu Trung Thiet Co thi dung hon, VI Lu huyet 

120 Am Kieu huyet hay VI Lu huyet 

121 Chi Dan Dien 

122 Chi Dan Dien 

123 Dan Dien 

124 Dan Dien, VI Lu huyet 
Dan Dien, Am Kieu huyet 

126 Lu Dong Tan 

127 Chung Ly Quyen -169- Huy en khieu khai thai khieu khieu khai . ~£ % Jf 0^ x^ Sf Jf 

Thu thap thiem quang, qui Nguyet Quat. i|5C ffi ^ijt 03 M M 

Tong tu huu 16 dao Bong Lai. hk^-^^MMM 

Nghe cdi chua nghe m&i la hay, 

Thdy dieu chdng thdy, sa chi day, 

Cu de tu nhien, dung vong dong, 

Cu song an nhien, bien hod lai. 

Nhdt Duong vita dong, chung Duong tu (que Phuc) 

Huyen Khieu khai thai, khieu khieu khai, 

Thu thap dnh trdng ve Nguyet Quat, 

Tu do co du&ng den Bong Lai. 

Huu tuong chi hau, Duong phan Am da, 
V6 tuong chi tien, Am hop Duong Da, 

Trieu Thien Linh Ifl A^ 128 , Khi Hai mon HM H U \ Tao Khe 16 fl^ 130 , Tarn xoa khau 
= £P 131 , Binh di huyet T^ 132 , Ham Tri jtftfc 133 , Am Doan TO 134 , Cam mon HH 135 , 
Hoi Duong ^P0, Truong Cuong -f£3&, Phach Mon fill! 136 . 

PHUC TI %=f, KHON Nf *$& 

Dia True iifctt, Am Khieu TO, Dao Khang $fc|t 137 , Nhan Mon All 138 , Qui L6 %$&, 
Hoi Am £E m , Coc Dao #it, Long Ho huyet JtrffK 140 , Tarn xoa cot =£# 141 , HuNguy 
huyet Jffifeft, Ha Xa 16 M^M&, Ha Xa cot M^# 142 , Thuong thien the ± A^ 143 . Sinh Til huyet hay Hoi Am huyet 
132 Binh Di huyet hay VI Lu 
133 VILu ' 134 VI Lu 
VI Lu 
VI Lu 139 VI Lu hay Am Kieu 
140 VILu 143 Xem Trung Hoa dao giao dai tic dien, nod chu VI Lu, VI Lu huyet, VI Lu gioi ctia, tr. 1 1 76 

-170- BE TIT TIET KHAU QUYET 
THIEN NHAN HOP PHAT THAl DlTOC QUY HO 

Noi phu Be Nhdm, Khai Doc, Tu Hod Tdi Kim nhi quyet 
Thay noi: Con nguoi nhan duoc Trung Khi cua Troi Dat mdi sinh, nen von co Chan Chung 
(chi Duoc Vat). Chan Chung ay, co the sinh soi vo cung, co the bat sinh, bat diet, nhung neu 
con nguoi khong biet bao thu no, thi no se ngay mot tieu hao, cuoi cung se chet. Biet bao thu 
ma khong biet doan luyen, cuoi cung se khong kien co, de bi Tao Hoa doat mat. 

Nhung neu biet gin giu han hoi, lai biet doan luyen, thi no se ngung ket thanh don, giong 
nhu Kim Ngoc, co the Truong sinh, co the bat hoa. 

Nhu muon luyen Dan nay, thi phai lay duoc vat lam chu nhung muon hai thuoc nay, thi 
phai dung cong phu tai can ban, the nao la can ban? 

Thua do la Thai Cue trong ta. Troi dat lay hon hon, don don lam Thai Cue. Than ta lay yeu 
yeu, minh minh lam Thai Cue. Thien dia do Am Duong giao cau cho nen sinh Van Vat. Than 
ta nho Am Duong giao cau nen sinh Dai Duoc. Dai Duoc sinh trong than ta, vdi Thien Dia 
sinh vat khong khac, cung chi la Am Duong nhi khi, cai thi, cai hoa ma Huyen Hoang tuong 
giao, nhat bam, nhat thu, ma duoi tren tuong tiep, hon hoa thanh mot, Cho nen noi hon don. 
Hon don la phu quach (canh gioi) cua Troi Dat, Yeu minh la bao thai cua Dai Duoc (Noi 
Don). 

Nam Hoa Kinh noi: Chi Dao chi tinh, Yeu yeu minh minh MiH^ilt, 8/ Slim ° (Tinh 
hoa cua Chi Dao la yeu yeu, Minh Minh). 
Dao Due Kinh noi: 

Yeu he, Minh he, ky trung huu tinh, tinh tham chan. M^W^^^^M fSfi^ 

Tuong muon lodi tdi tarn u udn, 

Tinh quang Troi van Ian ben trong, 

Tinh quang ay thuc Thien Chan 

Chan tinh do, chinh la Chan Chung Tu trong than ta. Vi no nhap vao Hon Don nen goi la 
Thai Cue, vi no la Nguon Goc sinh hoa, nen goi la Tien Thien, vi no la Am Duong chua phan, 
nen goi la Nhat Khi, cung con goi la Hoang Nha, la Huyen Chau, la Chan Dien, la Duong 
Tinh. Cai Tinh Hoa do neu ngung ket ben ngoai vu tru, thi la Kim, Thach, qua van nam khong 
hu. 

Neu con nguoi biet Phan Than (biet Hoi Quang, Quan Chieu) la tim ra duoc Duong Tinh 
ay trong minh, ma ngung ket lai thanh chau buu, thi cung se vo cung nhu troi dat, Kim, Thach 
lam sao ma sanh duoc? 

Nhung Duong Tinh nay khong de co duoc. Vi trong than ta, tu tren xuong duoi, cai gi la 
huu hinh thi cung deu thuoc Am, cho nen Van Phong Chan Nhan noi: Cai than tu dai cua ta, 
tat ca deu thuoc Am, khong biet cai gi la Duong Tinh. 

Duyen Doc Tu noi: Cai Nhat diem Duong Tinh trong nguoi ta, khong o Tarn, Than ma o 
Huyen Quan Nhat Khieu. Nhan dac Huyen Quan tien thi Tien, co biet Huyen Quan, thi cac 
chu Dinh L6, Duoc Vat, Hoa Hau moi hieu duoc han hoi, Huyen Quan la tu bo Thiic Than, la 
phat huy NGUYEN THAN. Luu Nhat Minh goi Huyen Quan la Huyen Tan hay Huyen Tan 
Mon. 

Lieu Hoa Duong goi Huyen Quan la Trung Cung, la Thien Tarn. 

Co nguoi con goi do la Quan Hoa, Chan Hoa, Chan Tinh, Nguyen Than. 

No thong qua Doc Mach, Nham Mach, Xung Mach, Doi Mach, tren thong voi Tarn, duoi 
thong voi Quan Nguyen, dang sau thong voi Than, dang trudc thong voi Ron, tan ra chau than, 
la Tong Can cua Bach Mach, nen goi la Tien Thien. Co nhan goi khieu nay la Khieu trung 
Khieu. Ma Khieu la Dan Dien. Tren thi goi la Kim Dinh, tren chut nua thi goi la Huynh Dinh, 
phia duoi Khieu goi la Quan Nguyen. Goi la Huynh Dinh, la Kim Dinh, la Khi Hai, la Quan 

-171- Nguyen tat ca deu V6 Hinh. Ta khong nen chap nhat, cau ne. Thanh Nhan con goi Quan 
Nguyen la Trung. Cai Trung nay Tich nhien bat dong, cam nhi toai thong gom du ca hai be 
The Dung, v. v. 

Luyen Thuc Tu noi: Nhat diem duong tinh, mat tai hinh son, bat tai tarn than, nhi tai ho 
Huyen Quan nhat khieu — j&PHft, $^7^ ill, Jffe&W, Wi^i^— ^° (Mot diem 
nguyen tinh, an mat tai Hinh Son, khong o tim, khong o than, ma tai Huyen Quan nhat Khieu). 

Trieu Trung Nhat noi: Nhat than noi ngoai tan giai Am, Mac ba Duong tinh ly dien tarn — ' 
M rt^F^ W$M, ^fGffllf ll]lf#o (Than ta noi ngoai thdy la Am, Dung tim Duong tinh ay 
trong ta). 

Khuu Truong Xuan noi: Duong Tinh tuy thi co duoc trong khi giao hop, nhung khong 
phai la Ngu Nii chi thuat, trong khong phai la than xac do cha me sinh ra. Ngoai khong phai 
la Chau bau cua nui rung, Tim toi Duong Tinh trong ta, chac la sai. Nhung tim cau no ben 
ngoai cung chang dung. 

Nhiing loi nhu vay co khac gi mo trang day nuoc, hai hoa trong guong dau? Nhiing nguoi 
thiet thong minh nhu Nhan Hoi, Man Tu cung kho hieu noi. 

Chinh vi Thay ta it noi toi nen the nhan cung it nguoi biet, khong phai nguoi bay gio mdi 
thay the ma co nhan truoc cung khong hieu noi. 

Ngoc Dinh Chan Nhan viet: 

Ngu Hanh, Tii Tuong Kham hoa Ly, 5^f WfcMI^, 

Thi quyet phan minh thuyet du y, i#i^ v BJ ifoH P . 

Duoc sinh, ha thu cong phu xii, M^f^-^J^K^t^ 

Ky nhan hoi dac, ky nhan tri, A A^fl A A^P . 

Ngu Hanh, Tu Tuong, Kham v&i ly, 

Khdu quyet phan minh noi cho nghe, 

Thuoc sinh, vd each ra tay xu, 

It nguoi hieu noi it nguoi hay, 
Tu Duong Chan Nhan noi: Thu ca su, the gian hi, Khoi thi dang nhan nhan dac tri jtk^hl^, 
tftlXlf^, Q^^W Af#^P? (Cai chuyen nay, the gian hiem, Thuong nhan lam sao ma biet). 
Hanh Lam Chan Nhan noi: 

Than Khi quy can xii, #^t,Ji3f[!#L 

Than Tarn phuc Menh thi, M'^%^M, 

Gia ta Chan Khong Khieu, S^^?L^ , 

Lieu dac thieu nhan tri, $4#4> A£P . 

Than Khi quy Can xu, 

Than Tarn Phuc Menh Thi, 

Chinh Chan Khong Khieu ay, 

May ai hieu duoc day? 

Ba Duong Chan Nhan noi: 

Nhat gia di yem te, The nhan mac tri chi. 

Chit Nhat sdu kin vay; The nhan it ke hay. 

Nhat la gi? No la Cai Trung chua phat, la Bat Nhi chi Nhat, ma truoc day goi la Tien Thien 
Nhat Khi vay. -172- Thuy Hu Thien viet: 

Dai duoc tu bang Than Khi Tinh, XMWM^^n , 

Thai lai nhat xii ket giao thanh, StJlt - #t^o 3CJJ& ■> 

Dan dau chi thi Tien Thien Khi, if^kP^M^c^^ > 

Luyen tac Hoang Nha, phat Ngoc Anh, 'j^fP^^^ZE^ ° 

£)az Duac chang qua Than, Khi, Tinh, 

Hai cat dem ve giao ket thanh. 

Dan duac chinh la Tien Thien khi. 

Cung goi Hoang Nha hay Ngoc Anh, 
Phuc Menh Thien viet: 

Thai nhi nghi vi phan chi khi. M^ iX^^l^'% » 

Doat Long Ho thuy cau chi tinh. ^HrfttfeMZ.%n . 

Thiem nhap Huynh Phong, |Xj \Ml% , 

Doan thanh chi buu. Hxj^SjIl ° 

Lay hon don vi phan chi Khi. 

Lay Nguyen Than, Nguyen Khi, Nguyen Tinh, 

Dem ve Huynh Phong, 

Luyen thanh chi bihi. 

Sung Chinh Thien co bai: 

Han nguyen van truong thuy ly long, MMTJ^Z If Sl^Ei > 

Ham ha tang chau quynh quynh hong, tJH^ilclfeJttJWtl <> 

Can mat bat kinh, phuong thai dac. iMW^t^Tf 3if# , 

Tien y thai nhat phap than cong, H 'RcBT v£tt?tj ° 
//an Tuyen muon truong ngu rong den, 
Trong mom co ngoc do hay hay, 
Can than, chang kinh se lay duac, 
Dem ve tu luyen dung thdng ngay, 

Muon Thai Duac, phai khong hai m&i hai duac, 144 Muon thu Duac phai khong thu m&i thu duac 
Phai tinh dinh, khong dung dong tac m&i duac. 

Xua Hoang De mat Huyen Chau mdi bao Tri, Ly, Chu, va Khiet Cau di tim, nhung khong 
tim duoc. Lien sai Vong Tuong. Vong Tuong tim duoc. Vong Tuong chinh la quen hinh hai. 
Phai Vong Hinh, Vong Tuong, thi mdi tim ra duoc Tien Thien Nhat Khi. 

He Hoai Tap (Tien Thien ngam) viet: 

Nhat phien Tien Thien hieu Thai Hu, ~~ ^^t^m^M > 

Duong ky vo su kien Chan Du. ^j^^G^IJEiJCll ° 

Nhat phien Tien Thien goi Thai Hu, 

Chinh trong vo su thdy Thai Du . 144 NghTa la can phai hi nhien 

145 Cai ctep cte cua ctat trod -173- Lai noi: 

Nhugc van Tien Thien nhat tu V6, ^f H 5fe^ — ¥3t > 

Hau Thien phuong yeu khan cong phu, fa ;^7f Ic^fl;^: ° 

Muon hoi Tien Thien nhat tu V6, 

Hau Thien can phdi ro cong phu, 

Tien Thien la gi? La tich nhien bat dong. La yeu yeu, minh minh, la Thai Cue khi chua 
phan chia. 

Hau Thien la gi? La Cam nhi toai thong, La hoang hoang, hot hot, la khi Thai cue da phan 
chia vay. 

Hon Nguyen Buu Chuong co cau: 

Tich nhien bat dong cam nhi thong, $HJ$^fii)j!$MM., 

Khuy kien Am Duong too hoa cong 146 . M JE E PH 7&ik$J . 

Tich nhien bat dong (Tien Nhien), Cam nhi thong (Hau Thien). 

Nhin thay Am Duong Tao Hoa cong. 
Tin a Tich Nhien Bat dong, la tarn con nguoi thong duoc vdi troi, va co the doat co too hoa. 
Tuy Hu Thien noi: 

Mac huong Than trung cau Tao Hoa, M IrI W *$ ^C3a4t , 

Khuoc tu Tarn ly mich Tien Thien. iP^ ; ^M^5fe^=> 

Dung tim tao hoa noi qua Than, 

Muon thay Tien Thien phdi do Tarn, 

Trong khi Hi No con chua phat, nghe nhin tat ca con chua tdi, luc song nui con yen tinh, 
nui non con chua boc khoi, Nhat Nguyet con chua van hanh, Tuyen Ki con chua chuyen dong, 
bat mach con qui nguyen, ho hap con chua co, hay con tham nhap vao trong yeu minh, con 
chua biet co troi che va dat cho, chua biet rang the gioi con co nguoi, minh con co than, Phut 
choc Tarn Cung (Tarn Dan Dien) sung man Nguyen Khi. 

Co tao hoa may Dong, am thanh bat dau co, nen: 

Nhat kiem tac khai Hon Don. — M^Jf Wfc , 

Luong thu phach Liet Hong Mong, W)"f-^W4m 

Mot kiem tac khai Hon Don, 

Hai toy banh bua Hong Mong, 
The la tu V6 sinh ra huu. 
Ninh Huyen Tu co tho: 

Bat tai tran lao bat tai son, ^-it^^^iih ill , 

True tu cau dao yeu minh doan. M^MMM"%^ ■> 

Chang a tran ai, chdng nui non, 

Vao sdu Thien Ly, mod thay chdng (Duong Tinh). 

Yeu minh la gi? Do la luc Hu Cue Tinh Doc. 

Trong tarn ranh rang vo vat la Hu. Niem dau chua khoi la Tinh. Chi Hu cho den cung cue. 
Thu Tinh cho den thuan nhat, thi Am Duong tu nhien se ket hop, Am Duong ket hop thi 
Duong Tinh se sinh ra 147 . 6 Tich nhien bat dong. Trung chi the da. Cam nhi ngoai thong. Trung chi dung da. Trung Hoa dao gido dai tu dien, tr.l 169 
147 Duong Tinh la Kham trung Nguyen Khi, la Chan Nhat chi Tinh, la Chi Duong chi Khi. Cung goi la Duong Dien, la Chu 
Nhan Ong, no nuoi Bach The. Trung Hoa dao gido dai tit dien, tr.1214 

-174- Cho nen Tran Ne Hoan noi: Luu dac Duong Tinh, than Tien hien thanh, H?f#fflfi, ffii\\\M 
$Ct o {Luu dwac Duong Tinh, Than Tien hien hdnh). 

Va Duong Tinh la do nhat nguyet phat sinh, nhung the nhan khong biet each hap thu, cho 
nen no tan ra thanh khi chu hru trong than. 

Chi Nhan biet phep truy nhiep no lai, tu no lai thanh Nhat Thu - Chi Chau — 'W^J&f- {hat 
Chdu to bang hat gad). Thich Gia goi la Bo De, Tien Gia goi la Chan Chung. 

Nguoi Tu Tinh ma khong biet Bo De tu ay, thi kinh Vien Giac goi la "Chung Tinh ngoai 
dao" Nguoi Tu Menh ma khong biet Chan Chung tu ay thi kinh Ngoc Hoa goi ho la "Kho toa 
bang mon" vay. 

Truong Tu Duong noi: 

Dai Dao tu chi huu di nan da, ^3f#:z:WJ§Xi-til, 

Tri do nga, da do thien, £P d3 ^ ife fi ^ - 

Tu Dai Dao vita kho, vira de, 

Chuyen do do ta ciing do trai, 

Neu con nguoi khong biet Duoc sinh ra sao, Thai Thu the nao, Phanh Luyen the nao, thi 
khong thay cho de cua no. 

Neu biet ro gio Thuoc sinh, biet khau quyet de Thai Thu, biet cong phu phanh luyen, thi 
khong thay cho kho cua no, Tuy nhu gap hay khong gap duoc thay vay. 

Cho nen noi: 

Nguyet chi vien, ton ho khau quyet, B i- El # ¥ P T^: > 

Thoi chi Ti, dieu tai tarn truyen, frt^l^^^lM^ •> 

Trdng ma tron dwac, nha khau quyet, 

Gia Ti hay ho, tai tarn truyen, Lai ban ciia Dich gia: 

1. Diwc Vat la Than, Khi, Tinh. 

Bach Ngoc Thiem noi: Tinh nay khong phai la Tinh Khi khi giao cam . (Theo toi: Trong tuy 
xuong song von co Nude, Nuoc nay trong vat. Trong tuy song ciing co Khi. Moi khi lay nude 
trong tuy song ra may phan khoi, thi y si thudng bom vao mot so phan khoi khi trdi tuong 
duong, de phong cho benh nhan khoi chong mat. Va trong tuy song chac co Than, vi Than la 
Khi tinh luyen.) 

Khi nay khong phai la Khi Ho hap, Than day khong phai la Than Tu Lu ma la Nguyen 
Than. Do chinh la Nguyen Tinh, Nguyen Khi, Nguyen Than. 

Tinh la co so, Khi la Dong luc, Than la Chu Te. 

Du Diem noi: Tarn hu thi Than ngung, Than ngung thoi Khi tu, Khi tu thoi Tinh sinh. 

Cho nen Thai Duoc cot la Tarn khong co tap niem va Hu Tinh, nhu vay moi co the ngung 
than nhap Khi huyet. 

Dan gia cho rang: Luyen Tinh hoa Khi la Ngoai Duoc, Luyen Khi hoan thanh (hoa Than) 
la Noi Duoc. 

Luc Tay Tinh goi: Duong Tinh la Duoc Vuong, la Chan Dien. 

Duoc chinh la Nhan Don, lam tang khi luc, lam cho than the khinh khoat, kien cudng, 
khien ta khi khong the xam nhap. No lam cho con nguoi trd thanh Than Tien vay. 

Duoc vat ciing con goi la Dai Duoc, Thuong Duoc. -175- Tinh Menh Khue Chi, Tap 1 co noi: 

Dai Dugc tuy phan Than, Khi, Tinh, 

Tarn ban nguyen thi nhat can sinh, 

Pham phu sinh tu nhu luan chuyen, 

Chi nhan me khuoc Ban Lai Tarn, 

Dai ducrc tuy phan Than, Khi, Tinh, 

Tarn Ban cung van mot goc sinh. 

Pham nhan luan chuyen trong sinh tu, 

Chang qua khong biet Ban Lai Tarn, 

Dai Dugc cung con goi la Don mau, hay Chan Dien, hay Kim Dich Hoan Don, hay Kim 
Dan Dai Dugc. No cung gan lien vdi Chu That Nhat Lai Phuc cua Kinh Dich. 

2. Thai Dirffc hay Thai Thu. 

Thai Dugc la luc tinh toa se thay Nguyen Tinh phat sinh, vua thay cam giac, lien tiic toe 
phai Thugng Van. Va phai dung Chinh Niem thu nhiep Nguyen Tinh ve Dan Dien. Thai 
Dugc co hai thu: Thai Tieu Dugc, va Thai Dai Dugc. 

Thai Tieu Dircrc la Luyen Tinh hoa Khi. 

Thai Bai Dirffc la Luyen Khi Hoa Than. Nguyen khi, Nguyen Tinh la Dugc. Dung Vi Y 
dem Nguyen Tinh ve Dan Dien la Tieu Thai Dugc. 

Dung bon chii Hap=Hit vao, De=Dua luoi len de khoa mom, Toat=Khep kin Hau Mon, 
Be=Nham mat, ngam mieng, de luyen Nguyen Khi cho thanh Dai Dugc (Dan mau). 

Muon Thai Dugc phai co thoi. Phai Thai Thu vao luc gio Ti, hay Hoat Ti (Ti la tu 11 gio 
den 1 gio dem. Hoat Ti la gio Ti Linh Dong. Lay kien nghiem lam chuan. Hoat Ti la luc Nhat 
Duong lai phuc, do la gio Ti trong Than ta. Dao Quang noi: Tu luyen bat dung tarn Dong Chi, 
Than trung tu huu nhat Duong sinh. 

Tran Tri Hu noi: Phu Thai thu gia, thai Tien Thien chi khi, thu Chan Nhat chi dien. 


Xua nghe Doan Su noi: 

Due cau Dai Dugc vi don ban, WO^J^^f^^f, 
Tu nhan than trung Hoat Ti thoi, M lA M ^ ^^ H « 
Muon dung Dai Ducrc lam Don Ban, 
Phai biet than trung Hoat Ti Thai. 

Lai co ke: 

Nhan doc "Kim Don tu", @i^^i% 

Phuong tri Huy en Tan Khieu, 7f ^P |<f ft ^ <> 

Nhan doc Nhap Dugc Kinh, @if AH^ , 

Huu tri y so dao, H^PMJjf 3\ ° 

Dai Dao huu Am Duong, JkM/H Wi ffi > 

Am Duong tuy dong tinh, $ft ffi |5j| §fj # 

Tinh tac nhap y eu minh, f I M A M % > 

Dong tSc ling hoang hot, ifoMWti&M 

Chan Tho phan Mau Ky, M^jfjX B , 

Mau ky bat dong thoi, J& B^F M H . 

-176- Ky dao dan tu nhien, B Mi 1 El M > 

Mau dao huu tac vi, J& 3\ W ff % „ 

Phanh luyen Kham trung Dien, £ j&ijfc 4 1 fn . 

Phoi hop Ly trung Hong, MSn" ^ "T 4 Ik ° 

Dien Hong ket Don sa, ( &jfc%aF)r$ . 

Than Tarn phuong nhap dinh, M '^73 A/E ° 

Mzan doc to Aj'm Don, 

Mai hay Huyen tan Khieu, 

Nhan doc Nhap Duac Kinh, 

Mai biet noi Y den, 

Dai Dao co Am Duong, 

Am Duong la Dong Tinh, 

Tinh then nhap yeu minh, 

Dong thai hodng hot ung, 

Mau Ky khac gia nhau, 

Ky den do Tu Nhien, 

Mau lai co tac vi, 

Phanh luyen Kham trung Dien, 

Phoi hop Ly trung Hong, 

Dien Hong kit Dan sa, 

Than Tarn moi nhap dinh, 

Noi Dong tinh, noi Yeu Minh, noi Chan Tho deu noi ve khau quyet cua Hoat Ti Thoi. 

The nao la Dong Tinh? 

Thua: Tich nhien bat dong, phan ban, phuc tinh, do la cua gio Khon. Ta lay Tinh ma doi 
no. Tinh cue roi dong, Duong khi manh nha, do la gio cua Phuc. Ta lay dong ma ung voi no. 

Dang Dong ma pha Tinh vao, dang Tinh ma pha Dong vao. Hoac khi chua Ion ma lai nang 
cho Ion len, hoac khi da het ma con them, deu khong phai la le thuong tinh cua Dong Tinh. 

Bac Chi nhan xua noi: Dong la Thien Hanh, Tinh la Uyen Mac (lang nhu vuc sau). Dang 
dong thi dong, dang tinh thi tinh, do la le thuong. 

Hoc gia ngay nay, khong biet rang Dong Tinh trong Dan phap co qui luat, nen nguoi 
chuyen ve Dong, nguoi lai chuyen ve Tinh. Doi voi ho, Dong la Hanh khi, Tinh la Thien Dinh, 
Nhu vay la sai. 

Chi Huyen Thien ha chang noi: 

Nhan nhan khi huyet ban thong luu, KX^M.JfMM* > 

Doanh ve Am Duong bach khac chu, % H ^ PH ~&MM > 

Khoi tai be mon, hoc hanh khi, Bit K H ^1"H > 

Chinh nhu dau thuong huu an dau. IE #P zk _t X $: zk ° 

Ai ai khi huyet cung luu thong, 

Chdy quanh Doanh ve, suot ngay rong, 

Dau lai be mon hoc hanh khi, 

Nhu da co dau lap them dau. 

Dau phai Hanh Khi la dong? 

-177- Tuy Hu Thien cung noi: 

Duy thu Kien Khon chan van dung, VfetikfflfyM&M > 
Bat tat ngot ngot, do vo ngon, ^i^TCTC^^ s"» 

V6 tarn, vo niem, Than di hon, 3n>\J'3u1c$ffi B W > 

An dac ngung tu thanh thai tien. &WMM$L]fa4\b ? 

Dat troi van dung co qui mo, 
Ddu phdi ngoi ngdy, mieng lang to, 
Tdm khong, khong niem, Than hon mat, 
Sao ma ngung tu ket Thai Tien? 

Dau phai Than Dinh la Tinh, 

Con nguoi Dong cue thi Tinh, tu nhien se nhap vao yeu minh, yeu minh la khi ngu. Tuy 
nhap vao canh gioi khong troi, khong dat, khong nguoi, nhung chua di vao mong canh. 

Nhung khi vao mong canh, thi se co Vui, Gian, Kinh, Khung, Phien, Nao, Bi, Hoan, Ai, 
Due du moi tinh huong khong khac luc ban ngay. 

Nhung lai khac vdi canh gioi yeu minh khong troi, khong dat, khong nguoi. 

Yeu Yeu, Minh Minh chi thay ban ngay luc Dong Cue mong Tinh, moi co canh tuong do. 
Con nhu dem khi ngu say, tat lai co mong, thi lam sao ma co canh tuong Yeu Minh nay duoc? 

Luc ban ngay, moi khi co luc Yeu Minh, thi con nguoi lai suy nghi hi tung lam mat giay 
phut ay. Con nhu cau de ma vao tinh trang Yeu Minh, thi that la hiem vay. 

Thoi Cong (Nhap Duoc Kinh) noi: Nhat nhat noi, Thap nhi thoi, Y so dao, Giai kha vi — ' 
\H, "h— BT, MBt3\, la Rj^J o (Trong moi ngdy co 12 gia, Y ma den, Deu lam ducrc). 

Trong mot ngay, y den khong phai mot Ian, nen Thai Thu cung khong phai chi co mot Ian. 

Truong Binh Thuc goi the la: Mot hot roi lai mot hot, tu it tdi nhieu vay. 

Tom lai Dai Duoc can lay Chan Y ma cau. Cho nen noi: Hao ba Chan Dien, chuoc y tarn 
iJ'-^M^^tM W ° (Phdi chu y moi tim duac Chan Dien). 

Lai con noi: Hang huong Hoa Tri 148 chuoc y tarn fM [nJ^^tk^M^ ° (Luon phdi huong ve 
Don Dien chu y tim cau) 

Cho nen, Chan Y trong con nguoi chinh la Chan Tho. Chan Tho sinh ra co khi khong phai 
do cam xuc ma cung do tu nhien. Du khi ngoi xe hay cudi ngua, du la trong khi huyen nao no 
cung phat sinh duoc. Khong gi cam chi duoc no, cho nen goi la Chan Tho. 

Chan Tho co hai loai: Mau va Ky. Tho da co hai, thi Y cung co hai. Goi la hai vi co du Am 
Duong. Goi la chan vi khong chut cuong cau, ta nguy, thi da co muu lu. Muu lu la thuoc hu 
gia, khong phai la Chan y vay. 

Co Chan Y nay roi, thi Chan Dien moi sinh. Sao lai noi rang: Co Chan Y roi, Chan Dien 
moi sinh? 

Vi Dong cue roi tinh, Chan Y vua den se nhap Yeu Minh, Y nay Thuoc Am, goi la Ky Tho. 
Am Duong giao cau, chinh dang la Khi Duong Hao vua dong, tu cam thay nhu hoa long vua 
no ra, khi am day minh, Am Duong giao nhau nen Chan Tinh tu sinh. Ma Chan Tinh tuc la 
Chan Hong, cho nen noi: Thuy Huong Dien 149 , chi nhat vi /K^IS, K — '^ (Thuy Huong 
Dien co mot miii vi) chinh la vi vay. 

Am Duong giao cau, Giua luc Am Duong chua chia va se chia, con hoang hoang, hot hot, 
do chinh la luc Am cue se Dong. Cai Y nay thuoc Duong, do la Mau Tho. Luc ay Chan Dien 
vua 16, Duoc Vat hay con non yeu. Luc ay da co hinh co tuong, chang khac gi luc moi binh 
minh, vua thay phat dong quan kien, hie toe phai thai thu lay ngay, thi Chan Tinh vua sinh ay 
moi khong bi mat mat. Hoa tri co nhieu nghia: 1. Cuong ludi. 2. Tarn. 3. Ha Dan Dien 
149 Thuy Huong Dien chi que Kham. Duong ben trong la Dien, la Kim. Am ben ngoai la Thuy, vi the goi la Thuy trung Dien 
hay Thuy Huong Dien. 

-178- Goi la Thai Thu Cong Phu, chinh la Hinh giai quyet MMi&, cua Dat Ma, chinh la Sa Thua 
Quyet ^JlHi^ cua Hai Thiem. 

Ca hai khau quyet dai khai giong nhau, va khong ngoai bon chu: Hap tyk, De frft, Toat Wt, 
Be 133. 

Thuan Duang To Su noi: 

Yeu Yeu, Minh Minh sinh Hoang Hot. HII4ttfe, 

Hoang Hoang, Hot Hot ket thanh Doan, 'Wi'WL'\MM^J& S . 
Do chinh la Khau quyet nay. 

Tuy hay con la phep Huu Vi, chua phai la Chan Tho, neu vay lam sao thi trien cong phu? 
Cho nen noi: Chan Tho cam Chan Dien jti;fft jt-IS (Dung Chan Y thai thu Chan Khi). 

Chan Dien (Chan Khi) thuong thang se phoi hop voi Chan Hong (Nguyen than). Nguyen 
than gap Chan Khi se khong bay di mat, Vi the noi: Chan Dien che Chan Hong jiffo fjjJ^-lK 
(Chan khi Khong che Nguyen Than). 

Chan Khi, Nguyen Than da qui ve Chan Tho (Dan Dien), thi than tarn se tu nhien bat dong 
va Kim Don Dai Duoc se thanh vay. 

Trong mot gio, cung co co vi Nhat Duong lai phuc, cai co vi nay khong o ngay Dong Chi, 
khong o ngay mong mot, khong o tai gio Ti (nua dem). Neu khong tham dat Am Duong, 
khong thau hieu duoc tao hoa trong ta, thi khong sao hieu duoc HO AT TI THOI. Do la dieu 
bi an vay. 

Trong 12 gio mot ngay, luc nao Am Duong cung giao cau duoc, ma sao thanh nhan lai 
chon gio Ti, nhat Duong so dong, la tai sao? 

Thua luc ay Thai Duong o Chinh Bac, ma trong con nguoi la o Huyet VI lu, the la tuong 
ling voi troi dat. 

Cho nen luc ay co the an trom co vi cua troi dat, doat duoc cho huyen dieu cua Am Duong, 
luyen duoc hon phach lam mot, hop duoc Tinh Menh song tu. 

Luc ay la giua que Khon va que Phuc, luc ay la luc Troi Dat dong mo, la luc Nhat Nguyet 
hop bich, la luc Thao Moc manh nha, la luc Am Duong giao hoi trong than, Than Tien thai 
duoc vao luc ay, luc ay la luc Noi Chan, Ngoai Uhg, tuong phu, tuong hop nhu hai mieng an 
tin che doi. Do chinh la le THIEN NHAN HOP PHAT CHI CO, THAT LA CHI DIEU, CHI 
DIEU VAY. 

Tran Ne Hoan noi: 

Moi duong Thien Dia giao hop thoi. ^^^ift^-n M, 
Dao thu Am Duong tao hoa co, ^M E PH ikVcM , 

Moi khi Thien Dia giao hoi thai, 
Trom lay Am Duong Tao hod ca. 
Am Phu Kinh viet: Thuc ky thoi, bach hai ly, Dao ky co, Van hoa an, H^Bt, HSS ; ^ 
iKtJl, Ji\\Ji£.° (Moi khi ta uong an, ca the duac dieu ly, An trom duac Huyen ca, Van bien 
se an toan). 

The nao la Huyen Co? 
Thien can Ly cue vi. 
Kim nien so tan xii. 
Thoi nhat khoi dau thi, 
Thu te di dac y, 
Ky gian nan ha tu, 

-179- immwm 


4-^^J^^b 


0tH^3^0t 


fikUMnM 


mm$rn Nhan nang tri thu y, Atb&UtfcM > 

Ha sir bat nang tri? fW^tis&l ? 

77n'<?« can Ly rat sdu, 

Nam nay vita sa dong. 

Nam tai da bat ddu, 

Bien te ay rat de hieu, 

Nhung kho noi nen lai, 

Neu ai hieu y do, 

Thi gi ma khong hieu? 

Bien te ay chinh la Chan Ca, dieu xii vay. 

Kinh Chu Dich da hieu ro Chan Ca vi dieu ay, ma hieu ro Chan Ca vi dieu cua Chu Dich 
la que PHUC. Hieu ro Vi Dieu que PHUC chinh la hao sa. 

Cho nen mai noi: Phuc ky kien Thien Dia chi tarn ho? JC^jALAiiil^lJ 3 ] 1 ? Phuc roi, 
ducrc thdy Thien Tarn (Vi long Troi Ddt cung trong long troi). 

Vi trong gio phut ay, mot Duong tro lai trong Troi Dat, ma Troi Dat trong ta cung nhu vay, 
trong thi ta se Thai Thu duoc Duong Khi trong than ta, the la an trom duoc Duong Khi troi 
dat, thi Duong Khi do ha chang hoan nap vao trong than ta, de tro thanh Duoc Vat hay sao? 

Thien Dia tuy Ion, tao hoa tuy than dieu, nhung cung khong vuot ra ngai cai Phat co nay, 
Do la le tu nhien vay. 

Neu con ngudi biet le Thien Nhan Hop Phat nay, ma nua dem tinh toa, ngung Than tu 
Khi 150 , thu thi, phan thinh (tiic la biet Noi Quan), ngam mieng khong noi, true co Dan Dien, 
mot niem khong sinh, van duyen don tiic. Hon hon, don don, nhu Thai cue chua phan, minh 
minh, chi chi nhu Luong Nghi chua manh nha, lang le rieng con, nhu vuc sau long bong 
nguyet. Tich nhien bat dong, nhu nude trong khong song. Trong chang biet co than, ngoai 
khong biet co vu tru. Doi cuoi gio Hoi, dau gio Ti, Duong khi Troi Dat se den, thi phai cap 
toe Thai Thu. Neu no chua den thi cii Hu Tarn ma cho, khong duoc ra tay truoc. 

Khuat Nguyen (Vien Du Thien) noi: 

Dao kha thu he, bat kha truyen. it nT^^^F Rf^ o 

Ky tieu vo noi he, ky dai vo ngan, ^ 7 J N ^C P*3 ^^Lj^JtM. ■> 

V6 hoat nhi h6n he, bi tuong tu nhien, ^^M^^Wfe U M ° 

Nhat khi khong than he, vu trung da ton, — ^t?L#^ v ^ ll t 4; K#° 

Hu di dai chi he, vo vi chi tien, M^iXWi-^^C^Oi-^Co 

Dao chi cam thdy, khong the truyen, 

Nho thi nho xiu, Ian vo bien, 

No khong phai hon linh, tu nhien t&i, 

No la Khi than ky, sinh luc nua dim, 

Phai Hu Tarn cha, khong duac tranh tien, 

Hiia Dinh Duong (Tarn Duoc Ca) noi: Ton Tarn, tuyet lu, hau tinh ngung, ^■'iJ'^&jMi^m 
M (Chinh niem, tuyet lu, cha Duong Tinh ngung). 

Chi Huyen Thien viet: Tac Doai, thuy Liem, mac mac khuy M^^L^i Wvlk'M (Ngam 
mieng, buong rem, lang le trong) 

Oho! 

Thdi thin nhuoc chi bat lao tarn, BiTM^M^^ds 
Noi tu tuong giao, tu ket ngung, |*| [| t@^ fl ^nll ° 

150 Ngung ket Nguyen Than, tap ket Nguyen Khi 

-180- Nhap that an thai, tu dang chuoc , A 1? Wi B\T M ^r 4f > 
Nhat luan Hi Ngu tu dang thang, — ffeflPX S H^ ° 
77207 jTzzn, khi toi khoi lao tarn, 
Trong tu twang giao, tu ket ngung, 
Nhap that an thai, nen biet dai. 
Tu nhien vimg Nhat se dang thang! 

Ha dam tranh tien sao? 

Kim Dan Dai Duac ket thai a tien thien, sinh ra a hau thien. Cai vi dieu la luc Thai Cue 
sap phan hay chua phan. Tinh da cue nhung chua toi Dong. Duang sap ve nhung chua rai 
Am. Luc ay, nhu co Ian khoi nhat che ma nui non, nhu co Ian suong nhe che ma song nuoc, 
la ta nhu tuyet mua dong luc ngung, luc tu, tram tram nhu nuoc dang lang lai. 

Trong khoanh khac ay, mot khieu nho phat sinh, co the mem nhu to, tim thay hoang hot, 
duong vat tu nhien cu phat, luc ay Duong khi luu thong toi Thuong Dan Dien, thai ca da toi, 
Do chinh la Hoat Ti Thai, hai 16 miii se truong no. Do la luc Thai Chi Than Hoa, luc Dai 
Duoc san sinh. Trong bung soi nhu sam, va Dan Dien ciing truong khai, Nguyen Khi hung 
dung xung tien vao Dan Dien Luc ay la luc Huyen Quan 16 xuat va la luc N6i Dan xuat 
Khoang. 

Thieu Khang Tiet viet: 

Hoang hot Am Duong so bien hoa, fjtfjg E PH tS^it , 
Nhan uan Thien Dia sa hoi tuyen, flttt^iiil^ M 

Trung gian ta tu hao quang canh, "T 4 f§] ® -f-10- ^tM > 

An dac cong phu nhap ngu ngon, $#?tj^ Aip- s" o 

Hoang hot Am Duang vita bien hod, 
Thien dia chuyen van maiphan khai, 
Thai gian my hao, cam duac do, 
Lam sao mo ta duac nen lai, 

Bach Ngoc Thiem viet: 

Nhan khan Dau Binh van Chu Thien, @#-4ffiSJD^, 
Don ngo Than tien chan Dieu Quyet, ®'fg# / fllj^#-^ . 
Nhat diem Chan Duong sinh Kham vi, ~^Ms% PB ^.iX^L , 
Bo khuoc Ly cung chi so khuyet. ^hiP^^^-Bft^o 

Nhan trong Bdc Dau van chu thien. 
Lien hieu than Tien Chan Dieu Quyet. 
Mot Diem Chan Duang sinh Kham vi. 
Xung vao cho khuyet cua Ly cung. 

Troi Dat xua nay, voi Kham Ly, Nhat Nguyet, van chuyen khong ngung nghi, Dong chi nam 
nay, mai hoa van ngung tuyet nhu cu (The la Tuyet Ly Hoa Khai). Ngay do, tien thanh dong 
cua quan khong cho ai lai van. Cot la phuc vu chung sinh 151 . Van vat deu ham duong y nghia 
sinh due. Do chinh la luc Ti So, Hoi Mat, Tao Vat im lim, hoa sinh tu nuoc. Ao dieu sinh tu Hu 
Nguy Huyet. Nay da hieu, thi Kim O (Nguyen Than) se nhap Thiem Huyet (Dan Dien). 

N6i Hu Nguy huyet, cung chinh la Dia H6, Cam M6n vay 152 . Huyet nay nam giua hai 
mach Nham Doc. Tren thong Thien C6c (Ne Hoan), duoi dat Dung Tuyen. Cho nen Thanh 
xua noi: Thien mon thuong khai, Dia ho vinh be. Vi van vat luc sa sinh, con yeu at, can phai duac tinh duang. 

-181- 152 Do chinh la huyet VI Lu Va Am Duong tu tan von tai do, Thuy hoa phat sinh von tai do. Am Duong bien hoa von 
tai do, Huu V6 xuat nhap von tai do, Tu mau phan Thai von tai do. 

Tuy Hu Thien viet: 

Huu nhat tu mau phan thai 16 , W^"?#^l^ $fr > 

Dieu tai VI, Co, Dau, Nguu, Nu. &!>£M^44 1 iC° 

Con duang tu mau phan thai Lo, 

Dieu tai Vi, Ca, Dau, Nguu, Nu; 

Huyet nay het sue quan trong. No chinh la dau bo Sinh Tu cua con nguoi, nen Tien Gia goi 
la Sinh Tu Quat. 

Tham Dong Khe viet: True co Linh Chu j^l|S|^^ (Xay chdc Khi can). Chinh la the. Hay 
Cau Thuc Cam Mon tf§]$M H cung chinh la the. 

Huynh Dinh Kinh viet: Be tSc Menh mon bao Ngoc Do 153 I^Sl^nf^i^ (Be tac Menh 
Mon de bao tinh), cung la vay, hay: Be Tu Tinh Lo KM Truong Hoat l^i^ff {f^nHxy^ (Be 
tac Tinh Lo se song lau) cung la nhu vay. 

Cho nen luc Am Duong so sinh, hinh nhu Liet Hoa, nhu Viem Phong, thau 16 cua quan ma 
ra, chac phai qua huyet nay, vi trong da dong ky, nen no khong cong kich de ma ra duoc, nen 
phai tro ve huyet VI Lu, xung len Thien Cu (Doc Mach), cii the tien len, vuot Tarn Quan (VI 
Lu, Giap Tich, Ngoc Cham), len den dinh dau, phoi hop voi Chan Hong (Nguyen Than), ket 
thanh Dan Sa, neu khong phai do cong phu Cau Thuc Cam Mon (Khan be Hau mon) thi la do 
cai gi? 

Do la khau quyet cua La Dong Tan (Thuan Duong Van tap). 
V6 trung xuat huu hoan don tuong ^c "T 4 ttS ^y£f\1$. , 
Am Ly sinh Duong, Dai Dao co. |$ II 4. ffl ^CliS o 

Tu V6 sinh Huu, tuong hoan don, 
Trong Am sinh Duong, nen dai dao, 

Do la khau quyet cua Ly Thanh Am (Hoa Hau Ca) 

Chi cue thanh hu thu tinh doc, ^iUM&^BM , 

Tinh trung nhat dong Duong lai phuc , f | "L 4 ^^ zfa P0 7^ M. ° 
Chi cue thanh hu, thu tinh doc, 
Tinh doc dong thai, Duong lai phuc. 

Do la khau quyet cua Han Chung Ly trong Pha Me Chinh Dao Ca. 
Nhat diem toi so Chan Chung Tu. — &M%]%$ "f > 
Nhap dac Don Dien van co xuan, Af#^ BB7T "&#=> 
Mot diem toi sa Chan Chung Tu, 
Vao duac Dan Dien, Van co Xuan, 

Do la khau quyet cua Bach Ngoc Thiem (Van Phap Qui Nhat ca). 
Nhat Duong tai dong Dai Don thanh, — PB^z^J^^j^, 

Phien huong cong phu, Tao Hoa Linh, ^t^I^ia^-hi'l o 
Nhat Duong vira dong, Dai Dan thanh, 
Phut giay, thay cong phu Tao Hod, 153 Ngoc Do la Than con nguoi -182- Do la khau quyet Huynh Thiem Tu (Luyen Hu Ca). 

Hu cue huu hu, nguyen khi ngung, MWl^IMtU^M, 
Tinh chi huu tinh, Duang lai phuc . WXXW< PH M % . 
Hu cue tinh doc, Nguyen Khi ngung, 
Tinh tai ciing Cue, Duong lai phuc. 

Do la khau quyet cua Luu Hai Thiem (Hoan Kim Thien). 
Mieu mac dan lao Thuy ly nguyet, W>MiH.W7k§kB > 
Phan minh chi thai kinh trung hoa. ^ ^ H 3^fji "T^ 1 $: ° 
Xa xoi, muon mo trang day nu&c, 
Phan minh cung chi hai hoa guang, 

Do la khau quyet cua Hiia Tinh Duong (Thach Ham Ky). 
Hoang Hot yeu minh nhi khi tinh, \%%%%^HM > 
Nang sinh van vat hop Kien Khon. t&^Tj ^-o* ffc&f 5 ° 
Tinh hoa cua Am Duang nhi khi, 
Da sinh thanh van vat Kien Khon, 

Do la khau quyet cua Truong Tu Duong (Ngo Chan Thien). 
Hoang hot chi trung tarn Huu Tuong, 'Vt\^-^L 4^ # W^- > 
Yeu minh chi noi, mich Chan Tinh, Ml^^L ft JaL JCff ° 
Tie trong hoang hot tim chdn Tuong. 
Tie chdn yeu minh thdy Chdn Tinh. 

Do la khau quyet cua Hoang Duong Tu (Kien Tinh Thien): 
Nhat Tinh nhuoc du Nguyet hoa hop, M^H H ^ n" . 
Tu huu Chan Dien xuat the lai, |=J W jUS tB tft^fe ° 

Nhat tinh ma hop v&i Nguyet hoa, 
Se co Chdn Dien sinh tai the, 

Do la khau quyet cua Truong Dung Thanh (Ngo Thien Chan). 
Nhuoc van Chan Dien ha vat thi, ^f (BJ *ISM^*I , 

Thiem Quang chung nhat chieu Tay Xuyen, ft|3t^ S MM ) 1 1 . 
iVew hoi Chdn Dien ay vat chi? 
Suot bu&i trang soi, chieu Tay Xuyen. 

Do la khau quyet cua sach Chu Chan Huyen Ao quang tap. 
Chan Dien bat san Ngu Kim noi, M^^rJi^k \H , 

Sinh tai Yeu minh Thien Dia gian, ^E^j^^cfctfell] o 

Chdn Dien khong thdy trong kim loai, 
No von sinh tit Thien Dia Gian, 

Do la khau quyet cua Ly Dao Thuan (Nguyen Dao Ca). 

Kham thuy trung gian nhat diem Chan, iX /K *¥ fU — & M > 
Cap tu thu huong Ly trung thau, MMMfaM^^o 

-183- Mot diem Chan Duong Khdm thuy gian, 
Mau lay dem ve Ly trung thdu. 

Do la khau quyet cua Ly Thanh Am (trung Hoa Tap). 

Tarn vat hon dung, tarn tinh hiep, HtlliH'l^ , 

Nhat Duang lai phuc, nhat Am tieu, — PH^fcS^ E M . 
Tinh, Khi, Than, tu nhien hap nhat, 
Chinh la luc Nhat Duong lai phuc. 

Do la khau quyet cua Luu Phung Chan (trong Bach Long Dong). 
Ta nhi due van Thien Can xii, & J L$C foj ^fg£b , 

Hoi Ti trung gian dac Toi Chan, %^ 4* |1] f# it^ „ 

Mudn tu&ng Thien can xu a ddu? 
Phdi biet trung gian giua Hoi Ti. 

Do la khau quyet cua Mai Chi Tien (Thai Duoc ca). 

Am Kieu, Ne Hoan nhat khi tuan hoan, |$j WM> %— %$§ffi ■> 

Ha Xuyen Dia Ho, thuong bat Thien Quan, T ^ifaf ±tkX^z . 
Mot khi tuan hoan tit Am Kieu den Ne Hoan, 
Du&i xuyen Dia Ho, thuong thdu Thien Quan, 

Do la khau quyet cua Thach Hanh Lam. 
Van lai phong suy khoi, 7J 1M^ , 
Thien san nguyet sa vien. ^p ill B ^ M ° 
Cap tu hanh chinh lenh, M W(fW& , 
Tien kha van Chu Thien, {g Rjigjl] X . 
Gzd vmw /oa« /V/207 /az, 
yim thanh mudn vanphdt, 
Dinh nui trdng vita trdn , 
Lap tuc hanh chinh lenh, 
Mai van duac chu thien . 

Do la khau quyet cua Huynh Thiem Tu. 

Kha dao phi thuong Dao, Rfit#'ffi'it > 

Hanh Cong thi Ngoai Cong, ffsfr Jkft 5b . 

Ta nhi Chan Tao Hoa, W L%7&ik , 

Hoang hot yeu minh trung, 'Vt\^M% ^ ° 
Chan Dao ddu noi duac, 
Hanh Cong ay Ngoai Cong, 
Bi quyet Chan Tao Hod, 
O tai Yeu Minh trung. 155 Khien Khi thong Nham Doc 2 mach -184- Do la khau quyet cua Thach Dae Chi. 

Dugc thu Tien Thien Khi, M^X^cXH , 
Hoa tarn Thai Duong tinh J X # X PH If o 

Nang tri dugc thu hoa, tb£Pf?|£^C, 

Dinh Ly kien Dan thanh, aeS jAL^J^i ° 

Zi'<?« thien khi la Dugc, 
Con hod ay Nguyen Than 
Biet dugc vd biet hod, 
Trong dinh Don se thanh, 

Do la khau quyet cua Lu Thuan Duong (Lu Dong Tan). 

Yeu mich Truong S inh 16 , lc j& jk ^.^ , 

Tru phi nhan Ban Nguyen, l^#iA^7n ° 

Do lai nhat vi dugc, U^—^JfM , 

Cuong dao so thien ban, H'Jiltffci 1 ^ ° 
Muon tim neo Truong Sinh, 
Phdi biet Ban Nguyen minh, 
Dugc vi von chi mot, 
Nguai noi thanh tram nghin, 

Do la khau quyet Kim Bich Kinh. 

Nguyen Quan thuy luyen Hong, TtMtfa'W^i > 

Than that ham Dong Hu, #M^"M^ . 

Huyen bach sinh Kim Cong, ~|C f=l ^^^ > 

Nguy nguy kien Thuy So, iltilt jAL#n^If ° 
Nguyen than thoat luyen Hong, 
Dan dien day hu khong, 
Nguyen khi sinh Kim Cong, 
Sung cao khai Nguyen Thuy, 

Do la khau quyet cua Banh Hac Lam. 

Dae quyet qui lai thi luyen dan, f^'IfejQ^T^'J^^h 

Long tranh, ho chien phien thai gian, "Jfc^fftiifis^i" H f§] o 
Cua hoa thien thugng nhan tri dac, fi^X-t AM# . 
Nhat da phong loi ham van san, -~~$t)A If JlfTj ill ° 

i?/e£ £Aa« gwye^ ro/ ^M /«ye« dan, 
Long tranh, Ho chien mot thai gian, 
Mot trai bung sang, nguai deu biet, 
Mot dim sdm chap chuyen van san. 156 Nguyen Than 

157 Nguyen Khi -185- Do la Khau quyet cua Thugng Duong Tu. 

Ho chi vi vat toi nan ngon, j&3L%J$}M.M~n > 

Tarn dac qui lai huyen huu huyen, #f#!i35fe^"X^" ° 
Nhat duong so dong Qui sinh xii, — p>0 %J]$}$£§L$h , 

Thu te nhan danh Dai Dich tien, ifcfc ^ H ^ ^ J§ 5fe . 

//o (Chan Khi) la con vat kho td sao, 
Bat ducrc dem ve la biet bao, 
Nhat duffng vita dong, thai gian ay, 
La luc Dich Kinh goi la Vo, 

Do la khau quyet cua Tran Ne Hoan. 

Ban can Chan Hong, Ban can Dien, ¥Jt%M¥Jt$3> 

An tai Linh Nguyen Thai Cue Tien, ^^EMMXWi^c . 

Tu san Ti thoi duong thai thu, 2E j^? Bt ^ 3£3St , 

Luyen thanh Kim Dich nhap Dan Dien. ')$, rf&jkWi \ff EB ° 
Mra can Chan Hong, nua can Dien, 
An tai Linh nguyen, Thai Cue tien, 
Phdi nhan gia Ti ma Thai Thu. 
Luyen thanh Kim Dich nhap Dan Dien. 

Do la khau quyet cua Lu Thuan Duong, 

Troc dac Kim Tinh co menh co, 4E# ixfi M fffrU , 

Nhat hon Dong ban, nguyet hoa Tay, EJ it^tfH ^ 

Vu trung luyen tuu Truong S inh duoc , ^ 4* ')$.Mt^ ^M > 

Phuc lieu hoan dong thien dia te. Ilx T iE M ^ciifc^r* ° 
Biet ditng Nguyen Khi co menh ca, 
Nguyen Than, Nguyen Khi hai be du, 
Dem ve tu luyen thuoc Truong sinh. 
Se duac song lau cung trai ddt, 

Do la khau quyet cu Tu Than Ong. 

Xan xan kirn hoa nhat nguyet tinh, iWl ftlli£i£ H B ft > 

Dung dung ngoc dich Kien Khon tuy. MM^S-M^^M. ° 

Da tham thien vu hoi vo tran &M3i¥\B\3:£. > 

Duy huu thiem Quang chieu than thuy. PtW^i7tM#7K . 
Xan Ian Kim Hoa Nhat nguyet tinh, 
Ngoc Dich tinh hoa, Kien Khon tuy, 
Dim khuya Thien Khong quynh vo tran, 
Chi co Nguyen Than chieu Nguyen khi. 

Do la khau quyet cua Tran Mac Mac. 

Doai Kim van buu chinh Tay Thanh, J^i^TJifelEiS^ , 

Que phach Trung Thu, boi dang minh, t± $L "T 4 %kiu ffl ^ ° -186- Tien hao dung cong thi thai thu, 
Hu trung di dai Nhat Duong Sinh. 
Dodi Kim Chinh thuc a Tdy Phuomg. 
Nguyet chieu Trung Thu, rue ra them, 
Luc do la khi can thai thu, 
Hu trung chi dai Nhat Duong sinh, 

Do la khau quyet cua Huyen Ao Tap. 
Nhat hoang Than Thuy man Hoa Tri, 
Da Da tri bien bach tuyet phi, 
Tuyet ly hun nhan cam Ngoc Tho, 
Can giao minh nguyet thuong han chi, 
Nguyen Than, Nguyen Khi man Hoa Tri, 
Ben nu&c dem dem tuyet phan phi, 
Trong tuyet co ngucn bat Ngoc Tho, 
Giup cho trdng sang nhqp Dan Dien. 

Do la khau quyet cua Tran Do Nam. 
Yeu minh tai 16 nhat doan nghe, 
Hoang hot vi tang phan bi thu, 
Trung gian chu te gia ta nhi, 
Tien thi the nhan Chan Chung tu, 
Yeu minh viea 16 nhat doan nghe (Ddu moi). 
Hoang hot khong ngodi Am Ian Duong, 
Trung gian chu te la Thai Cue, 
Cdi do chinh la Chan chung tu, 

Do la Khau quyet cua Tran Thuy Hu, 
Chi thu nhat vi Thuy trung Kim, 
Thu thap Hu V6 tao Hoa Quat, 
Troc tuong bach mach tan qui can, 
Mach tru, Khi dinh, Don thuy ket, 
Chi dem Chan Khi Thuy trung Kim, 
Thu thap dem ve Tao hod Quat, 
Lai dem bach mach tan qui can, 
Mach tru, Khi dinh, Dan se kit, 


p 


Do la khau quyet cua Long Mi Tu, 
Tien Thien Nhat khi hieu Chan Dien, 
Mac tin me do vong chi truyen, 
Van Hoa tu truong, duyen tram trieu, 
Nhat linh phi tau lai cau kiem. 
Tien Thien nhat khi ay Chan Dien, 


-187- Ch& tin bon dot chi huyen thuy en, 
Van hod chi sinh tie mot goc, 
Nhdt linh bay nhdy, phdi giu gin, 

Do la khau quyet cua Chung Ly Quyen, 

Tac Doai thuy liem tich mac Khuy, Sj^lifff/Kt^ItU 

Man khong bach tuyet loan sam si, ti*i?r? f=l If §L#1I ° 

An can thu nhap vo lenh that, ISHJjlBdft ^c4^^» 

Tru khan co luan Nguyet thuong thoi, %^Mlli$kB ± fcj" . 
Ngdm mieng, Urn dim co ngdm xem. 
Day trod mua tuyet, trdng Dan Dien, 
An can dem Nguyen Khi ve Dan Dien, 
Dai Nguyen Than xudt hien (nua) la xong, 

Do la khau quyet cua Tiet Dao Quang, 

V6 bat vi chi, huu di vi, ^^^^WWv^ > 

Kham trung huu bach yeu qui Ly. ifc^W fillJJ3r§i° 
Thuy nguyen so dao cue thanh xii, 7KM^J]MWi^^t> 
Nhat diem Linh Quang nhan bat tri, — & M~% A^-^P ° 
Nhdn chdng lam chi, co lam chi, 
Kham trung Duong diem phdi qui Ly, 
Y niem phdi sao thanh hu cue, 
Linh quang m&i hien, it ngu&i hay. 

Do la khau quyet cua Lu Dong Tan, 

Mac quai Dao Tri tieu tuc hi. M%WM ffi MM > 

Chi duyen nhan su each thien ki, K %■ A^fil AfrL c 

Nhuoc nhan tarn dac Thuy trung Hoa ^ A##/K 4^ A » 

Huu nhat Huynh Dong thuong Thai Vi, W — HHA AH c 
Z)ao 7n fr'n tuc it ke hay, 
Chi tqi con ngu&i qua each tr&i, 
Kham trung Chan Hod ma tim duac, 
Se co Tieu Tien nhap Thai Vi. 

Do la khau quyet cua Huynh Thiem tu, Ly Ong. 

Huyen Quan due thau to cong phu, ^^Jtj^I^, 
Dieu tai Nhat Duong lai phuc so, W^r^% J BM . 
Thien Qui tai sinh, mang ha thu, A^lTf 4if£T^ > 
Thai xii thiet tu kien doc do. MftbtyMMM ffl ° 

Muon vdo cong tac tqi Huyen Quan, 
Nhdt Duong lai phuc, m&i de ban, 
Thien Qui vita sinh, mau bat lay, 
Hdi thuoc di nhien phdi ben gan, Do la khau quyet cua Thieu Khang Tiet. 

Hot nhien da ban nhat thanh loi, MBM¥-^ P If . 

Van ho thien mon thu de khai Jj f 3 f H 1XM Jf . 

Nhuoc thiic vo trung ham huu tuong, ^riK^G 4^ i^^M- > 

Hua quan than kien Phuc Hi lai. i^M^^ik^M . 
Mra oem Zwng f/iray 5am r<?« fr-di, 
Cua rd muon nghin lop lop khai, 
Hieu duac trong khong day day co, 
Khdc nao thdy duac Phuc Hi Lai 

Bai tho tren la cua Chu Hi. Bai tho cua Thieu Khang Tiet la: 

Dong chi Ti chi ban, Thien Tarn vo cai di, ^S^^.^, ^ll^t 

Nhat Duong so dong sii, Van vat vi sinh thi. — ffl#J5(J&t, Jl^^^M 

Huyen tuu vi phuong dam, Thai Am thanh chi hi, ~£W$fc~J3 i $., ~XMP^EM 
Thu ngon nhu bat tin, Canh thinh van Bao Hi. lit mtR^fiu , Hit IrJ J§il 

Dong chi hdn bang khi phuc quy, Ca trai von dichang sai di, 
Nhat Duong vita thoat manh nha dong, Van vat con trong bao dung thi, 
Tien tuu nem qua thuong nhat nheo, Thai Am nghe thoat tuong li ti, 
Vi thu lai ay chua tin du, Xin hay tiem tarn hoi Phuc Hi. 
(Xem Chu Dich ban nghia, Nguyen Duy Tinh, Tr. 209). 

Do la khau quyet cua Thuong Duong Tu. 

Nguyen lai nhat vi Kham Trung Kim, jt 5fe — % ifc ^ ^ » 

Vi Dae su truyen uong dung tarn, 7^#jJfpft£E ffi >L> o 

Hot nhi da khai da bao tang, $B. fo Jj JF ^ 3Eilc > 

Moc phi tho da bat thanh lam, TMMl-tfl Wclfc o 
Duong trung nhat vi Kham Trung Kim 
Khong duac su truyen, phi sue tim, 
Tim ra ma duac nhieu kho bdu, 
Khong no cay sao moc thanh non? 

Do la khau quyet cua Tran Thuy Hu, 

Phu tinh mau huyet, ket thai thanh, 5£fi M JfiL ^ j\u J$ , 
Thuong tu tha hinh, tu nga hinh, ffi g W&^MM ° 

Than noi nhan ngo chin phu mau, M F*3 lA. H Jt-5£"S£ , 
Phuong tai troc dac Ngu hanh tinh. 7j ;7hl£#2Liffi ° 
P/zw maw /2«y<?£ A:e£ ^a«A ^Aa/, 
Trong tuong khdc minh, lai giong minh. 
Trong than nhan duac chdn Phu mau 
Roi ra bat duac Ngu hanh Tinh (Noi Dan). 158 Nguyen Than, Nguyen Khi -189- Do la khau quyet cua Tran Ne Hoan 

Tay Nam 16 thuong nguyet hoa minh, 0^f JSfr JlB tfr ^ > 

Dai Duoc hoan tong thu xii sinh, j^W^kktikfyb^. ■> 

Nhan dac co nhan thi nhat cu, iSf#'S Ai#^ / a) » 

Khuc Giang chi thuong Thuoc Kieu hoanh. fttt^l_t jf|$f||ii<, 
Duong ten tay nam trdng sang quae, 
Dai Duoc cung do thuxu sinh, 
Thi phu nguoi xua duoc nhat cu, 
Khuc Giang song ay, Thuoc Kieu ngang, 

Do la khau quyet cua Huyen Ao Tap. 

Luyen don tu te bien cong phu, J^^ffSB fj%3fo3z > 

Tru da an can thu duoc 16, H^CJt&iij^Pl?:^ ° 

Nhuoc ngo nhat duong tai khoi phuc , ^f M. ~~ ffl ~A M JC > 

Non thoi tu thai, lao thoi kho. ffliHM%%Hffi o 
Luyen don kheo kheo bien cong phu. 
Dim ngay can man thu Duoc Lo. 
Neu thdy Nhat Duong vua sinh lai, 
Non thoi moi hdi, keo gid kho. 

Do la khau quyet cua Truong Tarn Phong. 

Phat An chi xuat hu nhi giac, \% B\i J|f £fj 0. M % > 

Don Duong quyet pha V6 trung Huu, ft ffl ^kMJt 4^ W ° 

Troc tru Nguyen so na diem Chan, lEft^^ZflP^Jt, 

Van co thien thu than bat hu, T^^^^KM ^15 ° 
Phat An chi xuat Hu nhi Giac, 
Don Duong quyet pha Huu trong V6, 
Nhat Duong lai phuc tim ra duoc, 
Se co Thien Thu bat hu than, 

Do la khau quyet cua Chau Ngoc Tap. 

Thuy huong Dien trung chi nhat vi, 7JC ^ IS 4" R ~~ ^ > 

Bat thi Tinh Than, bat thi Khi, ^M^^MlH . 

Nguyen than tuc thi Tinh Menh Can. yt%. W ^if iMS , 

An tai Tien Thien Chan Kham Noi, ^£5fc^'h#C \H . 

Thuy trung Kim kia chi mot vi, 
Khongphdi Tinh, Than, khong phdi Khi, 
Nguyen Than ay chinh la Tinh Menh Can. 
An tai Tien Thien Chan Kham Noi, 

Do la khau quyet cua Thuong Duong Tu. 

Khap khap tuong duong tuyet dieu ky, fp-f p-ffl ^ ^#tf > 

Trung Thu thien thuong nguyet vien thi, "T 4 %k ^_t H H EfT ° 

Duong sinh cap thai vo lenh hoan, P0 QiMM^G^Wt* 159 
160 Nguyen Than, Nguyen Khi 
Nguyen Than, Nguyen Khi -190- Tien Hoa cong phu yeu hi nguy. ^tk^Jj^z^jMftL c 

Hod hdu luyen dan that dim ky. 
Trung thu thdng tarn trdng tron trdn, 
Nhdt Duong md t&i cha dim tri, 
Tien Hod cong phu phdi phong nguy. 

Do la khau quyet cua Tran Ne Hoan. 

Ly Kham danh vi Thuy Hoa Tinh, ~&ik&%-fctkM> 
B an thi Kien Khon nhi quai thanh, if- jk f£ ^ — # J$L ° 
Dan thu Kham Tinh diem Ly huyet, iB.MtX'M timK, 
Thuan Kien tien kha nhiep phi huynh. M^fli ~nfWi.~\5Mo 
Ly Kham co ten Thuy Hod Tinh, 
Chung chinh Kien Khon bien hod thanh, 
Dem duac Kham Duong ve Ly vi, 
Thuan Kien du sephuc hoi link 

Do la khau quyet cua Huyen Ao Tap. 

Hoang hot chi trung huu chi Tinh, 'Dt'MZ. ^ WMff , 

Long ngam ho khieu toi kham thinh, jt^^^MM^Jr ■> 

Huyen Chau phi san Con Lon khii, ~^^f.~\^. H/&-£ , 

Tru da Ha Xa bat tarn dinh, #^M$^Wffo 
Hoang hot chi trung huu chi tinh, 
Nguyen Than, Nguyen Khi hiep hod thanh, 
Huyen chau bay thdng Con Lon dinh, 
Van Khi Ha Xa chdng duac dinh, 

Do la khau quyet cua Tiet Tu Hien. 

Yet yet tuong tong huong phat thi, $\MM hk Ufa & H > 
Bat tong tha dac khoat nhien tri, ^A#.f#f£M£n . 

Ket cao 161 thuyet tan vo sinh khuc, f^i&J^£ ft , 
Tinh de Ne Xa vu cha chi 162 . #J&U$fcMfa& . 

Yet yet vita nghe true nuac quay, 
Hot nhien minh gidc chdng nha ai, 
Tieng gdu van nuac neu y tu, 
Cho thdy gieng sdu khuc Cha Chi . 

Do la Khau quyet cua Hiia Tuyen Binh, 

Phan ban hoan nguy en di dao Kien, j^if^&W^ \^3\^L » 

Nang thang, nang giang hieu phi tien, f v3\% ^$^7 ~\\^\ ° 

Nhat Duong sinh thi hung cong nhat, — ffi ^jk^k^)] El » 

Cuu chuyen chu vi dac dao nien, j\M M ^jf#ii^ ° Ket cao = Con quay dat tren mat gieng de keo nuoc cho de dang 

162 Chi Nguyen Than, Nguyen Khi ket hop 

163 Ten mot khuc hat mua 

-191- Khdm day hoi nguyen t&i que Kien, 
Biet ho biet hap se thdnh tien, 
Nhdt Duong lai phuc, cong thdnh khdc, 
Cuu chuyen don thdnh, ddc dqo nien, 

Do la khau quyet cua Tran Thuy Hu, 

Nhat 6, Nguyet tho luong luan vien, -S, ft j^Mft: 111 » 
Can tai Tien Thien thai thu nan, W&. i fc3i : %MM o 

Nhat da vong trung nang thai thu, ft ^M "T 4 f t^t^ > 

Thien Hon dia phach ket Linh Dan, ^MMM^Kf^ . 

Nguyen Than, Nguyen khi luang luan vien, 
Goc lai Tien Thien, thai thu nan, 
Chi luc trdng tron, m&i hdi duac, 
Tinh Hoa Tron ddt kit Linh Dan. 

Do la khau quyet cua Kim Don toat Yeu, 

Nhat khi doan thanh ngu vat chan. — % HI J&H^M , 

Ngu vat doan thanh nhat vat linh, JiM H jj£— ty}% . 

Doat dac Kien Khon Chan Chung Tu, ^ff^i^ft iP . 
Tu sinh ton he huu sinh ton, ^^h^X^h ° 

Nhdt Khi xudt sinh ra vu tru. 
Ngu hdnh lai tqo duac Dan Linh, 
Biet duac Kien Khon Chan Chung Tu, 
Con con chdu chdu se truang ton. 

Do la Khau quyet cua Hoi Coc Tu, 

Tinh than khi huyet qui tarn yeu, H 7 $ ^ ifl JJ=| H H , 

Nam bac Dong Tay cong nhat gia, l^^b^ M^^^Co 

Thien Dia bien thong phi bach tuyet, ^jft^illi fi % , 

Am Duong hoa hop san Kim Hoa, E ffl^P^/ 5 ^^ 
Tinh Than Khi Huyet qui Tarn yeu, 
Nam Bac Dong Tay cong mot nhd, 
Trai ddt bien thong, phi bach tuyet, 
Am Duong hod hop san Kim hoa. 

Do la khau quyet cua Vuong Qua Trai. 

Tinh Than Khi thi duoc toi than, ^b^HMlMM.^ , 

DT thu tu don thuong vi chan, VI $t^ft U Jf-% . 

Tu Don chi yeu Kien Khon tuy, ^^LRl^fctyft. 

Kien Khon tuy tuc Kham Ly nhan, fL ^ft BP ijfc & t . 
TmA iT/z/ 77za« 6a va£ tuong than, 
Luyen dan dung no, chua chdc chan, 
Tu Don can nhdt Kien Khon Tuy, 
Ma Tuy Kien Khon: Khdm Ly nhan -192- 


Do la khau quyet cua Tran Ne Hoan, 

Dien Hong tuong truyen the so hi, f&lfstBfittBJlf M > 

Chu Sa vi chat, tuyet vi y. 0)MIM. 

Mung lung chi tai quan gia xa. M-MP\ttWiMi^> 

Nhat nhat quan khan, quan bat tri, ^'^'^'^^P „ 

Z)/e« //o«g twang truyen rat hiem thay, 
Trong goi Kim Dan, ngoai nhu tuyet, 
No von trong Ong, Ong khong biet, 
Biet ra thai thay that lien tay. 

Do la khau quyet cua Ly Thanh Am. 

Tien Thien chi ly dieu nan cung, ^^Sffi^)! fj , 

Dien san Tay Phuong, Hong san Dong, f&z^ H7f Ik/^^ o 

Thuy Hoa nhi do phan thuong ha, 7JC A— 3ll^-t T > 

Huyen Quan Nhat Khieu tai duong trung, ~^^^j^^E i§ "T 4 o 
CAa« /y Tien Thien ky dieu khon cung, 
Dien sinh a Tay, Hong a Dong, 
Thuy Hod doi duong phan tren duoi, 
Huyen Quan nhat khieu ogiua long, 

Do la khau quyet cua Vuong Duong Minh 

Nhan quan vat nang giai sinh y, fflM$}tzW& 

Tinh ngo Thien co nhap yeu minh tH^A^/lASH 

Dao tai hiem di, tuy dia lac, M& $k% Flift % , 

Tarn vong ngu dieu tu luu hanh, ' \j7& H ^ [=1 IMAl o 

Nhin xem muon vat deu song dong, 
Nhu vqy la se biet Thien ca, 
Duong doi de kho ta vui buoc, 
Tarn ma quen cdnh, se thdnh cong, 

Do la khau quyet cua Thieu Khang Tiet. 

Thien Tarn phuc xii thi vo tarn, ^K.'\^M.^tM^C'\^ » 

Tarn dao vo thoi, vo xii tarn. '\j3\3cH3c$k^- o 

Nhuoc vi vo tarn tien vo su, ^ : il^C ; ^{E^C^ : > 

Thuy trung ha co khuoc sinh kirn? /K 4^ M^tiP ^^ ° 
Nhat Duong laiphuc le tu nhien, 
Tarn ma vo niem kho ma tarn, 
Neu bdo vo tarn la vo su, 
Tai sao trong nuoc xudt hoan can (kim) ? 

Do la khau quyet cua Ly Thanh Am (Trung Hoa Tap). 

Luyen Hong, phanh Dien ban mot thoi. 'W^. ;^fn ^S EfT > 
Hoc nhan duong huong dinh trung thoi. ^ A ^i |r] aE "T 4 #£ ° 
Khach tran due nhiem tarn vo truoc, ^±S^^= ; ^^C^ » 

Thien quy tai sinh than tu tri. A^l^h^fe# il £R ° 

Tinh tich Kim lai qui tinh ban. fffi^^Jfi '14^ , 

-193- Tinh ngung Kham khu bo Nam Ly. WM^X^h^M . 

Luang ban Linh Vat giao tinh hau. W$£i^#J3£ jfJn > 

Am tan, Duong thuan, dao kha ky. Pjj J^- ffl ^M RTS9 . 

Luyen Hong phanh Dim von khong thai. 

Nguai tu, dinh tinh, m&i dang tai. 

Khdch tran phdi hoc V6 Tarn tru&c, 

Thien Quy (Duong Tinh) sinh ra la than biet, 

Tinh muon qui can, phdi tinh lang. 

Kham Duong phdi biet lay dim Ly. 

Kham Ly hoa hap ma biet duac, 

Am tan, Duong thuan, Dao kha ky. 

Do la khau quyet cua Ly Dao Thuan (Trung Hoa Tap) 

Hoa phu dung di, duoc phi dao, Xffi^f^W=\^M., 

Thien Qui sinh nhu dai hai trao, X^^tttXMM . 

Luong chung Hong Dien tri thai thu, Mft^Kln £P5tl£ > 
Nhat te vat due tan quyen tieu, —JrWtik^H $f . 

Han phien van huu tarn nguyen hop. WMJ5 W^-TU'n* > 
Luyen tan Chu Am, Ngu Khi trieu. 'HJ^-iit Wi TlHM ° 

Thap nguyet thoat thai dan dao tat, + M ftMn^M^ , 

Anh Nhi hinh trieu yet Than Tieu. H A^feii#W . 

//da /?A« khong kho, Duac khong xa, 
Thien Qui sinh nhu Dai Hai Trao. 
Hong Dim hai vat ma hai duac, 
Vat Due nhat te se hao tieu. 
Van huu co dem hod hap lai, 
Luyen tan Chu Am, Ngu Khi trieu. 
Muai thdng thoat thai, Dan Dao tat, 
Anh Nhi hinh hien yet Than Tieu. 

Do la khau quyet cua Tran Nam 

Doat thu Thien Co dieu, ZfMXMMt , 

Da ban khan Than Tieu. ^^^f-f^W' 

Nhat ta chau 16. — ^WU . 

A thuy van dao dao hoa dau. Htf^SIIJ^S^^: , 

Tien huong Bac trung thai thu. 0& Ir] it ^ 3t?X ° 

Uyen nhu bich lien ham nhi, fiLtRMMiZM » 

Trich pha Ngoc Tri thu. ^ffiS5?fefC 

Van lai phong so khoi, 7J SMlO^ , 

Minh nguyet nhat sa au. BJ B ~~ $> Efc ° 

Bi quyet Thien ca doat, Nua dim nhin Chuoi Dau, 

Nhu thdy Than Chau Lo. Ai dem nuac do rdi tren hoa? 

Thu Kham dien Ly can phdi biet. Lien hoa se na ao Ngoc tri. 

Nhqc trai trong gio vang lung troi, Chi thdy bong trdng chieu sa au. -194- T -m 
t a» 
_h 3» 
3fSL 

Jt 35 5^ 
PI JL 
^ 
^ 3* ^ 11 
t" jtiirF; 
if i£ W $ M 
+ TU HO A TAI KIM DO - M'X^&M 
(Noi dung trong do hinh) 

Duong xa, loc xa, nguu xa, bach nguu xa, giai tai Kim Hoa nhi cao thang Bi Ngan. 

Xe de (Van Khi), xe huou (Van Tinh), xe bo (Van Than), Xe bo trdng (Cha Thuong Thita 
Cong Phdp), deu tai Dan Kinh sang Bi Ngan. 

Ha Thua, Trung Thua, Thuong Thua, Toi Thuong Thua, ham do Phap Bao nhi true nhap 
Niet Ban. 

Ha Thita, Trung Thua, Thuong Thita, Toi Thuong Thita deu mang Phap Bao (Noi Dan) tai 
Niet Ban. 

Kim man tarn xa doat Thanh Ki, &M^-^F-^?^Ml 

Xung khai ciiu khieu qua Tao Khe, ftp Jf A^xt WM 

Dieu dieu van nhap Con Lon Dinh, MSS A H^TM 

Van dao ha quang xa Tu Vi, TjMWiytMWfik 

Ba xe day dp cha Thanh Ki, 

Ma toang chin khieu, vuot Tao Khe (Doc Mach), 

Xa xdm van tai Con Lon Dinh, 

Hao quang rue ra chieu Tit Vi. 

Tarn xa tai bao thuong Con Lon, ^-^PiScS _t ^kfe 

V6 lau tu thuyen te phiet mon, 3tMWfe$r%& H 

Dien xiet loi oanh Long Ho dau, ^MmMJtj^^ 

Cap thu cam vu nhuan Kien Khon, ^iBttfWvP^^ 
Ba xe cha bdu den Con Lon, 
Muon khong lau tiet be Dan Dien, 
Nguyen Than Nguyen khi mau hod hap, 
Cam Lo roi ra nhuan Kien Khon, 

Bac phuong chinh khi, 3ikjflE /E % 

Hieu viet Ha Xa, ^0M$ 

Tai Kim thuong thang, Hci^-t^f" 

Do Nga hoan gia, &^&M- 

Bac phuong Chinh Khi, Ten goi Ha Xa. 

Tai Duong Quang len dau, Dua ta ve Tien Cdnh, 

Am Duong chi thuy, E PH 1L £n 

Huyen xa Hoang Nha. ~^^M^ 

Ngu Kim chi chu, Ii^^i 

Bac Phuong Ha Xa, Jb^fM^ 

Am Duong khai thuy, Nhdt diem Hoang Nha, 
Chu Te Ngu Kim, Bac phuong Ha Xa. -196- LUYEN HOA TAI KIM QUYET PHAP 

Truoc het dem lua cua Nam Phuong Ly Cung de luyen nude cua Bac Phuong Kham Cung, 
Dem Hong gieo vao trong Hac. Roi ngung than nhap Ron (Khon Cung) ma sinh Duoc. Roi 
nay lai Dung nude cua Bac Phuong Kim ma che lua cua Nam Phuong Moc. The la cho Hac 
gap Hong. The la ngung Than nhap Dinh Dau (Kien Dinh) de thanh Dan. 

Nen Tu Duong (Ngo Chan Thien) noi: 

Y tha Khon vi sinh thanh the, ^cffeif ^^J^#, 

Chung tai Kien Gia giao cam cung, ftl3:^£l^3£^ p=T ° 

Dua vao Khon Vi, sinh thanh the, 

Trong tai Kien gia, Giao Cam Cung, 

Thoi Cong (Nhap Duoc Kinh) viet: 

San tai Khon, chung tai Kien. f^^M, ft-Si^o (Sinh a Khon, trong a Kien). 

Kien d tren goi la Dinh, Khon o duoi la L6. 

Neu khong nau nung manh liet, thi Thuoc khong the ra 16. Neu khong Dao hanh, nghich 
trien, thi thuoc khong the len Dinh. Dien la cai gi tram trong; neu Dien khong gap lua, thi lam 
sao ma bay duoc? Hong la cai gi nhe bay, neu khong gap Dien thi lam sao ma ngung ket? Vi 
the nen Phuong Phap Tu Hoa la rat can yeu vay. 

Phuong phap Tu Hoa nhu the nao? 

Phep nay do nhi vi To Su la Dat Ma va Bach Hai Thiem lap ra, lay bon chii Hap, De, Toat, 
Be lam khau quyet. 

Hap H5. la hit khi vao de tiep dan Tien Thien Khi; De SR la dua luoi len cua (Trong mieng, 
ngay duoi chan mui) de hung nuoc Cam L6. Toat Wi la khep kin Hau mon, dem Than Khi len 
Dinh dau; Be ffl la ngam mieng. Lim dim doi mat, nghe nguoc ben trong. Lau ngay Than 
Thuy se roi xuong Huynh Dinh. 

Chinh vi the ma Thuy Ho noi: Duoi ma khong Be, thi Hoa khong tu, ma Kim khong thang, 
Tren ma khong Be thi Duong se khong thang ma dan cung khong ket, cho nen phep Tu Hoa, 
la cong viec truoc tien cua cong phu Thai Thu va Phanh Luyen. 

Hoang hoang, Hot hot la luc phai Thai Thu; Manh phanh, cue luyen la cong phu Thai thu: 
Hap, De, Toat, Be la yeu chi Phanh luyen. 

Va phep Thai Thu hay nhat la phai biet Thoi co. Khong duoc qua sdm. Qua sdm thuoc se 
non va de bay mat, qua muon thuoc se gia va thanh chat. Tat phai cho khi nao Chan Dien hoa 
nha bach, Huyen Chau thanh Tuong, khi ay moi la luc Thai Thu. 

Truong Tu Duong noi: 

Dien ngo Qui Sinh, tu cap thai %kl&$££MM%k, 

Kim phung Vong vien bat kham dang. ^^MiE^iS^ ■> 

Dien can Thai Thu gia Hoat Ti. 

Kim gap horn ram at chang nen. 
Truong Tarn Phong viet: 

Dien quang thuoc xii tarn Chan Chung, tfL^hiMfybWMffi > 

Phong tin lai thoi mich ban tong, Mflf JftB^T j&^;|? 

Dien quang rue sang tim Chan Chung, 

Gio dong la khi kiem Ban Tong. -197- Cho Dien quang rue sang la sau thai ky Yeu Yeu, Minh Minh, Hoang Hot la liic Mot 
Duong hao phat dong, la luc chau roi xuong Hoa Tri, 

Luc nay nen dung khau quyet: Cau Thuc Cam Mon cua Tham Dong Khe. Khan be Thai 
Huyen (Chinh Am), Be Nham, Khai Doc. Tiic phai dung co Thac Thuoc de co vu suy van. 
Dung manh Hoa ma dot, thi nude se boc thanh hoi. Nude boc thanh hoi, se gia dong Ha Xa, 
se cho Kim len Ne Hoan, cung Chan Dien phoi hop, Hong gap Dien thi se giang xuong, se 
khong con thuong dang. Cii vay ma suu thiem (them bdt), cii the ma ngung ket, tu nhien Dien 
(Hon, Am) se dan tieu, Hong (Than, Duong) se dan tang. 

Lau ngay, Dien se tan ma Hong se kho. The la Kim Don Dai Duoc thanh vay. 

Luyen Dai Duoc von khong thuat khac, chi thay mot diem Tien Thien To khi, lam me Kim 
Dan. Thay toi day rang. 

Luyen Dai Phan chi To Khi, JH&ttZMfa , 

Phi truu hau chi Kim Tinh. ^Mfni-skm > 

Ton De Nhat chi dieu tudng, #ifr — ^JkMB - 

Phan Tarn To vu Huynh Dinh. l&^M^f'MM ° 

Luyen Thien Than To khi, 

Bern than gian dong khi. 

Ve cat giu tai Dan Dien, 

Phan Tarn To (Tinh, Khi, Than) ve Huynh Dinh. 
Hoc gia chi biet la Dien Hong ket thanh Dan, ma khong biet rang Thai Thu, Suu Thiem, 
Phanh Luyen, Hoa Hau deu co thu tu, phap do. Thai Thu la dong tac dau tien, Suu Thiem la 
cong trinh ve sau, d giua la cong phu dieu dinh, hoa hau. Cho nen Tu Duong noi: 

Tung nhan Chu Sa cap Hac Dien. ^kiX^&RM^, 

Bat tri Hoa Hau da nhu nhan. ^^^XM^M W » 

Chi biet Chu Sa v&i Hac Dien, 

Hod hau khong biet cung vo duyen, 

Chu Hoi 6ng noi: 

Than Tien bat tac Tham Dong Khe, # / flll^f^#|W[^, 
Hoa hau cong phu, na dac tri? J Xi^XX: 9 MU^ ° 

Than Tien khong soan Tham Dong Khe? 
Ai lam sao biet Hod Hau Cong? 

Tiet Dao Quang viet: 

Thanh Nhan truyen Duoc bat truyen Hoa. ^ Aftl^^fty'C > 

Tong lai Hoa Hau thieu nhan tri. JA$tlk{fc4> A^P . 

Mac tudng Dai Dao vi nhi hi. ^#Ait^J )lJ$, 

Tu cong Than Tien tu te suy. ^^Wlliff ^ Jl . 
Thanh Nhan truyen Dwac, khong truyen Hod, 
Vi the Hod Hau it ai hay, 
Dung dem Dai Dao lam trd tre, 
Phai v&i Than Tien tu te suy. 

Hoa Hau co Van, co V6, khong the Nhat Te Dong nhau. 

Tinh trung Duong Dong, Kim Ly khoang, #^ fflsj]^^C 
Dia ha Loi oanh, Hoa biic Kim. iftTW^A®^ 

Trong Tinh Dong Duong, Kim lia Khoang, 
Ddt vang sdm chop, Hod buc Kim, 

-198- Do la tiet thu tu cua Hoa hau. 

Man thu dugc lo khan hoa hau, ij| ^I^P^fj/cf^i > 

Dan an than tiic nhiem thien nhien, {i.^'f^M'fi^M 

Hay giu Dan Dien xem hod hau, 

Ho Hap dieu hod, phdp Tu Nhien, 
Do la tiet thu sau cua Hoa Hau. 

Duong van, Am vu, vo lenh that, ffl JC Wi xSl^^^c , 

Tien Thoai, sun thiem, huu ngu thai, iftMtt^W^X^ 

Duong Van, Am Vu khong sai thdc, 

Tien thoai, Suu Thiem phdi co thai, 
Do la tiet thii nam cua Hoa Hau. 

Thanh tinh ton ton. j^f4## 

Tinh Trai co giu Chinh Trung. Ma duang Dqo Nghia, dam chung van du. 
Do la Hoa Hau cua Nho Gia. 

Mien mien nhuoc ton. ^i|^i|^r# 

Mien man mudn kiep van con, 

Muon nghin bien do, ma tuong tra tra. 
Do la Hoa Hau cua Dao Gia. 

Bat dac can, bat dac dai. ^f#St)> ^Ff#Jl (Khong qua sieu, khong qua luai). 
Do la Hoa Hau cua Thich Gia. 

Tarn nguyet bat vi Nhan. zlM ^Fi^tj— (Trong ba thdng long chdng lia dieu Nhdn). 
Do la khau quyet cua Nhan Uyen. 

Ngo nhat tarn tinh U H^f (Ta mot ngdy xet minh 3 Ian) 
Do la Hoa Hau cua Tang Tu. 

Nhat tri ky so vong; Nguyet vo vong ky so nang. ^P^jjft, M ^S^llff t 

(Moi ngdy biet da lam gi sai sot, moi thdng khong quen da lam duac nhung gi). 
Do la khau quyet cua Tu Ha. 

Gioi than ho ky so bat do, jfifW^ Bf ^ Bf ; 

Khung cu ho ky so bat van. Sk'R^ 1 ^ Bf ^ S 

E de cdi mat khong nhin, 

Tai nghe khong noi cho nen hai hitng. 
Do la Hoa Hau cua Tu Tu. 

Tat huu su yen nhi vat chinh, tarn vat vong vat tro truong. ^WlP-MM^JE^^InsM 

%QS)]-\!k (Muon boi duang khi hqo nhien, doi vai viec phdi minh dirng hap tap ma cdu 

cho mau xong, dung co xao lang, vd dung co mong sue truong thdnh cua cong viec). 
Do la khau quyet cua Manh Tu. 

Phat phan vong thuc ^tljnSllr (Thich hoc den quen an). 
Do la vo hoa khau quyet cua Khong Tu. 

Lac di vong uu ^ y.^j'1% (Khi biet them duac dieu gi hay, thi vui den quen lo). 
Do la Van Hoa khau quyet cua Khong Tu. 

Bat tri lao chi tuong chi ^^B^^^M (Khong biet tudi gia da den). 
Do la Chi Thanh, khong ngung nghi, va Hoa Hau thuan vay. 
Hoa Hau than, la Dan thanh vay. The la Cong phu lam thanh hoan tat vay. -199- 
M 3C *fy t 
_t i 

ft 

It fe 
£ 
# TOT m$aA 

fa-bilk ^ jfrt /?^ X 3? 


t 

PI £ 


4" CAN KHON GIAO CAU DO - ffi%%i 
(Noi dung trong do hinh) 

ConLondinh, &&M 
Thanh Hu phu, M&ffi 
Thugng Thien quan, _t^^ 
Giao cam cung, 5t^^ 
TamMaDia, HJ^i& 
Toi cao phong, MM^ 
Khong Dong son, ti&M\h 
Huyen that, ~£M, 
Huynh phong, MM 
Thien cung, ^^ 
ChanTe, %U 
ThoDao, ±£j 
Thien can, ^kM. 
Huyen mon, "If fl 
Bingan, M^ 
DaoTri, Igftk 
NeHoan, M% 
Thien coc, ^# 
Thien Duong, ^iH 
Noivien, p*9|^ 
TuPhu, Hit 
Lieu Thien, if^ 
DeAt, ^Zi 
Tang Son, M 
Thien Phu, Xffi 
Huyen Do, ^U 
Chuc Dung Phong, W$$& 
Thai Vi Cung, XWU 
MaNiChau, J^jgjfc 
Thugng Dan Dien, Alf\ EB 
Tu Kim Thanh, it^jt 
Luu Chan Cung, ffiM'U 
NgocKinhSon, jEiiTlJLi 
Tu Thanh cung, %M% 
ThaiUyenTri, XWM 
Thuy Vi cung, W-WM 
Vien giac hai, m^y$ 
Trung nhat cung, "T 4 — ^ 
Da La Ni Mon, pg^JSH -201- Nao Huyet chi Quynh Phong, jfilftL^g^ 
Hon Tinh chi Ngoc Duong, flit ^EEH 
Thuong phu Tho, JllSdL 
Nguyet quang Dinh, H%M\ 
BatNhaNgan, ffltMft 
Ba La Mat dia, M^^ffi 
Bach Linh chi Menh Trach, H^.^'mf^: 
Tan Dich chi son nguyen, W-WC<L\hW- 

Phien huong cong phu luyen Hong Dien, Ri^jjX'ffk^cfta 
Nhat 16 manh hoa da thieu thien, —)PM.X&.%&X 

Hot nhien Than Thuy lac Kim Tinh, UffiffiftM&R 

Da hop Linh Sa, nguyet dang vien, tfiiMJfi BWM 

De tarn dodn luyen Hong v&i Dien, 
Ld dot thdu dem luyen Kim Dan, 
Tu nhien Chan khi rod Kim Dinh, 
Hop luyen Linh Sa, tua Nguyet vien. 

Kham Ly tuong giao , iX M ffl 5E 
Thuy hoa Ky Te, 7kXWi8r 

Dien Hong nhap dinh, ln^A#l 
Nai sinh can de. TJf^titil^l 

Kham Ly tuong giao, 
Thuy Hod Ky Te, 
Dien Hong vdo 16, 
Se sinh can de. 

Dia Phach, Thien Hon nhat nguyet tinh, JfeU X$k H W 
Doat lai dinh noi cap thai phanh, 3*^ jfll F*9 R H M 

Chi hanh Qui dau, Xa tranh phap, Hfi^-^ttHNS 

Tao thi Long ngam, Ho khieu thanh, ¥-%l%^)%M\P 

Than Thuy, Hoa Tri so that phoi, #7.K^M!EIS 

Hoang nha, Bach tuyet tien phan minh. M^ [=1 MOEft ^M 
Gia ta thi am Dao Khue xii, S^^t^ZI ^£b 

Tiem tiem suu thiem, tiem tiem thanh. ^f^ftt^^f^f $C 
Thien hon, dia phach lay Tinh Hoa, 
Lay ducrc dem ve cap luyen phanh, 
Nguyen than, Nguyen khi mong hod hop, 
Nhu Rong nhu Ho gop dm thanh, 
Noi Dan vim ket, mdu vdng trdng, 
Than thuy, Hoa Tri rat phan minh, 
Uong dwac Dao Khue la thanh Dao, 
Them bat tic tie, Thuoc se sinh. 

-202- cAn khon giao cAu khit khoAng LUtJ KIM 

(Noi phu Mao Dau Chu thien khdu quyet) 

Ta trade day, da he thong hai chu Tinh Menh bang chu Nhat, de giang luan. Do la phuong phap 
Thuong Thua. 

Nay lai dem hai chu Tinh Menh qui can lai, bang chu Trang Nhi phi Nhat ^M^ — ', de lap luan. 
Do la phuong phap Toi Thuong Thua. 

Giang Tinh Menh bang chu Nhat, cai dao nay tich lieu, tu Chung Ly toi nay, it nguoi biet. Dung 
noi chi la qui can hai chu lai ma noi. Nhu vay nguoi biet lai cang it vay. Cai ky bi cua khieu dieu 
nay, cai vi dien cua Tinh Menh, neu khong noi di, noi lai, thi hoc gia khong giac ngo duoc. 

Con nguoi trade khi cha me sinh ra, thi Ban The chinh la Thai Hu, do chang phai la V6 Cue sao? 
Con nguoi sau khi da duoc cha me cau tinh, thi la Nhat Diem Linh Quang, do chang phai la Thai 
Cue sao? 

Mot diem Linh Quang, von tu Thai Hu lai, la Nguyen Than cua ta. Tu do sinh ra Khi, roi Khi lai 
thanh Hinh. Con nguoi chi biet co Hinh, Khi. Chi biet an ngon, mac dep nuoi duong cai than nay, 
chi biet dem vinh hoa phu quy to diem cho than nay. Cii the roi sinh tu, cho the la duoc vay, va cai 
dieu ma Tu Tu goi la Thien Menh chi vi Tinh, thi khong biet hay khong muon biet. Ma ke da khong 
muon biet thi Manh Tu ha chang noi: Khong nen vi Minh ma quen mat Ban Tarn hay sao? 

Con nhu neu biet ra, thi se quay ve minh ma tim kiem, at se hoi phuc lai duoc, cai Nhat Khi Thai 
Hu luc ban so, cai trang thai cu cua Nhat Diem Linh Quang. Nhung chuyen do neu khong nho Kim 
Dan Dai Dao thi khong the duoc. 

Cai bi an cua Kim Dan Dai Dao la o noi hai chu Tinh Menh. Tinh la Troi, thuong an noi dinh 
dau. Cho nen dinh dau la Can Nguyen cua Tinh. 

Menh la Be, thuong an noi Ron, cho nen Ron la goc gac cua Menh. Cho nen Kinh noi: Tinh tai 
thien bien, Menh tram hai de f^ft^ii, 'np'izE^/^ (Tinh a ven Trod, Menh chim day Be) chinh la 
vay? 

Va cai Khieu Troi thi tron va tang Tinh. No thong voi Khieu Dat, va quan thong tu tren xuong 
duoi, true tiep, duong due va khong lam hai. Con cai Khieu Dat thi vong va tang Menh. No thong 
voi Khieu Troi va quan thong tu duoi len tren, true tiep duong due va khong lam hai. 

Khong tu noi: Tri gia dong, Thien vien chi tuong da; Nhan gia tinh, Dia phuong chi tuong da. W 
#§t]^.|ll^.^-iiio {— ^l^i^Jj i.1§~& o (Nguai Tri thai ua hoat dong, do la tron tuang Trai, 
Ngu&i Nhan thai ua an tinh, Do la Vuong tuong Dat). 

The nao la troi tron? Trong la tron trinh. Do la noi Tinh dua nuong, do la nguon goc Menh vay. 
The nao la Dat vuong? Phuong la Phuong Thon (Tac vuong) la noi Menh he thuoc, la khu nun cua 
Tinh. 

Tinh Menh hop nhat, thi khong con la hai. Tiem tang noi Troi la Troi. Tiem tang duoi Dat la Dat. 

Lfu l/u, Duong Duong, khong hinh the, khong phuong so. Hien noi mat thi thay, hien noi tai thi 
nghe, hien noi mui thi ngui, hien noi luoi thi biet dam luan, hien noi tay thi cam nam, hien noi chin 
thi chay nhay, nguoi ngo thi biet do la Phat Tinh, nguoi me thi cho do la Tinh Hon. 

Ma Phat tinh la Ban Tinh con nguoi. Goi la Ban Tinh, vi ha chang phai la ta von co Chan Tinh 
do hay sao? Chan tinh do, chinh la Thien Menh chi vi Tinh. 

Vi no khong thien lech, nen goi la TRUNG vi no la Nhat Chan vo vong, nen goi la THANH; vi 
no cung Van Vat dong the nen goi la Nhan; vi no Chi Ton vo doi nen goi la Doc, Hon luan mot khoi, 
khong thieu, khong thua. -203- Khi Thai Cue da chia, khi da co Luang Nghi thi khinh thanh bay len tren, trong troc di xuong 
duoi. Vi the ma Kham Cung co Dien, Ly cung co Hong, The la truoc kia chi co mot vat, den nay da 
chia thanh hai. 

Cho nen Tiet Tu Hien (Phuc Menh Thien) noi: Nhat vat phan vi nhi, Nang tri Nhi gia danh. $}ft 
y^— , t&^P— ^k%3 (Mot vat chia thanh hai, m&i biet ten Hai do). 

Ten cua Hai, Dan kinh khong dam noi het, vi du co nhieu, van tu thien danh, khong sao ke xiet. 

Nhu luan ve Tinh tren dau, thi vi du rang: Hong (Duong), Long, Hoa, Can, Nhat, Hon, Ly, Kien, 
Ky, Thien, Quan, Hu, Tho, CM, V6, Phu, Chu Sa, Phu Tang, Xa Nu, Con Lon. 

Nhu luan ve Menh, noi ron, thi vi du rang: Dien (Am), Ho, Thuy, De, Nguyet, Phach, Kham, 
Khon, Mau, Dia, Than, That, O, Huu, Tan, Tran, Thuy Ngan, Hoa Nhac, Anh Nhi, Khuc Giang. 

Den nhu trong Am va Duong, trong Duong tang Am, thien ngon van luan, bat qua la noi ve hai 
ten nay ma thoi, cho nen Nguyen Hoang quyet co cau: 

Dien, Hong dinh trung cu, fn MM\ *¥ F£ > 

Luyen thanh vo gia chau, 'l%J^Jc\J\^f. ■> 

Do Lai luong ca tu, ^JftM^h^ > 

Lieu tan van gia thu, T J^-TJ M^ ° 

Dien, Hong a trong Dinh, 

Luyen thanh vo gia chau, 

Chi co hai chu do, 

Da du van gia thu: 
Chung Ly 6ng noi: 

Tru khuoc Hong Dien luong vi duoc, P^£PIk!S W5fcl5 > 

Ky tha do thi cuong ngu me, ^#,^^ltEMiS ° 

Ngoai trie Hong, Dien hai vi duoc, 

Con toan hip bam ke ngu me, 
Cao Tuong Tien viet: 

Mong yet Tay Hoa dao cuu thien, 

Chan nhan thu nga "Chi Huyen Thien" 

Ky trung gian di vo da tu, 

Chi yeu giao nhan luyen Hong Dien. 

Mong tai Tay Hoa den Cuu thien, 

Chan nhan truyen thu Chi Huyen Thien, 

Sdch thai gian di khong nhieu chit, 

Chi cot day nguai luyen Hong Dien. 
Ma Don Duong viet: 

Dien Hong thi Thuy Hoa, IS^^/Ki^ , 

Thuy Hoa thi Long Ho. 7k J XM1£j% , 

Long Ho thi Than Khi, ^j^^#^C , 

Than Khi thi Tinh Menh. #^t^'|4^r „ 

Dien Hong la Thuy Hod 

Thuy Hod la Long Ho, 

Long Ho la Than Khi, 

Than Khi la Tinh Menh. 

-204- fH! 


mm\A3i, 


Mxmm^mo 


m 


m%%^, 


pi 


m\i%m§° Rut cuoc chi co Hai chu; Hai chu chi co mot ly, tu mu thi mdi chia hai; tu Chan hop hai thanh 
mot. Ngudi biet hop Nhat, se Luyen khi ngung Than, Tan Tinh Chi Menh, nau Dien lam kho Hong, 
Thu Kham Dien Ly. 

Vi trong que Ly co Linh Vat goi la Luu Chau. Ngu noi Than thi Sinh Tu Lu; Ngu noi Tinh cung 
kho bao toan, nen Cat Tien Ong (Luu Chau Ca) noi: 

Than ky nan ngu nhi di that. ^i^^MlMM^K (Tiec rang no kho giu vd de mat). 
Nguy Ba Duong cung noi: 

Thai Duong Luu Chau, A Pfl *MM , 

Thuong due khii nhan, S^ i A > 

Tot dk Kim Hoa, ^fU^-P > 

Chuyen nhi tuong nhan. $# M ffi 13 „ 

Thai Duong Luu Chau, 

Rat la de mat, 

Biet luyen thanh Dan, 

Mai mong giu duoc. 
Lai noi 

Ha Thuong Xa Nu, M±#l ^C , 

Linh nhi toi Than, JMMMffi > 

Tuong due che chi, %tf&M3L , 

Hoang Nha Vi can. ^^y^tfl° 

Xa Nu tren song 

Rat linh, rat Than. 

Muon giu dupe no, 

Phdi luyen thanh Dan. 

Noi Kim Hoa, noi Hoang Nha la noi Chan Dien, Chan Dien la Thai Am chi tinh. Noi Luu Chau, 
noi Xa Nu la noi Linh Hong. Linh Hong la Thai Duong chi khi. 

Nhung Linh Hong, Tinh von manh Liet, gap Lua se bay mat tich, phai gap Chan Dien, mdi bi 
che phuc. Cho nen Tu Duong noi: Yeu tu che phuc mich Kim Cong ll^ffrjffci&jfe'^c, (Muon che 
phuc Hong, phdi tim Dien). 

Kim Cong la ten tu cua Dien. Dien tu Khuc Giang (Ruot non) toi. Xuyen qua Giap tich, toi Ngoc 
Kinh, oat toan nghich \\m, vao thang Ne Hoan. 

Tuy goi la Suu Dien, Thiem Hong nhung thuc ra la HOAN TINH, BO NAO. Kim Dan viet: Co 
due bat lao, hoan tinh bo nao ^S^^^ilSIf ^hH (Neu khong muon gid, phdi hoan tinh bo nao). 

Thuy Hu Thien viet: 

Thien huu That Tinh, Dia That Bao, AW-tMift-fcS , 

Nhan huu That Khieu, quyen quy Nao, AW-tiS? tX!i3lt ° 

Trod co That Tinh, Ddt That Bao, 

Ngudi co That Khieu, cue la Nao, 
Thai Co tap viet: 

Kim Dan van dao Ne Hoan Huyet, ii^islrM %"K > 

Danh Tinh tien tuong ky Ngoc Do. % ^5fe^"B5tP o 

Kim Dan van den Ne Hoan Huyet, 

Danh tinh da ghi tai so trod. 

-205- Phap Bao Di Chau viet: 

Nhan dac ban Lai Chan Dien muc. iX^^^MM § » 
Thuy tri sinh tu tai Ne Hoan. £ft£q ^^E^M A . 

Biet duac Ban Lai Chan Dien Muc. 
Mai hay sinh tu tai Ne Hoan. 

Huynh Dinh Kinh viet: Ne Hoan bach tiet giai huu Than N M^lH i? ^"Wtt ° (Ne Hoan bach tiet 
deu co Than). 

Lai noi: Nao trung tinh can tu Ne Hoan flil ttHflt^M ^L ° (Nao Than tinh can tu Ne Hoan). 

Lai noi: 

Nhat dien chi than thong Ne Hoan, — M 1ZMMM % , 

Ne Hoan cuu Chan giai huu phong, M A flM I? W M ° 

Phuong vien nhat thon xii thu trung, JfM — " \f* ^b jtb "T 4 > 

Dan tu nhat bo tho vo cung. {ILIJ. - nft^f ;£^f ■> 

C/?if ^/?an no?' maf ^ro?' ^moc A^e Hoan, 

Ne Hoan Cuu Chan deu co phong, 

Vuong trdn mot tdc tai nao trung, 

Ton tu Cuu Chan tho vo cuong. 

Phuong vien Nhat Thon la noi due Thich Ca xoa dau de thu ky. Do la Huyen trung chi huyen, la 
Thien trung chi Thien, la Uat La Tu Dai, Ngoc Son, Tho Kinh, Nao huyet chi Quynh Phong, Hon 
Tinh chi NgocThat, Bach Linh chi Menh Xa, Tan Dich chi Son Nguyen, do la huyet giao thong 
giua hai tai, truoc la Minh Duong, sau la Ngoc Cham, tren la Hoa Cai, duoi la Giang Cung, o giua 
la Thai Uyen Bac Cue, la cho Nguyen Than so cu. 

Xua vua Hoang De len nui Nga Mi, yet kien Thien Chan Hoang Nhan de hoi ve dao Chan Nhat. 

Hoang Nhan noi: Do la dieu qui trong cua Dao gia. Kinh nay Thuong De giau trong nam thanh 
cua nui Con Lon, de trong horn ngoc, chu khac vao the Kim Trat, boi bang bun tia, dong an Trung 
Chuong 164 . 

Ta nghe kinh sach noi: Chan Nhat o tai Bac Cue Thai Uyen, truoc co Minh Duong, sau co Ngoc 
Cham, tren co Hoa Cai, duoi co Giang Cung. Nguy nga Hoa Cai, lau vang mai cong (chi Nao mon). 

Ta Cang, hun Khoi (chi 2 mat), Song vo ngang troi (song mat), co tu chi moc quanh ho, co chu 
thao mung lung (chi long mi), ngoc trang tha nga (chi long mat trang), nhat nguyet rai sang (chi 2 
mat), bang qua Hoa Thuy (Kham Ly), thau suot huyen hoang (Troi Dat, Am Duong). Thanh quyet 
tuong giao, man che truong ni, chau cai ngoc dat, Long Ho bao ve, than nhan dung ben, khong cho 
khong lay, o yen tai cho. Khong cham khong nhanh, o yen trong buong. Duoc ranh, duoc vui, 
NHAT o khong di; THU NHAT TON CHAN, Nhat se thong Than. Bot muon, bot an. Nhat se luu 
tiic. Khi dao ke co, nghi den Nhat se duoc song. Biet Nhat khong kho, kho la luc chung cuoc. Giu 
Nhat khong roi, se duoc vo cung. 

Do la dai luge ve bi quyet Chan Nhat. 

Cho nen, Dao Due Kinh viet: 

Thien dac Nhat di thanh XU^Wm 

Dia dSc Nhat di ninh ife#— U ¥ 

Than dac Nhat di Linh ##— \ek K 

Coc dSc Nhat di doanh #f#— U M. 

Van vat dac Nhat di sinh ft#- \>X 4. 164 Nhu vay Chan Nhat chi ctao cla dau tai Ne Hoan Cung, trong dau nao con ngudi 

-206- Vuong hau dac Nhat di vi thien ha trinh. zE|^# — \iX J| AT M. 
Trai co Ngdi nen hoa trong xanh 
Nha Ngdi nen ddt an ninh 
Chu Than nha the uy linh, nhiem mdu 
Co Hoa Cong hang sdu hoa dac 
Nha co Ngdi muon vat tot tuai 
Vuang hau cung nha cong due Nguai, 
Tri vi thien ha thdnh thai an binh 
Con noi rang: Than di tri lai, Tri di tang vang. # y^PJfc, £P t^fiift (Dung Than trong to twang 
lai, tiem tang trong Tri muon dai xa xua). 

Con noi rang: Ldn ma cam hoa thi goi la Thanh. Thanh ma khong hieu noi thi la Than. Chia ra 
lam hai thi goi la Am Duong. Chia lam nam thi la Ngu Hanh. Lai chia lam tarn, Tarn Ian Tarn sau 
muoi tir la so cua Ha Do. Lai chia lam chin. Chin chin tarn muoi mot la so Lac Thu. Roi chia thanh 
Van Vat. Sinh Sinh Hoa Hoa la Cuong duy cua Van Vat. 

Phuc Hy Van Vuong duoc chu Nhat ma Chu Dich hung khoi. Dai V6, Co Tu duoc chu Nhat ma 
Hong Pham Cuu Tru sinh; Chu Mau Thuc (Chu Liem Khe) duoc chii nhat ma co Thai Cue Do; 
Thieu Nghieu Phu (Thieu Khang Tiet) dac Nhat ma viet Hoang Cue Kinh Thu; Lao Tu duoc chu 
Nhat ma van su tat; Thich Ca duoc chu Nhat ma Van Phap qui; Qui Can la Qui Nhat, Phuc Menh la 
Phuc Nhat vay. 

Tay Thang Kinh viet: 

Nhan nang thu nhat Af&^P — ' 

Nhat diec thu Nhan — Jf £? A 

TuNhatchico ©— Mfl 

Nhat du chi luong — l^^fl 

Tu Nhat chi khat ® — M$i 

Nhat du chi tuong — $$2J%L 
Nguai giu duac Nhat 
Nhat se giu nguai 
NghiNhdt ma doi 
Nhat se cho an 
NghiNhdt ma khat, 
Nhat se cho uong. 

Linh Khu Kinh viet: Thien Coc, Nguyen Than, Thu chi tu chin ^#7Ctt^^, [=3 jR (Gitt duac 
Nguyen Than trong Thien Coc, Se dat cdnh giai Thien Chan). 

Lai viet: Tu due truong sinh, Bao Nhat duong minh "?ill§-M4.J& — 'es^ (nguai muon truang 
sinh, dm Nhat se ro) 

Lai viet: Bao Nhat thu Chan, Than tu thong Linh Jfi — -^iH^ [=|iEB (Om nhat thu Chan, Than 
se thong linh) 

Neu con nguoi Ac than thu Nhat 165 Ji^^p - " duoc o noi Ban Cung (Ne Hoan Cung) thi Chan 
Khi tu nhien se bay len; Chan Tiic se tu dinh; Chan Tinh se tu trieu; Linh Mieu se Ion len; Thien 
Mon se mo; Nguyen Than se tu hien; Khieu tren dinh dau se ma va cac khieu khac cung se mo. 
Nguyen Than cu tai vi va cac Than khac deu nghe lenh. Than da o trong Khieu va da khong phat 
tan thi con nguoi lam sao chet duoc? Cho nen Huynh Dinh Kinh noi: Tu due bat tu, tu Con Lon 
(Ban muon truang sinh, tu Con Lon - Con Lon la dau con nguai), chinh la vay. 165 Cam giu duac Than. Ac = cam, nam lay -207- Cho nen Khau Xii Ca noi: 

Cuu thi Con Lon thu Chan Nhat, MIra^|- 

Thu dac Ma Ni vien huu xich ^#JH jg HIX^F 

Thanh Hu hao khoang Da La Mon $f^$&$fF£]RP1 

Van Phat Thien Tien tong thu xuat MJfiMlilt&ltt, tJB 
Nhin lau Dan Dien, giu Chan Nhat 
Ducrc Ngoc Ma Ni, tron lai do 
Da La Mon (Ne Hoan Cung) ay thuc thanh hu, 
Van Phat, Thien Tien do do xuat. 

Hoan Nguyen Thien viet: 

Ngo Dao hien nhien minh lang lac In itHM ®M M$r 
Nhan nhan doan toa van Thien Quan pf pipits ill ^i§ 
Biet Dao du ranh Thanh Tinh ly 
Ngoi thdngyen nguai giu Ne Hoan 

Do la can ban cong phu, do la hoc van dau nao, do la thu doan ma cua Troi, do la Linh Chuong 
de thoat Tu Tich. Dao ly nay la bi mat cua Thuong Thien, xua nay Tien Phat khong dam noi ro. 
Cho nen trong ngan van nguoi may ra moi duoc mot hai nguoi biet. That la huyen dieu. Lai co 
nhiing khau quyet noi khong het lai. 

Nguoi xua dinh ninh dan do rang: Khi Chan Dien nhap dinh, phai khu tru tap niem, dem het tinh 
than, mat hudng dinh dau, dung het tarn tri, trong chop nhoang do, Nguyen Than, Nguyen Khi se 
giao hop, tao hoa se van chuyen, sam vang, dien giat, cam dong Kien Khon, bach mach khai thong, 
Cuu cung thau triet, Kim tinh quan dinh, Chan khi boc len troi. 

Tu Duong goi the la: Di HSc nhi bien hong, Nhat dinh van khi nung ^X^ff\iWM.^M\M.M t M 
(Lay den bien thanh Hong, Chinh khi se day Ne Hoan) 

Trong khoanh khac, nhiet do noi Thuong Ha Dan Dien se giam, do la trieu chiing Dan thanh, 
Hoang Nha, Bach Tuyet se xuat hien. Nguyen Than, Nguyen Khi, Am Duong, Hon Phach, nhu doi 
vo chong hoa hop voi nhau, phat ra tieng Long Ngam, Cop Hu, Duong Tinh Hong Tuy ngung ket 
nhu chau. Bach Ngoc Thiem viet: Phu phu lao tuong phung, An tinh tu luu luyen ^M^ffi^Mf^ 
[=3 §^5 (Vet chong gid gap nhau, an tinh tu luu luyen). Luc do, Huyen Chau thanh tuong, quang 
mat, vang con, va mot diem Kim Dich se roi xuong chon Huynh Dinh vay. 

Luc do, may nui an nhien bay len Thai Hu, mua xuan la ta roi xuong tham nhuan dat dai, tran 
ngap giang trach, bang ha bat dau tan chay, bach mach khong hu, hoa hoat, lam tu chi thu suong, 
nhu mua Xuan den muon noi. 

Thay hieu nghiem do, lap tiic hanh Mao Dau chu thien (van noi khi chu luu khap nguoi), tong ta 
thuong, tong huu ha la Tien Duong Hoa, tong huu thuong, tong ta ha la Thoai Am Phu; khien cho 
noi khi thuong ha, ta huu toan than duoc hoi hop hon dung, cho ngii hanh hop nhat trong mot Dinh, 
dung hop Ngii Linh noi Thien Coc, Ly Ngii Khi ve Ne Hoan vay. 

Cao Tuong Tien noi: 

Huyen Chau phi dao Con Lon thuong ^"ftff|i[J % ^ _t 
Tu nhuoc cau chi bang Vong Tuong ^^r ^ii.% M 1§~ 
Huyen Chau bay t&i dinh Con Lon 
Muon ducrc Huyen Chau phai Vong Tuong -208- Ha Xa Ca viet: 

Luang vat cam lai cong nhat 16 M$)$kM^~& 

Nhat hoang Than Thuy ket Chan To — $£#7.K;§p j&fft 
Nguyen Than Nguyen Khi bo mot Id 
Than Thuy dem ve kit Chan To 

Chi Huyen Thien viet: 

Tat tri hoi hop Dong Tay 16 $$n#-aMj]& 

Thiet tai xung hoa thuong Dan Dien ty&fflfflAljf ffl 
Dong Tay, Td Huu doi du&ng each 
Phdi biet dem ve Thuong Dan Dien. 

Tran Ne Hoan noi: 

Bach Ho tu tir tuong kien hau S ^ g Wfo^M. 

Luu Chau na khang bat tuong tong ^ftIP#^ffi^ 
Bach ho (Nguyen Khi) tit khi ma gap duac 
Nguyen Than ho de chdng nghe theo? 

Doan Chan Nhan noi: 

Tu Tuong, Ngu Hanh toan thoc xu 

Kien Khon, nhat nguyet tir nhien qui 

Tu Tuong, Ngu Hanh ma hoa hop 
Kien Khon, Nhat Nguyet cung ve theo 

Tiem Ngo tap viet: 

Nhan thieu Dan Duoc hoa viem ha \E\ '^ f\ W 'X ^^ 
Co su Hoang Ha thuy nghich luu $L $L M M 7-K ill M 

Da biet tien Duong Hoa 
Phdi biet thodi Am Phu 

Thuan Tuy Ngam viet: 

Ti Ngo 16 tien phan tien thoai M *F At ff ft M M 

Kien Khon dinh noi liet phu tram ^L J$ M\ \H M W M 
Luyen thuoc phdi rdnh du&ng tien thodi 
Biet le thdng tram nua m&i hay 

Huyen Ao tap viet: 

Kim Tinh Moc Tinh tuong giao hoi ^ ff if '14 ffl 5t # 
Hac Dien, Hong Hong tu cam thong H §p %L Ik fl ^ M. 
Nguyen Than (Moc), Nguyen Khi (Kim) da giao hop 
Hac Dien, Hong Hong tu cam thong -209- 31 4 ffi £ 
gfr tii ^p pa 

tH* tv /V IvhJ 


M" 


H. il 


# ^ ^ f i 


m 


41 


— ti*B£ 


m 


J*|J^ Van Phong chin nhan noi: 

Khu hoi dau binh Huyen Quan Ly 
Oat chuyen Thien Quan van tuong thong 
Phien huong Ho Long tan dau bai, 
Nhi vat tuong giao khoanh khac trung 
Nhin chuoi bac dau van Huyen Quan 
Thien Quan xoay chuyen van twang thong 
Ho Long vita thdy so hon kem 
Da thdy hda hai, khoanh khac trung 

Chi Huyen Thien Viet 

Bon qui Khi Hai danh Chau Ky # II M> M % Jfc Wc 

Phi nhap Ne Hoan thi Bach Nha M A U % M. fi 41 

Tac da Ho Long tranh dau bai, ffiU $t f I # H H 

Tuyet trung vi hien nguyet cau ta If 4^ W M M $3 14 

Nguyen than (Chau Ky) bang Khi Hai 
Bach Nha da thdy nhap Ne Hoan 
Dim qua Long Ho vua tranh dau 
Trong tuyet hien ra mdnh trdng ta 

Tinh Nhan Thi rang: 

Moc Kim gian each cac Tay Dong if ^ fn\ R§ i§- M M. 

Van khoi, Long ngam, Ho khieu phong H ^2 f | Pt J^ W\ fl 
Nhi vat lieu lieu Thien dia hoi ^$}US-3iifaM 

Hanh nhan Mau Ky hoi thu hung # 13 jdc B # iKfi $t 

Moc Kim each tro tai Dong Tay 
Gio thoi may tuon Rong Cop hu 
Than khixa nhau cd ddt Trai 
May nha Mau Ky thdnh trong mdi 

Tran Ne Hoan viet: 

Ti thoi khi dao VI Lu Quan =? ff# M, 3\ M OH if 

Giap Tich, Ha Xa van Tang san 5*5 W M ¥ M ^L ill 

Nhat 16a thuy tinh nhap 16 noi — $£ 7jC II A M ft 

Xich Long ham Hong thuong Ne Hoan ^ f I ll" Ik _t M ^L 
Khi vdo gia Ti tai VTLu 
Theo dwang Giap Tich truyin lin dinh, 
Nhat Loa kim dan nhap Dan Diin 
Nguyen Than, Nguyen Khi thuong Ne Hoan 

Tuy Hu Thien viet: 

Tuy dao ham mien mong thuc thoi M \3\ St SS W % B# 

Man thuyen tai bao qua Tao Khe llSif If I 

Nhat tai thuc pha dan co hau — ~A IH £j£ f\ 16 # 

Phong khii thu lai tong thi y M £ »& M M & ¥ 167 Nguyen Than 

168 Nguyen Khi 

-210- Qua chin, ngu say, dit mong thai, 
Mot thuyin chdu bdu qua Doc mqch. 
Tie khi biit duac phip luyin Don, 
Phong khu, thu lai that di dang. 

Co Tien Ca van: 

Thuy Ngan nhat vi thi Tien Duoc 7JC ii — ^ *l -flJj H 

Tong thuong truyen luu phuc hoa nan f/t _t W S M tk 'X. it 
Nhuoc ngo Ha Xa thanh tu phan ^ M Itf ^- J& ^ fj} 

Phan suong nhat tho hoa Kim Don fj} flf — B± 4t ^ ^ 
Nguyen Than nhat vi la Tien Duac 
Xua nay kit tu rat kho khan 
May ra gap duac chdn nguyin khi 
Phan suang Ian toa hien Kim Dan 

Huyen Ao Tap noi: 

Di tuong Bac Dau qua Nam Than #M^b4MplM 

Luong thu song kinh Nhat Nguyet luan M ^ WL W M fra 
Phi san Con Lon son thuong xuat M It Si m ill Jl Hi 

Tu du hoa tac nhat thien van £ff J^. |fc f^ -^ ^K. H 

Dem sao Bac Dau (Khdm) xuong Nam Than (Ly) 
Nhat Nguyet hai vdng nam trong tay 
Bay tai Con Lon lien xuat hien 
Tu nhiin hoa tac dam tuang van 

Am Truong Sinh noi: 

Tham da Long ngam Ho khieu thi 
Cap gia Ha Xa vo tarn hiet 
Phi tinh van thuong Con Lon dinh 
Tien hoa Ngoc L6 phanh tu tuyet 
Long ngam, Ho khieu trong dim vdng 
Hay chuyin Ha Xa cha co lai 
Phi tinh hay van Con Lon dinh 
Dem lua dot Id trdng nhu tuyit 

Truong Nguyen Hoa viet: 

Nghi luu nhat true thuong Bong Lai jIl s M ~~ M _t H3K 
Tan tai Cam Tuyen nhuan cuu hai ffc ^t tj M. M fi S 
Tong thu Dan Dien triem nhuan trach #£ ifc ^ ffl fc f| W 
Hoang Nha bien dia nhat te khai M W M ift — ^ H§ 

Song nghi chdy thdng tai Bong Lai 
Tan thanh Tan Dich nhuan cua hai 
Dan Diin nha vqy nin nhuan trach 
Hoang Nha khdp ddt na tung khai 

-211- U^L% 


Rt ^ m h# 


%mm 


$*®^c 


m m m ± ni# m 


Mtk^. 


ii ~¥ \vx if 

pysm yA> l!xN ^=| Nguyen Dao Ca van: 

Dieu van Dan Dien tu thuong ha t$ M fi ffl W. _t T 

Tu tri nhat the hap Tay Dong ZM £P — II "n ffl HC 

Ky hoi tieu chi Con Lon thuong M [Hi ^ Jh Si hb -t 

Giap Tich phan minh huu 16 thong 5^ # :fr BJ W £& ffi 
PAa/ va« &/h gwa Thuang Ha Dan Dien 
Biet phdi trdi Tay Dong trong nguai 
Mai hay tit Giap Tich len Con Lon 
Phan minh von da co duang loi. 

Ao Bi Tap viet: 

Doc bo Con Lon vong yeu minh <f4 ^ Si mT M M % 

Long ngam Ho khieu tham phan minh f | B^* lm ft tS: ; t$ ^M 
Ngoc tri thuong trich Am Duong tuy 3£ ftk S ^ P#PJ§ fi 
Kim dinh thoi phanh nhat nguyet tinh ^ M\ H# £ i3 ff 
5wo"c fch' Co« Zon /zpc huyen vi 
Long ngam Ho khieu ro rang nghe 
Trong mieng Cam L6 thuang nho xuong 
Dan Dien thuang luyen Nhat Nguyet Tinh 

Quan Tien Chau Ngoc viet: 

Nhat Diem Dan Duong su quynh biet — I£ f\ P§ ^ M SO 
Tu huong Kham trung cau xich huyet ^M r^J ¥&. "T 4 >f< ^ ifit 
Troc lai Ly vi che Am Tinh $£ * it fi fjjj Pt H 

Phoi hop dieu hoa huu thoi tiet R ^ If ^ W R# IP 

Muon luyen Noi Dan phdi hieu ranh 
Phdi tic que Kham lay Duong Tinh 
Thay the que Ly hao chinh giua 
Phdi hap dieu hoa co thai tiet 

Kim Dan Tap viet: 

Ha xa ban van thuang Con son { 5f Jf£ M. M. _t Si ill 

Bat dong khien hao dao Ngoc Quan ^ Wi ^f 3j§ HlJ EE IS 
Dieu tai nhap mon lao be toa 169 ty> |h A PI $ H! ft 

Am Duong nhat khi tu tuan hoan Pt; PJ§ — ' ^t [= 

//a Xa van chuyen tai Con Lon 
Khong can vat vd thdu Ngoc Quan 
Hay la biet giu ddu 6c sang 
Am Duong nhat khi tu tuan hoan 69 Bat mon chi bo xuong so 170 Thuong Dan Dien -212- pjjft 


m 


— ^M 


't5 


- • 


nJH 


A 


ft m a a 


i£A 


#1 


-a 


ig 


t 

;lii> 


xu 


M 


is^ 


$ 


s Nguyen Nhat Ca viet: 

Dao thu dac Nhat phuc vong Nhat 

KM du Nguyen H6a dong xuat mot 

Thiet nhugc chap nhat bat nang vong 

Dai tu si mieu thu khong quat 

Dqt duac Nhat roi lai quen Nhat , Se ciing Tqo Hoa dong xuat mot 

Neu nhu chap nhan khong quen duac, Se giong meo ngu giu hang khong 

Bach Ngoc Thiem viet: 

Hong Tarn luyen Than Xich Long Tinh Ik 't> j$L ffi ^f f| f£ 
Dien Than ngung Khi Bach Ho Menh )& II I S ^ ^ 
Noi ngoai hon vo nhat diem am p*3 A M M ~ ' l^ PI? 

Van tuong quang trung ngoc kinh thanh ill l|. A; A A It y r 
Trong Hong luyen phanh Xich Long Tinh 
Dien thai ngung khi Bach Ho Menh 
Than Khi trong ngoai sqch hit Am 
Dai dan trong sang at mau thanh 

Thuan Duong Tap viet: 

Dao dac Kien Khon to % % ^L i% U 

Am Duong thi ban tong HI PJ§ ?k ^A ^ 

Thien Hon sinh Bach Ho A i% ± fi ^ 

Dia Phach san Thanh Long Jfe H H W II 

Van buu Ne Hoan tru iS jlf #b A ft 

Ban Tinh nhap Tho cung $£ If A A ^ 

Huu nhan minh thu phap W A BJI jtfc £fe 

Van tai mao nhu dong it S IS ^H a 

7Vpm t/wpr iT/e« Khon to, Thdy can ban Am Duong 

Thien Hon sinh Nguyen Khi, Dia Phach hoa Nguyen Than 

Ne Hoan dem bdu lai, Tinh Hoa tai Tho Cung 

Ai ma bietphep do, Muon nam tre nhu dong 

Bao Nhat Tu (Hien Dao do) viet: 

Tao dao nguyen lai bon bat nan ia iH M. M ~£ A ft 

Cong phu chi tai dinh trung gian I A A it aE A PrI 

Am Duong thuong ha thuong thang giang fH Pi A A ^ A &$ 

Kim Thuy chu luu tu phan hoan &7K MM [IMS 

Tu Phu, Thanh Long giao Bach Ho % M W f 6 3fc fi ^ 

Huyen Cung, Dia True hop Thien Quan "£ H? jft $E& -n A IS 

Van thu vu tan Than thai tuu itStttJi ft 

Nam tu sinh nhi bat dang nhan |§ A 4. JnL A- # Pf 171 Tiic la vao dirge canh giai V6 -213- Nguon dao tim ra chdng kho khan 
Congphu chi tai dinh trung gian 
Am Duong thuong ha thuong thang giang 
Nguyen khi trong ta mac phdn hoan 
Tuphu, Thanh Long giao Bach Ho 
Huyin cung dia true hop Thiin Quan 
Kim Dan ngung kit Thanh Thai hiin 
Nam tu sinh con chuyen phi thuang 

Huyen Ao Tap van: 

Yeu thiic Huyen Quan doan dich xii H IH "If US im fitl IS 
Nhi nu tieu chi Toi Cao Phong % J£ % ^ § M ^ 

Thuang toi Cao Phong tu tha ky ± H M ^ 3f -EL *f 

Bi ngan mong mong sinh tu chi M & M W. ^ jH 3t 

Chi thu tien thi Truong Sinh duoc K |fck H! M. & ^ H 

V6 han tu hanh nhan bat tri ftfe Pit # £f A ^ £P 

Muon biit Huyen Quan & chon nao, Nguoi chi ve cho tai dinh ddu 
Dinh ddu chon ay 6i sao dep, Ben ba con co co Linh Chi 
Linh Chi la chinh Truong Sinh duoc, Chuyen ay xua nay it ai hay 

Hiia Tuyen Binh (Huyen Chau Ca) viet: 

Thien thuong Nhat dau dia ha chuyen A _t HI ift T W 
Hai de thuyen quyen Thien thuong phi M /E& #1 M A _t ffl 
Kien Khon, Nhat Nguyet ban bat van $£ i% H ^J ^ ^ M 

Giai nhan dau binh chuyen kyki la E9 4 #3 $f ^ $t 

Nhan Tarn nhuoc dur Thien Tarn hop A ; L> ^f H A ; L> 'o 

Dien dao Am Duong chi phien thi M fill Pf Pi jh )f B# 

Ho Long chien bai Tarn Dien tinh $g f| ®§ M H H # 

Thap thu Dan Kinh chung tai Ne ffi M ft M II 4 U 

Vung Nhat trin Tr&i, duoi ddt quay 
Vimg Trdng day biin thuong thien phi 
Kien Khon, Nhat Nguyet von khong chuyen 
Chuyen van la do Ddu Binh xoay 
Nhan Tarn niu voi Thien Tarn hop 
Am Duong dien dao chi phut gidy 
Nguyen Than, Nguyen Khi da kit hop 
Dem din Dan Kinh, chung tai Ni (Ni Hoan) 

Quan Tien Chau Ngoc Ca viet: 

Dien tu Hong, Hong tu Dien $S JS M, M J§ in 

Doat dac Kien Khon Tao H6a quyen # # ^L i% Ja it H 

Tinh Menh do lai luong ca tu '14 ifc #P M M M ^f 

An tai Dan Kinh thien van thien PI # f\ M f M ii 

Diin mo Hong, Hong mo Diin, Doat duoc Kiin Khon, Tao Hoa quyin 

Tinh Menh xua nay chi hai chu, An tai Dan Kinh thiin van thiin. 

-214- 
Ife 9l M '# 4£ 

it -# 
if 

Ft 

ia 

*A + 81 A JE- 


Ml 

#1t *hW B ,fl *h& if fi 


^ il Ji jb 

;t <u -^ -4- 

A ^ A Jk 

I5tf T 


pa ~7\ 
AAA 

Jl 

T CHAU THIEN TUYEN KI DO - j^®£J/l[ 
(Noi dung trong do hinh) 

Phuc, Lam, Thai, Trang, Quai, Kien he til \M M zji $k ?£ i?" 
Luc Duong tong ta nhi thuong ha 7\ PJ§ f^t & M _t T 

Cau, Don, BT, Quan, Bac, Khon he M M ^ H M *$ 7 ^ 

Luc Am vang huu nhi hoi tuyen /\ ^tt^MSlE 

Phuc, Lam, Thai, Trang, Quai, Kien he 
Sau Duong len xuongphia ben ta 
Cau, Don, BT, Quan, Bac, Khon he 
Sau Am tudn hodn phia ben huu 

Ho Tay, Long Dong, kien vi Mao Dau 
Hinh, Due tinh hop tuong kien hoan hi 

m m m & ffl m it # 

Ha Khoi lam Mao, Thien Cang cii Dau 
Ti Nam, Ngo Bac ho vi cuong ky 

=? m ^ it z ^ ii ae 

//o Toy, Zo«g Dong hinh thanh Mao Dau kinh tuyen 
Am Hinh, Duong Due tinh dung moi nguai hoan hi 
Ha Khoi Tinh tai Dong, Mao, Thien Cang Tinh tai Tay, Dau 
Nam Bac Ti Ngo tuyen thi cuong yeu 

Bac Dau Nam Than ha 4 4SST 

Mi Mao nhon de xuyen M ^ @B fft W 

Khoi tarn hanh Thuy Hoa M >b ft 7JC J X 

Dinh Y thai Chan Dien ^ i I S $& 

Am huong Ti Doan diet Pt 1*0 # $rfi ^C 

Duong tong nhan ly sinh Pi fi£ @B M 4. 

Gia ban binh di phap it. $£ ^F J; £fe 

Nhan tham mot nhan hanh @ H ^ A ft 

Bac Dau (Khdm), Nam Than (Ly) hop noi long mi vd mat (Thuong Dan Dien) 

Tarn yen hanh Thuy Hoa , Y dinh, Don se vien 

Am tai dau mui diet, Duong tie trong mat sinh 

Phep tu de nhu the, Sao chdng may nguai hanh 173 174 Nhu vay, Duong Hoa chuyen phia trai; Am Phu chuyen phia phai 
' Nguyen Than = Thanh Long = Ta than chi khi = Mao = Dong; Nguyen khi = Bach Ho = Huu than chi Khi = Dau = Tay 
Am Duong hoa hop 

175 Dong Tay, Nam Bac chinh la Thuong Ha, Ta Huu bon phuong trong nguoi cho noi khi tuan hoan 

176 Nguyen Khi, Nguyen Than 

-216- Ltri ban cua dich gia ve Tuyen Ki 

Hinh ve tren day khong phai la Tuyen Ki ma la Huyen Nghi (Armillaires) 

1. Tuyen Ki (Tablette de consicllation circumpolaire; Circumpolar Consicllation template) la 
mot Ong Dong co kinh nhat de quan sat sao Bac Than va dinh vi tri Bac Cue. 

Michale giai Tuyen Ki la mot mieng ngoc det chung quanh co mot so khia. Mieng ngoc nay co 
the xoay quanh mot cai ong de nhom. Neu quay dung vi tri, cac sao Bac Dau va hang sao Ta Khu, 
Thuong Te, Thuong Phu, Thuong Thua v. v. se lot dung vao cho khia da lam san cua Tuyen Ki, con 
sao Bac Than se hien ra noi Tarn Diem cua Tuyen Ki. Nhu vay Tuyen Ki se dinh duoc chinh Bac 
Cue 177 

2. Hon Nghi la mot dung cu de xem xet su van hanh cua mat troi, mat trang va su moc Ian cua 
cac vi sao. Hon Nghi co nhieu loai tuy theo co nhieu hay it vong. No thuong co vong Hoang Dao, 
vong Xich Dao, vong Kinh Tuyen va vong Nhan Gioi. No cung con co nhieu bo phan hay may moc 
khac ma ta khong can biet. 

Dich gia Tham Dong Khe, noi tr.381 mo ta dai khai Hon Nghi nhu sau: "Do la mot Nghi Khi cho 
ta biet ve Dai Dao. No cho ta biet ve Kinh Tuyen Mao Dau hoan toan lay tu nhien lam chuan dich. 
No quay tu trong ra ngoai. Khi da biet tarn diem cua no, thi se quay no tu sau ra truoc. Noi khi 
trong nguoi cung van chuyen nhu vay. Duong Hoa chuyen phia trai; Am Phu chuyen phia phai; 
trong khoanh khac, noi khi se van chuyen toan than; Hoa Hau da tdi va dan dao cung da thanh. 177 Trong Duang Chan Tap co noi: sao Bac Than khong phai la Bac Cue. Sao Bac Than khong phat ra anh sang. 

-217- MAO DAU CHU THIEN DO QUYET 

£PMMAffli£ 

Doan truoc noi ve Kien Khon giao cau, la noi ve Ngoai Dugc. Doan nay noi ve Mao Dau chu 
thien. Noi ve Noi Dugc. 

Ngoai giao cau la Sau len Truoc xuong. Mot thang, mot giang. Noi giao cau la Ta Tuyen Huu 
Chuyen, nhat Khoi, nhat Phuc. Doi dang van chuyen, giong nhu Tuyen Ki, cho nen Nguy Ba 
Duong noi: 

Tuan Hoan tuyen ki, thang giang thugng ha, chu luu luc hao, nan di sat do 

mwmim?>%±TMm7^<£Mttmm 

Tuyen Ki tuan hoan, len xuong, dual tren, chu luu sau hao, kho ma lu&ng duac 

Nguoi doi chi biet Kien Khon giao cau ma khong biet Mao Dau Chu Thien, nhu co xe khong 
banh, nhu thuyen khong lai. Neu muon cho xa, lam sao ma dugc? 

Cho nen Chi Huyen Thien viet: 

Luan Hoi, Ngoc Tho du kirn ke Ira 5 % % & St 

Dao tai nhan than nhan tu me iH it A If A 1=1 Jeii 

Man muc tan tri dieu Thuy Hoa M § H £P li 7-R J X 

Dao dau ky ca thiic Dong Tay 3\ HI H f Wfc M M 

Nhat Nguyet hai vdng luon thang giang 

Dao tai noi nguoi, nguoi chdng biet 

Suot ngdy chi hoc dieu Thuy Hoa 

Dong Tay tuan hoan lai chdng hay 

Dong la Moc (Tinh), Tay la Kim (Tinh). Mot vat phan doi nen mdi Dong Tay gian each. 

Nay nho Dau Binh Tuyen Ki oat chuyen nen Moc Tinh ai Kim, Kim Tinh luyen Moc, hai ben 
giao ket, nen Kim Moc tuong giao, Thuy Hoa tuong te, nen Dan Kinh goi la Hoa Hgp Tii Tugng 178 . 

Cho nen, Truong Toan Nhat (Dien Hoa bi quyet) noi: 

Dai dugc chi sinh huu thoi tiet, 

Hgi mat, Ti so, chinh ban da 

Tinh than tuong cau hgp quang hoa 

Hoang hoang hot hot sinh minh nguyet 

Cau bai luu ha phun bao nhien 

Nhat Duong lai phuc huu khinh tiet 

Cap tu be tai Thai Huyen Quan 

Thuy biic Dugc qua VI Lu huyet 

Thai thoi dung muc thu Ne Hoan 

Thuy ha ta thugng tha ngung yet 

Vi chi chiem ly nao thang huyen 

Huu bien phong ha phuc khoi triet 

Luc luc so hoa dugc thang Kien 

Duong cue Am sinh vang huu thien xw. 


2 £ w m w 


% % =f ® IE ¥ & 


m n ffl m & % w 


mm 


m u £ m n 
m t m m m 


. I7H 


* \% W IS M 
ffl&X~£ M 


;X® 


H ii M H yX 


% m m b ^ n % 


iT£J:lII( 


an ■<— 


m a m ft -% 


^m 


m t m & in 
WL^Mfttt 


mm 


m ± & ^ s I7S Tii tugng la Nhan Nhi Ti Thiet, tuang ling vai Can Than Tarn Phe, cho thay su the hien cua Thuy Hoa Kim Moc, do la dieu xua 
nay khong tiet 16 

-218- Tu khai quan mon di thoai Hoa £ff HH HI H ^X M >k. 

Muc quang ha chuc thu Khon dien |=| jfc T H $? tf* ffl 

Huu thuong ta ha phuong ngung tru ^J _t £ T 7F M ft 

Tarn bat so lieu nhat chu thien ^ A t3( T — ' M 3% 

Thu thi thien nhien chan hoa hau jtb Jk ^ ^ Jfc >k. ife 

Tu nhien thang giang, tu suu thiem |=3 ^ J\ P$ H f& ^ 

Da vo Huyen Vong du Hoi S6c tfeiJSIUll 

Da vo Moc Due cong Truong Thien tfe $£ W "M ^ H: It 

Di danh tien tru thi du tao M £ I? & # it ffi§ 

Chi tu luong cu thi Chan Thuyen JR ^A F§ / rj *| jt H: 

Cuoi Hai, dau Ti luc nua dim 
Nguyen Tinh, Nguyen Than dong kit hop 
Quang hoa rue ra nhu Minh Nguyit 
Ket hap xong roi luu Phun Bdo 
Nhat Duong laiphuc khong khinh tiit 
Mau dem vi dau tai Huyen Quan 
Nude buc Duac qua ViLu huyit 
Hai thuoc mat huang ve Ni Hodn 
Lim dim ta vang, thuong ngung ket 
Dung cong luc mat van chuyin 6c 
Dem thang Noi Dan ve Ne Hoan 
Huu biin phong ha phuc khai triit 
Lin xuong tudn hoan ba sdu (36) Ian 
Duong cue Am sinh roi Huu chuyen 
Roiphdi ma cua di Thoai Hoa 
Mat dua xuong duai giu Khon Dien 
Tdng Huu bien thuang, Ta bien ha 
Ba tarn: ham bon mot Chu Thien 
Luc ay Tu Nhien Chan Hoa Hau 
Tu nhien thang giang, tu suu thiem 
Hit con Huyen Vong, con Hoi Soc 
Hit con Moc Due, hit Truong Thiin 
Di danh tiiu tru, thi du bo 
Chi con hai chu ay Chan Thuyin 

Phep nay dung sau phep Kien Khon Giao Cau, thi Kim Don se khong hao tan. Trudc het dem 
Phap Khi tru Thai Huyen Quan (VI Lu), roi hanh khi tdi Khon Te (Ron). Lau sau se tu phia ta dua 
len Kien Dinh (Dinh Dau). Ngung lai mot chut roi tu phia Huu giang xuong Dan Dien (Ron). The la 
mot do. Roi lai tu Ron len Dinh Dau, roi lai tu Dinh Dau xuong Ron. Lam nhu vay 36 Ian, the la 
tien Duong Hoa. Sau 36 Ian do, se khai quan de Thoai Am Hoa. Lai khoi tu Ron, tdng Huu ma di 
len dinh dau. Roi lai theo ta bien ma ve Ron. Xoay vong nhu vay 24 Ian. Do la Thoai Am Phu, 24 
vong la xong. -219- Truong Tu Duong noi: 

Dau cue kien tu thai 4- H It H# 

Bat tiet vo bat thuan A W M ^ JUM 

Dau cue thiet ngot nhien 4- ft $ 7t M 

Khoi Tieu tu di dong M #J i # It) 

Chi yeu ludng nhan kieu K Sc M BH ® 

Thuong ha giao tuang tong _t T 5E ffi iH 
Tu huang tinh trung hanh ZM [n] f f 4 1 fx 

Mac huang mang ly tong ^ |r] 'ft S ^ 

5ac f)a« (fmA tie thai 
Bat tiet khong sai thdc 
Bac Dau von khong dong 
Duoi sao Khue xoay van 
Chi can tinh doi mat 
Tren du&i trong cho ranh 
Xem sao can tinh lang 
Longphai that quang minh 

Tai sao phai dung mat sang suot? Thua vi mat la Duong Khieu. Toan than con ngudi la Am, chi 
co mot diem Duong ay ma thoi. Ta dung mot diem Duong ay, tu duoi len tren, tu trai sang phai, 
chuyen van vo cung, de chien thoai quan Am. Nhu vay Duong Dao ngay mot truong, Am Dao ngay 
mot tieu. 

Cho nen Dich Kinh noi: Long chien vu da, ky huyet huyen hoang fll^^Sf^Jfll^M 1 (Ngoai 
dong Rong danh Ion nhau, Mduphun chan chuapha mau vang den). 

Lai co the khien cho mot khi luu hanh, tuan hoan tren duoi nen cong nang cua mat that la Ion 
vay. 

Va khi con ngudi vua mdi ket thai, Thien Nhat sinh Thuy thi Trong Den sinh trudc. Dong Tu 
sinh sau, thuoc Than; Dia Nhi sinh Hoa, ma co hai vanh mat; thuoc Tarn. Thien Tarn sinh moc, ma 
co trong den, thuoc Gan; Dia Tii sinh Kim, ma co trong trang, thuoc Phoi; Thien Ngii sinh Tho, ma 
co da tren duoi mat, thuoc Ti. 

Cu xem nhu the, thi tinh hoa ngii tang deu phat noi mat. Sau khi Thay ta chi Khieu cho ta, ta 
quan sat thai nhung ngudi bi tieu san, hay thai trau bo, hay xem trung khi chua thanh con, thi bao 
gid ciing thay doi mat sinh trudc khi tang phu thanh hinh, cho nen ta biet doi mat la "Tien Thien 
Chi Linh", quan xa cua Nguyen Than den do du choi. 

Hoang Cue Kinh The viet: 

Thien chi Than, The vu Muc X 1L # W: 4 1 @ 

Nhan chi Than, Phat vu Muc At#?!f g 

Than cua Trai, Ngu doi mat 

Than con ngwai, Phat tai mat 

Ldn thay la cau noi: Nhan chi Than, phat vu muc 

Khi sinh than, thi vat do sinh ra trudc; khi than diet, thi vat do mat di trudc. Ngii hanh: Kim, 
Moc, Thuy, Hoa, Tho ket hop tai day. Linh khi ciia Tarn, Can, Ti, Phe, Than tap trung tai do. Nude 
dai, nude mat, Tinh, Tan, Khi, Huyet, Dich bay thu do deu tu tai do. No ldn thi thien dia khong cho 
chua, no nho thi hao mao ciing khong nap. Do ha chang phai la bau vat trong than ta hay sao? 

-220- Noi chi Thong Huyen Quyet viet: 

Ham quang tien thi Truong sinh dixgc ^ it {E -fk H 4. IS 
Bien cot thanh Kim Thugng Pham Tien §g # $ & ± rm i\h 
Nhan tinh chinh that Trwdmg Sinh duac 
Bien cot thanh Kim, Thuang Pham Tien 

Thugng Duong Tu viet: 

Huyen vi dieu quyet vo da ngon ~£ W & tk M & ]=F 
Chi tai nhan tien nhan bat co K ^E BB ftf A X M. 

Huyen vi dieu quyet chdng nhieu Ion 
Ranh ranh tru&c mat ngu&i chdng ngo 

Sung Chinh Thien van: 

Ban van huu cong lien tru da, $$ M ^& ^ M H $1 

Oat tuyen chi dieu the Tuyen Ki ^ M M #> IS 31 fl 
Noi khi van hanh Lien tru da 
Mat xoay ky dieu giong Tuyen Ki 

Hoa Hau Ca noi: 

Due thau Huyen Huyen tu can doc $C jS. ~£ ~£ W. fii $1 
Can doc cong phu co tai muc li $i X ^ HI it 1=1 

Chuyen tarn can than thau Huyen Ca 
Can Than cong phu do mat do 

Tran Ne Hoan noi: 

Chan Am Chan Duong thi Chan Dao % Pf % Wi Jk M M 
Chi tai nhon tien ha vien thao H l£ ic ftM^ M It 

Chan Am Chan Duong la Chan Dao 
No ngay tru&c mat ch& tim xa 

Tiet Dao Quang noi: 

Phan minh chi tai nhon tinh tien % $M K i£ BB @f ftf 
Tu thi thoi nhan bat kien Thien g ^lA^S^ 
Phan minh tru&c mat chdng xa v&i 
Chi tai con ngu&i chdng thdy Tr&i 

Luu Hai Thiem viet: 

Ha giang thugng thang tuan coc true T W _t J\ f/l Wi $& 
Ta toan huu phuc hgp Khu Co & M £ S ^ M il 

Ha giang thuang thang theo cot song 
Ta toan huu chuyen hap Khu Ca 

Vuong Tu Chan noi: 

Tac tieu Xa Nu khai Linh phi B^ W % ^C $C S 

Khuy kien than tien hoi Tu Vi ||i#fttf $E 

-221- Bac Dau, Nam Than tien hau bo it 4 ~M # ftf # ^ 

Luang luan Nhat Nguyet vang lai phi M fra 13 H ft ?fe ffl 
£>em gwa Xd Nu (Nguyen Than) m& cua ra 
Nhin thdy Than Tien hop dinh dau 
Nam Tao, Bdc Dau sau tru&c bo 
Nhat Nguyet hai vang bay lai qua 

Tieu Tu Hu noi: 

Nhu Long duong chau thuong tu co tW f I # ft % 1=1 II 
Nhu Ke phuc noan thuong tu bao iU H ffi E)|3 ^ g Jg, 

Kim Dich Hoan Don tai nhan tien & Wt J3S ft ^t BB ftf 

Me gia da nhi ngo gia thieu ;$! # ^ M '\a # d> 

Mw i?o«g co ftgpc thu&ng luu y 
Nhu Ga dp trung cung nhuy 
Kim Dich Hoan Dan tru&c mat co 
Biet ra thi it me lai nhieu 

Tran Tuy Hu noi: 

Bat thi dang quang Nhat Nguyet Tinh ^f H jt % H ft M 
Duoc Linh tu huu di thuong minh H 8 [=1 W H ^ ^ 

Thuy Liem cuu thi quang minh xii f§ fjf X M jt ^ J8 

Nhat 16a duong duong hien Ban Chan — |j/I H JH JJI ^ Jl 
Khong den ma doc dnh trdng sao 
Noi Ducrc trong ngu&i sang biet bao 
Chi can nhdm mat nhin trong da 
Dan Dien se rang dnh Ban Chan 

Thuy Hu Thien viet: 

Mac vi Kim Don su dang nhan M If & ft ♦ ^ F4 
Thiet tu can kho luc toan nghien ty ZM Wi ^ Jl iff W 
An can hao du su tu luan IS it) #f |S Bf ft Ira 

Bat tai tha do tai muc tien ~f |h #, 3^ |h g ftf 

Dung noi luyen Dan la chuyen de 
Atphdi kho congphdi dieu nghien 
Can thdy chi dan can tha thiet 
Dao Tr&i tru&c mat ch& nhoc tim 

Huyen Ao Tap viet: 

Thanh Nguu nhan khii ky da nien 

Thu Dao phan minh tai muc tien 

Due thiic muc tien Chan Dich xu 

Nhat duong phong lanh, nguyet Thuyen quyen — H JH 74* B 

Thanh Nguu (Nguyen Than) tim kiem mat nhieu nam 

-222- V? 


^A41 


^ 


¥ 


ith 


Mfr 


m& a 


m 


ffi. 


m a 


WM 


■ M 


mL Ky that Nguyen Than lai muc tien 

Hieu ducrc Doi Nguai (2 trdng mat) chdn tdc dung 

Nhdt Duffng laiphuc noi dan thdnh 

Tran Ne Hoan noi: 

Dai Dao phan minh tai nhan tien j\ iH ; jf ®M -tt @B ftf 

Thai nhan bat hoi ngo qui tien ff# A ^ # ilc If Itf 

Hoang Nha ban thi Kien Khon khi M 5F ^f jk f£ i§ M, 
Than Thuy can co du Hong lien # ^iiUSI 

Dai Dao (chdn ly) phan minh tai muc tien 
The nhan khong biet twang Qui Tuyen 
Noi Dan chinh thuc Kien Khon Khi 
Than Thuy v&i Hong von tuong Lien 

Huyen Hoc Thong Tong viet: 

Ky hoi dau suu thuong Con Lon H [e] J4 $t _t Si m 
Van dong Tuyen Ki tao hoa phan M Wi H fl 3a it ft 
Tru da chu nhi hoan phuc thuy * ^ M M S tl #n 

Anh Nhi tong thu truong ton H % $t |fck -H: # 

May /a« va« oYmg ^Aaw iVe Hoan 
Bat chu&c Tuyen Ki chuyen Tudn Hoan 
Ngdy dem phan phuc xoay van chuyen 
Noi don nha the se truong ton 

Quan Ngo (Phan Hoac Ca) viet: 

Gia cot dong, dai ao dieu M. # it A H W> 

Dieu tai thuong huu quan ky khieu ^Sffi^t 
Thu khieu phan minh tai muc tien ]fcfc HI jfe B^ ^E R Itf 
Ha si van chi tac dai tieu T i K 2L Mil A ^ 

£>z'ew tap «Aa/? «ay taaz 1 ao aVew 
.4 c aVew toi cAo a«a« ky khieu 
Khieu nay that sw tru&c mat thoi 
Ha si nghe qua phd len cuai 

Kim Don Phu viet: 

Long ho, Ho hap ft Pf ^ % 

Hon thon, Phach tho i% # H R± 

Nam Bac giao cau vu Thuy Hoa l^^k^^ST'/Ky'C 

Mao Dau luan hoan vu Ti Ngo W M Ira it ^ ^f i \- 

Tong quat Kien Khon chi sach II © ^L ify i. M 

Uu du bien hoa chi chu {I # H 4fc t- ± 

Tu Mau bao la vu khuong quach -f # ^ Hi T' IM M 

Due duong nhan y vu dinh phu W # @ f& i 11 #! II 

-223- Nguyen Than, Nguyen Khi twang ho hap 
Hon Phdch thon tho twang y 
Nam Bdc giao cdu vu Thuy Hoa 
Mao Dau xoay van qua Ti Ngo 
Tom lai luyen dan chi ke sdch 
Deu lay an nhdn lam phdp thudt 
Doi mat ham tang du Than Khi 
Dwang due chung quy tqi Dan Dien 

Quan Tien Chau Ngoc van: 

Giac trung, giac lieu ngo trung ngo Ji "T 4 Jft T 'fn ^ 'fn 

Nhat diem Linh Quang vo gia ho — I^ gt % M M Wt 

Phong khai liet diem chieu Ta Ba jf& li ffi %k M lc 3g? 

Phap gioi tung hoanh doc hien 16 £fe Jf- Ut W. $t II M 

Gia ta tieu tuc tham u vi it 4g M E fi lil W 

Moc nhan dieu chi bach van qui 7fc A iH Jh S H If 

Thu ca Huyen Quan khau nan thuyet jtfc f@ If If Pli 

Muc tien kien die tien vong ki 9 |tf Jf, # {g S 11 

Gzac ngo chung qui giac ngo roi 
Anh sang Dan Dien chdng dau ai 
Phong khai lira rwc chieu Ta Ba 
Phdp gioi tung hoanh doc hien 16 
Tin twe nay xem that u vi 
Moc nhdn chi neo bach van qui 
Dieu huyen dieu ay kho noi ro 
Mat thdy qua roi se quen Ki (Ca sdo) 

Nam Coc Tu noi: 

Chi dao bat vien he M iH ^ i& Q 

Hang tai muc tien f M ^E 1=1 llf 

Thiet thien dia chi co he ft A ift Z. $t ^ 
Tu thanh thai tien i& J$ B # 

Chi dao chdng co xa 
Luon a trw&c mat ta 
Trom dwerc bi quyet Trai 
Tu se thanh Dai Tien 

Thuan Duong Tu van: 

Huu nhan van nga tu hanh phap W A Pile # fi 1 ¥k 

Dao chi thien bien nhat nguyet luan ill JH A ill H fit 
Co £<? /zo7 to />Aep to /to«A 
7a chi trai cao Nhat Nguyet luan 179 Chi Nguyen Khi, Nguyen Than -224- Cac loi tren la cua chu tien. Tat ca deu luan ve phep Hanh Khi. Tiet ban ve cong phu nay voi tiet 
bon la cung mot Ly. Tren duoi tuong ling nhau, nhu mot chuoi ngoc. Thai thu duoc vat thi tu Khuc 
Giang (Ha Dan Dien). Tu Hoa ma dem no ve Dinh Dau. Nguyen Than, Nguyen Khi ket hop voi 
nhau o Thuong Dan Dien. Tuan hoan van chuyen len ket hop tai Thuong Dan Dien. Truong Tu 
Duong noi: 

Do lai phien huong Cong Phu HP M Jt" ll"l X ^ 

VInh bao vo cung dat lac 7% U M $3 M 9& 

Chi mat chut cong phu 

Co vo cung an lac 

Khinh thanh thoi ngung tu Ne Hoan, trong troc thoi xuong Khi Hai. Ngay dem co the ma them 
bot, cii the ma hoa hop. Hong ngay mot nhieu, Dien ngay mot it. Lau ngay Dien se can, Hong se 
kho. Ket thanh mot vien ngoc Ma Ni. Do la Kim Dich dai hoan don vay. 

Cho nen Ma Nghi Thu viet: 

Thu dk Thuy trung Kim tifc f# /K ^ ^ 

Thai dac Bo De Tu f f|f Hf 

Van dac Con Lon phong, M f# H. 'ra M 

Truong tho vo sinh tu # IP M X ^E 

Thu ducrc Chan Nguyen Khi 

Hai ducrc hat Bo De 

Dem dwac len Ne Hoan 

La ducrc Truong Sinh mai 

Cho nen, Dien o trong Kham, von la chin tinh cua cha. Hong o trong Ly, von la chin huyet cua 
me. Khi Kien The bi pha, thi hai vat chia thanh hai. Cho nen thuong nhan thi ngay mot di vao con 
duong ly each, ly each mai cho den chet. Con cac bac chi nhan, thi phong theo cai the cua hai que 
Kien Khon; va cai dung cua que Kham, Ly; doat than cong; cai thien menh, dem Dien cua que 
Kham, che Hong que Ly; dem hao duong cua que Kham, thay hao am que Ly. Nhu vay Am se tan, 
Duong se thuan, tro lai Thuan Kien. 

Cho nen Truong Duong Tu noi: 

Thu tuong Kham vi tarn trung that ?X M $X & '\J> ^ m 

Diem hoa Ly cung phuc noi Am S|f ik || ^ M 1^3 P# 

Tu thu bien thanh Kien kien the g lit S8 ^c & # II 

Tiem tang phi duoc tan do Tarn yff M M 5§ M fi J b 

Hay lay hao duong noi que Kham 

Diem hoa que Ly hao giua Am 

Do do bien thanh Kien kien the 

Tiem tang thang giang se do Tarn 

* 

Loi binh cua dich gia: 

Nhu vay bi quyet luyen don chi la: Thu Kham dien Ly, bien Ly Thanh Kien. Nghia la lam sao viit 
bo het nhiing gi nho nhdp xau xa trong con nguoi, chi con lai nhung gi trong sang, tinh hoa nhat 
cua con nguoi. Y thiic nhu Nho gia noi: Khu nhan due, ton Thien Ly, Khu nhan due, ton Thien Ly, 
hay Nhan due tan, Thien Ly hien. -225- T 
T 

Ji 
^ 

d is 
# I] 
* A * POP 

nap 


$5 <fr 


fit 

■i:4fc 

* EI 

* /3 

If * 

•in A 
Ml 
31 V. 


LINH DON NHAP DINH DO - IWAfH I 
(Noi dung trong do hinh) 

Du du giac van huu chi khong, tu Thien van bien diet 

Lieu lieu kien nhat Chan chi the, nhu chuong thuong vien chau 

iV7»n ra van huu chinh la khong, y nhu may Trai tiiy sinh diet 
Thdy duac Chan Nhat chi the, khdc nao Hat Chau nam trong tay. 

Toan thoc Kien Khon tao hoa lai W. M fL *$ it it M 

Thu bac Nhat Nguyet luyen thanh Khoi ^ f$ B 'B $ M 
Kim Cong vo ngon Xa Nu tu ^ i^ I II i( f 

Huynh Ba bat lao do hoai thai pf ^ ^ ^ li ft Jfa 

Hoa hop Kien Khon Tao Hoa lai 
Nguyen Than, Nguyen KM luyen thanh tro 
Nguyen KM chdng con, Nguyen Than chit 
Dan Diin bat lao kit Thanh Thai 

Nhat 16a Kim Don ha hich xich, 
Dai tu Dan hoan, hoang tu quit 
Nhan nhan phan thuong ban vien minh 
Da da linh quang chieu Than That 
Mot da Kim Don sac do hong 
To nhu vien dan vdng nhu qudt 
Nhung ki co duyin thdy no sang 
Dim dim chiiu rang Thuong Dan Diin 

Luu Chau thuoc thuoc chieu Con Dien $t ft B B M 
Cuu chuyen Dan thanh chi tu nhien fl $| ft /$, K g M 

Nhat lap tu tong thon nhap khau - lit I f # A P 

Thuy tri the huu hoat Than Tien ^n ft t t ffi It -ftij 

Nguyin Than rai sang Thuong Dan Diin 
Cuu chuyin Dan thanh thuqn tu nhiin 
Tie luc nim qua miii vi Thuoc 
Mai hay trdn thi co Than Tiin - m & ft ® m 


K U 3? 


% n 


u m 


u^ 


± * 


m m 


§C $[ 9. 


% m 


# ^ m -227- TINH MENH SONG TU VAN THAN KHUE CHI ft-w" Stf^ lVl ' Ml ! "'■'• DE LUC TIET KHAU QUYfiT 

LINH DAN NHAP DINH TRUONG DUONG THANH THAI 

Noiphu hoa hau - \H WS'X\% 

Nguyen sa co mot diem Tinh Kim con nam trong khoang, vi bi lua biic bach, nen bay len 
cung Kien. Dan dan thai thu, dan dan tich tu, de nau, de nung, luyen roi lai luyen. 

Cho den khi khoi tan, lua tat, khoang tan, kim thuan. Bay gio duoc mot hat Long Ho Kim 
Don, tron tron, sang rue ro, nhu suong, nhu dien, khong phai suong mu, khong phai khoi, huy 
hoang rue ro, choi loi Con Lon. Phong ra thi khai thong Thien Dia huyet, thu lai thi an tai 
Thuy Vi Cung (Thuong Dan Dien) 

Luc nay Duoc khong sinh, cung chang chuyen, tan dich khong di xuong, lua chang boc len. 
Ngu Khi deu chau ve Thuong Duong, Tarn Hoa deu qui tu ve dinh dau. Luc ay Am tan, 
Duong thuan, Don thuc, Chau Linh. Tu Duong 6ng viet: 

Quan Am bac tan, Dan thanh thuc ffi ^ M M ft J^ ^ 

Khieu xuat phan lung, tho van nien ®k lh M. II # M ^ 

Quart Am tieu tan, Dan thanh thuc 

Chuong long thodt khoi, tho muon nam. 

Cho nen Duong Tong chu tien chu truong thoat xac (Nguyen Than xuat khieu, bo lai nhuc 
the) co duong loi han hoi, co the tuy y hoa than, tu do xuat hien tieu that, khong can phai 
"Bach xich can dau tai tien nhdt bo". Nhung bi che cuoi la "lac khong", la hoang tuong, vi ho 
khong hieu rang ta phai tu tao Tinh Menh cho ta, tao lai Kien Khon cho ta, bien hoa cai tinh 
chung sinh cua chung ta thanh Phat tinh, bien hoa Thuc Than chung ta thanh Nguyen Than, 
biet cai nhiem mau, cai co vi ao dieu Tu Tao Tu Hoa chung ta. 

Nhiing nguoi theo Menh Tong khong biet each tro thanh Tao Hoa cua chinh minh thi chi la 
nhiing ke bang mon, ngoi tro nhu khuc go, con nhiing nguoi theo Tinh Tong ma khong biet 
tro thanh Tao Hoa cua chinh minh thi chi la nhung ke Ngoan Khong, ngoai Dao, Thich ma 
chang phai la Thich (Phat). 

Phep nay la phep bi truyen cua Tien Phat, tu doi Kim, Nguyen den nay it nguoi biet den, 
chi co thay ta la Doan Chan Nhan mdi noi: 

Dinh trung hun bao phi chin bao j#| "j 4 W M # M W 

Trung ket Linh Thai thi Thanh Thai £ & fi fl& Ji M B 

Dinh trung bao boi, khong la Chan Bao 

Luyen lai Linh Thai ay Thanh Thai 

Nhung Chau o Con Lon (dinh dau) lam sao xuong dudi duoc de ket thanh Thanh Thai? 
Nhat dinh phai nho mui, roi trom Linh Duong Chan Khi de day no xuong. Dung Thai Duong 
Chan Hoa de ep no xuong. Thuc ep lau dan, Linh Dan se chiu roi xuong, se chui xuong mieng, 
hoa thanh Kim Dich, true xa xuong Dan Dien. Khoanh khac may tuon mua rai, sam chop ren 
vang, danh tan het Am Khi va Bach Linh se qui tu ca ve, y thuc nhu tai hoa xe deu gom ve 
true xe va that buu trong con nguoi (tinh, huyet, khi, tuy, nao, than, tarn) cung deu qui tu noi 
do vay. 

Xua kia due V6 Thuong Nguyen Quan day Lao Tu: Than dan nhap khau, tho vo cung da 
"Wf\ A P wM^M (Than dan lot khau, se tho vo ciing). Lao Tu tu luyen theo do ma thanh 
Dao to. 

-228- Hiia Tuyen Binh noi: 

Than cu khieu nhi thien tri sinh # Jlr He M i 1 W ^ 
Dan nhap dinh nhi van chung hoa if A M\ M It IS 4t 
77?a« cw A:/z/ew «e« va« fri' 5m/? 
£>an n/zap <?/«A «<?« m«o« 6/e« hoa. 

Tran Hu Bach noi: 

Nga sa ngung ket thanh thai thai g, #J M t£ g In B# 
Bach mach cau dinh, khi bat tri H II {ft f? M> ^ Ilk 

AT/z/ xwa to toa«A Afpr Thanh Thai 
Bach mach deu ngwng khi chdng di 

Thi Kien Ngo noi: 

Thien Nhan dong nhat khi A A 1^1 — 'H 

Bi thu cam nhi thong MlMlToffl 

Duong tu khong trung lai PJ§ [=| $ 4^ M 

Bao nga chu nhan 6ng JfilSci Alt 
W Nguai chung mot khi 
Hai ben Cam se Thong 
Khi Duong tir Trai xuong 
V&i Nguyen Khi ta dong 

Khi Linh Don trong ta da nhap dinh, neu ta biet noi ngoai giao tu, luyen di luyen lai thi se 
Thien Dia hop due, va tur Thai Hu se thay mot diem Chan Duong xuong hop nhat vdi Linh 
Dan trong ta. Bdi vi cai Linh trong ta cam vdi cai Linh trong trdi dat, trong ngoai se ling hop 
vdi nhau va trd nen mot. 

Kim Bich Kinh viet: Tu thach hap thiet, each ngai tiem thong W^WlMMWMM. (Tu 
thach hut sat, thi khong con tra ngai gi). 

Doan cong phu nay deu lay Chi Tinh lam chu. Lao Tu noi: Nhan nang thudng thanh tinh, 
thien ha tat giai qui At&^lttfAT'^Sif'Jif (Neu con nguai ludn luon thanh tinh, thi thien 
ha se qui ve). Khi ma hai Duong trong ngoai ket hop, khi Thanh Thai vua ket, thi phai thudng 
thudng quan tarn, can can ho tri, nhu rong con dudng ngoc, nhu thieu nu mdi co thai, phai 
dong chat Dan Dien, khong duoc cho no tham lau ra ngoai. Cho nen, Thai Bach chin nhan 
noi: Co te thai bat tiet, Bien hoa tai tu du S^lft^ttlH-b^JO^ (Give gin cho can trong, 
Thanh Thai khong khinh tiet. Bien hoa xay ra ngay). 

Lai trong moi thdi khac, phai can than di, dung, nam, ngoi, luc nao ciing luu tarn chu y nhu 
vay, nhu tai mau thai, phai nhu si ngoc khong bien cai, khong duoc gian doan khi nao. 

Cat Tien Ong noi: 

Tiic hie qui trung vo gian doan 

m m ii * m na if 

Thien Chan thai ly tu ngung kien 

Hit th& tung giay khong gian doan 
Tien Thien Thai Ly se chdc ben -229- Truong Dung Thanh noi: 

Nhat lap Linh Don thon nhap phuc ~~ |4 K if # A M 
Thuy tri Nga menh bat do Thien Jp ft t ^ ^ fi ^ 

Nuot ducrc Linh Dan vdo trong da 
Mai hay Nga Menh chdng tai trai 

Thach Dae Chi noi: 

Tuong lai chuong thuong ha quang xan % M W- _t Wl % M 
Thon nhap phuc trung cung dien tan # A M ^ ^ Wi 1ft 

Kim dan xan Ian trong tay co 
Nuot vdo trong da ngu tang thay 

Trieu Duyen Doc noi: 

Than dan phi lac Huynh Kim That # fir M M H it M 
Anh Nhi giang sinh Cue Lac Quoc H % P$ ^ H %. HI 
iVpi Jan /?/?/ giang Thuong Dan Dim 
Anh Nhi sinh tai Ha Dan Dien 

Lu Thuan Duong noi: 

Dao khue nhi lieu Dan Thu giang J] ± % T fir m P$ 

Khieu xuat tran lung thuong Cuu Thien $k Hi H H ± A ^ 
£)ao XTzue Zwrcg aa ««<?£ vao 
5aj £ra« aa ^Aoa£ &aj vao Ghi 77z/<?n 

Chu Van Cong viet: 

Dao khue nhat nhap khau ZJ je: — ' A P 
Bach nhat sinh vu han ^L 55 ft 
Dao Khue mieng da nuot vdo 
Nguai nhu moc each bay cao len Trai 

Ly Thanh Am noi: 

Nhat 16a bao chau thon nhap phuc — ' |j5 M ft # A III 
Tac ca toan chin tien quyen thuoc jff f@ ^ A {ill # j§ 

Quyen thuoc vai Tien tu thua ndo 

Tran Hi Di noi: 

Mac vo tong tich qui dan quynh M M %$. Wf If fi M 
Tiem huu co quan ket thanh thai 111 if $£ 5@ Iff 
Zw«g- ft'e/z ATw? £>a« lot quynh phong 
At co ca quan giup thanh Dan 

Tiet Tu Hien noi: 

Tii Tuong bao ham qui Mau Ky 1$. ■& i$ f§ $ B 
Tan can thap nguyet san Anh Nhi $ St) -f" .H jH H ^ 

-230- Tie tuong bao ham qui Mdu Ky 

Mu&i thdng cuu mang sinh Thanh Thai 

Ngo Chau Thien viet: 

Qua sinh chi thuong chung ky thuc JH §L U _t $& M ^ 
Tu tai bao trung khoi huu thu? "f ^t M ^ m. W ffl 

Qua & tren cdnh roi cung chin 
Thai nhi trong bung co khac chi? 

Tuy Trung Ngam viet: 

Bao chau tieu vu tu Thien Coc M 5fe ^ H M 3k # 
Tai thoat bao thai huu nhap thai ^ E Ifi In 31 A In 
Bao chau mua nhdy tit Thien Coc 
Vita thoat Bao Thai lai nhap thai 

Truong Tu Duong noi: 

Anh Nhi thi Nhat ham chan khi H % fk — ^ % M 

Thap nguyet thai vien nhap thanh ki ~f~ B In H A Si 36 
^n/z M?z /a A%a7 Aam chan khi 
Kinh qua mu&i thdng thanh Thanh Thai 

Lu Thuan Duong noi: 

Thien sinh Nhat Vat bien Tarn Tai ^ £ — #J ^ H ^ 

Giao cam Am Duong ket Thanh Thai 3fc £S Pt Pi Ip 5= In 
Tr&i sinh mot vat bien Tarn Tai (Tinh Khi Than) 
Giao cam Am Duong kit Thanh Thai 

Bach Ngoc Thiem noi: 

Ke nang bao noan tarn thucmg thinh H f£ % IP 'b 'B H 

Thien dao thanh hinh, xac thuy phan 3\ J$L % n£ P-u % 
Gd kia dp trung tarn thucmg thinh 
Ve luc thanh hinh, thoat xac ve 

Du Thach Gian noi: 

Ho khieu nhat thanh, Long xuat quat )l 1 — § 1 til S 
Loan phi, Phuong vu nhap Kim Thanh M ^1 HI M A it ^ 
//o gam mA fte«g, i?o«g t-ot <5 
Zoa« PA/, Phuong Vu nhap Dan Dien 

Quan Tien Chau Ngoc viet: 

Nhat lap xan he Thien Dia tho — fiff^ AiftH 
Tu sinh, sinh tu bat tuong can ^E^^fe^E^tBT 1 
Nuot hat kim dan tho vo cung 
Tie nay sinh tu da thoat vong ' Thu trung bao nhat -231- ffl # ffl Ȥ SP ffi 
*& ft 3§ ja w ? I& ft n 


^ ft 


fj iJP ?ft 


# iij 


B# H# M 


fl- M 


^|J £ll ^ 


ft * Truong Tu Duong noi: 

Tuong thon, tuong tuoc khuoc tuong than 
Thuy giac nam nhi huu dung 
Than Thuy nuot vdo, Than KM giao hap 
Mai hay Nam Tic cung hoai thai 

Chung Ly 6ng noi: 
Thai noi Anh Nhi tuu 
Can gia on duong cong 
Thoi thoi chieu Dan Quynh 
Khac khac thu Hoang Trung 
Thai noi Anh Nhi da Ian manh 
Congphu on dwang phdi gia tang 
Thai thai soi roi vdo Dan Quynh 
Khac khac luu y tai Hoang Trung 

Tran Ne Hoan noi: 

Nam nhi hoai dung thi thai tien J§ % ft 2pt H JJ& i\h 

Chi vi Thiem Quang da da vien -flJj M Mn % $L ~%L HI 

Doat dac Thien Co chan tao hoa I # ^ i I t ft 

Than trung tu huu Ngoc Thanh Thien M *¥ l=j ^1 5 ?f ^ 
Nam giai hoai thai chinh thai tien 
Nhu anh trdng trong chieu ban dem 
Boat duac Thien Ca chdn Tao Hoa 
Trong ngwai se co Ngoc Thanh Thien Tran Bao Nhat noi: 

Dai Dao vo tu cam tiic lai 
Than tien thu ngu khoi hu tai? 
Cau phi trudc y cau dien hong 
Tranh ngo Thien Co ket thanh thai? 
Dai Dao vo tu cam tuc lai 
Than tien noi the ha sai lai? 
Neu khong nhdty cau Dien Hong, 
Sao doat Thien Ca ket Thanh Thai 

Huyen Ao tap noi: 

Lang Uyen, Ban Dao tu thuc thoi 
Trich lai phuc nhi mac giao tri 
Ky hoi ha thu tiem thau xii 
Vo han than tien tong bat tri 
Ban dao thuang uyen da chin roi 
Voi vdng hdi xuong hay an ngay X M. M & $& BP * 
# 4)\\ fc m lit JM ffi 

f If i f 15 i # m x m %k m ba 

W 3E liU m ^ m w s $ m 
m * m m n m m 

M W: # i\\\ M ^ £R -232- Thieu gi ke trom ra tay hdi 

Cd den thuang tien chdng biet gi 

Long Mi Tu noi: 

Hinh nhu tuoc noan doan doan dai ff^ ttt Ht W HI HI ^v 
Gian tu ly chau, 16a 16a vien ffi g II ft ^ ^ H 

Long tu thoat thai thon nhap khau f I ^ I& |p # A P 

Thu than di chiing Luc Hanh Tien lit M (il 1 S tl fill 

Iron ^rd« to to £ra7 trung chim 
Ay chinh Ly chau cung trdn xem 
Long nhi vita na, nuot vao bung 
Se nhan ra minh chinh Dai Tien 

Tu Hu Chan Nhan noi: 

So luyen hoan don tu nhap that |] S I Jf I A I 

Phu nhan hoai dung canh vo chau M A tl ? M H S 

Thanh Thai ngung ket vien thanh hau 5= In ?H %a M $L $t 
Xuat nhap hanh tang khoi huu cau? ih A ft M m. ^1 ffi 

Mai luyen hoan dan can nhap that 
Phu Nhan thai ngen khdc chi ddu? 
Thanh Thai khi da vien thanh thuc 
Xudtxu hanh tang ai can ddu? 

Bach Tu Thanh viet: 

Hoa tuong Mau Ky tac dan 16 ^P M j% B ft ^ 'B 

Luyen dac hong hoan hoa ngoc to, '1% # &L fl it 3i M 
Man thu hoa phu tarn bach nhat fj| tF J Ji ^ H ]=f 
San thanh nhat 16a da minh chau H j^c — ' IS $C ^ ft 
Maw Ky hoa hdi tac Dan L6 
Hong Hoan luyen duac hoa Ngoc To 
Ba tram ngdy giu duac hoa phu 
Sinh ra mot hat da minh chau 

Truong Chan Nhan (Tang Bach Long Duyen Chu ca) noi: 

Tung thu can mieu tiem truong thanh #£ jtfc f H H $ff H J$ 

Tuy thoi quan khai bao Chan Tinh PI B# B Sill 

Thap nguyet thoat thai thon nhap khau f ^ Si li # A P 

Bat giac pham nhan di huu linh ^fi 9t ft M B ^& K 
7w" <faj can mzew cm- /o?2 Ja« 
rwj ^Aot turn tarn giu chdn tinh 
Muai thdng linh dan cho vao bung 
Tu thdy todn than hoa thanh Linh. -233- Bach Ngoc Thiem noi: 

Quai sir khieu nhan tieu ky hoi fS =^ M\ A ^ H [U 
Nam nhi kim da hoi hoai thai H & 4* & # 'It lo 

Tu gia tinh huyet tu giao cau [=| J|C ff jfiL |=| 3C #ft 

Than ly phu the thi hao tai # II ^ g ^ #f f& 

SV /a Mzen ngu&i cu&i may tran 
Nam nhi nay cung da mang thai 
Tinh huyet hap hoan trong minh san 
Lai san phu the chuyen men ky 

Huynh Nguyen Kiet noi: 

Dinh noi Kim Don xan Ian quang §\ fa & ft f& ffl % 
Vo do trich nhi dao huynh phong M S Jf St 3\ it J% 
Hot nhien da ban thien phong tien ,l» I I ^ ^ I S 
Xuy tong Linh Nhi qui co huong Ufc M. 9. % M tfc M 
Dinh noi Kim Don phong than quang 
Khong ngu&i dua no tai Huynh phong 
Gio ddu mot tran giua dem thoi 
Dem ducrc Linh Nhi tai co huong 

Tran Tuy Hu noi: 

Dao yeu vo trung duong tuu nhi 
Ca trung biet huu Chan Doan Dich 
Do duyen gian di dieu Thien Co 
Tan tai Dan Thu bat khang tiet 
Dao tu Vo trung duong thdnh thai 
Ky trung da hdn co ddu duoi 
Le Tr&i gian di ndo ai biet 
Chinh tai Dan Thu chdng 16 led 

Vuong Trung Duong noi: 

Nhan trung ngau nhi dao Thien Thai pf "T 4 IfI W ?'J ^ n" 
Hot kien ha quang ngu sac khai & M 8 it H fe Iff 

Tuoug thi Kim Don so bien hoa, M jk jfe ft $J i! it 

Thu qui dinh noi ket anh nhi M. If M \H $5 H % 

Thu nhan bat chat ten Thien Thai 
Bong thdy may tr&i nam sac hien 
Tuong rang Kim Dich vita bien hoa 
Thu ve Kim Dinh kit thdnh thai 

Thuong Duong Tu noi: 

Ngoc Hoang nhuoc da van don tai 3l j§. ^f iii fctl ft M 
Yen Nguyet 16 trung, thu ha lai fi H i ^ f T ^ -234- M 


rt+i -fnT- 
yj- tttT: 


* 


# 


m % 


m 


* M w 


M 


m $ 


n 


m m 


% 


w> 


a m 


Hkltft 


m 


* 


n m Tri sinh anh hung thon nhat lap |fe JSj§ ^ l| # — |4 

Nam nhi hoai lieu nhat nien thai I ft 11 T ^ ^ In 

7>df ra«g Dwoe va£ /ay ft> flaw? 

77?wa rang da lay tu Link Dai (Dan Dim) 

Anh hung rong rudi nuot mot hat 

Nam tie nay da mot nam thai Tran Chi Hu noi: 

Ca san, khat am, khon lai mien fl ^ M ffc ffl $\ IK 

Dai dao phan minh the tu nhien j\ it ft fy\ ft S ^ 

Thap nguyet Thanh Thai hoan tuu lieu "f" H M If! %. Wt T 
Nhat thanh tich lich xuat Dan Dien — § J5 M Hi ^ BB 

£>o/ a«, A:/za^ wong, met ngu quen 
Dai dao chdng qua giong tu nhien 
Mu&i thdng thanh thai da thanh tuu 
Mot tieng sam vang, xuat Dan Dien 

Ngay Dao Phat day ngudi cung khong ngoai phap nay. Nhu kinh Lang Nghiem viet: 
"Hanh dong giong nhu Phat, lai tiep thu duac khi chat cua Phat, vi nhu thai nhi, tu nhien 
sinh ra do phu mdu, sinh menh tuong thong v&i cha me vd tra nen con cdi Phat, nen goi la 
Sinh Qui. Thai Nhi vdo duac Phat dao, nghia la khi con ngudi da gidc ngo, thi cung nhu thai 
nhi da tru&ng thanh, da du hit tu&ng ngudi, nen goi la Phuang Tien Cu Tuc. Dung mqo y 
nhu Phat, ca tarn tu&ng cung vdy, nen goi la Chinh Tarn. Khi Than vd Tarn deu da tru&ng 
thanh, mot ngay mot l&n thi goi la Bat Thodi, co du Thap Than, Linh Tu&ng. Khi moi su da 
day du thi goi la Chung Chan. Hinh The da tru&ng thanh ma ra khoi bdo thai thi goi la Phat 
Tu hay Phap Vuong Tu. Hinh mqo, cu dong deu da nhu ngu&i. Y nhu mot vi quoc vuang, lo 
moi chuyen quoc gia dqi su, roi truyen cho Thai Tu. The tu cua Sat Lai Vuang ay nay da 
tru&ng thanh, cung v&i cdc ban dong mon, lam le Qudn Dinh, nhdp vdo Phat mon goi la 
Qudn Dinh 

Goi la co giong Nhu Lai, nghia la biet bien doi cdi Tien Thien chung Tdnh cua minh thanh 
Nhu Lai chung tu, bien hoa cdi Tu Ky sang tqo cua minh thanh Phat Tu nen goi la Dao Thai, 
la Gidc Dan, nhu vdy cung giong nhu ngu&i dan bd mang thai. Dao gia goi la Thai Tien co gi 
khdc ddu? Dai cho den khi hinh the tru&ng thanh, ra khoi bdo thai goi la Phat Tu. Cdi do co 
khdc gi: 

Chan nhan xuat hien dai Than Thong, tong thu Thien Tien kha tuong ha 

(Chan Tien hien 16 dqi than thong, tit do co the cung chu tien chiic tung Ian nhau) ddu? 

Sach Dan thu hay Phat dien deu co thu tu khau quyet, nhung con ngudi nao co hay, nhu 
vua nhin da bo qua, y nhu gap chau ngoc ben duong ma ngudi khong luom, that dang tiec. Ta 
nay luge dan it doan kinh sach, noi lai cho ro rang, dem Chan Ly cua ngudi xua de chi cho 
lam Ian cua ngudi nay. -235- /ft D 

If it 


<« 4£ Js °& 7r it i& # # 
•IS t * A * JL 

g J, 

41 US. 


JK. it J& 

?F ^f ^ 
j£ rF> r. 
ft jgfc 


*&*;!> fc J JL 

I \J / » > > tt*u W7 iff 3& 

5fC # 

n 


MM J X^X 


m 


fni 


m m & % n 


w 


m 


I^*S1 


m 


m 


%&&&'> 


¥ HOA HAU SUNG CHINH DO - 'XfeM^lE 
(Noi dung trong do hinh) 

Tong lai Chan Hoa ban Thien Nhien 

Ha sir me do vong chi truyen 

Nhuoc tuong phuang moc dau vien khieu 

Xu lao tranh giao dac thieu nien 

Chan Hoa xua nay von tu nhien 

Bi bon ngu si loan chi truyen 

Dem ducrc Chan Dung ve Dan Dinh 

Roi ra bd lao bien thieu nien 

Ngoc 16 yet yet dang van khi EE M U U Jf H M 

Kim Dinh mong mong truong Tu Chi ^ jfri Ji H M ^ 2 
Than thuy thai thai can khai quan # /K R# H# H) tK JV 

Luu Lien mau su Hoa Long phi j§? it # {£ ^k. f | ff| 

Ngoc L6 (Dan Dien), may khoi toa mil khai 
Kim dinh ma mdng moc Tie Chi (Noi Dan) 
Than thuy neu hay ndng tuai tarn 
Nguyen Than sam muon cung cao phi 

Khe luan, kinh ca giang Chi Nhan % fjfe M liSA 
Bat tuong Hoa Hau truoc it van ^f #§ X $k H" Ife 3t 

Yeu tri khau quyet thong huyen xii H £P P tk ffi "If M 
Tu cong Than Tien tu te luan ^M ^ # # ff £B ife 

Kinh sdch xua nay giang Ly Chan 
Khong dem Hoa Hau viet thanh van 
Nhung ma khau quyet ban chuyen do 
Hay gap Chan Tien de luan ban 

Chan thac thugc % it It 

Chan dinh 16 % #H ffi 

V6 trung huu M "T 4 W 

Huu trung vo W 4^ $£ 

Nguyen Thuy Thien Ton suong 7U #n ^ M- fit 

Thai Thuong Lao Quan anh ^C Ji ^ M IS 

Hoa hau hie X ife aEi 

Mac thuong don ~%%f\ 

Thien Bra Linh X ift 9. 

Tao hoa kien it 4fc fl 

C/za« thac thuac 

Chan dinh L6 

Vo trung Huu 

Huu trung Vo 

-111- # i\h ^ ft # 


NM 


* f^ ijj ^ sp n ^ 


f-mrn m w 


— . =E 


nj j$ ft s n 


SBI 


III fc # 


^^ 


£ frf ffi it * ^E fl- 


W ^W 3t^ 


^^ 


M^te JKfcjfc^. 


&R&MM. 


-& 


## 0*1 


ma Suffng cua Nguyen Thuy Thien Ton (Noi Dan) 
Anh Ddo cua Thai Thuang Lao Qudn 
Hoa hdu khong duac thieu 
Nhung khong duac hai Dan 
Dieu Linh dieu Tao Hoa 
Tr&i ban rat sen so 

Than tien bat tac Tham Dong Khe 

Hoa hau cong phu na dac tri? 

Thien tai Hoi Ong niem nhat ngu 

Kha Ian vo cap Nguy Quan thi 

Ngoc L6 luyen tuu Truong Sinh Duoc 

Kim Dinh thieu thanh Bat Tu Dan 

Hun tuong, huu hao bat thi vong 

V6 doanh vo trac diec thanh khong 

Thi tha vi quan thong nhat tuyen 

Khan khan nhat xuat linh dong hong 

Than tien khong soan Tham Dong Khe 

Nhdn loqi lam sao biet Hoa Hdu? 

Nghin nam sau, Hoi Ong cung ban truyen do 

Nhung tiec khong bang Nguy Bd Duong 

Dan Dien che duac Truong Sinh Duac 

Ne Hodn thieu xuat Bat Tu Dan 

Co du tuang hao khong gid doi 

Khong khuyet, khong trdn at la Khong 

Dao ly Hoa Hdu xin chi loi 

Hay nhin dinh nui mot virng hong. HOA HAU 

Hoa hau la dieu bi mat, thanh nhan khong truyen nay xin noi 16 ra. 

Thuoc khong co lua, khong sinh. Thuoc chin, lua se het. Lua khong thuoc se khong sinh. Lua ma 
du, dan se thanh. Va cai ky bi cua lua, khong the nhat khai noi xong. 

Khi chua duoc don thi phai dung Vu Hoa ma ngung ket. Khi da duoc don, thi phai dung Van 
Hoa ma nuoi duong. Van Hoa la lua Ket Buu (Ket Buu: ket dan). Cach duong no thi phai biet tiet 
che no bang Han On, Tieu Tiic vay. 

Tham Dong Khe noi: Hau thi gia can than, tham sat bien han on {^MiUti'lM^-MPMM^m. 

Thay lua chay, phai dung gio Ton (Ton - gio) thoi vao. Thay lua da chay, phai dung Than Hoa 
lam cho no duom. Lua qua manh, se giam di; lua khong du, se tang len. Lam sao cho trung hoa, 
khong bi Hoa Tao hay Hoa Han vay. 

Va lua manh hay yeu la do y niem ma ra. Cho nen, Tran Hu Bach noi: 
Niem bat kha khoi, niem khoi tac hoa tao 1&^fi ^SM^MWl^h'M 

Y bat kha tan, y tan tac hoa lanh M^vJWlMWlM'X^ 
Vong niem khong nen khai, Niem khai lua boc to 

Y khong nen phdn tan, Y tan lua seyeu -238- Chi can mot niem khong sinh, mot y khong tan, thu Hem muc quang, tram tinh tu nhien, chin tiic 
(lieu hoa lien rue, hie nao cung tinh thiic, do la Chan Hoa hau de truong duong thanh thai 

Cho nen Bach Ngoc Thiem noi: 

Thai Duoc Vat vu bat dong chi trung 3t £g %Q "f ^ It/ 1L ^ 

Hanh Hoa Hau vu V6 Vi chi noi \l X M f M M 2. ft 

Hai thuoc la khi an tinh nhdt, 

Hanh Hoa Hau chi cot that tu nhien 
Truong Tarn Phong noi: 

DT mac, di nhu ton Hoa Tinh \>\ ift ^1 % # X'& 

Vat vong vat tro duong Linh Thai ^j 7s ^j §fo # 9. In 

Yen lang, nhu hoa gin giu lua 

Vat vong, vat tra duong Linh Thai 
Luu Hai Thiem noi: 

Ngot ngot V6 Vi dung chi bao 71 7L M M S4 M * 

Vi vi Van Hoa duong Tiem Long ifc -& ;£ X # if ft 

ZmA ft~«A Fo Fi' a?««g duong Noi Dan 

Lua Van nhe nhe nuoi Rong nho 
Truong Tu Duong noi: 

Tu huu Thien Nhien chin hoa due [=| W X. ^ jfc X W 

Bat tu sai than cap xuy hu ^^M^MR^k^M 

Da san Thien Nhien Chan Hoa ay 

Khoi can than cui, khoi can thoi gio 
Lai them: 

Man thu duoc 16, khan hoa hau fit ^f HI j$t # iic {^ 

Dan an Than Tiic nhiem thien nhien fM ;£c If M ri ^ $& 

ATzo/ ca« Duoc Dinh v&i Hoa Hau 

Chi can Than Tire hap Thien Nhien 

Bon vi Cao Tien tren day deu dung cai dieu dung ciia Thien Nhien Chan Hoa ma thanh Dao V6 
Thuong Chi Ton chii dau phai dung quai hao, can luong, nam, thang, ngay, gio dau? 

Nguoi bay gio, hieu sai Chan Y cua Tien Su, nen ne tuong, chap van, nhan ngon tay lam mat 
trang, chi muon suy doan hao quai bang co thi, chi muon tinh am duong cho phu hop voi net que, ta 
chi so nhung nguoi nhu vay, se chung than vat va ma chang nen cong trang gi. Den chet cung 
chang biet dau la Chan Ly. Chinh vi the ma Truong Binh Thiic moi noi: 

Thu trung dac y tu vong tuong jfcfc "t 4 ?# M ZM 7S M- 

Nhuoc cuu quan hao, man dich tinh ^r ft H¥ 3t 'IS fx fit 
Ykhi da hieu can quen tuong 
Muon khdo quai hao cho ban tarn 

Cao Thuong Tien noi: 

Tru da Truan Mong phap tu nhien H ^ AL iS ¥fc [=i ^ 
Yen dung tu tu khan hoa hau M ffl -&C -BC # X i& 

Sang toi Truan Mong phap tu nhien 
Can chi vat va ngo hoa hau. 181 Truan Mong la hai que chi su bat dau -239- Tran Trong To noi: 

Hoa tuy huu hau, huu tu thai, J X SI W M W ZM B# 

Ta tu ca quan nga tu tri M "f $$ US g, | £P 

Lira *wy Acm &<?m co khcic nhau 

Ve van de nay ta tu biet 
Bang Chan Nhat noi: 

Duoc vat (lieu hoa H ^J H fP 

Ngo gia tham di 1?! # ni: II 

Hoa Hau tieu tuc ^C ^ JB B 

Hanh chi khung nan ff i- Sk II 

Duac vat dieu hoa 

Biet ra cung de 

Hao hau moi manh 

Thuc hanh rat kho 

Thap nguyet cong phu, bi quyet la do biet nho han hoi, van nien khi so, bi quyet la su vang lai (y 
noi Noi Khi tuan hoan la do Noi Don len xuong) 

Muon duong Buu Chau cua Dan Dien, thi Buu Chau do thuong tai. Muon doat Buu Chau cua 
Thuong Dan Dien thi Buu Chau do lai hoan phuc. Van chuyen Ha Xa, tu VI Lu len toi Thien Coc, 
len den Con Lon, Bong Dao. 

May cau dau la noi chuyen luc luyen dan, luc dan thoat thai nhap khau. May cau sau noi ve 
luyen don khi da thanh, thoat thai, xuat xac. May cau tho giua ban ve on duong Buu Chau, Truong 
duong Thanh Thai. 

Truong Tarn Phong noi: 

Nien, nguyet, nhat thai khong huu chuoc ^ M El 0=1 5! W If 

Quai, Hao, Can, Luang diec chi li # 3t fx M ^F j£ II 

Nhuoc ton hoi dac mien mien y ^r # It" f# IS IS M 

Chinh thi vat vong vat tro thi IE M, $0 S $Q fit) B# 

Me«, Nguyet, Nhat, Thai xa ke chi 

Quai, Hao, Phdn, Luong cung bo di 

Chi can biet tho cho dung dan 

Lai biet Khong Quen, Khong Giup chi 

Bach Tu Thanh noi: Luu tuc, thien thuc, chua hoc luyen Don thi lam sao biet rang Nguyen Thuy 
Thien Ton va cac vi Thien Tien, Dia Tien thang ngay deu hai thuoc khong ngung. Thuoc cang hai 
cang tro nen vo cung. Lai ha khong biet rang nui non, dat nude, nguoi vat cung luon luon hanh hoa 
hau, khong bao gia ngung, ma Hoa cang van thi cang khong ngung nghi. Than ma ngung thi tinh 
khi se ket tu va chin buu cung ngung ket. Chan Tuc vang lai khong he gian doan thi do la Hoa Hau 
de on duong vay 

Tran Hu Bach noi: 

Hoa Hau chi yeu, Vuu duong vu Chan Tiic cau chi 'K^ki^lL IH^P JtJ!>5jc^i 

(Yeu quyet Hoa Hau, phcii tint kiem noi Chan Tuc) 

Khuu Truong Xuan noi: Nhat niem bat ly phuong thon thi Chan Khong. Thu duong thai chi 
Chan Hoa da. Phu Chan Hoa gia, nga chi Than nga, nhi du Thien Dia chi Than, Hu Khong chi Than, -240- dong ky Than da. Chan Hau gia, nga chi Tiic da. Nhi dur Thien Dia chi Tiic, Khong Hu chi tiic dong 
ky Tiic da 

XMX%,mzn&° wmxmzn, 
mmxmz&, &mzM.m%M.&o 

Mot niem khong Ha khoi Dan Dien, thi la Chan Khong (Dai Dinh). Do la Chan Hoa de duang 
Thai. Ma Chan Hoa la Than cua ta, no ciing v&i Than Trod Ddt va Than Hu Khong la mot. Con 
Chan Hau la hoi tha cua ta. Nd va Hoi Tha cua Tr&i Ddt va cua Hu Khong la mot hoi tha vdy. 

Ta Nguyen Phong noi: 

Hoa hau vo vi hop tu nhien X {%. M M n" S M 

Tu nhien Chan Hoa duong Thai Tien § jfc % X # Jjn -fli] 

Dan ton Than Tiic cu dan quynh {§. ^F ffi M, Ji§ ft M 

Dieu tiep Tien Thien tiep Hau Thien if ^ 5fe X. He \1k X. 

Hoa hau vo vi hap tu nhien 

Tu nhien Chan Hoa duang Thai Tien 

Than Tuc chi can cu dan quynh 

La khien Tien Thien hap Hau Thien 
Vuong Trung Duong noi: 

Thanh Thai ky ngung W ffa gjE M 

Duong di Van Hoa # \>X JC 'X 

An Than dinh tiic $ # ^ M. 

Nhiem ky tu nhu ii % § #P 

Thii di Than cam |fck \>X # B 

Bi di Than ling M U # M 

Thien co dieu dung X $t W> ffl 

Co tu nhien nhi nhien $L U M M M 

Thanh thai da thdnh 

Duang bang Van Hoa 

An Than dinh tuc 

Het sue tu nhien 

Than cam ben nay 

Than ungphia kia 

Thien ca dieu dung 

Nen rat tu nhien 

Ta nho do ma biet Than Tiic, Hoa Hau. Manh hi noi: 

Vat vong vat tro ^j S ^j §)] Khong quen khong giup, cu de tu nhien 
Lao Tii noi: Mien mien nhuoc ton ^^^r^f (Mien man muon kiep van con) 

Thich thi noi: Bat dac can bat dac dai ^f#jij^f#,@; (Khong chdm khong luai) 
Tat ca deu muon noi ve vi chi ciia Hoa Hau, ciia Than Tiic. 

-241- Cho nen noi: 

Than minh bat khang phan minh thuyet If -flJj ^ W ^h ®M f& 
Thuyet dac phan minh, tieu sat nhan !^ f# ^ B^ ^ III A 

Than minh khong duac noi ro rang 
Noi la ro rang, ngu&i cum chet Lot ban cua dich gia ve Hoa Hau: 

Hoa Hau la Chan Tire, chii khong phai la Pham Tiic (Hoa Hau chi thi Ho Hap nhi hie, chi thi 
chin hie. Chan hie gia, nai Chan Nhan tri ho hap, nhi phi khau ti tri ho hap). Xem Long Hoa Kinh 
de tu, Trung Quoc Khi cong Dai Thanh, tap 2, Phuong Xuan Duong chii bien, tr.796 -242- J3& £ 4 * <[4 — 

* * 

# ft 

% # 

vx & 

'14 T^ 2p IE 
*fc ft 

ls7 $>] :t> 


itfe ^ 


^ > > 4*tJ&44# 
X,S*4ii'14 

'[4|£^5l* 
t^jUM4>& 

4^£*H4jtt 
7G3M'J4MM4 ltj»^*A TRUING DlTONG THANH THAI DO - -&#<m]i . m (TVp/ <fwng- £ro«g- <fo hinh) 

Nguoi muon tu Tinh Menh, phai hieu the nao la Hon Don. Phai tai lap bao thai, ma tu tao, tu hoa 
Tinh Menh minh. Tinh Menh duoc Tao Hoa nghia la tu bao thai ciia cha me, tu nhien duong xuat ra 
duoc mot diem Tinh Menh, nhu o trong bung me, va chinh la Tinh Menh cua ta vay. 

Neu da la Tinh Menh cua ta, thi tu nhien ta se tro ve V6 va tro thanh Thai Hu vay. Neu da la 
Thai Hu thi tu nhien trong cai hu khong ay cua ta, ta se tai tao duoc Kien Khon, do la Chan Tinh 
Menh ta vay. Neu da la Chan Tinh Menh cua ta thi tu nhien trong Chan Tinh Menh ay, se 16 xuat 
doan nghe, va do chinh la Ban Lai Nguyen Than ta vay. 

Tieu tieu phong nhi tang Xa Loi /> /> B % M & ffl 

Ta ta gioi tu nap Tu Di & & ft =f ^ ZM "M 

Nhi lai luyen ca V6 Sinh The M M &L f@ M ^ IS 

Hau khii tri cu huu so qui ^ i ^P M W ff\ If 

Phong nho xinh xinh tang Xa Loi 

Trong long hat cai chua Tu Di 

Ta nay dang luyen V6 Sinh The 

Sau do m&i hay co chon ve 

Kinh Vien Giac co ke: Kim Cuong tang chua Nhu Lai Tich Diet tinh, tinh nay khong co dau 
duoi. 

Neu lay tarn Luan Hoi ma suy luan, thi se quanh quan mai trong vong Luan Hoi, khong vao duoc 
Bien Phat, ciing y nhu vang nam trong quang. Vang khong phai quang, nhung quang thieu len se 
bien thanh vang. Khi ay, vang khong con la khoang nua. Ciing vay, khoang khong phai la vang, 
nhung thieu due xong, se thanh vang, vi khoang von co Tinh vang. 

Tinh con nguoi tuy khong phai la Phat, nhung tu luyen roi se thanh Phat, vi tinh con nguoi von 
co Tinh Phat. 

* 

Ltri ban cua Dich gia 

Toi nghi rang nhung loi van gon tren day that la sau sac. Dai khai rang: 

Khi ta sinh ra lam nguoi thi chua biet minh co Tinh Troi, Tinh Phat. Nhung trong bao thai me 
chung ta da tiem an san cai Tinh Troi, Tinh Phat ay roi. Chung ta chiu suy se luan ra dieu nay. La 
trong ta san co Tinh Troi, Tinh Phat ma chung ta chang biet, chang hay. Neu biet ra thi ta se thay ta 
ciing la vi Hoa Cong co the tai tao lai cho minh Tinh Troi, Tinh Phat, tao lai cho minh mot bau troi 
mdi. 

Chung ta la khoang co vang ben trong ma ta khong biet. Biet ra se hun due cho khoang noi minh 
chay ra thi se thanh vang. 

Chung ta von la Phat, la Troi nhung chung ta phai ton cong tu luyen moi duoc. 

Nhu vay, ta phai hieu Thanh Thai la Con Nguoi Pham nay da sinh lai thanh Tien Phat. 

Chua Giesu ciing da noi: Neu con ngu&i khong sinh lai se khong thay duac Nu&c Troi (John 

3.3.3.5.7) 

Kinh Dich goi Sinh lai la que Phuc. Phuc la Nhat Duong sinh, nen Dich day: Tiem long vat dung 
(Rong con tiem an cha ditng) -244- TINH MENH SONG TU 
VAN THAN KHUE CHI MM 


ft 


I#ii 


Trinh i 


% 


- Muc luc Khau quyet tiet thu bay 

ANH NHI HIEN HINH, XUAT LY KHO HAI 

Anh nhi hien hinh 

Chan Khong luyen hinh 

Thoat Ly kho ai 

Khau quyet tiet thu tam 

DI THAN NOI VIEN, DOAN CUNG MINH TAM 

Doan cung minh tam 

H6a than ngu ngu 

Khoa hac lang tieu 

Duang Than xuat hien 

Khau quyet tiet thu chin 

BAN THE HI/ KHONG, SIEU XUAT TAM GIOI 

Sieu xuat Tam Giai 
Ti L6 chiing qua -245- M %L SL 


EI 

if 

A. 

Ji /i «* ■fftt 


^* 3- A ^ Ml 
jfc, 
« >^. it ANH NHI HIEN HINH DO - WIW&M 
(Noi dung trong do hinh) 

Thu thai dan thuc, canh tu tu mau tich Anh Nhi |fck B# # ]& H £M 3& # 'Is H J£ 

(Bay g/o* <fa« thdnh, phdi nhu me hien thuang con nho) 

Tha nhat van phi, phuong kien chin nhan trieu Thuang De #, |}fft^Jl J jfcAlJ3-t'ri ? f 

(Ngdy kia cued may mod thdy Chan Nhan chdu Thuong De) 

Khi huyet phap danh V6 Tan Tang M 7t £fe ^ $£ H He 
Tang bao u khieu, khieu bao khong M ^ ^ IS? lie & 5? 
Nga van Khong Trung thuy thi tur? S, fql $ ^ if^ 1 ? 
Tha van thi nhi CM Nhan Ong. ftk^^#± AH 

Khi huyet phap danh Vo Tan Tang, 
Tang bao ngoai Khieu, Khieu bao khong, 
Ta hoi trong Khong la ai do? 
Cua Anh chinh thuc Chu Nhan Ong. 

Phu Vi Ong chi trung, MPmZ.& 

Dung Minh Linh chi tu. & M$$Z- T 

Truyen ky Tinh, giao ky Tinh, ft ^ti=f3t^lt 

Hon ky Khi, hoa ky Than, M^Hffi^% 

Tuy vat dai tieu, cau dac ky chan. ^.^X'N^W^M 
Con trung cua Vi Ong, Sinh ra con to vo. 
Truyen Tinh, giao Tinh, Tron Ion Khi Than, 
Tuy vat to nho, Deu hop ky Chan. 

Tiem Long kim di hoa phi long, $f i£4~ EM-t"^^ 

Bieu hien than thong bat kha cung. 3KPl#il^ bJ^! 

Nhat trieu khieu xuat Chau Quang ngoai, -^I^Hfe ih $F.%fy\- 
Dung than true dao Tu Vi Cung MMMM^W^ 

Rong an nay da hoa Rong bay, 
Bieu hien than thong kho noi led. 
Mot som tung minh qua Tran Cau 
Ngang nhien toi thdng Tie Vi Cung. 

Hanh, tru, toa, ngoa, ffft^Bh 
Bao hung, thu thu. JfiH ^f H 

Mien mien nhuoc ton, i% i% ^f # 
Niem tu tai tu. ik^l&tkM. 

Di dung nam ngoi, Nhu hoa nhu con mdi 
Hoi tha dieu hoa, Nhe nhdng binh on. 

Than thuy dung dich, #/K^i 

Khai quan can chau. iS^Uti^ 

Noi ngoai vo tran, |*| ^hiS^t 

Truong duong thanh khu. ixff ^:||X 

Y thu Dan Dien 

Dung Than Thuy tu&i bon Noi Dan 

Trong ngoai thanh tinh 

Truong duong Thdnh Khu (Thdnh The) 

-247- ANH NHI HIEN HINH, XUAT LY KHO AI 

Truoc day, hoa hau da du, Thanh Thai da tron. Neu trai chua chin, Anh Nhi moi sinh, phai 
trai muoi thing, mai xuat bao thai. Thich thi goi la Phap Than, hay thuc tuong: dao Lao goi la 
Xich Tu hay Anh Nhi. 

Anh Nhi thoat bao thai, lien nhay ra ngoai. An than tai Khi Huyet, va tao lai mot Hon Don 
moi. Huyet nay chinh la noi Than Tien truong thai, tru tiic, la noi Xich Tii an than, lap menh. Vi 
the ranh duong loi, biet thuan chieu tro ve. 

Anh Nhi da o yen trong tinh that, trong dao truong, thi phai bao tang no cho ky luong, phai 
yen lang gin giu no. Truoc het phai dung Khon Mau Huynh Nha ma nuoi no (tiic la dung 
Nguyen Khi, Nguyen Than), sau do phai tich tu sinh khi cua dat troi ma bu mom no. Cai nay 
cam thi cai kia ling, khi phat xuat thi gan, ma khi trong thay thi xa. Trong do, tu ho, tu hap, tu 
hop, tu khai, tu dong, tu tinh, tu do, tu tai, nhu than tien tieu giao noi V6 Ha Hun chi huong, y 
nhu Nhu Lai thien dinh noi be tich diet. 

Khi da dat duoc dai an lac roi, thi can bao ho Dan Dien (Quan Nguyen), khong cho Luc Tran 
xam nhap, khong the de phien nao nhieu loan. Hoac ngoi, hoac nam, phai luon luon thanh tinh. 
Hoac dung, hoac di, luc nao cung gia cong tu tri, sao cho sau cua (luc can, luc tran) kin dao vo 
lau, con duong van chuyen, tuan hoan luon thong suot. Chan the ma duoc vay, the la dan co ben 
vung vay. Sang chieu ho tri, bao thu nhu vay, nhu Rong duong chau, nhu me nuoi con, khong 
giay phut nao duoc lang quen, khong mot sat na nao quen chieu roi. 

Chung Ly 6ng viet: 

Hai nhi au tieu, vi thanh nhan, I^JL^) / J N ^/^A J 

Tu ta Khon nuong duong due an. ^Ih^$I# WM ° 

Anh nhi con be chua thanh ngu&i, 

Phai biet on nha me dat nuoi. 

Lai viet: 

Di chiing V6 Vi, Tu Tai tarn, BilE^C^; § ^'\J, 

Canh tu on duong bao toan chin ^MM.^^.^% ° 
Da chunng Vo Vi, Tu Tai tarn 
Phai tu on duong, bao toan than. 

Ly Thanh Am viet: 

Dan tong bat luyen, luyen trung luyen, f\ hk^'1%'1% ^ '1% > 
Dao huong Vo Vi vi xii vi. iS(n)^C^/^J^h^Jo 

Tiic niem, tiic duyen dieu to khi, M^M^M^^, > 

Vong van, vong kien duong Anh Nhi . SHSJAL#WA° 
Dan luyen tu nhien, khong gang sue, 
Dao cung Vo Vi chdng thien vi. 
Xa niem, xa duyen dieu ho hap, 
Chdng nghe, chdng thay duong Anh Nhi. 

Lu Thuan Duong viet: 

Phiic noi Anh Nhi duong di thanh, M f*I # A# Bj^ , 
Tha cu trien thi tarn ngu tinh. A fg ^ "ft @ M'\n o 

-248- V6 doan tho dai cuong nhieu thiet ^misXWl^^, 

Khuac nhap bach van tham xii hanh. £P A S zc^&bff ° 
Anh Nhi trong da da duang thdnh, 
Tarn thai vui song chon thi thdnh. 
Tu nhien co ke mong cai Ion, 
Ta dap cu&i may vien xu hanh. 

On duang Anh Nhi la dai sir cua Than Tien, neu duang due khong dung each, Anh Nhi co 
the chet, vi the phai de phong, khong duac khinh suit lam bay, vi mot khi da di vao me do, thi 
khong biet dang tro lai. Vi the Bach Ngoc Thiem than: Trung chinh dieu ngu can, tai chuoc thu 
quan tiet M^l^jfelf » S-^f^C^i 1? {Lam lai can cdu, chat lai cdnh true miia thu - nghia la phai 
bat ddu tu lai) 

Thuong Duong Tu viet: 

Ky dat phan hoan cuu du that, iSiiJEBSiL^-bj 

Thu tiic Moc Kim tarn ngu nhat. lit BP tK^^2l— . 

Khi toan than trang hoan thai thai, ^£#$fc&fl&fcj", 

Chieu hoach Anh Nhi huu vien xuat. WM^Jlifcm HB <> 

Nguyen Than, Nguyen Khi da phan hoan, 

The la Than Khi da hop nhat. 

Anh Nhi khi mod dinh thodt thai, 

Phai lo bdo ho dung de mat. 

Khau quyet phong ngua: Mat co tarn yeu vi can W 13 ^ lectio 

Tham Dong Khe viet: 

Nhi, muc, khau tarn bao, ^f B P ^S > 
Be tac vat phat thong. tflM^S&M. ° 

Chan nhan tiem tham uyen, %\MM'M\ > 
Phu Du thu qui trung. ^W-^fM ^ . 

Tai, mieng, mat la tarn bdo, 
Giu kin chdngphat thong. 
Thanh Nhan an day vuc, 
Ben loi trong Dan Dien. 

Phep do chi la: lay mat nhin mat, lay tai nghe tai, lay miii dieu miii, lay mom khoa mom, tiem 
tang, phi duoc tai Chanh Nhat Tarn. Ngoai thi khong de cho Thanh, Sac, Xu, Vi day dua, trong 
thi phai vo y, vo tat, vo co, vo nga. Co vay long ta moi hu minh, van duyen moi trung triet, va 
Xich Tu trong ta moi an nhien tu tai. 

Tuy nhien, ngoai viec giu gin tai, mat, mieng (tarn yeu), con phai tru Tarn Hai ben trong. 
Tarn Hai la: Ta niem, phien nao, va san nhue vay. Vi the, Dao Giac thien su noi: Tu thu gioi, 
dinh, rue; Doanbi San, Tham, Si i&fifcMMW, W$MlK'Mo (Tu Gi&i, Dinh, Tue; Tru diet San, 
Tham, Si). 

Tham Si con de tri, Tiic Gian kho phuc hang. Thanh Thai Quyet noi: 
San khue chi hoa nhat nhien, Ri^^yk. - 'M » 
Thai chan khii nhu bon ma. jJnj(L;fe#[l#S;° 

-249- True dai hoa diet, yen tieu, M^ik.jKj 

Phuong tai qui vu 16 xa. JfA'^^f'JP^ ° 

San khue chi hoa vita chay, 
Chan Thai nhu ngua bon phi. 
Dai cho lira tat, khoi tieu, 
Don se qui ve L6 Xa. 

Tong Nho ciing noi: 

Due hoa bat trung, 'iiK.'K^W: , 

Tat huu Lieu nguyen chi hoan. '&^'MW<i-B- > 

Due thuy bat trat, ^K^H , 

Khoi vo hoi xuyen chi tai. ci^nljn ) ' I^Li^C ? 
Lua gian khong tru, 
Chac se co nan chay rung. 
Nu&c tham khong khong che, 
Se co chuyen va de dieu. 

Vien Giac Dao Trang Tu Chung Nghi co noi: 
Nhat niem san khoi, — "^RX^3 , 

Cu bat van chuong mon. M; J\Jj W H > 

Kim due khii san chi phap, 4~$Ci KR^lfe > 

Duy tong Lao Tu chi nhat ton, Pf^^^^ H £w > 
Chu Dich chi trung phan, M J§ 1ZM 5& > 

The ton chi giac chieu. tft^^^M ° 

Con gian vua noi, 
Tram van chuong ngqi sink 
Muon trie duac lua gian, 
Phdi dam hoai theo Lao Tu, 
Phdi Trung Phan theo Chu Dich, 
Phdi Giac Chieu theo The Ton. 

Cao Tang Dieu Pho viet: 

San Hoa chinh nhien thoi, Ri^lEMBt , 

Nga di Giac chieu chi. $£ VI IfilMi. ° 

Do nhu thang tieu bang, $ttR % M #K . 

Lieu Lieu vo phan biet. T T ^C^hS'J ° 

Lua gian khi vua chay, 

Ta dung Tue Giac soi. 

Nhu nu&c soi tan bang tuyet, 

Chac chdn khong he sai. 

San hoa khong co thuc the, deu sinh ra tu Vo Danh. Bao Tich Kinh co ke: "Nhu dui go lay 
lua, deu phai nho vao nhan duyen. Neu nhan duyen ma khong hoa hop, thi lua se khong sinh. 
Nhu vay se khong vua y. Thuc te thi tat ca deu khong co y cii. Nen biet Thanh Tinh deu la 

-250- Khong. Nen can gian khong con sinh. Gian khong do noi Thanh, cang khong co cho tru trong 
nguoi. Co du duyen thai sinh, khong du duyen thai khong sinh. Nhu sua ma du nhan duyen se 
sinh ra to lac (kem). Gian la vi mat ban tinh, hay la vi lam nhung chuyen xau xa, nguoi ngu 
khong biet dao ly, nen lua phien nao se boc chay. Neu biet duoc nhu vay, thi moi sir deu khong 
co gi. Va san han se thanh tich tinh (khong con). No chi con cai ten xuong. San han thuc te chi 
la Chan Nhu. Neu hieu duoc nhu vay, thi la giac ngo vay." 

Ngoc Tich Kinh con noi: "Biet duoc le tu nhien nay, se pha duoc cai xac V6 Danh do. Va V6 
Danh se bien thanh ngon duoc tri hue, va lua gian se bien thanh chien Den Long. San han da tru 
thi 84.000 phien nao cung tieu. 

Phat Kinh cung noi: Chu ma binh dang, phien nao vitieni^M^F^j MtSf^/5feo (Tdtcdyeu 
ma qui qucii, thi phien nao dung ddu). 

Lai noi: Hien tru Bo Tat ma, phien nao diec vo hiiu MH^rtrM, M'W^f^^ ° (Trong cac 
ma quay Bo Tat, khong co phien nao trong do). 

Lai noi: Tri gia vu kho lac, bat dong nhu hu khong. Thien quan sat phien nao, nga nga so cau 
ly W^^'c?^, ^sj]$P j^$ #$l|^Mtti, &Mffi\WM . (Ngu&i khon ngoan coi su&ng kho 
deu nhu la hu khong, quan sat ky phien nao, thay ta khong dinh ben). 

Lai noi: "Bo tat dai bi, khong nhiem phien nao, nhan thay rang phien nao cua chung sinh, deu 
la hu gia, deu do vong tuong sinh ra. Neu biet rang tat ca phien nao, deu lia xa ban tinh. Hieu 
duoc nhu vay, the la bo de. Tinh cua phien nao, la tinh bo de, deu la Dao Tinh, la Giac Ngo 
tinh." 

Lai noi: "Phien nao canh la canh Phat, thay tinh cua Phien Nao la Khong, do la Tu Hanh 
dung duong loi". 

Lai noi: Due tru Phien Nao, duong hanh Chanh Niem ^I^M'ltl, ^TlBe^ <> (Muon diet trie 
phien nao, phdi hanh Chanh niem ). 

Tu To cung noi: Nhat thiet phien nao nghiep chuong; ban lai khong tich — "KlMtSl^lkl^, ^ 
jfeS/So (Nhat thiet phien nao, nghiep chuong, that ra la khong). 

Xet ky kinh sach Phat, deu noi la Phien Nao tinh von khong, khong gay tro ngai, y nhu mong 
ao, khong dang de tarn. Neu no xuc pham ngoai canh, thi chang qua nhu tieng vang, sinh ra sau 
tieng noi, xong roi het lien. Neu vay, phien nao, tran lao khong doi cho den khi ta chet da tu tieu 
trudc roi. Thai Chan Xich Tu khong nho vao chuyen tu luyen gia tao ma van Linh hoat duoc. 

Kinh con noi: 

Di Tri Tue Kiem, pha phien nao tac, \>X W M Mifc'M'W P$ - 

Di Tri Tue Dao, liet phien nao cuong, VI ^MUMM'WM , 

DT Tri Tue Hoa, thieu phien nao tan. VX ^MXffiMMWx - 

Dung Guam Tri Tue, pha phien nao tac, 

Dung Dao Tri Tue, cat luai phien nao, 

Dung Lua Tri Tue, dot cai phien nao. 

Tang Vien Chieu noi: 

Doi tri phien nao ma, M^a'M'WM > 

Thanh tinh thuong hoan hi y# l^'B%XlS- ° 

Muon trie ma Phien Nao, 
Thanh Tinh thuong hoan hi. 182 Nhu vay, nhirng nguai da giac ngo, hi nhien se dep tham san si 

-251- 


Bang Cu Si viet: 

De quan Tii Dai ban khong, Tit M ^C^ 
Phien nao ha xii an cuoc? Mftff"I^b^:JSP ° 

MnVz xem Ji? £>a? vo« khong 
Phien nao dat chdn cho nao? 

Trieu Van Nguyen noi: 

Than dong mong ao phi chin huu, M N^^J^^W ■> 
Su ti phong van bat ciiu luu. ^bkMz^XIa ° 

Ky nang dong dat tu cuong doan, IS t&M J&^1 fflj Iff , 
Phien nao ma khong qua tiic huu. 'M'ltfU^jiBP^o 
Than nhu mong do khong co that, 
Su nhuphong van khong ben lau. 
Hieu ducrc dieu nay, phdi cat diet moi su, 
Phien nao ma von la khong, the la xong. 

Truong Tu Duong noi: 

KM vi Dao cao Long Ho phuc, njilii MJtf^JX , 

Kham ngon due trong qui than kham. ifi lift^MJ^^tX ° 
Di tri tho vinh te Thien Dia, B£P7#7lC?f ^cfcfe , 

Phien nao vo do canh thuong tarn. MtSl^C fi 3L_t ; L> <> 

Neu Dao cao, khien Rong, Ho phuc, 
Neu Due trong khien Qui Than ne. 
Neu biet minh tho cung Trai Dat, 
Thi ddu con de tarn den phien nao? 

Luc To Dan Kinh viet: 

Pham phu tiic Phat, JHi^c BP \% , 

Phien nao tiic Bo De. M'lf BP #£l . 

Tieu niem me tiic pham phu, |tf ■& j& §P Ri^z > 

Hau niem ngo tiic Phat. Js^fn BP if . 

Tieu niem truoc canh tiic Phien Nao, ItT^^ia BP Milt > 

Hau niem ly canh tiic Bo De, Jn^^iJtBPilpilo 

Pham phu tuc la Phat, 

Phien nao tuc Bo De. 

Niem truoc con me la pham phu, 

Niem sau da ngo tuc phat, 

Niem tru&c con vu&ng canh la Pham Phu, 

Niem sau thodt canh la Bo De (Dae Dao). 

Sach Anh Lac Kinh noi: "Phat noi: Ta tie tru&c den nay, khong duacphep nao, chi can Dinh 
Y. Bat ddu biet the nao la Vo Niem. Nguai biet Vo Niem, se thdy tat cd la vo hinh. Do do ta 
thdnh Chdnh Chdn chi DqoT 

-252- Lai noi: "The gian khong the thdnh dao, khong thodt sinh tie, chinh la vi co vong niem, nen 
suy bay, nghibq, thdnh ra bi Ludn HoiT 

Khi vong niem khdi, thi do la Sinh Diet, khi vong niem ngung, thi do la Chan Nguyen. Cho 
nen dao Lao lay Chi Niem lam can ban, dao Phat lay V6 Niem lam tong chi. V6 Niem la khong 
co Ta Niem, chii khong phai la khong co Chanh Niem. Niem co huu vo, thi la Ta Niem. Khong 
nghi toi huu vo la Chinh Niem. Niem ma co Thien Ac thi la Ta Niem, khong nghi den Thien Ac 
thi la Chinh Niem. 

Den nhu kho lac, sinh diet, oan nghiep, tang ai, v. v. tat ca la Ta Niem. Khong nghi den Kho 
Lac thi goi la Chinh Niem. Viec den ma khong don cho, tat ca deu Vo Tarn, thi la Vo Niem. 
Niem ma Vo Niem thi la Chinh Niem. 

Phat Kinh noi: "Thien nam tit, khi cdc ban a trong cdnh gi&i Vo Niem. Duac nhu vdy, thi 32 
twang Kim sac, sephong dqi quang minh, chieu trong Vo Du The giaiT 

Cao Phong Thien Su noi: 

Tu thi thu nhat sinh thanh Phat chi cong, W. ft f§H ^J&ifliZ-^} , 
Bat xuat nhat niem vo sinh tinh hai. ^ tB — '^^C^'I4^ ° 

Tho nhdn mot kiep nguai la cong ciia Phat, 
Khong sieu xuat Nhat niem Bat sinh cua Tinh Hai. 

Tri Thuong Thien Su noi: 

Chan Nhu vo niem, Mt-W^Clt . 

Phi niem Phap nang giai. ^^if&PjV 

That tuong vo sinh, $ffl;£^ 

Khdi sinh tarn nang chi. B^L>t&i§ 

Vo niem niem gia, ;£^^# > 

Tiic niem Chan Nhu. BP ikMtU ; 

Vo sinh sinh gia, ^C^^#» 

S inh ho thuc tuong . ^fe "f- $ ffi ° 

Chan nhu la Vo Niem, Niem Phap khong gi&i hqn duac no. 

That Twang khong sinh, Tarn sinh sao dqt tai, 

Vo niem la Chan Nhu, Vo sinh la Thuc Tuang. 

Ly Chi Tai noi: 

Niem chi Thien Ly tac minh nguyet chi duong khong. ^T^l^SjJl'J BJI H i. ^ S » 
Niem chi Nhan due tac phu van chi te nhat. ^D^M3\W^^Ml B ° 

Niem ve Thien Ly, thi nhu trdng sang giira trai, 
Niem ve Nhdn Due, thi nhu may che mat trai. 

Han Son Tu noi: 

Tuyen Kien, dao Nhac, tran thuong tinh, MHiM^M'MW' » 
Nhat niem van nien vinh bat di. — "&7J ^tK^H „ 

Xoay Trai, chuyen Niii, ngdn ta niem, 
Giu long tinh lang, muon nam chdng thay. 

Thien An Tu noi: 

Bat do, bat van ton giac tinh, ^Sf ^S##f4, 

Vo tu, vo niem, duong thai tien. ^C>@.^C^# jJpHlij „ 
Chdng nhin, chdng nghe, giu nguyen Giac Tinh, 
Khong nghi, khong suy, duong thai tien. -253- Bao Tich Kinh viet: Bo tat an tru trong niem V6 So Tru. Chang nghi, chang quen, the la 
Niem An Tru. Do la Phap Gidi. 

Cai biet do, la do Phat, To, Thanh Tien biet Tiic Tarn. Chi Niem ma duoc dieu Dao. 

Cho nen sach Thuong Thu noi: Duy cuong khac niem tac thanh Pf£<0: J^^f^H: (Chi co khac 
che ducrc tap niem la thanh Thanh Hien). 

Va khac che tap niem la mot cong trinh het sue thuc tien, chinh ban than minh phai ra cong 
dong gop mdi co tien bo. Neu khong thi Vung Thai Hu kia, con duong toi no rat xa, thieu mot 
buoc la khong the toi duoc. Nguoi xua noi: Cong phu nhu vay, la chua den den chon. Cong phu 
ma dat toi cue diem, thi se nhap vao V6 Niem. Khi vao duoc Chan Thuong V6 Niem, thi Huyen 
Khung Anh Nhi se tich nhien khong con so bi nhieu loan nua. 

Luu Hu Coc noi: 

Dai Cong nhuoc tuu tarn thien nhat, JC^^Wt^-^T > 
Dieu dung vo khuy thap nhi thoi. t$M %^j +^ \H „ 
Cong phu tuy la 3.000 ngdy, 
Nhung dieu dung khong qua 12 gia. 

Tran Trieu Nguyen noi: 

Ham duong bao thai tu thap nguyet, i$^rMftnM~\~ H > 
Due anh nhu bo yeu thien trieu. W W^L^Hi 1 ^ ° 

Nuoi ndngAnh Nhi can mu&i thdng, 
Anh Nhi bu mam mat nghin ngdy. 

Ne Hoan Ong noi: 

Phien huong cong phu tu tien hien, JT n lRlX^'f^{55R!.» 
Lao thanh tu thi qua tarn nien. ^J^^M^3iH^ ■> 

Muon cho cong phu ducrc thuc hien, 
Lao thanh cung mat qua ba nam. 

Ba nam cong phu da hoan thanh, on duong cung da xong, chinh vi the sach Ngo Chan noi: 
Nhat sat hoa diem phi, — 'W$lk]$l~\> 

Chan Nhan tu xuat hien. *A S ft M . 
Phut choc lira phimg bay, 
Chan Nhan lien xuat hien. 

Chan Nhan da hien, do tu Thai Huyen (Don Dien) len toi Thien Coc (Thuong Don Dien), the 
la cong phu Minh Tarn Hoa Diet, the la se thong linh bien hoa. Luu Hai Thien noi: 
Quai hanh, Hoa hau Chu thien tat, #ff tkM J^¥ > 

Dung ca Anh Nhi tran Ha Dien, ^^MH ) L^T ffl . 

Tich lich nhat thanh tong Dia khoi, IIM - ^iAiifc^S , 

Kien ho phach khai quang van ly, ffc/ 3 H JpTfeT? 11 o 

Phien than trang xuat Thai Huyen quang, MM ffiiijyfc "If;^ » 
Gia hoi phuong thi Chan Tien tu. & 7j7k%i\\} X ° 

Ditng que de van chuyen tudn hoan chdn khi, 
Nuoi ndngAnh Nhi du&i Don dien, 
Mot tieng no vang tie dat phat, 
Cua Trai rong maphong hdo quang, 
Chuyen minh thdy duac huyen quang hien, 
Nhu vay la nhin thdy Chan Tien. -254- 
% *fc >^B2. *V> ^IIIZ. JX— 

^ ^T^ /7V .h|r 

(<^ X i- >>N 

t JL # ^ 

/ Jt -> 7^ i- 1 * ^J- 

_X- ,^dh. Jt_ /^T ft *L 

it, ^ 

if. *tL 

-r -^- J. 
I2£* CHAN KHONG LUYEN HINH DO - 
(Noi dung trong do hinh) mm Tieu Nhan nhat khi tuong ho hap, 
Di phap truy lai luyen hinh chat. 
Khieu khieu linh lung ngu uan khong, 
Ha quang van Dao lien Thien bich. 
Trai nguai ho hap giong in nhau, 
Chi dung mot phep dung hinh chat. 
Suy ra ngu uan von la khong. 
Anh sang muon triing soi Trai Ddt. 

Chan khong luyen hinh phap , jt 3? j^ M H 

Ngu uan khong phi khong, HM.'S.^'S. 

Phi di khong ngu uan, # \>l :§ jEH 

Ngu uan tat giai khong . 2l H M W S 
Chan khong phep luyen hinh, 
Ngu uan von chdng khong. 
Tu cho ngu uan khong con vet, 
Ngu uan roi ra cung la khong. mmmmm LUYEN HINH 


*sm&m%m, Sach Pho Chien Phat tarn noi: 
Ti doan huu bach nga ki quan, 
Khuoc than nhan tung ung ly ban. iP PX Ais^tt;£^j£ » 

Toi thuong nhat thua ham sue vien, H _t — fUll" Hf £5 , 

Hao tung huyen khieu mich thien khoan. Iff M. ~k % JaL A jSl ° 
Ta a«a« sa7 a7em fr'aftg' woi aaw ww? 
iTAew £e trong lu khien lu quay. 
Toi thuong nhat thua cao sieu the, 
Nen theo Huyen Khieu kiem trai cao. 

Cho nen phep luyen hinh theo Chan Khong cung giong nhu nguoi van lu nude. Neu van tu 
ben trong thi lam sao lu chuyen duoc cho nen phai van tu ben ngoai. Cho nen van lu tu ben 
ngoai thi nha Phat goi la Hu Khong ngoai than ta vay. Lao Tu thi goi la: 

Ngoai ky than nhi than tu, ^F % M W M i& > 

Vong ky hinh nhi hinh ton. S^^M^# ° 

O ngoai than nen than tu, 

Quen mat hinh nen hinh con. -256- Tiet Dao Quang noi: 

Nhuoc nhan khong thu ao hoa than ^f A$ltt;£J4t H" » 
Than thu thanh su chan quy tac. %s$t£MM$lM . 

jV<?m ngu&i coi dwoc cai than do hoa minh la Khong, 
Thi da biet dwac du&ng lot chinh xdc cua thanh nhan. 

Truong Toan Nhat noi: 

Thai hu thi nga, Tien khong ky than, ky than ky khong, Thien dia diec khong. Thien dia 
ky khong, Thai Khong diec khong, Khong vo so khong, nai thi chan khong. 

Thai hu la ta, can coi minh la khong. Than nay da khong, thi thien dia cung khong. Thien 
dia da khong, thi Thai khong cung la khong, khong vo sa khong, do la Chan Khong. 

Thanh Tinh Kinh viet: 

Noi quan ky tarn, ft >(PJ^L> , 

Tarn vo ky tarn, ' L> ^^ > L> <, 

Ngoai quan ky hinh ftM^Jfr > 

Hinh vo ky hinh. W3t%f{> . 
Nhin vdo trong tarn, 
Tarn khong co tarn. 
Nhin ra ngoai hinh, 
Hinh khong co hinh. 

Hinh khong co hinh la Than Khong vay. Tarn Khong co tarn la tarn khong vay. Tarn Khong 
vo ngai thi than cang luyen cang linh. Than Khong vo ngai thi hinh cang luyen cang thanh. 
Luyen cho toi hinh va than dung hop voi nhau, than va tarn hop nhat, thi moi goi la Hinh Than 
Cau Dieu va Du Dao Hop Chan vay. 

Co tien noi: Hinh di Dao toan, Menh di thuat dien ^ VX M.^k > frfr ^X s^M, ■> (Hinh nha Dao m&i 
nen toan ven, Menh nha Thuat m&i song lau). 

Thuat do la an trom Nguyen Khi vo cung, de bo sung cho cai than hinh hun han. 

Vo Nhai chi Nguyen Khi, do la Am Duong truong sinh Chan Tinh cua Troi Dat, la Khi cua 
Linh Phu, Thanh Mau. 

Hun han chi hinh khu, do la Am Duong doan sue troc loan cua Cha Me pham phu. 

Cho nen dung khi cua Linh Phu Linh Mau de bien cai pham than cua cha me pham tuc, thanh 
cai than Thuan Duong Chan Tinh, the la Tho cung Troi Dat vay. 

Ton Da La ton gia noi: "Due The Ton day ta phai nhin thay dau mui trang, ta bat dau nhin, 
qua 21 ngay. Thay khi trong mui, vao ra nhu khoi. Trong long trong sang, het sue Hu Tinh, y 
nhu luu ly. Khoi dan dan tieu, hoi tho thanh trang, tarn duoc ma ra, het con phien nao. Hoi tho 
vao ra, tro nen trong sang, chieu soi muoi phuong, thanh A La Han." 

Chu Nguyen Hoi noi: Ti doan huu bach, nga ki quan chi. HiltW t\ , ^^Mi- ° "Mui tha hai 
trang, ta da nhin thay" 
Mac Nhan Chan Nhan noi: 

Binh sinh tir van, ai phong luu, ¥^l?ttf SMM,, 

Ky tieu thoi nhan huong ngoai cau hJ^M KH%\-^° 

-257- Van biet Thien sai, vo mich xii 7J Slli 1 !!;£]& #L 

Dae lai nguyen tai ty doan dau. ^^.HH&M-tQzk ■> 

Phong thai binh sinh thich phong luu, 
Cuai nguai chi biet Huong Ngoai cdu. 
Thien sai van biet cdu dau thay, 
Muon thay chung qui tai ty dau. 

Pham con nguoi truoc khi sinh, tho ra, tho vao, thong khi voi me. Con nguoi khi da sinh ra, 
tho ra, tho vao, thong khi voi troi. Troi, Nguoi cung mot khi, luu thong voi nhau, tuong thon, 
tuong tho, nhu the keo cua. Troi cho, ta lay. Duoc khi, lam cho khi thinh la song. Troi cho roi 
lai lay lai. Mat khi roi tuyet khi la chet. Cho nen thanh nhan, xem xet dao Troi, xem Troi van 
hanh. Khi mat Troi chua len khoi Duong Coc, thi ngung than, toa tinh, hu tarn ma cho. Trong 
buong moi niem, ngoai xa van duyen, quen Troi, quen Dat, nghien nat hinh hai. Tu nhien tu 
trong Thai Hu co mot diem Chan Duong, nhu moc, nhu dien, un un nhap vao Huyen Mon, 
xuong Truong Coc roi len thang Ne Hoan, hoa thanh Cam Lo nhap vao ngu tang. Ta phai dung 
Ton Phong (Vii Hoa) ma tiep ling no, de no tru diet khi ta noi Tarn Quan 183 , Cuu Khieu, quet 
sach tran cau noi ngu tang, luyen khi chat, dot sach truoc the, duoi sach ue khi trong than, bien 
hoa than minh thanh Thuan Duong chi the. Liiy tich truong cuu se hoa hinh thanh Tien. 

Tran Tuy Hu noi: 

Thau the Kim Quang, tuy cot huong. 3S / f^^7 I fiM## J 

Kim can, ngoc cot tan thuan duong, ^fjj3i#J^-t4i ffl <> 

Luyen giao xich huyet luu vi bach, 'MMk^F$&M>% fi » 

Am khi tieu ma than tu khang, $RHMWi^UM° 

Todn than rue ra, cot tuy thorn, 

Cot ngoc, gdn vdng, bien thuan duong. 

Luyen cho mdu do nen mdu trdng 

Am khi tieu trie, than an khang. 

Khuu Truong Xuan noi: 

Dan nang hie hie thuong tuong co, fHtiLiLii'ffi'fflJfl > 
Hoan tan hinh hai, ngoc dich luu. Ife^Mlfcs&ffiM ° 

Chi can de y tiing hoi tha, 
Thay doi hinh hai, ngoc dich luu. 

Truong Tu Duong noi: 

Thien Nhan nhat khi ban tuong dong, ^ A^^t^ffi IrI > 
Vi huu hinh hai ngai bat thong. ^Wff^flffl^iS o 

Luyen dao than hinh minh hop xii, ^J'JJ^#Kn*^b> 
Phuong tri sac can hie Chan Khong. ^"^PfefflBP jt?r! o 
Thien nhan nhat khi von tuong dong, 
Chi vi hinh hai, ngdn chdng thong. 
Luyen tai than hinh hoa hap lai, 
Mai hay Can Sac tuc Chan Khong. 183 Tam Quan la VI Lir, Giap tich, Ngoc Cham -258- Tiet Ha Menh noi: 

Bat tri tuong vi khi, ^£n#tl% 

Dae hau tu nhien Chan. # B Mo 
Khong hieu Khi ra sao, 
Sau biet tu nhien Chan. 

Dong Han Thuan noi: 

Kim dung khoang tieu i^ffi W ; M > 

Hinh do khi luyen. 3 &%Mo 

Kim thuan khoang hit, 
Hinh doi do Khi luyen. 

Luyen Hinh co 6 mon: 

1 . Ngoc Dich luyen hinh ^MWM , 

2 . Kim Dich luyen hinh &WL%i % 

3 . Thai Duong luyen hinh X $J i% % 

4. Thai Am luyen hinh X ffl 'WM 

5 . Noi quan luyen hinh ft M'BM . 

Nam mon tren chua phai la Hu V6 dai dao, khong the giup ta Dii Thai Hu Dong The. Chi 
co khau quyet sau day goi la: 

6. Chan khong luyen hinh M'fEiMM- 

Tuy la Hun tac, nhung chinh that V6 Vi, tuy la luyen Hinh, nhung chinh la luyen Than. The 
la vua Tu ngoai vua kiem Tu noi vay. 

Theo the ma tu luyen, sau 100 ngay thi That Phach se vong hinh, Tarn Thi se tuyet tich, luc 
tac (sac, thanh, huong, vi, xuc, phap) se tiem tang, thap ma (nhu phien nao ma, tarn ma, tu ma 
v.v... Dao gia goi the la ao giac nhu My canh, phu qui, An ai v. v...) se an tron xa. 

Tu 1 .000 ngay, than tu dai se sang nhu thuy tinh, trong ngoai se linh lung, noi ngoai se dong 
triet, tarn hoa xan Ian, Linh Quang hien hien. 

Linh Quang la Tue Quang vay. Nen noi: Tue quang sinh, xii, giac hoa khai M^h^Lfybft^ 
Jf (Noi Tue Quang sinh, giac hoa se no ra). Co Tue Quang Giac Hoa, neu khong nho Luyen 
Hinh nhap vi, dur Dao minh Nhat, thi khong duoc nhu vay. 

Cho nen Sinh Than Kinh viet: "Than hinh hop nhat, thi goi la Chan Than. Than cung Than 
hop, hinh se tuy Dao thong. Luc an thi hinh vung cung Than, luc hien thi Than hop vdi Khi. 
Cho nen vao nuoc lua nhu khong, ra mat troi mat trang, khong thay bong. Quen duoc minh, nen 
ra vao khong chi ngan tro. Hoac song tai the, hoac thoat chat thanh tien. Co nguoi ban ngay bo 
xac, nhu Hoang De, co nguoi tru than noi tran the nhu Banh To. Co nguoi thu duoc Menh Troi, 
song tai the gian vdi mot Thien Chuc, nhu Truong Thien Su, co nguoi khong benh ma chet, nhu 
Vuong Trung Duong; co nguoi lam quan nhu Dong Phuong S6c. Den nhu Lao Tu lam quan 
Tru Su, Tan Bien lam Dai Phu, Doan Hi lam Quan Lenh, Ba Co lam Khanh Si, Duong Dien an 
cu tren nui Ti, Tu Huu quan ly Tat Vien, Truong Luong giup Han Cao To, Tu Hao giup Hue De, 
Cuu Sinh pho nha An, Phu Quang giup nha Han, Ma Don giup nha Tan, Hai Thiem giup Yen, 
Chinh Duong tu quan, Thuan Duong ling cu, Thuong Hun cam roi, Cam Cao cam hot, that la 
nhieu vo so ke. 

Oi! Cac vi Than Tien tren an hien, khii luu, pham phu sao ma doan dinh duoc? Nhu Liet Tu 
cuoi gio, nhu Dat Ma vuot song tren ngon vi 16, neu than xac khong luyen den miic tinh vi, thi 
lam sao nguoi nhe duoc nhu vay? 

-259- Cai thuat Hinh Than cau dieu nhu vay, neu khong biet phep Toa Thoat Lap Vong, Tram 
Truoc Tu Vong (Thi Giai, Nguyen Than thoat xac), thi con nguoi khong hieu noi, va se di vao 
loi lam Phao Than Nhap Than ma thoi. 

Cho nen hoc Tien Phat khong phai la chuyen lo luyen Than khong, ma con phai luyen hinh, 
neu khong se tro thanh mot loai ma qui biet Thanh Linh Thien H6a ma thoi, khong the sanh 
duoc voi cac vi Cao Tien vay. 

Dai de phep Luyen Hinh la khong phan bi thu, tuy tai hai noi phat minh, nhung dao ly chi co 
mot: 

Noi ngoai kiem tu, Bat tuong vi boi fy^hW:^, ^-ffiiSWo 

(Noi ngoai song tu, khong trdi nguoc nhau). 

Cong phu muoi thang, se ly khai duoc Nhan The, tu nhien Ngon Ngu, va Tarn Tu minh se 
khac voi nguoi. Nang So se cung quen, Sac Khong se cung mat, se het chuong ngai, het bon 
nho. Than se nhu chim Hong, bay bong len khong con bi giam giu. Long se nhu bong sen, 
khong nhuom nuoc, rang rang, ro ro, tieu tieu, sai sai, thanh mot con nguoi V6 Su, V6 Vi, tieu 
dao tu tai. 

Luc nay Anh Nhi da 16 nguyen hinh, voi nguoi khong khac. Cang ngay cang phai Ham Hoa 
An Duoc. Tran Tinh Tarn Dien. Neu thay vui mung do la Ma Canh. 

Nhu Tran Ne Hoan noi: 

Nga tich cong phu, hanh nhat nien, llcp 1 ^Jl^f^^- , 
Luc mach di tiic khi qui nguyen. 7\M- t^^ /E %])=\M ■> 

Huu ca Anh Nhi tai Dan Dien, W'HSU L£# H . 

Du Nga hinh mao diec nhu nhien. ^$tJ&W$Ftftffl. ° 
Ta luyen cong phu da mot nam, 
Luc mach deu hoa Khi qui nguyen. 
Co mot Anh Nhi tai Dan Dien, 
Hinh dang nhu ta cungy nhien. 

Anh Nhi da Ion, khong o trong Huyet nua tu nhien se bay len dau, pha huyet ma ra. The goi 
la Thoat Ly Kho Hai ma vao Bi Ngan vay. 
Vinh Minh Tho Thien su noi: 

Than tai kho Hai Trung, M &WM ^ . 

Lai thu Thiet La Han. Mfifc&^U o 

Kho hai ky thoat ly, ^M $fcB~M > 

Xa phiet dang bi ngan. llrlSJHjS,^ <> 

Than con trong kho hai, Phai nuong cai Than nay. 

Kho Hai da thoat ly, Bo be sang Bi Ngan. 

Ngo Tran Chan Nhan noi: 

Thu ngan Ba Dao di thoat ly, $kPr&W & J#^ - 

Dao Bi phuong tri tho kha te. W$.Jj%H%nS®r ■> 

Nhat dac qui lai, nghi vinh dac, ^#!i35fej=L7Kf# J 

Do ha phiet tu thuong Thien The ffifitf&^Jl^ffi . 
Bo no ba dao da thoat ly 
Bo kia da toi, tho kha qui 
Mot khi da duoc la duoc mai, 
Cum be ay chinh len Trod vay. 

-260- * 
JK, thoAt ly kho hai do - Bm^MM 

(Noi dung trong do hinh) 

Kho Hai trung nghiep than te mang, ^M ^ ^Jf $r ?£ 

Ai ha gian hac mang mang dang. SMfsJM'lt'lt^ 

Thuy thi na tit bi Tue Quang, MMMWMMjft 

Te tram luan vo bien, vo lugng. ^-yX^^ii^S 

Hien tu hang chieu linh huong hien, MlWM^MMM 

Tan cu tat thoat chiing sinh chu nghiep chuong. }$|fl#lj£;&^iit^k[- 

Tarn duong duong, y hoang hoang, >^MMM'l7fe'l7fe 

Nhiep nhap Nhu Lai tang. WcAttt^sM 

Trong bien kho, thuy nghiep mang mang, 

SongAi Ha nu&c cung den den. 

Ai dem tit bi Tue Quang, 

Cuu do tram luan vo bien, vo luong. 

Thuyen Tie chieu dnh sang than linh khdp moi noi, 

Ben do cuu thoat chung sinh chu nghiep chu&ng. 

Long khinh phieu. Y dang dang, 

Bi hut vdo NhuLai tang. -262- 
«c> _2- %k ?$] &9L 
'kit & 
— H ^ ^ 

£7 '^ 


#b TI gt ^ 

a t 4fc & 

# it %- %- 
'A & >L ^ 

tf « # * 

•a C *3 St. €7 
^ It # «tf # M 
•# J. if if DOAN CUNG MINH TAM BO-IR^i^ 
(Noi dung trong do hinh) 

Vi dao bi ngan bat nang vo phap, ^ JLlt&^Xf &;££fe 

Ky chi bi ngan huu yen dung phap. KMt^^X^fflfe 

Dinh trung thuong phong bach hao quang, Tj/J "T 4 'MM f=l S^fi 
Si nhan do dai van Bo Tat. $B AE# H^P 

Chua sang Bi Ngan can thu thuat, 
Ten Bi Ngan roi, phap can chi. 
Tren ddu thuong phong bach Hao Quang, 
Nguoi ngu con dai hoi Bo Tat. 

Nguyen quan doan cung toa huyen do, 7tMW$!kQk'~£, : %$ 

Tarn diep thai tien vu bat ngung. H JtjJpHlijI? ASI 

Bien Hoa thuan duong thien dia hop. ^.VcJ^M^ka 

Truong sinh nhan thii dieu cong phu. -fe X 13 tifcfyP I A 
Nguyen Than ngay ngan ngu Coc Than, 
Chu tien mua hat dung chdu quanh. 
Chan The thuan duong thien dia hop, 
Truong sinh nho the iron cong phu. Di chieu u ngoai, 


itM^h 


Trach than u noi, 


^#^F*3 


Minh Tarn chi thu, 


I'^si 


Nhi du cat hoi. 


ffi-%^& 


Quen hinh ben ngoai, 
Than cu Tarn noi, 
Tiem Tarn dieu cdnh, 
Hop v&i Cat tudng. 
V6 tarn u su, 


^mm 


V6 su u tarn. 


3c&1£'b 


Sieu xuat van ao, 


mutt® 


Xac nhien nhat linh. 


ffiM-R 


Tarn khong vuong su, 
Su chdng ban tarn, 
Sieu xuat vong tudng, 
Ay that Than Linh. 

-264- DI THAN N0I VIEN DOAN CUNG MINH TAM 

Mai dau thi dung huu vi, huu tac, thai dixgc ket dan de Lieu Menh. Sau thi dung V6 tac, V6 
vi, bao nhat minh tarn de Lieu Tinh. 

Ngo Chan Thien noi: 

Thuy vu huu tac, nhan cham giac, ^ct^Wf^ \M1&> 

Cap chi V6 Vi chung thuy tri. %M.%% A£n£R . 

Dan kien V6 Vi vi dieu Dao, U^^%%WM, 

Bat tri huu tac thi can ki. ^£R WfFHf US o 

Thoat dau him tac nguai khong biet, 

Khi tai Vo Vi chung mai hay. 

Chi biet Vo Vi la dieu dao, 

Ndo hay Him tac ay can ki. 

Chung Dao Ca viet: 

Dao Vo Vi xii, bat Vo Vi, 3\%%®y^3t%, 

Phuong tri ngo dao thi Hi Di. 7f £P WM^^M. ° 

Den ducrc V6 Vi, chdng V6 Vi, 

Mai hieu Dao Ta that Dieu Vi. 

Nay ke pham phu tu tai gia, hay ke ngoai dao xuat gia, chi biet dao ly phia nay, ma khong 
biet canh gioi ben kia, chi biet cai hay phia nay, ma khong biet dieu huyen dieu cua bo kia, chi 
biet V6 su ma khong biet nhung su hi huu. Chi biet V6 Vi ma khong biet Huu Vi, the la chi biet 
mot ma chang biet hai, chi biet Tu Tinh ma khong biet Tu Menh. 

Cho nen, khi chua thanh Dao, neu khong biet Huu Vi Ha Hoc, thi se roi vao khong, the la 
Nguoi lac vao Khong. Khi Dao da thanh, ma khong len toi duoc V6 Vi ma van chap Tudng, thi 
goi la Thu Thi Qui 3f F*^. 

Thach Hanh Lam noi: 

Huu vat phi vo vat. ^WffiM > 
V6 vi hop huu vi. ^C^J'o'W^o 

Huu vat khongVo Vat. 
Vo Vi hap Huu Vi. 

Tran Ne Hoan noi: 

Nga van tien dai chu thanh su. $£ % Hff^^^jlfp > 
Vo vi chi trung Vo Bat Vi. %%i. x ^ : ^y^% - 

Ta nghe chu thanh cdc dai truac. 
Sinh ca Vo Vi Ian Hiru Vi. 

Am Truong Sinh noi: 

Vo vi Chan Nhan cu thuong gioi, ^%%Kf^ ill?-, 

Khong tich canh vo tran kha ngai, ^Wl^Jq'^L RfW ° 

Huu vi cong tuu huu Vo Vi, W^/^tJStX^C^/j 

Vo vi da huu cong phu tai. ^^/tiiW^^^o 

-265- Vo Vi Chan Nhan song tren Trai (Ne Hodn), 
Hu vo, khong tich, thodt trdn ai, 
Tru&c khi thdnh dqo da Huu Vi, 
Thanh dqo xong roi m&i Vo Vi. 

Noi rang Chan Nhan cu tai thuong, tiic la noi Anh Nhi da Xuat Ly Kho Hai, len duoc dinh 
dau, khong tich minh tarn, tiic nhu Lii To noi: Huong Hoi An Tiic, Minh Tarn Hop Dao vay. 

Thi Kien Ngo noi: 

Dat Ma dien bich ciiu nien, HMWHiA^F, 

Phuong sieu noi vien. JiM. ft $% <> 

The Ton minh tarn luc tai, ttt^^ ; Qi x /N ?!c , 

Thiiy thoat phan lung. tu WL^% o 

Dat Ma nhin vdch chin nam, 

Anh Nhi m&i len ducrc Ne Hodn. 

Phdt To tinh dinh sdu nam, 

M&i thodt vong kiem toa vat chat. 

Minh Tarn la: Tham cu tinh that, doan ciing mac nhien. Khong bon tran ai, khong con lo lang, 
vi tu vo vi, nhiem van tu nhu, khong thay, khong nghe, bao than di tinh, khong trong khong 
ngoai, ly tudng, ly khong, ly me. ly vong, the ham hu tich, thuong giac, thuong minh. 

Chi can minh tarn, van phap se qui nhat. Anh Nhi se an cu trong canh Thanh Linh, dau noi 
Bat dong chi truong. Sac khong la no tro ngai, Khong khong troi buoc duoc no. No tro thanh 
Khong Hu anh nhien tu tai. 

Cho nen Dat Quan Dai Su noi: 

Sac bat phuoc he, khong bat ngai, fe^^f^S^lif, 

Yen tiic minh tarn quan tu tai. 'j^M^M^M 1=3 -S ° 

Dai thien, van huu tong quy vo, ^v^P^W/^^^C* 

The gioi hoai thoi, cu bat hoai. tftlr-if frtlH^^ ■> 

Sac khong lam vu&ng, Khong khong tro ngai. 

Lang le tarn yen quan tu tai. 

Van Huu tram nghin, dieu qui Vo, 

The gi&i tan di, no chdng tan. 

Dam Tudng Chan Nhan noi: 

Anh Nhi di tai Thuong Dan Dien, §| )\M^.±.f\ ffl , 

Doan ciing minh tarn hop tu nhien, $rt$£K ; hl=t* |=! M ° 

Tu dao tarn thien cong hanh man, j^SllH^PSfj^T^ » 

BSng tha tac Phat du thang tien. ^ / ftk / [ y F / [§ i g5 : t- / [llj - 
Anh Nhi len a Thuong Dan Dien, 
Se ngoi ngay ngdn hap tu nhien, 
Tu tai 3. 000 cong hanh man, 
Tuy nghi lam Phdt hodc lam Tien. 

Khi cong phu da dat den cho Thuan Nhat Bat Nhiem, se khong duoc vuong chut ti hao tap 
niem. Vi nhu chi muon thanh Tien, thanh Phat, thi se sa vao vong sinh tii, khong ra khoi noi. 

-266- Quan Doan Tu noi: 

Nhugc huu yem sinh tu tarn, ^f WK^^E ; L> > 

Sieu sinh ttr tarn, M£tt'b , 

Chi danh vi yeu, lt% %%k, 

Bat danh vi Dao ^%%]M° 

Neu sinh Tarn chdn sinh tu, 

Muon thodt sinh tu, 

The goi Id Yeu (Yeu ma), 

Khong goi Id dao. 

Von trong the Thanh Tinh, thai Khong Khong, Dang Dang, rue ro, choi chang, khong co cai 
gi, khong tru vao dau. 

Cho nen sach Tarn Yeu Quyet noi: 

Minh Tarn ban ho V6 Tru, %'b#¥3G& 

Vo Tru Tarn The, 3g&<\J>W 

Vien Dung bat trac. H W^fM ° 

Minh Tarn von khong dua vao dau, 

Tarn khong dua vao dau, 

Se vien dung khon lu&ng. 

Kinh Kim Cuong cung noi: Bat ung tru sac sinh tarn, Bat ung tru thanh, huong, vi, xuc, phap 
sinh tarn. Ung Sinh V6 So Tru tarn. ^M&Q&b, ^fM&p, #> ^> Mfe, &£>&*£% 
Bf l3: ; L!i x o (Khong nen tru vao sac ma sinh tarn. Khong nen tru vao thanh, huong, vi, xuc, phap 
ma sinh tarn. Phdi sinh Tarn khong dua vao dau) 
Kim Cang Te Bo Tat noi: 

Nga bat y huu tru nhi tru, iSc^R-fcWftffiHi > 

Bat y vo tru nhi tru, ^F j^^ft M H , 

Nhu thi nhi tru In M.MH . 

Ta khong tim noi co cho dua nuang ma dua, 

Khong tim noi khong cho dua nuang ma dua. 

Cu the ma Tru. 

Tang Trieu noi: 

Thanh Nhan chi tarn tru, S A^frft 
V6 so tru ky tru. ^cjjf ft^ft 

Tarn cua Thanh Nhan Tru, 
La khong tru vao dau. 

Sinh Vong Luan viet: Bat y nhat phap, nhi tarn thuong tru. ^$L-~$k, M't>%^3Le {Khong 
dua vao phap ndo, nen Tarn m&i thuong tru) 
Lieu Tarn kinh noi: 

Tarn vo so tru, 'L^ffi^SL , 

Tru vo so tarn, ft^CJjf ; L> > 

Lieu vo chap truoc, T 56 $l^i > 

Vo tru chuyen Chan. 5cl3:$fj(-° 

-267- Nhdt thiet phap divo tru vi ban. 
Dua chdng co Tdm. 
Khong con chap tru&c, 
Vo tru chuyen thdnh Chan. 

Tinh Danh Kinh noi: 

Nhat thiet phap di vo tru vi ban, — ty H \>X %fe % ^ > 

AntruVoVi, "kfe.%%, 

Danh chi vi tru, 45 ^ ^ ft , 

Tru vo phuang so, ii^Tf Jjf > 

Co danh vo tru, Wi%\ ^ft ° 

Vo tru tarn gia, ;£ 13: •*[>#, 

Thi vi Chan Tarn. jk^M'Hi' ° 

MzaV thiet phap lay Vo Tru lam goc, 

An tru trong Vo Vi. 

The goi la Tru, 

Chdng dua vdo ddu, 

Nen goi la Vo Tru. 

Tdm ma Vo Tru, 

Thi goi Chan Tdm. 

Thien Nguyen Tap viet: 

Ngon Tarn gia, Thi Tarn chi danh, g" >L>#t1; ; L>^4=i , 
Ngon Tri gia, Thi tarn chi the. m%tt^&\J>Z,Wo 

Lai la ten cua tdm. 
Biet la ban the cua Tdm. 

Ha Trach noi: 

Tarn the nang tri, 'll^tts&l > 

Tri turc thi Tarn. ^PBP^lls 

Tarn khong ban rich, >L>?r!^ist, 

Chi Hu chi Linh, fSjUlL j*l . 

Do khong rich hu linh nhi tri gia, d3 '^'M.MMMkW^i , 

Tien tri da, 5fc£ntil 

Do khong tich hu linh nhi giac da, d3 'S.j&lMM. M H£# > 

Tien giac da, Tfclttiil ° 

Bat lu nhi giac gia, ^fiM M^#> 

Vi chi chinh giac, ii^.lE^ ° 

Bat tu nhi tri gia, ^Sftl, 

Vi chi Chan Tri. InZ-Mktt . 

Jam £/z<? co £/ze o/<?£ 

5/e£ c/n«/z /a Jam. 

-268- Tdm khong ban tich, 

Chi Hu, chi Linh, 

Tu Khong Tich, Chi Linh ma biet, 

Thi la Tien Tri 

Tit khong Tich, Chi Linh ma Gidc, 

Thi la Tien Gidc. 

Khong suy ma Gidc, 

Thi la Chinh Gidc. 

Khong nghi ma biet, 

Goi la Chan Tri. 

Cho nen to su noi: 

Khong tich the throng, ^M.W _b , 

Tu huu ban tri nang tri. g W^W f ^P > 

Tien thi Bat Ma so truyen Thanh Tinh tarn da. ^.^T^MBtWMW 'b til < 

Tarn thuong tich thi danh tinh the, 'L^Wi^^x 'I4# , 

Tarn thuong tri thi danh tinh dung. 'MftlJ§£ ttffl . 

Khong tich the thuong, 

Da san co Tri nang tri. 

Do la Thanh Tinh tdm ma Dqt Ma truyen chung ta. 

Tdm thuong tich, goi la tinh the, 

Tdm thuong tri, goi la tinh dung. 

Cho nen Luc To noi: 

That thiet van phap, bat ly tu tinh, — tyjjl ti^fM g 14 > 

Tu Tinh tu tri, tu Tinh tu kien, g '[£ g £P g '14 g JE , 

Tu Tinh tu ngo, tu Tinh tu do, g 14 g Iff g 14 g S o 

Ngo Tinh hoan di, lieu Tarn tham nan, Iff 14iE J; 7 ^tStXII „ 

Co Lieu Tarn da gia, lieu thu Tarn da, }&7'iMfe#7jIfc'iMfe. 

Lieu Tarn tac tarn vo ky tarn hi. 7 ^Ml^^^hll 

V6 tarn chi tarn, thi vi Chan Tarn. ^h^ ; h;lk 111^1^ „ 

Chan tarn thi Tinh, Chan Tinh thi Tarn. ^>^^|4^I4^>^ «, 

Tat cd Van Phap, khong lia Tu Tinh, 

Tu Tinh tru tri, Tu Tinh tu thdy, 

Tu Tinh tu ngo, Tu Tinh tu do, 

Ngo Tinh con de, lieu tdm that kho, 

Lieu Tdm la lieu cdi Tdm nay, 

Lieu Tdm la Tdm khong con Tdm vdy. 

Tdm ma Vo Tdm, thi la Chan Tdm, 

Chan Tdm la Tinh, 

Chan Tinh la Tdm. -269- Thai Thuong noi: 

Lieu Tarn chan Tinh, 

Lieu Tinh Chan Tarn, 

Khong vo khong hu, 

V6 xii Lieu Chan. 

Thi vi Chan khong bat khong, 

Khong vo so Khong, 

Tiic thi lieu kien Ban Tarn da. 

Lieu tdm la thdy Chan Tinh, 

Lieu Tinh la thdy Chan Tdm. 

Khong khong phdi Khong Hu, 

Vo xu la Lieu Chan. 

Nen noi chdn khong khong phdi la khong 

Khong khong la Khong, 

La thdy Ban Tdm vdy. 7^*f£, 


7f»,i>, 


S^cSjt, 


^tTjto 


itbil^S^S, 


$^CJ3f$> 


BPJiTJM'frte Bang Cu Si noi: 

Thap phuong dong tu hoi, ~{~Jf\n]M4§ > 
CacahocVoVi, -t*^^^:^/ ° 

Thii thi tuyen Phat trang, fifc&i&i%5k , 
Tarn Khong cap de qui. 'k'SERM^ ° 

Muon noi tu hop ve, 
Ai ai cung hoc Vo Vi, 
Day la truang thi tuyen Phat, 
Tdm khong do ddu ve. 

Khi da giac ngo duoc chu Khong hoan toan, thi se thay duoc Ban Tinh. 

Hoa Nghiem Kinh viet: 

Phap tinh ban khong tich, ^f^^SS. , 

Vo thu diec vo kien, TtMMTt JAL ■> 

Tinh Khong tiic thi Phat, ft $ BP fk \% , 

Bat kha dac tu luong. ^ rT#® S . 
PAa/? ft«/z von khong tich, 
Bat thdy deu khong duoc. 
Tinh Khong von la Phat, 
Suy nghi khong sao cung. 

Nguyen la Tinh The ban Khong, Tarn The ban Dinh. Vo khong, vo vo khong la tat canh 
khong. Vo dinh, Vo vo dinh goi la Chan Nhu dinh. Tuy tu khong, nhung khong phai de chiing 
khong. Tuy dac Dinh, nhung khong phai de chiing Dinh. Khong co Dinh tuong, thi la Chan 
Dinh. Khong Dinh triet cue, thi se thong dat Vo Ngai. Mot khi Thien Co da 16 xuat, Tue Tinh se 
thong Linh, y nhu bong sen hong no, y nhu bung tinh mong. Bong choc canh gidi Kien Nguyen 
hien ra. Sung man dat troi, va thay Vo Tan Tang. Nhu vay Tarn tinh luon sang ngoi, rue ro 
khong toi. Sang soi vu tru, soi thay co kim. Bien hoa vo phuong, than dieu mac trac. Luc ay Tue 

-270- Nhan se khai, pham tarn voi Phat Tarn tri kien giong nhau, the la Kien Tinh toi triet de, tu hanh 
toi cho rot rao. Cho nen Nhat Tinh se Vien Minh, va luc thong se day du. 

Luc Thong la gi ? Ngoc Duong Dai Su noi: "Toa Thien den luc cue tinh, thi Tarn quang se 
phat hien. Trong se thay phe phu, ngoai se thay long may. Than Tri se dung manh, ngay trao van 
loi, thuyet dieu dam huyen, vo cung vo cue. The la Canh Thong - ijtffl." 

Chang ra khoi leu tranh, ma biet chuyen tuong lai. Minh ngoi trong nha, each tuong nhin 
thay vat, the la Than Canh Thong - ttiJtlE. 

Dang luc ngoi ngay nhan, tu nhien me be, khong biet gi. Sau do Tarn Dia khuech nhien dai 
khai, dia ly son ha, thay nhu net chi tay trong ban tay. The la Thien Nhan Thong - ^iHiS. 

Nghe tieng thap phuong, nhu o ben tai. Nhd viec kiep truoc nhu viec nhan tien, the la Thien 
Nhi Thong - ^^il. 

Hoac ngay hoac dem, nhap vao Dai Dinh, tren thay Thien Duong, dudi thay Dia Nguc, nhin 
thay vo so kiep truoc, tuc mang hien bay, the la Tuc Tin Thong - ffiinM. 

Than thong bien hoa, xuat nhap tu tai, nhin thay tarn moi chung sinh, biet chung suy nghi gi. 
Tuy chung chua phat hien, ma da biet ranh, tuy y nhiem chung chua manh nha, ma da biet truoc 
het, the la Tha Tarn Thong - #,^il. 
Tu Tu noi: 

Tarn chi tinh than chi vi Thanh, ; L>^fi IfZlil^ ■> 

Co Tarn Dinh nhi nang tue, $L'\li>/£Mt&W 

Tarn tich nhi nang cam, '\jM M t&!B > 

Tarn tinhh nhi nang tri, >[># M tb^P > 

Tarn khong nhi nang linh, >L>$ M n&M. > 

Tarn thanh nhi nang minh, '^MMte ^1 , 

Tarn hu nhi nang giac. '\J0. M tt^ =, 

Tinh than cua tarn thi goi la Thanh, 

Cho nen Tarn dinh thi phat hue, 

Tarn yen thi nang cam, 

Tarn tinh thi se biet, 

Tarn khong se linh giac, 

Tarn thanh se sang suot, 

Tarn hu se giac ngo. 

Tu To Dao Tin noi: 

Nhat thiet than thong tac dung, — WMfpffl , 
Giai thi tu tarn cam hien. WM. i '\jBM . 

Thay co Than Thong tac dung, 
Deu do tu tarn cam hien. 

Anh Lac Kinh noi: 

Than danh Thien Tarn, #£ 3i<\j , 

Thong danh Tue Tinh, M.% WM o 

Thien Nhien chi Tue, 3iB,Z.M 

Triet chieu vo ngai, fft/M^C-fif; 

-271- mmmmyt Co danh Than Thong. 
Than Thong cu tuc, 
Du gia mac dieu thao quang, 
Tue nhi bat dung, 
Nhuoc 16 khue giac 
Khung nhiem ta ma 
Than ten Thien Tarn, 
Thong len Tue Tinh, 
Thien Nhien Tue Giac, 
Chieu soi vo ngai. 
Nen goi Than Thong, 
Co du Than Thong, 
Khong 16 Phong mang, 
Khong khoe Tue Giac, 
Neu 16 Khue Giac, 
E hi ta ma. Nguoi xua noi: 

Dao cao nhat xich, M.M — 'K.» 

Ma cao nhat truong. MM — ']£ ° 

Chinh dinh chi thoi 

Hoac van chung chung thien ac chi thanh, 

Hoac hien chung chung vi thuan chi canh. 

Tong thi ma chuong, 

Bat kha truoc tha, 

Hyu tu Phan Quan, 

Nhat than hi dai, 

Cau thi gia hop. 

Nhu mong nhu huyen, 

Toan the phi chin, 

Dan chinh thu Tarn, 

Ma tu tieu tu diet M i M i K c 

Dao cao mot thu&c, 

Ma cao mot truong. 

Khi ngoi chinh dinh, 

Co the nghe thay nhieu loai thanh dm thien ac, 

Hay thay hien ra vo so canh thuan nghich. 

Tat cd deu la ma chu&ng. 

Khong the tin duac. 

Phdi biet Phan Quan, 

Thay than Tu Dai, 


mm^^^zp, 


XM&M -272- Deu la gid hop, 
Nhumong, nhu huyen, 
Todn the Id sai. 
Cu chinh Tdm lai, 
Ma se tu tieu tu diet. 

Co Thu noi: 

Kien quai bat quai quai tu vong, JE'H^H^ [=1 ~t > 

Kien ma phi ma ma tu diet. M HN^ HI jft 1=1 JK o 

Kien quai khong cho la quai, quai se tu vong, 

Thdy ma khong cho la ma, ma se tu diet. 

Hoac nghe tieng sam set trong dau, hoac thay trong mat co Kim Tinh sang lang, hoac tren 
dau co rang hong cuon quanh, hoac dudi chan may vut xuat hao quang, tat ca deu la ao canh, 
khong nen ban tarn tdi chung. Chi viec hanh cong phu, dung mong chiing nghiem thay gi. 

Cho nen co tien noi: 

Dinh thuong huu quang do thi ao, Ij/1 J^Wt^/C^e^O > 

Van sinh tuc ha vi vi Tien, z^^iA^T^y^'fll] <> 

Dinh dau phdt sang con la do, 

May sinh du&i got chua la Tien. 

Lai trong khi Thien Dinh bong thay Lau Dai chau tuy, nu nhac sinh huynh, ky hoa di thao, 
nhu la tranh ve. Ke kia khong hieu, tuong da len troi, biet dau rang cai do la do chinh noi Dan 
Dien minh, cho ao canh la chan canh. Cii the di len ma khong biet duong ra. Luc nay nen dung 
hu khong ma khuech sung them, thi Than cua ta noi Thien Coc co le thang nhap Thai Hu, hop 
nhat voi Thai Hu. 

Quan xet hu khong la quan xet tu tarn. Tarn von chang sinh ao giac, ma ao giac la do tu tinh 
sinh. Ban lai von khong tich, nen mdi sang soi muon noi. Y nhu hu khong, quynh triet hu tinh, 
bien chieu khap noi, vien minh hao khiet, nhu trang tron Ion, to nhu chan khong. 

Sang choi khong bo. Tro ve quan sat tu than, thi tarn va than deu hu khong nhu nhau. Than 
hu khong thong voi hu khong troi dat, hu khong cua troi dat thong voi hu khong cua Thai Hu. 
Hu khong tuong thong, thanh mot mieng. The chang phai la hop nhat voi Thai Hu sao? 

Trudc het la Hu ky Tarn, sau do la Hu ky Than, roi Hu ca troi dat. Hu chang phai la Hu, Hu 
ma la V6 Hu, Hu ma khong biet, V6 Hu ma ciing khong biet, nen duong than cua ta xung hu ma 
ra vao khong bi chudng ngai vay. Sau do co the cung Thien Dia hop ky due, dong the voi Thai 
Hu. The la nguoi da Hon Dong (Dong Hoa) voi Thai Hu vay. The la mdi noi tdi giai doan len 
cung Thai Hu, chii chua vao duoc Thuc Te cua Thai Hu, mdi chi la luyen Than chii chua phai 
xuat than. 

Cii the tien len mai mai, cho tdi cho V6 Tuong kha thuong, huyen chi huu huyen, vo tuong 
kha tuong, bat nhien nhi nhien. The la dat tdi cho Linh Chi Dieu huu, quan thong khap Phap 
gidi, vuot len tren coi Van Han, hoa hop voi Khung Hao. The la Thien Coc Nguyen Than cua ta 
luyen duoc tdi cho chi cue, chi dieu. 

Cho nen Chuong Tu Khiem noi: 

Dae Thai Cue toan the, &XU±W > 

Kien Ban Lai dien muc, jAl^Jlt HJ B , 

Tien Thien nhat diem chan, 5fe^ — ' &M > 

Hau thien tuc thi 6c in ^iP 7§: M ° -273- Duac Thai Cue todn the, 

Thdy Ban Lai dien Muc, 

Tien Thien nhdt diem chdn, 

Hau thien la Nhd vdy. 

Huynh Thiem Tu noi: "Luyen Duong Than Lieu xuat Duong Than, tu Sac Giai sieu len V6 
Sac Giai. The la Chung Thanh Dieu Dao. Can phai hoa quang vao voi Hon Don. Tuy a Hong 
Tran, nhung khong chung 6 nhiem voi the nhan. Tuy song trong the gidi 6 troc, nhung hanh 
tang mac trac. Tuy moi ngay (leu muon mai danh an tich, am trung tich due, khai thanh tarn, 
giang Phat phap nhu cho nguoi uong sua, huong dan ke hau hoc, pho do chung sinh, tren bao 
phat an, duoi giup moi nguoi" 

Kinh Kim Cuong noi: "Nay co cac hang chung sinh nhu noan sinh, thai sinh, map sinh, hoa 
sinh, nhu huu sac, nhu vo sac, nhu huu tuong, nhu vo tuong, nhu phi huu tuong, nhu phi vo 
tuong, nay ta se giiip cho ho duoc giai thoat tat ca, giup ho nhap Vo Du Niet Ban. Nhu vay se 
diet do Vo so Luong, Vo Bien chung sinh. That co nhieu chung sinh da duoc diet do." Cho nen 
sang ngay due The Ton thanh dao, Ngai thuong chung sinh va noi: Tien do chung sinh, nhien 
hau tac Phat. ^cSLJk^L, M fa \^\% » (Trw&c do chung sinh, sau mai thanh Phat). 

Trieu Phap Su noi: 

Tinh ban vo sinh, Co diec vo diet, Thu that thien thanh dong nhien chi Chan Tarn. Chung 
sinh do tan, Phuong nhap Niet ban. Thu diec Thien Thanh dong qui chi thuc te. '|4^^C^> 

Tinh von Vo sinh, Nen cung Vo Diet. 
Do la thien thanh dong nhien nhi Chdn Tarn. 
Chung sinh do tan, Mai Nhap Niet Ban. 
Do la cho Thien thanh thuc te dong qui vdy. 

Vuong Phuong Binh noi: 

Loan hac lai thai, thua tu vu, ^II^Ht^H^, 

Ngoc Hoang huu sac dang tien 16. ;EJi:WI&JHlili£&° 

Cuu huyen that to tan thang thien, j\^ J cM.M-^\^K., 

Do lieu quan sinh phuong tu do. ft£ T M^LJf [=1 JS ° 

Loan Hac tai roi, nuang may tia, 

Ngoc Hoang co chi goi ta len Tien Lo. 

Cuu Huyen That To len tien ca roi. 

Ta do chung sinh truac roi tu do. 

Oi! Xua co Phat Cao Tien co mot tarn long quang dai, vo tu! Con nhu nay co mot hang nguoi 
chi biet mot phep, mot khau quyet, ma muon giii het sue bi mat. Ho sanh voi co nhan thi that 
xau ho chet. 

Ta da Vo Niem tu lau. Chi vi truac muon do nguoi, sau moi do minh. Tarn con mot niem, 
chua the noi ra. Nay neu ta lam se tan tiet 16 Thien co. Tuy con mot dieu chua the noi ra, nay xin 
noi not. 

Dao thu noi: 

Am than thay duoc nguoi, Duong than nguoi nhin thay. Neu tu mot vat, thi Am Than se hien 
ra, Am than se huu anh, vo hinh, do la Quy Tien vay. Con neu tu Tinh Menh ca hai ben, thi 
Duong than se hien ra. Duong than thi Huu anh, huu hinh, do la Thien Tien vay. Cho nen noi: 
"Dao ban vo tuong, tien qui huu hinh." Nhung neu xuat than qua som, thi Dao Kinh thuong quo 
trach. Khi da co Me, thai phai tro ve dau. Thuong luu than noi Thien C6c, phuc qui nhu Anh 

-274- Nhi, bat thiic bat tri, duy tham, duy tich. Duong quang vo lau, nen cang rong, cang Ian, cang xa 
cang sang. Tu nhien bien hoa se sinh than, sinh roi lai sinh, sinh sinh vo tan, hoa roi lai hoa, hoa 
hoa vo cung. Con lai sinh chau, bach thien, van uc. 

Truong Tu Duong viet: 

Nhat tai sinh ca nhi, — ilc^N L » 

Ca ca hoi ky hac. ''MhzHf H ° 

Mot dai sinh vdi tre, 

Ai ai cung cuai hac thdnh tien. 

Tran Ne Hoan noi: 

Nhat tai thai sinh nhat ca nhi, -^^cHn ^.^-f-J L » 
Tu huu ton he, ton huu chi. i^X#^?^Xl£ o 
Mot d&i thai sinh dwac mot con, 
Con roi lai chau, chau lai chi. 

Bach Ngoc Thiem noi: 

Nhat the bien da, -~WM.$?, 

Do lang nguyet nhi anh phan thien thuy. M II M MWit^yK ° 

Da than nhap nhat, 2^Jf A^, 

Nhuoc minh kinh nhi quang ngu van hinh. ^T^JlaffijTfe "MTjffi ° 

Mot than hoa nhieu, 

Nhu trdng sang phan thdnh nghin anh. 

Nhieu than nhap mot, 

Nhu guong sang co the soi van hinh. 

Tien gia goi la Phan Than, Phat gia goi la Hoa Than, nhu due The Ton khong lia cay Bo De 
ma van len Thien Cung thuyet phap, lai nhu Thien Tai la rung Sa La ma van gap cac ban o 1 10 
thanh khac. 

Dong Hoa De Quan noi: 

Phap than cuong dai thong thien dia. HM W\ Affl^ift » 
Chan Tinh vien minh quan co kim. M'\i. M ^M m "fi^ ° 

Nhuoc vi dinh mon khai ky nhan, ^^-M H JF ^@B » 

Huu giao tan anh du phan hinh. ifcWtWLjB—ifrM-o 

Phap than cuong dai thong Thien Dia, 
Chan Tinh vien minh quan co kim. 
Neu tren ddu chua khai duac mat thu ba, 
Thi dung truyen cho phep Phan than, tan anh. 

Phan than tan anh khong phai la ky dieu, vi van con le thuoc vao ao than, chua phai la giai 
thoat. Neu muon thien bien van hoa, ha khong so hai Ban The minh sao? 

Khi da duoc chin nam cong phu toan ven, het sue la thuan tuy roi, se thoat ra ngoai vong 
cuong toa cua ngu hanh, tro ve duoc voi Vo Cue thua ban dau, chiing thuc duoc Dieu Tuong 
canh Dieu, duoc Chan Cong, toan ven chi cue, co duoc than Kim Cuong bat hoai, se song van 
nam, tu giac, giac tha, tiep noi duoc quang dai chung tu cua Phat To. Se duoc Tarn Thien Dai 
Cong cao thanh, se co Bach Hac den don. Se duoc Ngoc De don thu tuyen trieu, than bay len 
Kim Khuyet, phan quy De Huong, nhu Chung Ly 6ng noi: 

-275- Cuu tai cong thanh nhan su tan, f\J§&hf& A=^^-> 

Khien hoanh Thien Dia bat do than. ff W, AiW fi If . 
C/n'w nam co«g thanh nhan su tan 
Doc ngang trai ddt chdng do ta. 

Tieu Tu Hu noi: 

Cong thanh tu thi xuat than kinh, #U^mtfi #M, 

Noi vien phon hoa vat luy than. f^J I^IS^^J H If ° 

Hoi thu than tien sieu thoat phap, ^^WlllUE!^ , 

Sieu nhien khoa hac can Tarn Thanh. PMSf fHKHyf . 
Co«g thanh du phdi xuat Kinh Do, 
Don Dim tuy dep cho luy than. 
Hay hoc Tien xua phep sieu thoat, 
Hay cum hac bay vieng Tarn Thanh. 

Chu tien thoat xac, khong giong nhau. Co nguoi phi thang tu Bao Thap, co nguoi phi thang 
tu Hong Lau. Co nguoi nhin trang ma di, co nguoi soi guong ma phi thang, co nguoi thoat ra tu 
dinh dau, cho nen sach Huyen Ao Tap noi: 

Tac doan Hoang Tuyen 16, S8Ff^J^£# 5 

Xung khai Tu Phu mon. WJf^kJtt H . 

Nhu ha Hai Thiem Tu, M^Wi^ > 

Hoa hac xuat Ne Hoan. 4fcft &M%o 

Be tac Sinh tu 16, 

Ma duoc cua Dinh Dau. 

Lam sao Hai Thiem Tie, 

Hoa Hac xuat Ne Hoan 

Trung Hoa Tap viet: 

Thanh Tuu Dinh Mon khai nhat khieu, J^ifcTjH \~~\ Jf ~~% , 
Ca trung biet thi nhat Kien Khon. -t* ^ M ^§— $£*$ . 

Va ma duoc Dinh Mon dau co de? Trudc het phai dung Tarn Muoi Hoa, thong qua khong 
duoc. Sau do dung Thai Duong Hoa, no moi ma ra. Hai thu hoa do xung kich luon luon. Thoat 
choc, mot luong hong quang tran the gioi, lua tim ngang trai, roi co mot tieng set Ion, dinh mon 
ma ra. Cho nen Lu Thuan Duong noi: 

Cuu nien hoa hau true kinh qua, fl^'Jii^M^xt > 

Hot nhl Thien Mon dinh trung pha. M & A H M 4* fiS . 

Chan Nhan xuat hien dai than thong, * A trj M A# ffi . 

Tong thu Thien Tien kha tuong ha. kktifc Alii] Rj ffl ^ ° 

Chin nam hoa hau vita mod xong, 

Bong thdy dinh dau nhu mudn va. 

Chan Nhan xuat hien Dai Than Thong, 

Tit do Thien Tien co the den mung. 1X4 Ngoc Thanh, Thugng Thanh, Thai Thanh = Tien Canh -276- Chan Nhan xuat hien, thua van khi, cuoi phi long, thang Ngoc Kinh, Du De Khuyet, phieu 
phieu van te, bay luon tren troi. Co phuong trien, kim thu, moi den dien Cuu Duong trieu kien 
Ngoc Hoang, du hoi Ban Dao, yen dien cung van thanh. Dung xe loan tuy y rong choi, len may 
thi co xe rong cho don, co Tu Phu Ngao Cung. Co hac mua tren dau, co don dai quynh vien. 
Muon di dau thi may da san duoi chin. Con nguoi bi lua chay, con ta da iru du vao Chan Nhu 
chi Canh. Tang dien bien hien, nhung ta da tieu dieu noi Cue Lac chi thien. 

Ta tu thoi thanh hinh, tan thoi thanh khi, an hien khon luong, bien hoa vo cung. Nuoc lua 
khong lam duoc cho ta chet duoi hay chay tan. Ta sang nhu nhat nguyet, khong bong, khong 
hinh; Dao binh khong hai duoc ta, ho lang khong lam ta ton thuong. Am Duong khong lam ta 
thien bien, Ngii Hanh khong nung nau duoc ta. Diem La khong bat duoc ta chet. De Thich 
khong dieu khien duoc su song cua ta. Ta ngang doc tu do, xuat nhap tu tai. Tin chang? Tu 
Duong noi: 

Nhat lap linh dan thon nhap phuc, —ML^Lfi^AM' 

Thuy tri nga menh bat do thien ^PiSci^^ fi A o 

Mot hat Kim Don nuot xuong bung, 

Mai hay Nga Menh bat do thien. 

Do la luc Dai Truong Phu song dac y, do la ngay cong thanh danh toai. Con nguoi duoc nhu 
vay, khong phai suong lam thay. 

Thuong Duong Tu noi: 

Tong giai pham the ba anh hung, ,& ^j^tftS^^I > 

To tan cong danh, dao de khong. ji^^-^^ 3\M&<> 

Duy huu Kim Don toi Linh dieu, U| ^-feftMRtfr - 

Dai la thien thuong hien Than Thong. i^^k. ±M#ffi 
Nhin xem trdn the chung anh hitng 
Cong danh dau may cung la khong 
Duy co Kim Don la Linh Dieu 
Tra thanh Thuong Tien, hien than thong -277- 
JL JL ;f to 

t A *l &t 
HO A GIANG THANH L0 

(Noi dung trong do hinh) 

Due do vo chu tiep. WzM.3£M$t- 

Ba quang van ly thu, WiJtTl^ffl^ 

Khinh huy tu vu phien, $r W H 55 M 

Ngu doan dai giang luu. ItlfT^CffM, 

Ta muon sang song, chdng thuyen be 
Nu&c sang muon tarn, chdng chi che 
Quat long se vdy, phdn song nu&c 
Lam cd dang ben mat loi ve 

Ngang Tri ngu phu ta u Hai thuong nhat tuc phu gia. $ffa^1£MJfeM-h^MW-^ (Ngu 
phu Ngang Tri viet tai cdi nhd nho nhu hat thoc troi noi tren bien cd) KHOA HAC LANG TIEU - StlMff K 
(Noi dung trong do hinh) 

De cuu thanh truyen Ca Ton gia, Mfif^i^MM-^^ 

Tung Kinh trai gidi tong giai khong . i§ £5 ^§ M & W 5? . 

Ha tat tham thien uong phi cong, M^^^^E^X 

Kham tieu danh son bon tau khach, ifi^^ ill ^M^r > 

Bat tri Phat tai ky tarn trung. ^£P \% ^E B'fr 4* . 
Tung kinh trai gi&i thdy deu khong 
Ha tat tham thien uong phi cong. 
Nuc cued thien ha tim trong nui 
Chang hay rang Phat tai tarn trung. -280- 


^ 
t 5l 
ill * j* I* 

#F * * m ik ^ ^n jfe. 
# .tt £7 # 

^ -ft # % X_ ^ 'v> JM. ii7 & $r $ * ^ 
^ J[ Jjtf J*) a A # iM -& 


fltiE. 
#0^ 
# -^- & wtb 

f j& $■ TI h% 
& ■& ^ »c> 


JttL 

41 ditong thAn xuAt hien do - PB#tram 

(Noi dung trong do hinh) 
Thiem thiem bach hao doan ly, dung xuat V6 Tuong Thuc Tuong chi kim than 

Viem viem Xa Lai quang trung, pho hien tarn thien dai thien chi the giai 

Trong dnh sang rue ra cua hao quang, thdy hien ra Kim Than V6 Twang Thuc Twang, 
Hung hung trong hao quang Xa Lai, thdy hien ra Tarn Thien Dai Thien chi the giai. 

Ti Lu dinh thuang hanh, Htb/^TJSJn^T 

Tich diet hai trung hy . MMM^ ^ $c 

Ky tai thu dieu mon, ^ pScltb^ H 

Phat to tang thu ky 185 . \% fflfgiB 
Ti Lu tit dinh ddu di len, 
Ngao du trong bien tich diet. 
Ky thay cdnh cua do, 
Phat to cung thu ky qua 

Duang than xuat hien, ffl # Hi 1% 

Thuac thuac Kim quang. 'jvk'jvkikjt 
Thua bi bach van, ffH$ f=l z? 

Tieu dieu Be huong. iEMiffi? 

Duang Than xuat hien, 
Kim quang rue ra. 
Cuai Ian may trdng, 
Bay len que Trai. 

Phat nhan ban ke xa toan than, \% ^ Mik^kM 

Cao chiing nguy nguy van due ton. MvE^^Jj'iMM- 

Lieu dac Met Ban, Chinh Phap Nhan, 7 ®M£fcIE?£Bg 
Kim cuong bat hoai, the truong ton. ^^Ij^if #^:# 
Phat nghe ban ke, xa toan than, 
Cao chiing nguy nguy van due ton. 
Biet duac Met Ban chdnh Phap nhan, 
The hien duac Than Kim Cuang Bat Hoai. 

Kien than vo Phat, thi Phat Than, jAL^^C^^f^^ 

Lieu tarn nhu ao thi Phat ao. 7 '1>#P£JtI \%£] 

Lieu dac Than Tarn ban tinh khong, 7 -^^^^'14^ 

Tu nhan du Phat ha thu biet? $? X^Bi^BM 185 Tho ky = Trao cho ky chiing thanh Phat. Do la Ma dinh thu ky = Xoa ctau tho ky 

-282- Thdy than khong Phdt, ay Phdt than 
Coi than nhu do la quan niem cua Phdt 
Thdy duac Tarn Than Ban Tinh von khong tich 
Nguai nhu vdy co gi khdc Phdt? 

Tarn (long hu khong gidi, >L> fnJM'S.^f- 

Thi dang hu khong phap. /K^rjH?r!£fe 

Chung dac hu khong than, iIE# M S M 
Vo thi vo phi phap. ^C^^#^£ 

Tarn dong hu khong gi&i, 
Hieu duac dao ly hu khong. 
Chung duac than hu khong, 
Biet duac dao ly vo thi vo phi. 

Hu khong vo noi ngoai, I^S^C ft ty\ 

Tarn phap diec nhu thu. ^i^tUiit 

Nhuoc Lieu Khong Hu co, ^r T SlS^ 
Thi dat Chan Nhu Ly. M&Mt-UM 

Hu khong chdng trong ngoai, 
T dm phap cungy vdy. 
Hieu duac le Hu Khong, 
La hieu duac Chan Nhu. -283- BAN THE HIT KHONG SIEU XUAT TAM Gl6l 

Sach Tu Dong H6a Thu viet: "Khi ta lam quan trong trieu, vi nghe ban ve Phat Phap, nen ta 
tu quan tu dao. Gap mot an si day ta Tarn An, day ta Khau Quyet Chinh Dang rang: Do la 
phuong phap qui tich cua mot Dai Thanh Nhan Tay Phuong, neu 6ng niem tap theo do, thi co 
the thoat vong sinh tu, se chet ma chang bi quen, chung than se chinh giac. Neu giua duong ma 
bo, thi cung nhu duoc dat ma bo, cung giup minh thanh than tien. Cho nen ta da xem than tien 
doi Han, Duong, deu cung do noi nay ma sieu thoat, nhu vay co phai da Trung Do nhi phe theo 
nhu H6a Thu da noi hay sao?" 

Ta doc Long Nha Tung thay noi: 

Hoc dao nhu toan hoa, ^Mttt%klk, 

Phung yen vi kha huu. JlBIl^: nJlt: „ 

Hoc dao nhu khoan lua 

Thay khoi chua dugc ngimg. 

Ta lai khao sat chu tien doi Tong, Nguyen, thuong thay ho thi giai f 3 M (thoat xac) ma di, ha 
phai nhu Long Nha noi: Mdi thay khoi ma da ngung sao? 

Ngay nay, cac vi da thanh tien ma di, nhung con mot doan cong phu cuoi cung, con co cai gi 
bat on ma cac ngai chua noi ra, nhu pho Dai Si noi: "Du trai 8 van kiep, cuoi cung van lac khong 
vong. Lai khong biet rang tho menh huu han, ma khong chiu tu sao? Hay khong biet rang: 
"Khong biet phep nay, thi cung khong tu duoc". 

Nguoi theo Menh tong chi biet Luyen Tinh hoa Khi, Luyen Khi hoa Than, Luyen Than hoan 
Hu ma thoi, ma quen mat mot doan la Luyen Hu Hop Dao. Cho nen V6 Thuong Su noi: 

Duong dac Kim Don vien tu Nguyet, ff f#^^ Hl^^ , 

Vi mien huu vien hoan huu khuyet. J^jfe/H IMJilSW^: ■> 

Ha nhu luyen ca Thai Duong hong, mWW^X PB tl , 

Tarn gioi thap phuong cau dong triet. Hlr-H^^T^MtSl ° 

Duong dugc Kim Dan tron nhu Nguyet, 

Tuy tron ma van co khi bi khuyet. 

Sao khong bat chu&c vdng Duong hong 

Tarn gi&i thap phuong deu dong triet. 

Tu theo duong Thanh, thieu dieu do khong duoc, cung tai Don Kinh, Tu thu khong noi tdi 
doan nay, chi co Ly Thanh Am da noi tdi ma thoi. 

Nhu co mon nhan hoi: Sau khi thoat thai con co Tao hoa khong? 

Thanh Am noi: "Con co Tao Hoa. Thanh Nhan noi: Than ngoai huu than, khong co gi la ki di. 
Hu Khong phan toai, mdi 16 ra Chan tudng. Cho nen sau khi thoat thai, chin mdi dap thuc dia, 
bay gid mdi dong the vdi Hu Khong. Ket thuc bay gid mdi thoa dang". Con co: Canh huu luyen 
hu nhat trudc, duong vu ngon ngoai cau chi JEW jy£l§l — ^f, ^l^ 1 "g ^h^<2l <> (Con phai luyen 
hu nua, phai cau noi Ngon Ngoai) 

Kien thuc tren day, thu vi sieu viet tren ca chu tien. Nhung khong noi ra duoc phuong phap 
cu the. The nao la Luyen Hu, quy ket se di ve dau? Chi thay noi mo mo, ho ho. Lai cung khong 
biet ro y to su, nen khong noi duoc. Ta ha chang biet vi khong dam tiet 16 thien co, nen khong 
dam noi. Cho nen Thuy Khuu tu than: 

Da pha Hu khong, tieu lie kiep, tiiS.0. $ ff=j iLifc > 

Ky dang bi ngan xa chu tiep. WMfc&^M^ . 

-284- Duyet tan Dan kinh van van thien, MJ^-ft&TjJjIm' 
Mat hau nhat doan vo nhan thuyet. A jn ~~$i3t Ai& ° 
£>a />/za //«' Khong tieu uc kiep, 
Da sang Bi Ngan bo thuyen cheo. 
Doc het don kinh van van quyen. 
Duy con doan chot chdng ai ban. 

Cai tarn an bi tang nay, chu Phat truyen cho nhau, To To tuong thua, mai den Luc To, y bat 
khong con truyen nua moi thoi. Tu day chu Phat bi tang nhu tac loi vay. Tu day ve sau it nguoi 
biet den. Cho nen moi noi: That to nhu kim vi hun than -blJi^tl^^W A° {Cho t&i nay, That 
to khong con ai!) 

Mai cho den khi Doan Chan Nhan xuat hien, truoc la vi ngai co Linh Can thong tue, lai duoc 
Giao Ngoai biet truyen, co mot ngay bong choc Thien quan tham thau, ngai khuech nhien quan 
thong va dieu bi mat cua chu Phat ngay nay lai duoc phuc khai. Cho nen Ngo Dao ke moi viet: 

Baca nghi doan da pha thoi, i E^II HI fill H > 

Thien Phat tarn hoa kim tai tu. fi^^-P^^tM. . 

Bach xich can dau thu tien bo, HX¥^;?S(S^ > 

Hu khong Chan Te, thien nhan su. M^M^ A AW 

Bao cai nghi ngo nay pha sach, 

Van Phat tarn hoa nay tai day. 

Cay cao tram truong ta tien mai, 

Vao tai Hu Khong, day tr&i ngu&i. 

Ta nay vang loi Thay day, va duoc phep nay, nhu co duoc vo gia bao chau, tuc nhu Kiem 
Nam Hoa Thuong noi: 

Tu tong thuyet dac thu bao chau, U )^\%M$fc3L¥fc. , 

Thich, Phan, Chuyen Vuong cau bat yeu. # JuffeiiJI^lc ■> 

Tic khi nghe gidng duoc Bao Chau, 

Thich, Phan, Chuyen Vuong deu khong mudn. 

Nhung canh gidi Phat that la cao. Phai vao tdi hu khong ban the, Ban The hu khong moi len 
tdi Vo Thuong chinh dang, chinh giac va nhap Met Ban. Thieu Khang Tiet noi: 

Thanh Nhan du Thai Hu dong the, S A-^ All IrI W > 

Du thien dia dong dung. ■% Aift 1^1 ffl « 

Thanh Nhan dong the v&i Thai Hu, 

Dong dung v&i Thien dia. 

Ngay nay, nguoi ta khong hieu cau do ra sao, nen than rang: 
The Thai Hu chi the dl vi the, WXMZ-W U$)W> 

Dung Thien Dia chi Dung di vi dung, ffi Aiteffl U % ffl „ 
Lay Ban The Thai Hu lam ban the cua minh 
Lay cai dung cua tr&i dat lam cai dung cua minh. 

Cau nay ciing nhu: Cach song khuy nhat M1MM 13 (nhin mat tr&i qua cua so), bat qua la 
nhin thay quang anh ma thoi. -285- Neu noi: Lay Ban The Thai Hu lam ban the minh, thi y nhu co vung Thai Hu rieng re cho ta 
lay lam Ban The. Cai gi co the la Thai Hu? 

Neu noi: Lay cai dung cua Troi Bat lam cai dung cua minh, thi y nhu co mot Thien Dia rieng 
biet va ta lay do ma dung. Cai gi co the la Thien Dia? 

Cho nen Thai Hu co biet minh co Ban The khong? Hay la khong biet minh co Ban The? 

Troi Dat co biet minh co cai dung khong? Hay khong biet minh co cai dung ? 

Thai Hu khong biet minh co Ban The ma cai Dung cua Troi Dat lai chinh la Ban The cua 
Thai Hu. Troi Dat khong biet minh huu dung, ma Thai Hu chi the chinh la d tai cai Dung cua 
Troi Dat. The ky so The, ma The ky so Dung; Dung ky so Dung ma Dung ky so The vay. 

Den Nhu Phan Toai Hu Khong mdi that la chinh dang. Tai sao vay? Vi Ban The von la Hu 
Khong. Neu nhin tudng cua Hu Khong, thi khong co Ban The. 

Hu Khong von nat vun. Neu ta co tarn phan toai, thi khong co Hu Khong. 

Cho nen khong biet co Hu Khong, thi sau do mdi noi duoc Thai Hu la Ban The cua Troi Dat. 
Khong biet co phan toai, nen mdi noi: Thai Hu Thien Dia la Hu Khong. Tdi duoc nhu vay, thi 
mdi khuy pha duoc Ban The cua Hu Khong, nhung cung chua an vi duoc Ban The vao trong Hu 
Khong. 

Kinh Hoa Nghiem noi: 

Phap Tinh nhu Hu Khong, &fkfRJ&?£, 

Chu Phat vu trung tni. vgi% f ^ ft . 

Phap Tinh nhu Hu Khong. 

Chu Phat a trong do. 

Khi biet Hu Khong la Ban The, Ban The la Hu Khong, phai tu cho tdi muc thuong thua, tien 
mai tien mai khong ngung, tien tdi son cung thuy tan, len cho tdi dau sao tram truong, phai tdi 
duoc cho can nguyen bat sinh bat diet, cuoi cung len tdi ben bo bat sinh, bat diet, len cho trung 
diem mdi la cue xii. Cue xii chinh la Hoan Nga vu Hu, Phuc Nga vu V6 vay. 

Phan phuc la Hoi Co vay. Cho nen Nhat niem dong co, rat la phu hop vdi can nguyen. Rot 
cuoc con ngudi tu Ban So vong tu Hu V6 trung lai, Hu hoa vi Than, Than hoa vi Khi, Khi hoa 
vi Hinh, the la Thuan thdi sinh nhan vay. Nay thi Hinh lai hoa thanh Khi, Khi lai hoa thanh Than, 
Than lai trd ve Hu, the la Nghich thanh tien vay. 

Co Due noi: "Vat gi cao nhu Troi, cai do sinh ra Troi vay. Cai gi to nhu Thai Hu? Chinh cai 
do van Hu Khong vay. Dai Dao la me cua Hu Khong. Hu Khong la cha me cua Troi Dat." 

Troi dat to ldn nen co the sinh van vat. Hu Khong vo bien te nen sinh ra duoc Troi Dat. Cai 
khong cua Khong Trung co the sinh ra Hu Khong. Nen noi: Sinh thien dia, sinh van vat, la deu 
do cai Khong Trung chi Trung do lam chu vay. Vi cai Khong Trung khong phai la Khong, cho 
nen co the tham nhap vao van vat chi tinh, va lam chu te van vat va bien hoa van vat. Lai cung 
tham nhap vao Thien Dia chi tinh, de lam chu te van vat va bien hoa van vat. Ban cho noi Cai 
Khong Trung la khong, no co the tham nhap vao Thien Dia chi Tinh de lam chu te va bien hoa 
troi dat, nen chang le no chang nhap duoc vao Hu Khong chi tinh de lam chu te va bien hoa no 
hay sao? 

Va Khong Trung khong phai la Khong, no la Chan Khong vay. Chan Khong la Dai Dao. Nay 
ngudi mdi Luyen Than hoan Hu, thi mdi la vao Nghia Thii Hai, chua vao duoc cho V6 Thuong 
chi Chan cua Due Lao Tu\ Luyen Hu hop Dao mdi la Nghia Thii Nhat, tiic nhu Phat day, do 
mdi la Toi Thuong Thua vay, 

Tuy tan vi lai te, S^T^f^ , Bien du chu Phat sat. l 

Bat cau thu dieu Phap, ^-^.titW-fe > 

Chung bat thanh Bo Tat. ^^j^#| £ . 

-286- Tuy di ciing khdp noi, 
Tuy vang du duac cdc chua, 
Neu khong dwoc dim phcip nay, 
At khong thanh Bo Tat. 

Phep nay chi la Phuc Luyen Duong Than, hie la trd ve vai Ti L6 Tinh Hai ciia chiing ta. 
Truoc day, ta co noi ve phan Phan hinh Tan anh nhiep quy ve Ban the. Roi lai noi ve Than Ban 
The tieu quy Thien Coc, roi lai noi ve Than Thien Coc thoai tang ve To khieu. Nhu rong mang 
chau audi cam, nhu hac ap triing, het sue can than. Khong the cho lot ra ngoai. Bao nhieu cong 
trinh tu luyen trudc day, bao nhieu chiing nghiem truoc day, nhat te tich diet, de vao Met ban, 
tua nhu Thich Ca o yen tai Ma Kiet, nhu Tinh Danh lang yen tai Ti Gia, do la theo le Troi phuc 
phan Tinh Menh, phuc Hu Khong. Den day la 5 Ian bien hoa, bien hoa vo tan. Neu khong thong 
linh bien hoa thi khong the dat toi cho bien hoa nhu vay. 

Cho nen, Than cang luyen cang linh, vang cang luyen cang tinh, luyen di roi luyen lai, thi 
mot 16 lua luyen Hu Khong se tro thanh vi tran. Van khoanh thu binh chieu the gioi Ion nhu hat 
gao. Thoat choc Than Quang se man huyet, Liet Diem se dang khong. Tu noi khieu ra den ngoai 
khieu, Dai khieu ben ngoai co chin, khieu khieu deu co Than Quang; Tieu khieu co 8.400, ma 
trong 8.400 khieu do, khieu nao ciing co Than Quang; Noi ngoai deu dinh de thau triet, cho nao 
ciing co Than Quang. Nhu tram nghin ngon den chieu soi mot nha. Cac den phan chieu Ian nhau. 
Anh sang rang ngoi, ma ngudi vat nhat nhat deu chieu dieu trong Than Quang do. That la that 
roi, khong sao hon duoc vay. 

Neu khong tac duoc ca dat troi, thi lam sao Khong Tu noi duoc: Kien Nguyen thong thien 
^L%^JkI Roi lai liem than thao quang, tieu quy To khieu ^#IS7t , Ift!i3ffl.!^. Khong vuong 
van cai gi, y tich diet dinh ma tich diet no. Tich diet lau lai, thi than quang nhu may sinh dien, tu 
Trung Khieu len Thuong Khieu, khieu Ion khieu nho, khieu nao ciing co Than Quang, quang 
minh dong duoc, thau triet van phuong, thuong triet Thien Gioi, ha tac Dia Gioi, trung triet 
Nhan Gioi. Trong suot Tarn Gioi deu co Than Quang, nhu guong soi ciia ho Tan, nhu De Chau 
soi roi trung trung giao quang, lich lich te hien. Du than, du quy, deu chieu dieu ben trong. That 
la ky dieu vay, nhung ciing chua phai da la ky dieu nhat. 

Tuy nhien, neu khong bien nhap duoc vao tran sa phap gioi, thi chua dat duoc den tarn muc 
Ti Lu Gia Na ciia due Phat. Lai liem than thao quang, tieu quy vao trong To khieu. Khong 
nhiem chut chi, y phep Tich Diet ma tieu diet no, tich diet lau lai, thi su bien hoa ciia 6 rong da 
thanh toan, Than Quang se bien thanh Phat Quang, nhu Mat Troi do rue, tu To khieu nhay ra 
ben ngoai, hoa thanh van van hao quang, true quan ca 9 tang troi, nhu tram nghin ngay sang 
quae, phong dai quang minh, tinh chieu ca 3.000 dai thien the gioi. Ca thanh Ian than, va muon 
nghin hien tuong, tat ca deu hien ra trong anh sang Phat ay. Cho nen Dai Giac thien su noi: 

Nhat ca xa loi quang tap tap, — -^^Mftfifi , 

Chieu tan uc van vo cung kiep. M^iZiTl ^t^ifo ■> 

Tarn thien the gioi tong quy y, H^ptftlr-^ fl&'Rc > 

Tarn thap tarn thien ham thong nhiep. H+H^'^'^M ■> 
Anh sang Phat quang trong rue ra, 
Chieu soi uc van vo cung kiep. 
Tarn thien the gi&i cung quy y, 
Tarn thien dai thien quy ve mot. 

Anh sang Phat soi cung khap 3.000 dai thien the gioi, ma van chua du phan luong, lai tu 
trong tarn thien dai thien the gioi phong phat ra vo luong buu quang, sung tac ca cue lac the gioi, 

-287- roi lai thang len Ca Sa Trang giai, roi lai len Am Thanh Chuyen giai, roi len thang Thang Lien 
Hoa the giai, co the hop dung Hien, Thanh, Nhu Lai vay. 

Tu tong vo thuy phan ly cho toi nay, nay mai hop mat lai. Bi thu giao quang, van hop lam 
mot, nhu nhu tu nhien, rong vo cung tan. 

Cho nen kinh rung noi: 

Chu Phat tir nhat dai vien kinh, iitiMl^ - y*C Elli > 

Nga than do nhuoc Ma Ni Chau. tllffjSio 

Chit Phat phap than nhap nga the, i^W&MAMW » 

Nga than thuong nhap chit Phat khu. MM S AitfUlK ° 
Chu Phat tu ho tdm guang Ian, 
Than ta giong nhu Ma Ni Chau. 
Chu Phat Phap Than nhap vdo ta, 
Than ta thuong nhap than chu Phat. 

Ngu To Hoang Nhan noi: 

Nhat Phat, nhi Phat, thien van Phat, — i%^i%^-Jj \% , 

Tong thi hi Tarn vo biet vat. & J§ g 'b3cM%l - 

Tich nhan than chung thien can co, ilf^^f tit fill! > 

Kim nhat y nhien dac cu lire. 4~ ilcM#M^J ° 

Mp7 i-7za£ hai Phat, thien van Phat, 
Deu do tu Tdm, khong biet vat. 
Nam tru&c minh gieo Thien can ca, 
Ngdy nay tu nhien duac sue do. 

Ha Trach Thien Sir viet: 

Ban lai dien muc thi Chan Nhir, #%M B MiMiti , 

Xa lai quang trung nhan dac cu. &% O^fc ^TAMPfk ■> 

Van kiep me dau kim thuy ngo , 75 Sj M, ^k 4~ #n 'Iff » 

Phuong tri Tu Tinh thi Van Thu. ^P g ft^lfcjfc . 

5a« La/ Z)/e« Mwc ay C/za« Nhu, 
Tai giua Phat quang nhan ra mi. 
Van kiep me lam nay mai ngo, 
Mai hay Tu Tinh chinh Van Thit. 

Tu Tinh ma thanh tinh, thi la Vo Cau Phat. Tu Tinh ma nhu nhu, thi la Tu Tai Phat. Tu Tinh 
ma khong lam, thi la Quang Minh Phat. Tu Tinh ma kien co, thi la Bat Hoai Phat. Tat ca Chu 
Phat, than ta co do, noi khong het loi. Chi la mot tinh. Tinh chinh la Tarn, Tarn chinh la Phat. 
Phat mdi Phat cu, von khong co hai. Tu Phap Than sinh ra Bao Than, nhu tuong tu khuon sinh. 
Tuong da san co, chi co mot hinh khong khac nhau. Phat moi Phat cu, khong co hai hinh. Tu 
Phap Than den Bao Than, nhu vang thanh tuong. Chua thanh tuong thi la vang. Nay da thanh 
tuong, thi chu Phat nhu tuong Kim Tien da thanh, con chung sinh nhu la Kim Khoang chua 
thanh tuong. Thanh va chua thanh, tu phan trudc sau, nhung vang thi truoc sau khong he sai 
biet. 

Cho nen Kinh Vien Giac noi: Khi vang da thanh, thi khong con la Khoang nua. Qua vo cung 
thai vang van Bat Hoai. Moi nguai ai cung co Tinh Vang do. 

-288- Den nhir Van Phuong hoa sinh, deu la Kim Cuong Phat Tinh cua ta. Va trai dat van vat, deu 
co Nhu Lai Phap Than cua ta. 

Nhu vay mai thay duoc rang: Thien Dia dur Nga dong can, van vat du Nga nhat the ^iiil^j 
$& 1^1 fit, 7j$l^i$C~~W° Cung khap the gioi nay cung deu la Nhu Lai Tang, tan dai dia cung la 
Phap Vuang Than. Thuc te vo sai biet, cung vai Tarn The Chu Phat da thanh dao roi, deu la 
Chan Khong Binh Dang vai ta, cung vai Thap Loai Chung Sinh chi co mot Met Ban. Phap 
Than to Ion nhu vay, nen Hu Khong khong the don rao vay ngan duoc no. Chan tarn ky dieu 
nhu vay, nen quy than khong biet duong loi cua no. Cung tuong lai nhu la mot dem ngay, tan vi 
tran hai nhu trong mot sat na, co kim deu do no tong tri. 

Tren la trai, duai la dat, deu do no sung tac (no hie la Phap Than va Chan Tarn). 

Nhi to Hue Kha noi: 

Hot hot luan luan thanh gia ca, M M M M i^S^h , 

The the sinh sinh bat bien thien. ttttft^i^i^^if; 

Cdi do xua nay von nguyen lanh, 

Hoa hoa sinh sinh chdng doi thay. 

Cho nen Thai Thuong noi: 

Thien Dia huu hoai, Jk^M% , 
Gia ca bat hoai. S^^F^ ■> 

Trai dat co hu, 
Cdi do khong hu. 

Cai do la Chan Nga; Cai do la Chan Nhu; Cai do la Chan Tinh Menh; Cai do la Chan Ban 
The; Cai do la Chan Hu Khong; Cai do la Chan That Tuong; Cai do la Bo De Dao Trang; Cai do 
la Niet Ban Thuc Dia; Cai do la Bat Cau Bat Tinh; Cai do la phi Sac, phi Khong; Cai do la Tu 
Giac Thanh Tri; Cai do la V6 Thuong Phap Luan; Cai do la Ban Tinh Hu V6; Cai do la Hu V6 
Thuc The; Cai do la Thuong Tru Chan Tarn; Cai do la Tuy Tarn Tu Tai; Cai do la Phat chi Dieu 
Dung; Cai do la Khoai Lac V6 Thuong; Cai do la Phien Nao Nghiep Tinh; Cai do la Ban Lai 
Khong Tich; Cai do la Nhat Thiet Nhan Qua deu nhu Ao Mong; Cai do la Sinh Diet, Diet Di, 
Tich Diet Vi Lac; Cai do la Kim Cuong Bat Bien, Bat Hoai chi Than The; Cai do la V6 Thuy 
Bat Sinh, Bat Diet chi Nguyen Than; Cai do la Bat Kha Luang, Bat Kha Xung, V6 Gia Cong 
Due; Cai do la Thanh Tinh Phap Than, Vien Man Bao Than, Thien Bach Uc Hoa Than, Ti L6 
Gia Na Phat. 

Ke rang: 

Thien thuong, thien ha vo nhu Phat, JiAl^il : %t ] A\% , 

Thap phuong the gioi diec vo ti. ^JfM-M-^f^U tt o 

The gioi so huu nga tan kien, tftl^BfWS.^JE > 

Nhat thiet vo hiiu nhu Phat gia. — SJ^cWMf # . 

Thien thuong, thien ha khong gi bang Phat, 
Thap phuong the gi&i khong bien hoa. 
The gi&i sa huu Nga tan kien, 
Khong the co gi giong nhu Phat. -289- 
*■ .=. * 
g 
^ vfr ^ 
# 4 2& 

+ &4L 

7T % 7t 

-fr si # 

Jfc + £ }$ 4. it -fa it 

&-mist*% 
: A % A ft is 

it ^ * 4f S 

-fig £ .« it H 

^ i£ 'C» 7t ik 
"kiS t) A it 

^^.it-h^" it*. 

-i if JB- 7.S. St - is & A 
;f to % $k ^ 

* S j1 it * 
— *F T 4l J|t -ft IB * 

-fc? # & * # 4l * #• .Mm 
ft* 

iSH 

At 
%A AS** -fa-fa is, ft & # *L it #4 

-hit 
iUa iS £7 '\k ii. t 

jriiHHAA 

i£AH&# 
* i. is f- 1z 
i. : A t ft it JLJL 

it ■!*> 

%% it 

it -fa 
-fa;t * 

&* >c 44 
wrt: